Patrik Engellau: De straffria och ansvarslösa

Patrik Engellau

Nyligen skrev jag att politikerna under det senaste halvseklet alltmer blivit ett homogent socialt skikt. Till exempel är de ekonomiskt oberoende av sina medlemmar – av vilka det knappast återstår några – och väljare. De har samma lön vem de än anser sig representera. Min tes är att politiker oberoende av parti slutit leden och formerat – eller strävar efter att formera sig – som härskande klass. Det enda som håller dem tillbaka är de ganska sällan återkommande allmänna valen. Naket maktmissbruk skulle straffa sig så länge det finns en reell etableringsfrihet för nya politiker och partier.

Politiker behöver dock i verkligheten inte ta ansvar för sina misstag. Om medborgarna en dag inser vad det kostar dem att politiker med början under 90-talet sålde ut det naturliga monopol som elnätet utgör till privata intressenter så kan de inte utkräva något ansvar av de politiker som fattade besluten. Andra katastrofala politikerbeslut där ansvar inte heller kommer att kunna utkrävas är Nya Karolinska – läs denna intervju med professor Olle Lundin om du kommer åt Dagens Nyheter – och proposition 1975:26 om att göra Sverige mångkulturellt.

Politiker kan utan att medborgarna begriper det – vilket åtminstone delvis är medborgarnas eget fel eftersom vi ger efter för vår aningslösa tillit till våra ledare – förvandla landet hur mycket som helst utan att kunna ställas till ansvar på annat sätt än att de förlorar sina lukrativa jobb.

Men vänta. Skulle inte medborgarna kunna hoppas på att ämbetsmännen i stat och kommun, som ju ändå är de som både bereder och implementerar politikernas beslut, kunde hållas ansvariga? Att ämbetsmän skulle kunna ha ett eget ansvar med tillhörande bestraffning är ingen vansinnig idé. Så var det i 1809 års svenska regeringsform som i övrigt gav näst intill diktatorisk makt åt konungen. Paragraf nio:

Uti alla mål, som hos konungen i statsrådet förekomma, skall protokoll föras. De tillstädes varande statsministrar, statsråd, hofkansleren och statssekreterare eller de, som desse sistnämndes tjenster förrätta, vare ovilkorligen förbundne att sina meningar yttra och förklara; konungen dock förbehållet att allena besluta. Skulle någonsin den oförmodade händelse inträffa, att konungens beslut vore uppenbarligen stridande emot denna regeringsform eller rikets allmänna lag, åligge det då statsrådets ledamöter att kraftiga föreställningar deremot göra. Der någon särskild mening icke blifvit till protokollet anförd, anses de närvarande hafva styrkt konungen till det beslut han fattat. För rådslagen skola statsrådets ledamöter vara ansvarige, såsom i 106 § derom vidare stadgas.

Paragraf 106:

Finner utskottet af dessa protokoll, att någon statsminister, statsråd, hofkansler, statssekreterare eller annan ledamot af statsrådet eller den embetsman, som i kommandomål konungen råd gifvit, uppenbarligen handlat emot denna regeringsforms tydliga föreskrift eller tillstyrkt någon öfverträdelse deraf och af andra rikets gällande lagar eller underlåtit att göra föreställningar emot sådana öfverträdelser eller dem vållat och befrämjat genom uppsåtligt fördöljande af någon upplysning, då äge konstitutionsutskottet att ställa en sådan under tilltal af justitieombudsmannen inför riksrätten, hvaruti i stället för statsråd fyra de äldste justitieråd, tvenne af frälse och tvenne af ofrälse stånd, i dessa fall komma att säte taga, och gånge härmed som i 101 och 102 §§ om tilltal emot högsta domstolen föreskrifves. Då statsrådets ledamöter eller konungens rådgifvare i kommandomål finnas hafva, på sätt ofvanberördt är, gjort sig till ansvar skyldige, döme dem riksrätten efter allmän lag och den särskilda författning, som till bestämmande af sådant ansvar utaf konungen och riksens ständer fastställd varder.

Kanske trögläst för en modern människa, men att ämbetsmännen tjänade under straffansvar är uppenbart. 1809 års regeringsform ersattes av 1974 års regeringsform. Där är politiker i stort sett ansvarsfria (liksom konungen var enligt föregående konstitution). Enligt 13 kap 3 § kan statsråd visserligen dömas för brott i statsrådstjänsten men bara om konstitutionsutskottet bedömer att vederbörande grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt och väcker åtal inför Högsta domstolen. Vad tjänsteplikt betyder är oklart. Politiker är i praktiken straffria.

