I rötmånaden

Lennart Bengtsson

Varje sommar har sina rötmånadshistorier. Efter en ovanligt varm och på många ställen torr julimånad är det inte att förvåna att denna sommar är det ett varmt och potentiellt farligt väder och klimat som är föremålet för årets rötmånadshistoria.

Enligt Bondepraktikan är rötmånaden perioden från den 22 – 24 juli, eller den så kallade fruntimmersveckan, till motsvarande tid i augusti. Namnet rötmånad kommer genom att förr i världen, före kylskåpens tid, höll sig maten sämre på grund av den snabba bakterietillväxten som berodde på värme och hög luftfuktighet under högsommaren. Inte sällan var det tidigare inte ovanligt med diverse maginfektioner under rötmånaden. I folktron tillskrevs dessutom rötmånaden en mängd andra egenskaper då en mängd underliga och hemska saker kunde inträffa. En rötmånadskalv är till exempel en missbildad kalv som fötts med två huvuden.

Tillgången på kylskåp även i svenska sommarstugor och ordentliga kylförhållande i livsmedelsaffärerna har minskat på rötmånadsinfektionerna och själva ordet håller på att försvinna ur den moderna svenskan.

Däremot florerar andra fantastiska berättelser i media och dit hör de så populära domedagsberättelserna. De senaste dagarna har professor Rockström förklarat för svenska folket att klimatloppet nu är kört och allt kommer att bli mycket värre än man tidigare trott. Frågan är om jorden överhuvudtaget går att rädda. Enda hoppet är en semi-totalitär global regim under FN som med järnhand ser till att växthusgasutsläppen radikalt minskas. Det måste därför bli ett raskt slut på mänsklighetens överdådiga leverne. Vad är det som nu är orsaken till sådana dystra och förfärliga framtidsutsikter?

Läs mer

De svenska regnbågspartierna

Lennart Bengtsson

Jag har alltid varit fascinerad av regnbågen. Dess uppkomst tillhörde en av alla de frågor som jag bombarderade föräldrar och släktingar med för att få en förklaring. Först långt senare fick jag detta i realskolans fysiklektion nämligen att det var precis samma sak som brytningen av ljus i ett prisma. När det gällde regnbågen så var skillnaden den att ljuset bröts i de fallande regndropparna. Tittar man väldigt noga en dag med klar luft så kan man också se en sekundär regnbåge. Den är svagare och där går färgerna i motsatt riktning. Förklaringen är helt enkelt att solljuset bryts en andra gång.

I den nordiska mytologin var regnbågen den bro som ledde från jorden till himlen där den slutade i Asgård. Dagligen red asarna över bron Bifrost till domsplatsen under Yggdrasil. Bifrost hade flera färger och brukade identifieras med regnbågen eller Vintergatan. Regnbågen kan vi fortfarande se medan däremot Vintergatan har blivit allt osynligare på grund av alla mänskliga ljuskällor.

Idag har politiken kidnappat regnbågen. I dagens SvD (4/8) står alla politiskt korrekta partier inklusive det lilla F! och viftar med sin regnbågsflagga. SD och några till får inte vara med eftersom de råkar ha fel värdegrund (vad detta nu är?). Det gäller även det lilla partiet Medborgerlig Samling där till och med partiledaren är öppet homosexuell och borde, tycker man, kvalificera i samlingen. Vi förstår dock att partiet råkar ha fel värdegrund och därför inte passar in i det fina gemensamma hbtq-porträttet.

Läs mer

Surrogatmammor, surrogatpappor och barn på konstgjord väg

Lennart Bengtsson

På flyget från London till Stockholm för en tid sedan började jag tala med en medresenär om problemet när något av ens barn skall skiljas och den oro som man då känner för sina barnbarn. Till skillnad från mitt mer normala fall rörde det sig i hans fall en homosexuell skilsmässa. Jag påpekade att det kanske var mindre besvärligt då det säkert inte fanns några barn med i bilden. Detta var dessvärre fallet då de hade var sitt barn födda av indiska surrogatmammor och med ägg från andra utvalda kvinnor av så vitt jag förstod europeiskt ursprung.

Jag insåg till min förvåning att detta var ett fall av något högre komplikationsgrad än mitt eget. Att män ställer spermier till förfogande för kvinnor som önskar barn utan att någon specifik man är inblandad har ju förekommit en längre tid. Och säkert finns det kvinnor som vill ha barn på annat sätt än vad vi hittills betraktar som det naturliga. Och som jag förstod så finns det män som önskar barn och samtidigt slippa att ha med mamman att göra.

Det krävs inte mycket fantasi att se hur detta förhållningssätt kan komma att se ut i en framtid som följd av genetikens utveckling. Alla vill ha välskapade och begåvade barn och är de framstående i sport är det säkert ingen nackdel. Någon fullständig garanti kan säkert aldrig ges men säkert kommer ensamstående föräldrar att preferera givare av spermier och ägg som har god hälsa, begåvning och intelligens. För vissa specialbegåvningars spermier och ägg kommer efterfrågan säkert att bli extra stor. Vilken mamma eller pappa vill inte ha alfabarn jämfört med det blinda lotteri som den traditionella befruktningen innebär?

Läs mer

Psykisk ohälsa bland ishockeyspelarna (en ironisk betraktelse)

Lennart Bengtsson

Sport har utövats i olika former sedan förhistorisk tid. Det finns dokumenterad idrott från bland annat Kina och Egypten. Den västerländska idrottstraditionen härstammar från antikens Grekland.

