Rysslands oprovocerade anfall på en annan stat borde i Sverige leda till en omedelbar översyn av hur svenskarna genom sina valda politiker förbereder sig för att försvara sin självständighet.  

Det visar sig att varken medierna eller de i medierna citerade experterna hade förutsett det som verkligen har inträffat. Medborgarna har därför anledning till viss misstro mot medier och mot experter, ofta universitetsbaserade. Vad är det som medier, universitet och politiker inriktat sig på i Sverige och övriga västvärlden, medan Putin och Xi har rustat upp och ökat sitt inflytande? Exempelvis genusintegration, kränkthet och ”vithetsstudier”. Medier och ”experter” i väst har inte har fullgjort sin uppgift och inte varnat för vad som nu har hänt utan visar samma yrvakna brist på insikt som vid murens fall 1989, vid Brexit och vid valet av Trump.  

Hur kan man veta om de ”nya” studenter som tillkommit genom den stora utbyggnaden av högskoleutbildningen verkligen tillägnar sig sådana intellektuella vanor som universitetsutbildning tänks ge och som högskolelagen säger sig vilja främja? Universitetslärare kan göra egna (pessimistiska) jämförelser men det är komplicerat att mäta. Frankrike har breddat sin utbildning på samma sätt som Sverige och där finns det ett intressant indirekt svar på frågan. 

Sverige har, vilket alla tidningsläsare vet, problem med kvalitet i skolarbetet och med rekrytering av lärare. Januariöverenskommelsen 2019 mellan S, Mp, L och C innehöll 73 punkter varav nio punkter handlar om skolan. Nu kan L och C själva konstatera hur regeringen uppfyller överenskommelsen bland annat när det gäller skolan, och detta kommer att bli ett hett tema vid L:s partiråd den 28 mars. Vi ska här koncentrera oss på punkt 56 som inleds: ”Reformera lärarutbildningen. Kraven på utbildningen skärps. Intagningskraven höjs.”

Det diskuteras alldeles för lite i Sverige om vad EU egentligen gör. I dagarna har den svenska regeringen accepterat att EU och alltså också Sverige ska ta upp lån för att hjälpa sydeuropeiska länder som har välkända problem med att övervaka att pengar kommer i rätt fickor. Genom att ta lån undergrävs svenska medborgares ekonomi i framtiden samtidigt som vi hjälper regeringar i Sydeuropa, och då borde dessa vara alldeles speciellt bra för de egna medborgarna och för EU. Är de det? Man kan vara stark europavän och samtidigt skeptisk mot EU:s utveckling. Här ska först ges några allmänna synpunkter på hur EU fungerar och sedan på konsekvenser som ingen verkar ha räknat med.

Det är svårt med politik. Å ena sidan klagar man på att politiker är medietränade och upprepar inlärda formler, när de intervjuas. Å andra sidan petas frispråkiga personer som Hanif Bali och Tobias Billström, den senare när han vågande använda ordet ”volym”. Å ena sidan finns mer politisk information tillgänglig än någonsin tidigare. Å andra sidan sparas allt politikerna säger och skriver och kan anföras emot dem tio år senare, vilket gör att det som sägs och skrivs tenderar att vara utslätat. Här finns en inbyggd motsättning, som det inte är lätt att se någon lösning på. Kanske kan det vara omväxlande med ett spanskt exempel på konflikten.

OPINION Sverige har som bekant problem med kvalitet i skolan, med elevers inlärning och uppförande och med lärarrekrytering, och Sverige storsatsar på forskning om utbildning. Då kan man ju tro att forskningen är inriktad mot lösa de problem som utbildningsområdet uppvisar – men så är inte alltid fallet.

I en nyligen publicerad avhandling från Lund, ”Samhällskunskap för en alienerad elit. Observationsstudie av Särskilda läroverket” (2020), återges observationsstudier från en välfungerande gymnasieskola i södra Sverige. Det är en friskola, där eleverna är väl förberedda, kommer till lektionssalen i god tid och får bra betyg.

Inger Enkvist

Spanien är sedan 1978 indelat i 17 autonoma regioner, och vissa regioner har utvecklat en stark regionalnationalism, förknippad med användningen av det regionala språket. I Katalonien vill som bekant en sektor av befolkningen göra regionen självständig. Detta har inneburit djupa politiska motsättningar mellan medborgarna. Vad kan man se av detta under fyra dagar i Barcelona och vad säger de som inte är regionalnationalister om situationen? 