1976 blev även ämbetsmän straffria. Då avskaffades ämbetsmannaansvaret. Ämbetsmännen hade visserligen formellt ett ansvar men de kunde inte straffas om de bröt mot ansvaret.
Sedermera har även ämbetsmännens ansvar uppluckrats och i vissa fall helt avskaffats. Ett vackert exempel på denna utveckling gäller reglerna kring Skatteverkets beslut som fattas med ”automatiserad behandling”, till exempel att en dator fattar beslut i ett ärende. Då är det svårt att veta vilken tjänsteman som har ansvaret. Av förordning 2003:1106 med instruktion för Skatteverket framgår av 17 § att sådana beslut ”skall anses fattade av generaldirektören”. Men detta ansvar ansågs för tungt för generaldirektören och avskaffades därför genom förordning 2007:780 som inte innehåller någon sådan regel.

Nu har ingen det ansvaret. Först tar man bort straffet men inte ansvaret, sedan tar man också bort ansvaret.

Makthavarna ser till att varken de själva eller deras närmaste medarbetare kan åka dit för någonting. Säg till om det är något jag missförstått eller om jag dömer för hårt.

66 reaktioner på ”Patrik Engellau: De straffria och ansvarslösa

  • Mv skriver:

   Jaså det framkastar du? Baserat på vad? Jag är av exakt motsatt uppfattning, man blir politiker för att man är korrupt. Jag ser det på nära håll i min moderatstyrda kommun. Tjuvpack.

   Gillad av 7 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Kanske, kanske inte. Jag blev ju kommunpolitiker efter att jag fyllt sjuttio. Inte för att jag är särdeles korrupt utan för att kommunen jag bor i har tagit några beslut som jag inte gillar. Jag ger det fyra år så får vi se om jag tillsammans med mina kollegor kan ändra på det. Jag får visserligen ersättning för att vara fritidspolitiker. Några tusenlappar i månaden brukar det bli. Dålig timpenning men jag ser det inte som en födkrok utan ett av mina fritidsintressen. Det är bra att ha nåt att ägna sig åt när man är pensionär.

    Gillad av 8 personer

 1. A skriver:

  Mycket bra P.E. För att förstå den här världen och kunna förutse framtid måste man se vilka de verkliga incitamenten är. Det är vad som bestämmer vad som kommer att hända. Det betyder att de allra flesta påståenden istället är rökridåer för de verkliga incitamenten. När de talar om demokrati kan man utan djupare analys misstänka att vi uttryckligen INTE har DET iallafall. När de talar om att makten utgår från folket, kan man misstänka att den MINST av allt utgår därifrån. Och vad som mera exakt avgör vad man kan tro på och inte, så måste man se noga på incitamenten, alltså skin in the game, alltid. Det är mycket pålitliga grejor, och exakt detta har man systematiskt i maktkretsar undanröjt som P.E skriver. Det som sist av allt kommer att sluta fungera är de syltburkar etablissemanget har sina fingrar i. För hederligt folk ser det sämre ut..

  Mvh A

  Gillad av 10 personer

 2. pllay skriver:

  Vad du beskriver är en totalitär diktatur, där den politiska klassen har all rätt och inget ansvar.
  Helt förödande blir det då detta kombineras med vårt valsystem där politikerna själva bestämmer vilka personer folket kan rösta på, i praktiken är det partiledningarna som utser sig själva och därefter sina efterträdare.
  Vi som röstar har bara att bekräfta de val partiledningarna gjort, utan annan möjlighet än att föredra en nyans av politiker framför en annan, inte politiken som sådan, den ligger fast.
  Du dömer inte för hårt, vi behöver fler sanningssägare samt fora för information och debatt.
  Vi behöver forma alternativ för vårt lands styre.
  Vi behöver finna vägar framåt, vi behöver något positivt att kämpa för i stället för att förtvivlas inför nutid och framtid.
  Vi behöver formulera en handlingsplan för folkets och kulturens framtid i Sverige under och efter det ekonomiska och politiska kaos vi är på väg in i.

  Gillad av 19 personer

  • Redaktionen skriver:

   Jag var huvudansvarig för skriften. Jag har inte lyckats mobilisera tillräckligt engagemang bland potentiella kandidater. Jag har försökt sälja idén till alla, tror jag, partistartare under de senaste åren men har inte varit så framgångsrik där heller. Jo, ett lokalt parti i Vellinge försökte men experimentet rann ut i sanden. Jag vet inte varför.