Genomgående var det idrottens roll att träna unga män för framtida krigiska ändamål. Bland djuren kan man se en liknande utveckling. Hanarna börjar tidigt att slåss med varandra under lek för att som fullvuxna kunna demonstrera sin dominans och styrka för att vinna parningsföreträde hos honorna. Det är naturligtvis helt otänkbart att även mänskliga honor kan reagera på ett liknande primitivt sätt och om det skulle vara så, så är det fullständigt otillåtet att ens tänka i sådana banor.

Den tyska nationalsocialismen såg kraftfulla sporter som boxning, fotbollsspel och liknande på samma sätt som man gjorde i det antika Sparta och på så sätt fostra de unga männen för framtida krigiska utmaningar.

I vår tid har kraftsporter blivit alltmer vanliga. Under senare år har exempelvis boxning blivit allt populärare för att tidigare setts som ett slag barbarisk sport. Det inkluderar även den thailändska varianten där man kan sparka kontrahenten i huvudet. I stället för att ta avstånd från en sådan sport utövas den numera i jämlikhetens namn även kvinnor. Det finns till och med professionella kvinnliga boxare och olika former av allvarliga hjärnskador har rapporterats. Allvarliga skador bland dagens krävande sporter, som förutom boxning också inkluderar fotboll, ishockey och utförsåkning på skidor, är vanligt förekommande.

Läs mer

Om övertron på kausaliteten 

Lennart Bengtsson

Det flesta, i likhet med mig, trodde säkert att det var Tjocka Berta (efter Bertha von Krupp) som besköt Paris 1918. Det var det inte utan i stället den så kallade Pariskanonen. Den hade ett eldrör på 36 meter där projektilerna hade en utgångshastighet på 1550 m/sek. Detta innebar att projektilerna fick en räckvidd på 130 km och nådde en höjd på 40 km. På denna höga höjd var luftmotståndet ringa och förklarade den långa räckvidden.

För att sikta rätt var det nödvändigt att ta med effekten av jordrotationen. Detta kände de tyska artilleristerna väl till och inte minst de kunniga fysiker som stod bakom beräkningarna. I Newtons rörelseekvationer och inte minst i Einsteins förbättrade version firade beräkningsmatematiken triumf på triumf.

De flesta funderar kanske inte längre hur GPS kan vägleda oss i trafiken och hitta oss när vi blir gamla och förvirrade och går vilse. Likaså tar de flesta för givet att man kan styra en satellit så väl att den till och med kan landa på en liten meteor långt ut i rymden, vilket gjordes för några år sedan. Det västerländska samhällets enorma bedrifter (utan moraliska förtecken) är i flera avseenden en följd av de naturvetenskapliga framgångarna. Tron på att varje händelse måste ha en bestämd orsak är ett fundamentalt begrepp. Kausalitet om något är centralt i den västerländska föreställningsvärlden. Newtons eller Einsteins ekvationer talar om var kanonkulan hamnar och inte religiösa eller magiska krafter.

Därför är det alldeles klart hos de flesta att årets varma och torra sommar måste ha en orsak och de stackars meteorologerna gör sitt bästa att besvara alla frågor om orsaken till den ovanliga sommarvärmen. Meteorologerna kan i bästa fall beräkna vädret några veckor framåt med samma ekvationer som för Pariskanonen men inte längre. I mer än 100 år har man grubblat över detta. Orsaken beror inte på att mekanikens lagar är fel utan på att vi inte tillräckligt noggrant kan beräkna utgångstillståndet som kanonkulans form och vikt samt den exakta hastigheten. Små fel, hur små den än är, växer fort och det är detta som begränsar väderprognosernas tillförlitlighet.

Läs mer

Höghastighetståg är olönsamma och går inte så fort som lovats

Lennart Bengtsson

EUs revisorer har levererat ett förödande slag mot de orealistiska planerna av en utbyggnad av höghastighetståg i Europa. Byggena blir för dyra och tågen går sällan med de hastigheter som utlovats (Höghastighetståg sågas jäms med banvallen, SvD, 13 juli 2018). Att höghastighetståg är olönsamma gäller i ännu högre grad i Sverige med sin låga befolkningstäthet där en kombination av flyg och biltrafik är mest effektivt och mest lönsamt. Med den snabba framväxten av elbilar kommer också utsläppen av avgaser att gradvis minska.

I Sverige har också Trafikverket visat att höghastighetsbanor skulle vara samhällsekonomiskt olönsamma. Detta är dessvärre inte någon garanti i Sverige där politikerna inte sällan kör över landets sakkunskap. Ett sådant exempel är riksdagens ignorerande av lagrådets uppfattning om hanterandet av de 9 000 ensamkommande afghanerna. Här har förvisso migrationsdomstolen satt ned foten med detta kommer sannolikt att desavoueras av migrationsöverdomstolen som knappast kommer att gå emot regering och riksdag.

När det gäller höghastighetsbanor har strategin varit den att man av klimatskäl önskar att reducera bil-och flygtrafik såvida inte bränslet kommer från icke-fossila källor och då helst från så kallade förnybara energikällor. Kärnenergin betecknas av bland annat miljöpolitiker som farlig och förkastlig och därför på alla sätt skall utmanövreras. Trots sin relativa litenhet har miljöpolitiker stort inflytande genom sitt massiva stöd i massmedia. Förhoppningsvis kommer detta att ändras något i förestående val men sannolikt är inte detta tillräckligt eftersom man länge effektivt har såväl skrämt som hjärntvättat majoriteten av befolkningen.

Läs mer

Torkan och den presumtiva klimatändringen

Lennart Bengtsson

Torkan inte minst i Syd– och Mellansverige är ett problem för Sveriges bönder. Nödslakt av boskap har redan inletts. Sveriges konsumenter uppmanas köpa svenskt kött och vi får hoppas att inte miljörörelsen motsätter sig detta vällovliga initiativ. Därtill kommer säkert landets alla idisslande djur (vilda som tama) att få problem med maten och minska i antal vilket kommer att bidra till minskade utsläpp av klimatgaser som metan.