Fredag 11 oktober 

Utlänningar kan tro att det är givet att man får tala spanska i Spanien, men så är det inte. På fredag kväll den 11 oktober skulle det hållas en diskussion om det ämnet inför nationaldagen på lördagen. Organisatör var en förening som heter ”Hablamos español”, det vill säga ”Vi talar spanska” som just vill försvara medborgarnas rätt att tala spanska i Spanien, en rättighet som till yttermera visso står inskriven i konstitutionen. Syftet var att diskutera ett förslag till ny språklag i Spanien om att spansktalande skolelever måste studera på katalanska i Katalonien. Som påpekas i en nyutkommen bok av Mercè Vilarrubias, där språklagen beskrivs, är Spanien det enda kända exemplet i Europa, där landets gemensamma språk motarbetas. I Katalonien har halva befolkningen spanska som modersmål.

Inger Enkvist

Spanien går till riksdagsval om några dagar, den 28 april, en månad före EU-valet. Motsättningarna är stora och utgången oviss, men en kandidat är verkligen annorlunda. Kanske väljarna är trötta på politiker som bara säger förutsägbara saker?

I Katalonien fick de spanska moderaterna, PP, knappt några röster i förra valet. Partiet hade sagt att det skulle försvara spanska staten och spanska språket men gjort det halvdant eller inte alls. PP var uträknat när en politisk bomb slog ner. Cayetena Álvarez de Toledo, CAT, kandiderar som nummer ett på PP:s lista i Barcelona, ett ”självmordsuppdrag”. Hon fascinerar. Politiskt är hon känd för att ha lanserat plattformen Libres e iguales (Fria och jämlika) mot regionalnationalismen.

Inger Enkvist

I den svenska debatten i samband med regeringsbildningen gör olika partiföreträdare anspråk på att ha en högre moral än andra. Tendensen att tillskriva sig själv och de sina en högre moral finns också i Spanien, och det kanske kan vara en omväxling att höra hur det låter där.

Den spanske författaren Antonio Muñoz Molina var nyligen i Stockholm för att lansera översättningen av sin roman Sefarad. Lika intressant och uppmärksammad är en essäbok som han skrev 2013 om den spanska ekonomiska krisen, Todo lo que era sólido (ung. Allt som var fast). Muñoz Molina beskriver där ett Spanien som i rekordfart gått från att vara styrt av sjuttio- och åttioåringar till ett land med ungdomskult. Ett land som över en natt gick från att följa traditionen till att hylla den senaste nyheten. Tyvärr, menar han, gick moderniseringen inte sällan för fort.

Muñoz Molina skjuter in sig på två fenomen. Det första är att allt blivit kommunikation. Som skönlitterär författare tycker han sig se att fiktionen, hans specialitet, har börjat dominera offentligheten. Det är stor skillnad mellan vad som sägs och vad som görs. Han menar att politiker och journalister skapat en skenvärld som tagit över det offentliga livet. Det andra är att offentlig administration i allt större utsträckning förbehålls partisympatisörer. Han hävdar att offentlig administration ska vara kompetent och oberoende. Detta kan tyckas vara okontroversiellt, men Muñoz Molina har ändå fått negativa kommentarer därför att han påpekar att de här tendenserna finns också hos vänsterregeringar.

Inger Enkvist

Spanien står just nu mitt i en regeringskris som avslöjar korruptionsproblem i anknytning till utdelandet av akademiska titlar. Spanien har haft liknande fall tidigare, men nu har problemen blivit en regeringsfråga.

Det mest uppseendeväckande är att presidenten, Pedro Sánchez, anklagas för att ha kopierat ungefär en fjärdedel av sin doktorsavhandling i ekonomi. Sánchez, socialistpartiets ledare, blev president i juni efter en förtroendeomröstning mot den sittande minoritetsregeringen som anklagades för korruption. Sánchez utlovade upprensning och nyval.

För att komma till makten gjorde hans parti en stor affär av att Cristina Cifuentes, president i regionen Madrid för högerpartiet PP, tvingades avgå efter att ha uppgivit att hon hade en master i offentlig rätt. Det hade bland annat visat sig att två namnteckningar av lärare som godkände kurser var förfalskade. För någon vecka sedan fick emellertid Sánchez egen sjukvårdsminister, Carmen Montón, avgå, eftersom hon fått en master från samma universitet. Montón hade inte gjort alla kurser och det fanns problem med hennes avslutande examensarbete i interdisciplinära genusstudier. Masterskurserna i fråga har nu lagts ner.