   Jag tycker fortfarande idén är klockren men den kanske inte passar vårt kynne. Den kräver av alla kandidater att de ska vara karismatiska och driftiga figurer till skillnad från hos de mer framgångsrika och existerande partierna där dragplåstret är partiledaren, inte kandidaterna.

   Patrik

   Gillad av 1 person

 3. Benjamin Dhover skriver:

  Enda trösten är väl den lilla hämnden att dessa parasiter (ansvarslösa ämbetsmän) är de som kommer att drabbas hårdast när systemet brakar ihop. En snickare kan alltid byta sina tjänster mot rörmokarens, bonden kan betala läkaren med ett rejält paket mat osv… Men vem kommer att efterfråga en pappersvändare vars främsta talang är att få sjukskrivningsdagar pga. ”Utbrändhet”?

  Gillad av 6 personer

 4. Erik skriver:

  Politikerna stärker dessutom sin makt hela tiden. Inför valet 2018 kunde vi läsa hur regeringen utsåg domare till Högsta Domstolen ett år i förväg för att ”rätt person” skulle bli tillsatt.
  Jag tror inte det är en tillfällighet att SVT fått nya chefer där flera tycks ha sin bakgrund i den regeringsvänliga pressen,bl.a Aftonbladet(Han Helin från AB ex.vis)
  I dag läser jag i SvD att den enda politikern som vill uttala sig om Riksbankens kommande roll är J.Lönnroth från V som klart verkar förespråka att i fortsättningen ska Riksbanken vara underställd regeringen och riksdagen,inte vara de som har makten över penningpolitiken som ränta m.m, Den makten ska flyttas till regeringen och riksdagen.
  Regeringen utser ambassadörer,landshövdingar,generaldirektörer,inte sällan f.d.politiker.
  Regeringen,MPs Amanda Lind,föreslår ökade statsanslag till media i 100 miljonersklassen,anslag som kan/bör medföra att media blir än mer beroende av politikernas inställning till media och hur media agerar,
  Regeringen/Riksbanken experimenterar med minusränta,något vi inte vet konsekvenserna av. Men om vi räknar lite så förstår nog de flesta att om staten kan låna på 20 år och få betalt för det(eller kanske t.o.m, 100 år!) så är det någon som förlorar på det.
  Och det är ex.vis våra pensionsfonder som får se sina(våra) pengar sakta men säkert förlora i värde,år för år under dessa 20 eller 100 år när den lilla men ändå befintliga inflationen försämrar penningvärdet på våra inbetalda pengar för kommande pensioner. Men vad gör det för dagens politiker,de behöver ju inte ta ansvaret för det,de kan tvärtom sitta kvar vid köttgrytorna och använda våra inbetalade pensionspengar(liksom inbetalade skattepengar) till det som ger mest röster för dagen.

  Gillad av 10 personer

   • Olof Sundman skriver:

    Som vanligt så kan den som likt Bo Svensson, inte besväras av någon som helst ekonomisk sakkunskap skriva fria fantasier och som vanligt inbilskt tro sig ha lösningar på förhållanden utan minsta begrepp om frågornas komplexitet.

    Huruvida en ekonomi är kontantlös eller ej, är irrelevant för valutan. Men att framförallt påstå att valutor helt enkelt kan ersättas med ”stabila mått på värde” är skrattretande. Ingen auktoritet i en fungerande marknadsekonomi kan proklamera ett ”stabilt mått på värde”. För valutor återstår bl.a problemet med penningmängd, inflation, politisk risk och allmänt förtroende för s.k. fiat-money. Självaste guldpriset fluktuerar som bekant för att nu inte tal om cryptovalutor som Bitcoin. Att bara haspla ur sig någonting så infantilt som ”stabilt mått på värde”, utan att definiera detsamma och dessutom som ett föregivet betalningsmedel- alltså ett helt stabilt värde för en valuta utan en Riksbanksregim med bl.a räntemeknismen som stabiliserande penningpolitiskt medel, är urbota inbilskt och löjeväckande.

    Gillad av 4 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Olof S. – Det är rätt lätt att få klarhet i hur man får till en stabil ordning på bank och finans, om man fokuserar på det basala och bygger teoretiska primitiva system att begrunda.