Många ser omedelbart torkan som ett tecken på en allt mer hotfull klimatändring. Detsamma skulle säkert ha sagts om sommaren istället varit alltför regnrik och gett bönderna andra problem.

Hur förhåller det sig då med sommarnederbörden (juni, juli och augusti)? Ser vi till landet som helhet så redovisar SMHI statistik för 87 stationer fördelade över landet för perioden 1860 – 2017. Sommarnederbörden varierar kraftigt men ligger nu på 220 – 240 mm i medeltal över flera år och den långsiktiga trenden är svagt ökande.

Läs mer

Att göra årets val till ett moraliskt val med hjälp av halmgubbar

Lennart Bengtsson

Att vädja till medborgarnas moral och empati är ett ”gefundenes Fressen” för varje politiker och har nog alltid varit så. Att framställa politiska motståndare som ondskefulla, gemena och orättfärdiga är vida mer effektivt än att framställa dem som inkompetenta, okunniga eller ekonomiskt oansvariga även om detta skulle vara en mer korrekt beskrivning av verkligheten.

Eftersom svenska folket huvudsakligen består av hyggliga och anständiga människor som inte bara sliter och arbetar och gör rätt för sig utan dessutom är toleranta, vidsynta och generösa finns det föga behov för att skambelägga dem och kritisera deras moral. Jämfört med de flesta länder och inte minst utvecklingsländerna uppvisar de ett minimum av vad man kan benämna som rasism. Detta skapar stora problem för flera politiska partier som måste producera övertygande moraliska argument för att förbättra sitt röststöd inför det förestående riksdagsvalet.

Nu har Sverige råkat få en liten grupp av misslyckade unga odågor som försöker imitera 1930-talets tyska nationalsocialister. Det är faktiskt skrattretande ty det är ungefär som att jämföra en hemvärnsförening i Rabbalshede med ett modernt Spetznazförband eller nazistiska pansarsoldater från andra världskriget. Vilken förnuftig människa bryr sig om löjliga svenska nazistimitatörer som säkert känner ett slags hemlig stolthet att media har gett dem en sådan gammaldags skräckinjagande benämning. De skall naturligtvis ignoreras och gör de ofog skall de häktas och sättas i förvar. Emellertid är dessa spökvarelser samtidigt perfekta halmgubbar för politiker som Annie Lööf, som därigenom kunnat ge sken av att ungefär så här skulle hela SD kunna bli om inte jag står upp för moral och etik och göra allvar av min plan att fylla Sverige med förment fördrivna och hjälplösa migranter från världens alla hörn.

Läs mer

EU och den nationella identiteten

Lennart Bengtsson

Den 3 juli 2018 slog Sverige Schweiz i en åttondelsfinal och blev därmed kvartsfinalist i VM fotbollen. Glädjen gick upp i taket och inte en människa brydde sig om Almedalsspektaklet längre. Extra synd var det om Björklund och det liberala partiet som samma dag profilerade sig för en starkare bindning till EU med anslutning till Euro och kanske ett förenat Europa i sikte. Detta en dag då nationalismen i Sverige till och med överträffade ett norskt syttende maj och inte bara SD gladde sig.

Man frågar sig hur det skulle bli möjligt att ytterligare stärka den europeiska integrationen och samtidigt skapa en europeisk identitet när alla känner sig 100 procent svenska, tyska , spanska, engelska etc. Alla vill behålla sitt språk, sin konstitution, sitt parlament, ja precis allt som det är och i vissa länder har det ju varit så sedan urminnes tider. Har det liberala partiet och Björklund egentligen tänkt igenom vad de vill åstadkomma och om detta är möjligt eller ens önskvärt? Jag är inte övertygat att så är fallet.

Att bli europé är nämligen inte lätt. Man måste vara beredd att lämna sitt land och finna en ny eller extra identitet. Det förutsätter att man bor och lever tillräckligt länge i ett annat land än sitt eget, lär sig landets språk och dess kultur och dess historia. Det krävs också att man förstår och bryr sig om landet och dess invånare. Det räcker inte med att åka dit på semestern, äta lite spännande mat, besöka några historiska platser och prata lite engelska med de olika urinnevånarna var man än råkar befinna sig på den europeiska kontinenten och sedan åka hem igen.

Läs mer

Bilen, biffen och bostaden

Lennart Bengtsson

Sedan biologen Stefan Edman för 13 år sedan överlämnade utredningen med ovanstående piffiga titel till finansdepartementet (SOU 2005:51) har mycket hänt med hållbarheten i landet. Inte minst har man lyckats väl med ambitionen att också göra hållbarheten till ”big business”, även om detta slag av affärsverksamhet i stora drag finansieras, åtminstone indirekt, via medborgarnas skattekonton. Inte minst, som man kan förvänta sig, blir det full fart i Almedalen. På nätet läser vi följande:

2-5 juli kommer vi på Miljö & Utveckling att inta hållbarhetsarenan i Almedalen tillsammans med Sustainable Innovation. Samtliga partiledare inklusive Sverigedemokraternas (kan man tänka sig!) hamnar under Almedalsveckan i Sustainable Innovations heta stol där de kommer att genomgå en ”klimatintervju”. Vi ser med stort intresse fram emot partiledarnas eller deras representanters visdomsord. Men vi har dessvärre inga större förhoppningar att få till dels något nytt och intressant.