Inger Enkvist

Statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson återgav nyligen en uppgift från VALU, den undersökning som görs vid utgången av vallokalerna, av väljarnas preferenser. Utbildningsfrågor sades ha legat som högst bland de ämnen som ansågs viktiga (men dock efter sjukvården) trots att det nästan inte hade sagts något om problemen i svensk utbildning under valkampanjen. Exempelvis har det knappt nämnts att en enorm brist på lärare snart kommer att bli kännbar. Andra problem är integrationen i skolan av nyanlända. Dessutom har OECD:s studier visat att Sverige visar en nedgång i kunskapsnivå som är utan motstycke bland utvecklade länder.

När de röstande säger sig ha tänkt på utbildningsfrågor, kan de då syfta på kampanjen mot ”vinster i välfärden”? Denna slogan har i själva verket riktat intresset bort från de verkliga problemen och framför allt från frågan hur de helt dominerande kommunala aktörerna hanterar skattepengarna. Kampanjen kan ses som en klassisk manöver av den typ som i historien typisk tar formen av att man pekar ut en fiende (eller startar ett krig) för att avleda missnöje på hemmaplan.

Varför protesterar inte vänstern över kommunal och statlig inkompetens, när svensk skola trots generös finansiering har problem? Gissningsvis därför att det viktiga för vänstern är att försvara idén med ett offentligt monopol över utbildningssektorn. Eftersom det är svårt att hävda att man får bättre resultat i kommunala skolor än i friskolor eller att föräldrar föredrar kommunala skolor, måste man bygga argumentationen på något annat, och då väljer man att fokusera på vinster. Om de vinsterna kan man ha olika åsikter, men de utgör ett mycket litet inslag i svensk utbildning, kanske någon promille av utbildningsbudgeten.

Inger Enkvist

Sverige har många likheter med Schweiz. Båda länderna har ungefär lika många invånare och har en lång tradition av fred och demokrati. En skillnad är att Schweiz med sin direktdemokrati lägger större vikt vid medborgarskapet. Schweiz är indelat i 26 kantoner med stor självständighet, som kallar medborgarna till folkomröstningar och val ungefär 5-6 gånger per år. När det i Schweiz talas politik dröjer det inte innan någon använder begreppet ”folket, suveränen”. Det är alltså starkt inpräntat att det är folket som bestämmer vilken politik som ska föras och att politikerna ska leverera den politik som folket har beställt.

Inger Enkvist

Jag hade nyligen ett samtal med en kollega i ett annat humanistiskt ämne, och det samtalet har dröjt sig kvar i minnet. Det speciella var att hon inte försvarade kunskapens plats i skolan, trots att det på de flesta universitetsinstitutioner talas om att studenternas kunskaper och studievana sjunker alltmer. Jag slogs av att hon verkade mena att man inte kan göra något åt skolan utan att den är som den är. Hon såg den inte som resultat av tidigare beslut.

Inger Enkvist

Ett sätt att beskriva varför Sverige har problem med sin utbildning är att påpeka att skolan ses mer som ett redskap för att producera jämlikhet än som en plats för att skaffa sig kunskaper. Förr stod kunskap i centrum, fast det knappast sades, eftersom det var så självklart. Nu står jämlikheten i centrum, och denna antas uppkomma genom kompensationsstrategier.

Inger Enkvist

Sverige torde just nu ha tillgång till en unik generationsgrupp. Det finns ett stort antal personer som är högutbildade och har yrkeserfarenhet på kvalificerad nivå, och fast de oftast har god hälsa, har de kastats ut ur yrkeslivet vid 65 eller 67 år. Bland dem finns speciellt många klassresenärer.

Den här generationsgruppen var bland de sista som fick ta studentexamen. De som kom lite senare fick läsa vid gymnasieskolor, där lärarna hade kvar vanorna från det tidigare gymnasiet. Som studenter kom de till universitet, där det var självklart att man skulle studera hårt och redovisa sina kunskaper i tentamen. Kort därefter började grupparbetena och hemtentamina.