    Jag har sysslat en del med det och tar kritik på allvar från andra som fördjupat sig i problemen.

    På tal om stabilt mått på värde: Hur tror du man kan bedöma mått på inflationen?

    Gilla

  • Tomas skriver:

   Menar du inte något av Visegradländerna? Så korrupt kan man väl inte ha utvecklat föredömet Sverige, svartmålare. Tur att vi inte har politiskt tillsatta majoriteter i domstolarna, då kanske vi skulle få shariadomar

   Gilla

  • Göran Nilgard skriver:

   @ERIK

   Som delvis, än så länge, utlandsboende inom EU är inflationen högst kännbar. SEK har gått från 1€=9,55SEK till ca 1€=11,1SEK, dvs ca 16%. Inte räknat på DI’s valutakurser utan på det man verkligen betalar efter bankernas avgifter.
   Och gör vi den ultimata jämförelsen mot SFR (har jag gjort tidigare här) innebär de ca 3,9% ränta på ränta under 60 år som SEK tappat mot SFR att växelkursen gått från 1:1 till 10:1.
   Då har jag förenklat och tänkt försämringen av kronan som linjär över tiden, vilket inte varit ”fallet”. ”Fallet” har varit språngvis emellanåt när SFR skrivit upp och SEK vid andra tillfällen skrivit ner växelkurserna.

   Gillad av 6 personer

   • Erik skriver:

    Om man räknar in den svenska kronans värdeförsämring gentemot andra valutor så blir självklart inflationen betydligt högre för de som måste betala i icke-svensk valuta. Det märker även jag under mina vistelser utomlands. Hur stor vår inhemska inflation är kan ju också diskuteras,den officiella på lite drygt en procent verkar rätt låg när jag ser höjningar på mina matinköp,lokala resor här i Skåne,m.m.
    Men poängen med min insändare var att även om inflationen skulle hålla sig på två procent årligen i snitt så skulle våra pensionspengar tappa halva sitt värde på 37,5 år. Om inflationen blir 1,5 procent i snitt årligen så skulle halva värdet försvinna på 50 år. Om pensionsbolagen då lånar ut våra pengar till noll ränta (eller t.o.m. betalar för att låna ut den) så blir det synd om framtida pensionärer.
    Något kontantlöst samhälle,där valutor inte behövs,lär vi inte få se i överskådlig tid. Även om Sverige nu försöker införa det så lär knappast resten av världen göra det så vi lär behöva valutor även framöver,även den svenska. Liksom Riksbanken.
    Håller med om att det är sanslöst när statsministern kritiserar Polen och Ungern för deras domstolar när vi själva tillsätter nämndemän efter partitillhörighet och regeringen(OBS regeringen)utser domare till Högsta Domstolen strax före ett riksdagsval för att vara säkra på att få den domare de vill ha,hans tjänst ska dessutom tillsättas först ett år senare.

    Gillad av 1 person

  • Niklas R skriver:

   Och enligt regeringsformen, vem är regeringen i Sverige?

   Det är statsministern. Alltså sitter statsministerämbetet på all makt i Sverige och vi har i praktiken en statsministerdiktatur med hyfsat fria val vart fjärde år.
   Precis så som sossarna ville ha det när de ändrade regeringsformen så att hela regeringen omvandlades till ett arbetsutskott för det socialdemokratiska verkställande utskottets beslut där statsministern är den enväldige ordföranden som har makten att utföra allt arbete, med eller utan Riksdagen.

   Gillad av 1 person

 5. JL skriver:

  Se länk, nyss släppt, det sannolikt bästa jag någonsin läst avseende hur Sverige/väst har hamnat i denna situation.

  Vi har saknat ”evolutionärt gångbar story” att enas kring (hjärntvättas av), vilket har lämnat utrymme för politikerväldet (och andra parasiter) att skapa en massa destruktiva historier som fåraskocken köper:

  https://waitbutwhy.com/2019/09/stories.html

  Väl spenderade 30 minuter att läsa ovanstående. Tim Urban är briljant och superpedagogisk i vanlig ordning.

  “At some point between 150-person ancient tribes and New York City, human evolution jumped off of the “survival of the fittest biology” snail and onto the “survival of the fittest stories” rocket.”

  Gillad av 3 personer

  • Mv skriver:

   Verkar vara trams. Jag gissar ännu ett tomt perspektiv som försöker klara sig utan just den kulturella banan som fört oss hit, nämligen kristendomen och dess försvinnande.