Under senare tid har ju inte minst biffen haft motvind och MSM sparar inte härvid på klimatkrutet. Förtärande av kött blir allt mer skambelagt inte minst kött av nötkreatur, getter, får och buffalo eftersom dessa måste processa gräs och annat grönfoder genom sina magsystem för att kunna producera de proteiner och näringsämnen som människan behöver. Under den komplexa processen (enteric fermentation) produceras metangas som råkar vara en mäktig växthusgas men som dock på tio års sikt bryts ned. Det totala antropogena växthusbidraget för detta idisslande uppgår till ca tre procent av det totala växthusbidraget varav det svenska bidraget uppgår till ca en tusendel av tre procent eller 30 miljondelar av den globala växthuseffekten. En bra sammanställning om metanfrågan kan läsas här där man också finner att ett lika stort bidrag kommer från risodling som från enteric fermentation. Ris är dock ännu inte skambelagt men egentligen borde man byta ut riset mot potatis och man vill vara riktigt klimathållbar. Potatis är nämligen alldeles särskilt klimatriktigt och hållbart. Därtill kan man göra som förr i världen nämligen låta människorna stå för det nödvändiga kväve- och näringstillskottet och göra det ännu hållbarare.

Läs mer

Oro för utländsk påverkan i valet

Lennart Bengtsson

Media tycks oroa sig alltmer att svenska röstberättigade kan bli påverkade i det kommande riksdagsvalet. Särskilt stor är rädslan att bli påverkade av utländska intressen som antas ha skett vid val i USA, Frankrike, Storbritannien och Tyskland.

Samtidigt är ju valmanskåren ständigt under påverkan inte minst av de olika partierna som direkt eller via tidningar och TV gör allt de kan för att hamra in sina uppfattningar och vallöften och hur de avser att använda medborgarnas pengar och tillgångar. Det senaste, av det mer komiska slaget, är att vi också är utsatta för påverkan av så kallade ”bots” producerade av smarta automatiska datorprogram det vill säga artificiell intelligens(AI). Länder som nämns i påverkanskampanjen är framför allt Ryssland, Kina, Iran och nu senast Turkiet. Huruvida västmakterna som USA är involverade eller inte är för tillfället okänt. Inte heller föreligger det uppgifter om västorienterade eller globala nätverk med diverse mysteriösa oligarker som håller i trådarna.

Att den stackars valmanskåren saknar förmåga att tänka själv och bestämma sig verkar vara den rådande uppfattningen. Att avgöra hur de skall välja anses uppenbarligen vara något som står över deras förmåga. Politikerna förefaller bli allt mindre intresserade av valmanskåren. De anser mestadels att medborgarna tänker fel och inte begriper vad som är bäst för dem och inte heller inser hur mycket de styrande månar om dem. Hur gärna de vill ta hand om medborgarna och vårda dem så att säga från vaggan till graven. Strängt taget behövs egentligen knappast väljarna eftersom riksdagspersonerna alltid har sitt på de torra då de får sitt apanage (som de själva bestämmer över) och gör som dem behagar med medborgarnas pengar.

Läs mer

Reflektioner över koldioxiden

Lennart Bengtsson

Att koldioxid i atmosfären gör jorden beboelig har varit känt sedan Fourier konstaterade detta för snart 200 år sedan. Förra månaden fick Suki Manabe Crafoordpriset för att vara den förste som för 50 år sedan gjorde en realistisk beräkning av koldioxidens inflytande på klimatet. Satellitmätningar sedan 1979 överensstämmer med beräkningarna. Troposfären har blivit varmare och stratosfären kallare.

För att människan och den mänskliga kulturen skall fungera krävs energi. Bara att förse 7,5 miljarder människor med mat (ca 2 000 kcal/dygn) krävs en energimängd av mer än 6 300 miljarder kilowattimmar per år eller 6 300 Terawattimmar (TWh) eller ca 40 gånger mer än hela Sveriges elproduktion.

Kol och olja råkar vara mycket rika på energi och innehåller drygt 10 kWh per kg så när människorna började använda detta i mitten av 1700-talet så innebar det enorma möjligheter speciellt som den fossila energin fanns i enorma mängder. Utan den fossila energin hade människosläktet tvingats leva kvar i ett alltmer utarmat samhälle där världens skogar gradvis avverkats. Istället medförde den fossila energin en enorm utveckling som lade grunden till vår, trots allt, angenäma tid på jorden.

Läs mer

Vedeldning och kärnkraft och andra farliga och mindre farliga saker 

Lennart Bengtsson

Det är inte bara klimatet och kärnkraften som är farligt. Nu visar det sig att även den simpla vedeldningen kan vara ännu farligare. Det mysiga vardagsrummet framför den öppna brasan kan ha lika mycket farliga partiklar som från en hårt trafikerad innerstadsgata. Nu senast visar undersökningar vid Umeå Universitet att vedeldning också kan ge upphov till demens förutom allt annat farligt som följer av vedeldning. Hade det inte varit ett valår hade vi kanske fått en snabb promemoria om förbud mot järnspisar och braskaminer för att inte tala om de öppna brasorna.

Ofullständig förbränning och sur ved är extra farligt och det är hela rader med farliga ämnen som sot och benspyren som kommer in i andningsvägarna såväl från egna brasor som från grannarnas i landets villaförorter eller sommarens stugbyar, se denna artikel på SVT.

Biomassan har under senare år höjts till skyarna och allt görs för att byta ut den farliga fossila koldioxiden mot de snälla svenska koldioxidmolekylerna som inte ens kan skrämma vår klimatminister Isabella Lövin. Tyvärr bryr sig varken skogen, växterna eller strålningsekvationerna huruvida koldioxiden är fossil eller kommer från den egna vedbon eller från skogsindustrins pelletsfabriker. Resultatet blir samma koldioxidmolekyler vid förbränning och samma effekt på jordens klimat.

Mellan 1960 och 1970 nära nog fördubblades de svenska CO2 utsläppen eller från 49 miljoner ton per år till uppåt 100 miljoner ton. Tack vare kärnkraften lyckades man sedan reducera utsläppen tillbaka till det som rådde före 1960 trots den kraftiga industriella utbyggnaden och biltrafikens jätteökning.

Läs mer

Tankar om en varm majmånad

Lennart Bengtsson

Några av mina vänner har bett om mina tankar och reflektioner angående årets varma och torra majmånad.

Årets majväder har varit högst ovanlig. Månaden har varit praktiskt nederbördsfri i Mellansverige och de flesta dagar har varit molnfria med intensivt solsken från en klarblå himmel. Uppsala har haft 23 dagar med maximitemperaturer över 20°C och 11 dagar över 25°C. Sannolikt blir medeltemperaturen minst 3°C över det normala. Liknande väder har rått i stora delar av landet. Lantbruket börjar oroa sig för torkan och risken för skogsbränder ligger redan på högsta nivån.

Årets majmånad blir sannolikt den varmaste sedan regelbundna mätningar började i Sverige och i Uppsala redan 1722. Landets TV-meteorologer och tidningarnas klimatjournalister har redan konstaterat att detta är en följd av klimatuppvärmningen. Det kan förstås inte uteslutas men är inte säkert. Vad kan orsaken vara till det ovanliga vädret?

Under större delen av året och speciellt under vinterhalvåret domineras vädret i Sverige av de vandrande lågtrycken som drivs av en kraftig jetström från väster mot öster. Orsaken till västvinden är den stora temperaturskillnaden mellan Arktis och sydligare breddgrader.

Läs mer

Kafkas värld har överträffat sig själv

Lennart Bengtsson

I Kafkas roman Processen häktas huvudpersonen Josef K utan att veta varför. På detta sätt beskriver Kafka ett av det allra kusligaste som kan hända nämligen att bli anklagad för något som man inte känner till, kanske glömt bort eller som kanske aldrig har hänt. Det finns domstolar på alla vindar säger Josef K i romanen för att på detta beskriva den allsmäktiga makten som alltid finns närvarande och som ingen kan skydda sig emot. Företeelsen finns i alla totalitära samhällen. Människor som försvinner, människor som får hembesök klockan fem på morgonen av några uniformerade eller civilklädda tjänstepersoner och tas till någon plats för att aldrig återkomma. Nacht und Nebel-aktioner kallades det i Nazityskland. I vår tid har det andra namn och det händer varje dag året runt. År ut och år in. Oskyldiga anklagas och elimineras.

Det moderna ”demokratiska” samhället behöver inga anklagelsevindar eller hemliga källarvåningar eller tidiga morgonbesök. Här sköts processen via sociala medier. Fallet Fredrik Virtanen skildrades på onsdagskvällen i Uppdrag Granskning. För så där 10-15 år sedan levde Fredrik V ett aktivt socialt liv i Stockholms innerstad där sex, sprit och droger hörde till vanligheterna. Mycket händer säkert i en sådan miljö där aktiva unga människor söker spänning och utlevelse. Tjejerna söker spännande killar och killarna söker attraktiva och sexiga tjejer.

Allt blir inte som man tänkt sig men de flesta glömmer bort det mesta och går vidare. Alkohol har ju inte minst egenskapen att försvaga minnet. Det är ju därför många super. De flesta har säkert varit med om upplevelser som är så svaga i minnet att man kanske inte ens vet om man har upplevt det, drömt det eller bara läst det i en roman.

Läs mer

När ideologin får bestämma hur man reser

Lennart Bengtsson

Sannolikt var det en tillfällighet att tågtrafiken hann för biltrafiken. Det kunde lika gärna ha varit tvärt om. Bara tanken att man måste lägga ut räls för att tågen skall köra måste ju redan från början setts som en allvarlig begränsning.

Idag har biltrafiken blivit ryggraden för Sveriges transporter och detta i första hand för sin stora flexibilitet. När det blir störningar i järnvägstrafiken så finns dessvärre inga alternativ utan man måste vänta, ibland åtskilliga timmar som vi sett de senaste dagarna, innan felet blir åtgärdat. För vägtrafiken liksom ännu mer för flyget finns det en helt annan flexibilitet, det är bara att välja en annan framkomlig väg. Drabbas en flygplats att dåligt väder så väljer man en annan tillfällig flygplats.

Den möjligheten finns däremot inte för tågen. Det är bara att stanna och vänta. I Kina på Maos tid hände det inte sällan att ledaren, som alltid föredrog tåg, ville sova varvid tågen plötsligt måste stanna, eftersom ledaren stördes av dunkandet i rälsen. Eftersom Mao hade ovanliga vanor som inte följde dygnsrytmen kunde det hända när som helst att han plötsligt ville sova. Detta drabbade den kinesiska järnvägstrafiken som fick läggas om. Liknande lär ha hänt i Nazityskland då även Hitler ofta reste med tåg. Eftersom Führern också var nattmänniska och sov ut på förmiddagarna så hade även Reichbahn sina problem.

Läs mer

Konsten att skambelägga

Lennart Bengtsson

Om ett land är framgångsrikt inom vetenskap, konst eller vid förhandlingsbordet så är landets överhet normalt stolt over detta. De som växte upp vid mitten av förra århundradet och läste om svenska framgångar inom vetenskap, teknologi och framgångsrika företag var också uppriktigt stolta. De kände sig som del i en framgångssaga. Lite finns kvar att detta, även om vänstern gjort allt de kan för att skambelägga Ingvar Kamprads 70 år gamla ungdomssynder.