   Gillad av 2 personer

   • Christer L skriver:

    Sanningen är ett tvång, den kan man inte välja. Sanningen måste man underkasta sig. Tron däremot är något man väljer. Det vill säga rätteligen – att tvinga folk att tro är ju inte ovanligt. Vilket inte gör det bra eller rätt. Nu förstår folk inte detta, och i synnerhet folk här i landet och här på denna blogg. Kommentatorerna på DGS vågar inte säga vad de har för tro, de talar om kristendomen utifrån ett (omedvetet?) strukturalistiskt perspektiv – här exemplifierat – som om de har någon vetenskaplig historisk sanning att säga därom som alla borde underkasta sig. Bara nys.

    Gillad av 2 personer

   • Mv skriver:

    Dumheter rakt av. Låt säga att du har rätt, vilket värdesystem uppställer du som ersättning för kristendomen? Vilka jävla skitsnackare det finns. Endast i Sverige, de intellektuellas likväl idioternas huvudsäte.

    Gillad av 3 personer

   • Den äkta Fredrik Östman skriver:

    Christer, det där är ett halmgubbeargument. Du definierar vad en tro måste vara och du gör det på ett sådant sätt att du måste förkasta det. Och som du ser i vår dagliga politiska praktik är det alldeles fantastiskt möjligt och framgångsrikt att helt och hållet bortse från sanningen. Vi behöver förstärka sanningens attraktionskraft och vårt fördömande av lögnen, och detta gör vi genom att bygga en religion omkring dem.

    Gilla

   • Christer L skriver:

    Svar till M V 15.40

    Frågan gäller alltså kristendomens roll som kulturell bas (”bana”) för den teknologiska och organisatoriska, därmed även politiska utvecklingen från sjuttonhundratalet och framåt. Det var enligt min uppfattning franska och amerikanska revolutionerna som saken gäller, samt kolonialismen. Revolutionerna var emellertid båda i viss mån ”socialistiska” enligt den iakttagelse M V gör, eller rättare sagt i konsekvens borde göra. Hade vissa av de tvivelaktiga ingredienserna. Men beredde väg för demokratiska republiker i politiken. Förvisso kristna, den franska revolutionen var katolskt kristen, den amerikanska var protestantiskt kristen. Men de var ingalunda teokratiska revolutioner och religionsfrihet skrevs såvitt jag förstår in i bägge författningarna.

    Det handlar om blodiga revolutioner, demokratiska republiker, inte frälsningsläror, inte skolastik, inte liturgi, inte konflikter mellan kristna inriktningar, som utgjorde basen för den industriella utvecklingen, där befolkningen ej förslavades på samma sätt som tidigare, en tjänstemannaklass kunde växa. Och samtidigt växte världsimperierna fortsatt, och där var det Storbritannien som ledde, det kom massor med kulturella influenser från Asien, massor med importer och exporter, och en väldig industrialisering främst i GB och Frankrike och USA – vad hade det med kristendomen att göra? Jo, humaniteten. Men inte den i sig. Den tidiga industrialismen var knappast human mot arbetarklassen. Och mycket av humaniteten kom sedan industrialismen och demokratin gått igång. Som ett av socialismens argument gu bevars.

    Gilla

   • Christer L skriver:

    Svar till Fredrik Östman 15.58

    Låt den du talar till avgöra om han eller hon tror på dig. Och beträffande sanningen så är den ju ibland attraktiv, ibland inte alls så trevlig. Vi behöver förmåga att tro för att klara oss utan att veta säkert. Det gör att vi väljer enligt vad vi tror. Men vet man så finns ju inget val. Sanningen i rationell mening är i levande livet enligt min uppfattning mycket mindre förekommande än trons objekt. Och slutligen, om du vill hävda religionen, säg vilken gud du tror på och ber till. Jag är ockultist. Detta irriterar vissa.

    Gilla

   • JL skriver:

    Du har såklart rätt MV, men försök se det positiva i att vi andra blir upplysta av din visdom.

    Tydligt exempel på den kristna ödmjukhet byggde Sverige

    Gilla

 6. Observatör skriver:

  Det man lärt sig av arbetet med att förebygga misstag inom ”farliga” verksamheter som flyg, sjukvård och kärnkraft är att hot om straff leder till ängsliga organisationer där misstag döljs och där man skyller på andra. När ett haveri inträffat skall man istället göra en händelseanalys där man i detalj går igenom händelseförloppet och kartlägger var det gick snett så att man sedan kan förebygga liknande händelser i framtiden. Flyget har sin haverikommission, även politiken borde ha en sådan. Vi har ju riksrevisionen och KU som kunde ha en sådan roll, men riksrevisionen saknar resurser och KU är ju mest trams och vet hut utan substans.