Idag har som sagt skam företräde framför stolthet. Svenska politiker och myndigheter påhejade av den politiskt korrekta mediamakten gör allt för att nedvärdera det egna landet. Medborgarna skall inte vara stolta över sitt land, de skall skämmas. Det egna landet ses som ett problem, i alla fall huvuddelen av dess medborgare, som inte inser hur illa de sköter sig.

Frågan är om landet överhuvudtaget har rätt att finnas till. Dels borde det helst lämnas tillbaka landet till dess urinnevånare (vilka dessa nu var), dels borde det ges till alla världens andra människor som vill komma hit, eftersom alla som vill komma hit anses ha rätt att göra så. Beteendet börjar likna ett slags självskadebeteende som man finner hos frustrerade och olyckliga tonårsflickor. Låt mig ta ett exempel från landets energi- och miljöpolitik.

Läs mer

Faran med den totalitära ideologin. Finns det likheter med 30-talets Tyskland och dagens Sverige?

Lennart Bengtsson

Låt oss i fantasin förflytta oss tillbaka i tiden, först till januari 1933 i Tyskland och där göra en prognos för de närmaste 12 åren och sedan ytterligare en tidsresa till maj 1945, i samma land, för att kolla upp hur prognosen slagit in.

Säkert skulle de flesta förstummas över allt elände och alla hemskheter som drabbat Tyskland och Europa under denna relativt korta tidsperiod, lika lång som den i jämförelse innehållslösa perioden, för Sveriges del, 2006 – 2018. Säkert skulle man också i all ödmjukhet inse människans fullständiga oförmåga att se in i framtiden.

Hur kunde på så kort tid Europas kanske mest avancerade kulturland urarta så fullständigt? Och hur var det möjligt att engagera i stort sett hela landets befolkning i en sådan gigantisk men negativ kraftakt som att bygga upp en supermodern krigsmakt och därefter erövra stora delar av Europa? Dessvärre blev resultatet 1900-talets värsta katastrof, oöverträffat i mänskligt lidande och materiell förstörelse.

Läs mer

Varför även en regering måste följa lagen

Lennart Bengtsson

Det som särskiljer en robust demokrati från en totalitär stat är respekt för lagar och förordningar även om dessa ibland kan uppfattas som udda eller gammalmodiga. Det finns flera sådana exempel inte minst i den amerikanska konstitutionen och de finns fortfarande kvar. Ett sådant exempel är Second Amendment från 1791 som ger medborgarna rätt att bära vapen.

De totalitära staterna å den andra sidan utmärker sig i sin radikalism där lagstiftningen på kortast möjliga tid anpassas till rådande uppfattningar som kanske bara har några år på nacken och kan ha sin grund i synsätt av den typ som i Sverige går under den allmänna beteckningen värdegrund.

I dagens mediala värld där uppfattningar skapas och etableras på rekordtid som i de olika #-uppropen inkluderande berättelser om oönskade sexuella upplevelser (åtminstone efteråt) till olika former av symbolisk klädsel. Många känner starkt och vill helst att en ny, lämplig lagstiftning snabbt skall bli resultatet. De senaste turerna rörande de afganska ungdomarna är väl kända och behöver inte upprepas, se ”Annie Lööf och föraktet för lagen” (30/4 2018).

Läs mer

Några möjliga orsaker till landets utsatta läge

Lennart Bengtsson

Har man bott utomlands under ett antal år och vant sig vid att leva i en annan nation, betala skatter och avgifter, besöka sjukhus och gå till tandläkare etc. så inser man på många sätt att Sverige är ett ovanligt, högst annorlunda och radikalt land.

Tidigare, när Sverige levde i sin egen välartade bubbla, fungerade detta bra och i flera avseenden mycket bra. Under 1950-talet var Sverige på alla sätt ett utmärkt land att växa upp. För begåvande barn från mindre bemedlade familjer var det närmast ett Schlaraffenland. Många fördelar hade sin grund i ett fungerande tjänstemannasamhälle och jämfört med de flesta länder en ovanlig öppenhet. Alla hade mer eller mindre insyn i samhällets skötsel och det mesta var öppet för insyn.

Om man var intresserad kunde man begära myndigheters handlingar och alla uppgifter om medborgarnas tillgångar som årslön och besparingar var offentliga, något som är en omöjlighet i nästan alla länder. Offentlighetsprincipen fungerade såväl på gott som ont. Orsaken att det fungerade så bra var att nästan alla respekterade systemet och hade tillit till överheten. Man visste av erfarenhet att bara de bästa blev befordrade till högre ämbeten även om kanske de från enklare bakgrund fick anstränga sig litet extra.

Läs mer

Är det slut på sötebrödsdagarna?

Lennart Bengtsson

Arbetsmarknaden är knappast lätt för den som har kort utbildning och kort tid i Sverige. För en migrantfamilj med fyra barn och två vuxna krävs en månadsinkomst på över 34 000 kronor före skatt för att det skall löna sig att skaffa ett arbete. Det är knappast möjligt speciellt om det bara är en vuxen i familjen som får arbete vilket är det normala.

Om inte lön och bidrag anpassas på så sätt att det lönar sig att ta ett arbete är risken stor att sådana nyanlända hamnar i ett livslångt bidragsberoende med de sociala och ekonomiska konsekvenser detta kan få. Och det är ju inte heller få som befinner sig i en sådan situation.

Det är därför följdriktigt att svenska kommuner börjar oroa sig med tanke på det stora antal migranter som de tagit emot de senaste åren. Fyra moderata kommunalråd för därför nu fram ett förslag att bidragsnivån måste sänkas. En sådan sänkning måste ju göras generell och också drabba övriga svenska medborgare. Detta har säkert många andra, som också är mottagare av sociala bidrag, som till exempel bostads-och familjebidrag, inte helt klart för sig.

Läs mer

Vad kan vi lära oss från den svenska befolkningsstatistiken

Lennart Bengtsson

Sverige tillhör de länder som har en tillförlitlig befolkningsstatistikstatistik, inte minst sedan mitten av 1800-talet, se SCB om in- och utvandring.

Före 1930 var utvandringen större än invandringen med ett maximum under 1880-talet då det under vissa år var mer än 50 000 människor som utvandrade, huvudsakligen till USA. Efter 1930 har invandringen dominerat i stigande grad med ett maximum under 2016 på 163 000 personer.

Det intressanta är dock att utvandringen samtidigt ökar och överträffar till och med de höga utvandringstalen från 1880-talet. 2015 utvandrade till exempel 55 830 individer.

Vilka är de som utvandrar? En artikel i SVT Nyheter ger viss information. En del utvandrar till andra länder inom EU som Sydeuropa där de finner klimatet varmare och mer angenämt. Andra tidigare invandrare, numera med svenskt medborgarskap återvänder till sina ursprungsländer, främst inom EU. Andra flyttar som en följd av internationell anställning eller liknande.

Läs mer

Medborgarna förtjänar beröm för vad de gör för miljön och inte politiska piskor och tillrättavisningar 

Lennart Bengtsson

Utsläpp av koldioxid och annat som påverkar jordens strålningsbalans är en fråga som dagligen uppmärksammas i Sverige inte minst när det gäller utsläpp från civilflyget. Regeringen, under miljöpartiets initiativ, menar att dessa utsläpp är omfattande och vill av denna anledning belasta resenärerna med en extra flygskatt som nu kommer att införas.

Vissa aktivister har framfört att dessa utsläpp är extra allvarliga eftersom de sker i fria atmosfären. Detta är dessvärre inte korrekt bortsett från mindre mängder av vattenånga som släpps ut i stratosfären. Enligt IPCC är dock dessa utsläpp försumbara. De utsläpp som sker någonstans i troposfären, det vill säga lägre än så där 11 – 16 km höjd, blandas snabbt upp. Det spelar ingen roll var någonstans utsläpp av långlivade växthusgaser sker om det så är från flygplan på 15 km höjd över Södra ishavet eller från svenska påsk- eller valborgsmässoeldar.

Läs mer

Miljön klarar inte invandringen!

Lennart Bengtsson

Tiderna ändras snabbare än tanken. I november 2015 grät miljöpartiets partiledare och tillika vice statsminister offentligt i TV. Det hör inte till vanligheten. Orsaken var att det var nödvändigt för landets regering att stoppa den okontrollerade migrationen som sedan oktober samma år hade växt till cirka 10 000 personer i veckan. Detta kunde inte fortsätta då det var omöjligt för landet att klara denna anstormning. Det var därför som Åsa Romson grät.

Antalet registrerade migranter för hela 2015 blev enligt migrationsverket 181 890. Kanske var det ännu fler som kom men dessa blev inte registrerade. Hade man inte tvärbromsat hade man säkert kommit över 200 000.

Lördagen den 17 mars 2018, så där 845 dagar senare, tar ledande miljöforskare upp en fråga som inte alls diskuterades i november 2015, nämligen migrationens miljökonsekvenser. Artikeln kan inte ses som ett rasistiskt inlägg för då skulle aldrig SvD ta in den såvida inte ansvarige utgivaren slumrade på sin post (och därför kommer att få landets Näthatsgranskare över sig).

Läs mer

What if?

Lennart Bengtsson

I den västerländska kulturen finns det en övertro på förutsägbarhet. Inte minst det svenska samhället är om något präglat av en fast övertygelse om att framtiden är planerbar. I dagens oro för koldioxidutsläppen är det främst omsorgen om framtida generationer som dominerar handlandet och knappast omsorgen om dagens samhälle och således måste man ju vara ganska säker på utfallet. När jag försöker framhäva att klimathotet under detta århundrade trots allt är begränsat så får jag ofta svaret ”men tänk vad som kan hända under följande århundraden om människorna fortsätter sitt ansvarslösa beteende”.

Även om vi inte alltid inser att vårt eget liv är en följd av tillfälligheter så vill många ändå tro att det finns en ännu icke upptäckt naturlag där framtiden kan förutses lika noggrant som en satellitbana i rymden. Om man är troende så kanske man inte funderar eftersom det ju ändå är högre makter som bestämmer allt.

I verkligheten är allas våra liv en följd av tillfälligheter med detta inses inte alltid. Mina barnbarn tittar på mig med förvåning när jag säger att orsaken till att de överhuvudtaget existerar är att jag en marskväll för väldigt länge sedan plötsligt bestämde mig för att gå på ett skutt (som det då hette) på Stockholms nation i Uppsala.

Läs mer

En försummad dödssynd

Lennart Bengtsson

Hyckleriet hör inte till de sju dödssynderna (septem peccata mortalia) men dit borde det höra ty hyckleriet är en verklig synd och en synd som vi numera dagligen möter. Kan man hitta något mer passande ord för centerpartiet – eller för den delen flera av de övriga partierna – än deras sätt att omfamna migration och på detta sätt vinna poäng för sin stora generositet och människokärlek utan att egentligen mena detta. Alla är välkomna från världens alla länder och kulturer och alla kan ta med sig sin egen kultur, ty landet Sverige är multikulturellt. Och har Ni svårigheter av något slag så har vi den finaste, största och bästa välfärden i världen.

Kan de praktiska problemen med bostäder och logi lösas så kan Sverige säkert klara ett inflöde av 4 000 människor per dag. Det skulle således bara behövas så där 20 år för att Annie Lööf och hennes centerparti ska få hit sina 30 miljoner migranter. Jag är övertygad om att sådan grandios plan skulle få allt stöd av andra partier inte minst MP, F! och V och inte heller skulle KD och L vilja vara sämre och säkert en hel del inom S och M skulle tycka att detta är precis vad Sverige borde göra. På rekordtid skulle Sverige bli lika stort och mäktigt som både Storbritannien och Italien och ändå inte nå upp till dessa länders befolkningstäthet. Politik är att vilja!