  Gillad av 2 personer

  • Den äkta Fredrik Östman skriver:

   Men politiken och myndighetsutövningen är inte en ”farlig” verksamhet av denna art, utan där fungerar straffansvar alldeles utmärkt. Tempot är ett helt annat.

   Jämför i stället med affärsverksamheten. Vi har hårda straff för bedrägeri och bluff och båg och det fungerar utmärkt.

   Gilla

 7. Jan Schütt skriver:

  Hmm, i en diktatur riskerar de styrande alltid värsta straffet för inkompetens och försumlighet. De skjuts oftast av eftersom en diktatur nästan alltid ersätts av en annan diktatur. Hos oss kan politikerna lalla på utan risk

  Gillad av 1 person

 8. Östrahult skriver:

  Jag håller med men kan tillägga en iakttagelse. Det här att man saknar känselspröt blir på sikt förrädiskt. Att sakna medlemmar/uppdragsgivare som ställer krav innebär att man är utan känselspröt och så småningom hamnar man vilse i pannkakan. Där befinner sig nu Centern och kanske även liberalerna. Lööf gör ett stort nummer av 137 kr, det blir lite av löjets skimmer över detta och allt färre tar partiet på allvar. Väl där sitter man nog fast ett bra tag.

  Gilla

 9. Bo Svensson skriver:

  Politiker och politik kommer att tyna bort, om vi kommer oss för med att ta den direkta makten över våra skattemedels fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Det är suget efter dessa resursers godtyckliga spenderande som gjort att vi fått fel sorts människor i central maktposition men det finns ingen sorts människor som är vuxna denna uppgift: Att ansvara för mer än hälften av vårt samlade produktionsresultat. – Det blir ett gigantiskt ödslande med resurser.

  De folkvalda skall vara lagstiftare, – inte makthavare.

  Gillad av 1 person

  • Sven Dufva skriver:

   Lagstiftare är per definition makthavare. Att stifta lag är den yttersta makten.

   Det är naiv populism att påstå att det går att utöva den lagstiftande makten utan att vara makthavare. Med makt följer ansvar; makthavare är inte per defintion ett pejorativt begrepp,
   men att tro att det går att vara lagstiftare utan att vara makthavare är trams.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Rättsordningens utformning kunde i princip utföras av en artificiell intelligens. – Det finns i stort sett bara ett sätt att göra rätt. – Utvecklingen skall gå framlänges och det skall alltså löna sig bättre att göra rätt än fel.

    Maktlystnad har ingen plats där och kriteriet på en perfekt rättsordning är att den inte lämnar minsta utrymme kvar för central maktutövning.

    Gilla

 10. Rikard skriver:

  Hej.

  ”In omnibus operibus tuis memorare novissima tua, et in aeternum non peccabis”.

  Men den frasen föregår förstås både kristendom (den är en översättning från Ben Sira) och demokrati.

  Annars behöver man inte gå längre än till Eddan och samtida verk för att finna på råd hur man löser Patriks återkommande problem: han vet vad som är fel, han vet hur det är fel, han vet varför det är fel och han vet vem som är fel . och han förklarar det mycket pedagogiskt.

  Men han verkar inte veta, eller vilja säga, vad det enda sättet att göra fel till rätt är.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 6 personer

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Jag tror mig veta vad som behöver göras, ja.

    Däremot vet jag inte säkert hur man når dit att man kan göra det.

    Det som behöver göras är värdegrundsmässigt och juridiskt tveksamt. Jag tror det räcker som svar. Bloggar som denna läses troligen av personer med intresse av att ligga före eventuella konkreta åtgärder på frivillig medborgerlig grund, allt annat vore tjänstefel av den som arbetar med säkerhet. Så direkt uppmaning till moraliskt riktig men juridiskt förbjuden handling kommer jag inte att skriva ut.

    Även om det enda brottet är att åka fast.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gilla

 11. miketheviking skriver:

  Mycket som är rubbat idag.
  Sedan Axel Oxenstierna byggde upp statsförvaltningen med ämbetsmän fick Sverige en stark statsapparat som kunde lyfta landet till en stormakt och sedermera en civiliserad och väl fungerande samhällsapparat. Palmes lakejer ville väl ha en mer politiserad statsförvaltning – vad vet jag. Ämbetsmän finns inte längre bara lakejer till kommunalråden.