Läs mer

I väntan på Godot

Lennart Bengtsson

I dagens enorma engagemang och oro för jordens klimat kan jag inte undgå att reflektera över Samuel Becketts tragikomiska och absurda pjäs och dess likhet med den långa väntan på en dramatisk klimatändring som många fruktar men som ännu inte har inträffat. I Becketts pjäs sysselsätter sig luffarna Vladimir och Estragon med allehanda samtal, smågräl och skämt i väntan på Godot som aldrig dyker upp, ungefär som den dramatiska klimatändringen som envist vägrar att infinna sig.

Kan man föreställa sig något mer medialt perfekt än väntan på en förestående klimatändring med sitt potentiellt kataklysmiska hot mot hela mänskligheten och som samtidigt blivit ett slags kanalisering av främst västvärldens skuldkänslor och framtidsoro? Många ser till och med dagens folkvandring från Mellanöstern och Nordafrika som en direkt följd av en fortlöpande klimatändring skapad av det västerländska samhället hänsynslösa exploatering av jordens naturresurser. Med detta synsätt, som jag inte alls delar, står västvärlden i skuld till alla och är skyldig att ta sig an alla dem som drabbats av västvärldens påstått oetiska beteende.

Läs mer

Vilket är det viktigaste som hänt i Sverige det senaste kvartsseklet?

Lennart Bengtsson

När man någon gång i en avlägsen framtid, eller kanske inte så avlägsen framtid, kommer att behandla de första decennierna av det 21 århundradet, vad är det då man kommer att få läsa i historieböckerna? Vad kommer en framtida generations Dick Harrisson ta upp som det viktigaste och mest intressanta?

Det skulle förvåna mig mycket om det inte skulle vara Sveriges utomordentligt snabba omvandling från en homogen nationalstat till en global enklav där den ursprungliga befolkningen blivit en kulturell och befolkningsmässig minoritet. Detta är säkert en oundviklig förändring som följer av den globala befolkningsutvecklingen och av en önskan hos världsbefolkningen att hellre leva i ett till synes väl fungerande samhälle som det svenska i början av det 21 århundradet än i sina ursprungsländer.

Jag vill helst inte jämföra med det öde som drabbade Amerikas urbefolkning inför den europeiska anstormningen eftersom den svenska och europeiska urbefolkningen har en överlägsen kultur och teknologi jämfört med huvuddelen av dagens invandrare. Snarare karaktäriseras Sverige och Europa då av en svaghet, osäkerhet och eftergivenhet gentemot den vitalitet och tilltagsenhet som normalt karaktäriserar en grupp människor som valt att migrera och de följder som detta får och kommer att få.

Läs mer

Kan vi jämföra dagens migration till Sverige med den tidigare svenska migrationen till USA?

Lennart Bengtsson

1910 uppgick den svenskfödda befolkningen I USA till 665 000 innevånare. Därtill kom 700 000 andra generationens svenska invandrare. Som jämförelse hade Sverige 1910 en befolkning på 5,6 miljoner vilket innebar att drygt 10 procent av alla svenskfödda vid denna tid bodde i USA. Chicago, till exempel, hade fler svenskfödda innevånare än Göteborg och var således Sveriges andra stad i folkmängd.

Orsaken till den jättelika amerikautvandringen var inte krig och förföljelse i hemlandet utan helt enkelt en följd av fattigdom, en dominant och delvis förtryckande överhet samt bristande framtidsmöjligheter för människorna, främst från de lägre samhällsklasserna. De var vad man nu kallar ekonomiska migranter. Under lång tid rådde det officiell tystnad om denna väldiga utvandring och före 1950 nämndes det knappast något i skola eller media även om nästan alla hade ”amerikasläktingar”. Det var något som det officiella Sverige kanske skämdes för och inte tyckte vara värt att nämnas.

Läs mer

Om problemet med åldersbestämningar

Lennart Bengtsson

Sverige var det första land med statligt påbjuden folkbokföring. Redan i ett kyrkoordningsförslag av år 1608 yrkades det på dopanteckningar främst med hänvisning till deras religiösa betydelse. Västeråsbiskopen Johannes Rudbeckius var en föregångsman inom folkbokföringsområdet. I ett förslag från 1619 betonas vikten av vittnen till att barnet blivit ”sannfärdeligen” döpt. Och i fortsättningen heter det bland annat:

Huarföre wore godt emot Wederdöpare och andre suarmande Andar, att Pastor hadhe en Book förwaradt i Kyrkione, thervthinnan han anteknade hwardt och itt barn, som thet åhret blifuer döpt och huad måna och dagh thet skeer och Huilke som wore withe til theres Döpelse, effter som bruklighit haffuer warit i gamble tijder.

Den äldsta kända urkunden är en fogdeordning för Finland från år 1556, där det föreskrivs att fogdarna skall låta uppskriva hur mycket mantal som fanns i var by och gård, ”både mankön och kvinnkön, vart slag för sig, och huru åldriga de voro”. Två år efter den kungliga instruktionen, 1633, beslutade prästmötet i Linköping att ”ingen person, man eller kvinna, piga eller dräng, tages in i någon socken med mindre de har brev och gott kan ge besked vad och varför de är här”. Redan från medeltiden och fram till 1600-talet fanns det även en militär folkbokföring med bland annat utskrivningslängder där grunduppgifterna om befolkningen lämnades av prästerna.

Läs mer