  Upplevde själv hur politiker ifrågasatte mig som tjänsteman utifrån de basfakta och underlag som presenterades på mötena. Efter tid ersattes föredragningar av ärendet med enbart ordförandes förslag till beslut. Ingen föredragning, ingen diskussion, allt uppgjort i förväg.

  Idag är det ju legio att politiker sparkar tjänstemän som uppvisar minsta ansvar mot skattebetalarna. Ta t.ex MP Hellden i Stockholm som sparkar den person som bäst kan uttala sig om trafiken i Stockholm.

  Samtidigt finns det ett otal politiskt tillsatta generaldirektörer som begår de största missgrepp som man kan föreställa sig. De får på sin höjd sparken men alltid ekonomisk ersättning för att hålla tyst.

  Har inga illusioner om att det kommer införas vare sig tjänstemanna eller politiskt ansvarstagande. Beslutsorganet numera heter ”värdegrunden” – den går säkert att stoppa in i en AI-infekterad dator och skötas av socialismens väktare Göran Greider.

  Gillad av 3 personer

 12. svenne skriver:

  ”Min tes är att politiker oberoende av parti slutit leden och formerat – eller strävar efter att formera sig – som härskande klass. Det enda som håller dem tillbaka är de ganska sällan återkommande allmänna valen.”

  Riksdagsvalen indikerar ju att det – just angående möjligheten att rösta – råder en viss demokrati och konkurrens mellan de olika partierna. Men då valet är klart och kohandlandet och kattrakandet efter egna fördelar för de inblandade, både politikerna personligen och partierna, påbörjas så negligeras väljarnas åsikter. Då går det bra att ”över partigränserna” hitta på olika piruetter som ofta går stick i stäv mot väljarnas önskemål.

  Skräckexempel är t.ex. ändringen av grundlagen, Afghanamnestin och JÖK:en som skedde helt ovanför väljarnas huvuden. De inblandade partierna betraktar nog detta som demokratiskt eftersom de – genom val – har fått makten på laglig väg och pratat sig samman utan att blanda in SD.

  Ett högaktuellt exempel är den diskussion angående gängbrottsligheten som nu skall påbörjas och där SD har uteslutits. Sjuklöverpartierna har nu ”slutit leden och formerat sig som en härskande klass” vilket givetvis innebär ett grundskott för deras framtida trovärdighet.

  Gillad av 5 personer

 13. ERROL skriver:

  Varför peka finger, när något går fel så är det ju allas ansvar! Denna delvis nya retorik är som klippt och skuren för svensk flockmentalitet och ängslighet.

  Det heter numera; Vi har varit naiva! Sverige har varit naivt!

  En medborgare, om det nu finns någon sådan, som går och röstar kan få för sig rent vidskepliga ting, som att politikernas naiva migrationspolitik, asylrättens haveri, oförmågan att utvisa de som uppehåller sig illegalt i landet, misslyckad integration etc. korrelerar med den ökande gängkriminaliteten. Då är det viktigt att den store ledaren förklarar för undersåten i det ”starka samhället”, att i det ”starka samhället” så håller alla ihop, alla tycker lika och harv samma värdegrund, det är direkt osolidariskt att rikta kritik mot ”ansvariga”, det finns för övrigt inga ansvariga i ”det starka samhället”. Alla har ansvar för kriminaliteten och våldsdåden av gängkriminella.

  När någonting går bra och enskilda svenskar eller kollektiv som det svenska damlandslaget lyckas då är det egentligen partiet och socialdemokraternas förtjänst. När däremot utvecklingen går åt fel håll så är det allas och ingens ansvar. All kritik emanerar oundvikligen från illojala medborgare som har en sviktande Sverigebild. Dessa rester från ett pluralistiskt och borgerligt medborgarsamhälle måste inse att i ”det starka samhället” så är allla ansvariga för allt negativt, medan somliga kan påstå sig ha byggt själva landet och ligga bakom allt välsingnelsebringande i den bästa av världar; ”det starka samhället”- här håller vi ihop.

  Gillad av 3 personer

 14. Erik P skriver:

  Partistöden.

  De är den mekanism som gör att politikerklassen kan fortsätta att röra sig i ett parallellt universum.

  Pengar kommer in till BEFINTLIG partiledning som naturligtvis ser till att gynna de medlemmar som går i takt med partiledningen. Inga andra. Ett slutet system där förnyelse kan påbjudas endast av partiledningen själv.

  Partierna behöver faktiskt inte fler medlemmar än vad det finns tillgängliga slevar.

  Gillad av 1 person

 15. August skriver:

  På kort tid har flera kvinnor på Ekerö blivit utsatta för sexuella ofredanden och förföljelser.
  Otryggheten breder ut sig.

  ABs eget vänstertroll Anders Lindberg gnäller idag på ledarplats om sociala insatser och förebyggande arbete mot brottslighet. Samt att naturligtvis hålla SD utanför allt samarbete.

  Vad hjälper det mot vuxna kriminella invandrare som lever i parallell kultur? Som kanske inte ens kan språket eller har andra normer än den humanistiska synen Lindberg har. Har vi inte prövat detta flum tillräkligt länge nu för att förstå att det inte fungerar?

  Kanske är det till och med så att det ökat kriminaliteten i Sverige.
  Nu har vi ett akutläge. Hur många till ska dö och fara illa av importerad kriminalitet innan Lindbergska flumnissar förstår?
  Man kan ju förfan inte sätta in förebyggande insatser på redan yrkeskriminella eller folk med inrotad hederskultur.

  Samma kvinnor som avråds från att röra sig fritt i samhället är överrepresenterade när det gäller att rösta på Annie Lööf.
  Samma kvinnor röstar de för att vuxna män ska gå i samma klass som deras barn. Jag får inte riktigt ihop det.

  Gillad av 2 personer

 16. Richard skriver:

  Bara för att det står skrivet på ett papper att någon är ansvarsfri innebär inte att så är fallet. Ansvar kan utkrävas oavsett dessa ord på ett papper.

  Gilla

 17. Dan Ahlmark skriver:

  Situationen gällande offentliganställdas ansvar för sina handlingar är högst otillfredsställande. När det gäller det värsta brottet vi upplevt på länge – politikernas beslut att utan hänsyn till möjliga konsekvenser godta massinvandringen – har jag därför föreslagit retroaktiv lagstiftning (https://www.nyatider.nu/vad-hander-nar-det-vi-mest-fruktar-handeropinion-dan-ahlmark/). Sådan har tidigare använts just i mycket extrema fall, och vilka kan inträffa i Sverige i framtiden. Jag diskuterar i artikeln just förutsättningarna för under vilka förutsättningar svenska folket kan godta retroaktiv lagstiftning gällande dessa beslut

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Men det behövs inte. – Man kan formulera kriterier för vad som gör att en individs våldsamma död skall betraktas som naturlig död som inte motiverar vidare utredning eller rättslig åtgärd.

   Ett sådant kan ju vara att ha varit aktivt engagerad i att underlätta massinvandringen.

   Gilla

 18. Mv skriver:

  Mitt inlägg verkar inte komma med, det var långt. Får försöka en tredje gång.

  Detta samtal är högst relevant, Victor Davis Hanson bedömer att den kupp demokraterna tillsammans med statstjänstemän i FBI, skattemyndigheter osv är den värsta politiska skandalen i USAs historia. Allt var omvänt mot den bild media gett, allt, och nu är man tyst, men den amerikanska rättvisa är inte som den svenska fullt ut infiltrerad av vänstern och maler på. Det är långt värre än Watergate då det är systematiskt genomfört av en stor mängd människor, ett försök till statskupp.

  Precis samma sak har redan skett i Sverige kan man säga för det finns ingen oberoende rättvisa så utan lagar så kan man ju inte ens definiera landsförräderi. Detta är vad som sker när vänsterns principer slår rot:

  Gillad av 3 personer

 19. phnordin skriver:

  Mycket bra skrivet. Maktens elit vet hur slipstenen skall dras för att hålla folket utanför och skapa en homogen maktapparat med väl indoktrinerade och följsamma medarbetare. Den enda metoden för att bryta detta maktmonopol är ofta förekommande folkomröstningar i smått som i stort.

  Gilla

  • pllay skriver:

   Nej, du kan inte bryta maktmonopolet med folkomröstningar, du kan hindra att det uppkommer, men inte stoppa det.
   Makten kommer endast utlysa omröstningar den vet utgången av.
   Att demokratisera vårt totalitära styre på demokratisk väg är inte längre möjligt.

   Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.