Att Sverige och kanske andra delar av västvärlden kommer att drabbas av något slags sammanbrott betraktar jag som närmast oundvikligt. Jag tänker då inte på något väder- eller klimatkatastrof utan snarare på en ekonomisk/social katastrof.

Inte ens de djupast övertygande och närmast troende socialforskare kan längre förneka att Sverige under de senaste decennierna haft en kraftig ökning inte minst när det gäller allvarliga brott som mord eller snarare avrättningar. I Europa har Sverige med råge procentuellt mest dödsskjutningar. Bara under januari 2022 har sju fall av så vitt man kan bedöma avsiktliga skjutningar med dödlig utgång inträffat (se nedan). 

Stegvis, från 1500-talet, började naturvetenskapen utmana kyrkans uppfattningar om verkligheten men det dröjde innan den heliocentriska världsbilden (med solen i centrum av planetsystemet) triumferade över den geocentriska uppfattningen. Först genom Newtons allmänna gravitationslag blev det inte längre möjligt att hålla fast vid en fullständigt orimlig uppfattning. Bortsett från enstaka religiösa fanatiker finns det därför inte längre någon som tror på den geocentriska världsbilden.  

Ett av de kanske mest anmärkningsvärda beslut som tagits i Sverige är beslutet om hantering av kärnavfall. Detta har åter dykt upp i de senaste dagarnas debatt.  Den extremt långa lagringstiden är baserad på halveringstiden hos de radioaktiva nukleider som finns i avfallet och fått till följd att lagringen skall garanteras vara säker för en tidsperiod på 100 000 år! Man kunde lika gärna krävt en garanti på en miljon eller 100 miljoner år eftersom det även efter denna mycket längre tid fortfarande kommer att finnas mätbar radioaktivitet i avfallet.   

I Runebergs dikt ”Högt bland Saarijärvis moar” blandar bonden Paavo bark i rågbrödet för att dryga ut kosten och överleva svälten. I dagens Sverige blandar man etanol i bensinen för klimatets skull och slippa drabbas av värmedöden.  

Under mer än ett millennium hade den kristna kyrkan överhöghet när det gällde forskning och naturvetenskap. Ingen fick ifrågasätta de kristna dogmerna som var tydligt preciserade i Bibeln och inte minst skapelseberättelsen i första Mosebok. Samma sak gällde uppfattningen om världsalltet med jorden i centrum omgiven av solen och dess planeter. Kyrkans händer var vidsträckta och precis som i vår tid fogade sig de flesta i överheten och endast ett litet fåtal opponerade sig. När det blev uppenbart genom mer avancerade observationer under 1500- och 1600-talet, inte minst Galileis observationer att planeten Jupiter hade egna månar, så blev den geocentriska världsbilden orimligt komplex och allt fler forskare började inse att en heliocentrisk världsbild på alla sätt var betydligt mer rimlig.

Pensions – och sparfonder börjar alltmer ställa etiska krav på sina investeringar. Som följd av ett förhöjt engagemang för miljö och klimat har världens stora investeringsfonder som BlackRock börjat fokusera i vad som betraktas som hållbart i ställer för vad som är lönsamt. Svenska företag gläder sig och gillar att stoltsera med höga platser i hållbarhetstabellerna.

Med Biden som ny president i USA förväntas den förnybara energin få ny vind i seglen med hopp om att koldioxidutsläppen skall börja minska på allvar. Enligt vad Biden utlovat kommer USA att återgå till Parisöverenskommelsen, vilken Trump nyligen lämnade.

Vad som inte tillräckligt uppmärksammats i Sverige är att USA sedan flera år förlorat ledningen i utsläppsligan för koldioxid. Inte ens västvärlden leder ligan längre.

Parisavtalets mål är att jordens medeltemperatur inte skall överstiga 2°C och helst inte 1,5°C. Den globala medeltemperaturen har hittills stigit med 1 – 1,2°C jämfört mer förindustriella förhållanden och ökningstakten ligger för närvarande på 0,15 – 0,20°C per årtionde. En ökning med 1,5 °C kommer därför med stor sannolikhet att inträffa under tiden 2030 – 2040.

Under de senaste decennierna har globalstrålningen ökat i Sverige liksom i större delen av Europa. Jag har i samband därmed fått ett antal förfrågningar från allmänheten som tolkat detta som en orsak till den observerade temperaturökningen sedan slutet på 1970-talet.

Men globalstrålning avses den inkommande solstrålningen från hela himlavalvet som träffar en horisontell yta. Den omfattar således inte bara den direkta solstrålningen utan även den indirekta solstrålningen som följd av spridning i luften.

I Sverige råder den totala tryggheten och det fullständiga omhändertagandet. Ingen skall oroa sig och ingen behöver oroa sig. Allt är lika viktigt och alla är lika viktiga. Ingen försummas och inget glöms bort. Helst skall omtanken omfatta alla och inte bara landets urinnevånare. Att Sveriges befolkning bara är omkring en tusendel av världsbefolkningen innebär inga inskränkningar i ambitionerna. Hur skulle världen kunna klara sig utan svenska insatser? Sådan är självbilden och så lyder det svenska narrativet.

Jag fick nyligen en meddelande att Kalmar kommun har utropat klimatnödläge. En medborgare kontaktade kommunnämndens ordförande i Kalmar varvid följande samtal utspelades.

Kommunnämndens ordförande bekräftade att så var fallet men var oförmögen att besvara vad detta innebar utan bad att få återkomma.

De stora tyska tidningarna som die Welt, Frankfurter Allgemeine och die Zeit, för att ta några exempel, tar fortfarande upp centrala frågor som höjer sig över det triviala och alldagliga. En sådan fråga, som berör vetenskapens roll i samhället, har nyligen skrivits av signaturen Thea Dorn (Christiane Scherer) i die Zeit.

Artikeln tar särskilt frågan om vetenskapens roll i det moderna samhället. Hur tillförlitlig är vetenskapen? Vad är det som vi vet och som vi kanske kommer att veta och vad är det som vi aldrig kommer att kunna förstå? Hur skall vetenskapen bäst kommunicera med samhället?

En av de mer läsvärda publikationerna om det mänskliga gruppbeteendet är Charles Mackays (se bilden) bok Extraordinary Popular Delusions and the Madness of the Crowds från 1841. Den påminner oss om att den moderna människan inte har ändrats det ringaste. När gruppassionen griper an stängs förstånd och omdöme av. Mackay sammanfattar med orden att människor blir galna i grupp och återfår förståndet långsamt, en efter en.

I slutstadiet fördjupas galenskapen raskt och blir gradvis alltmer extrem, samtidigt som den fraktioneras. Man kan se detta tydligt hos religiösa eller politiska grupper som medeltidens flagellanter eller extremisterna under den franska och ryska revolutionen eller i de maoistiska revolutionsaktiviteterna under 1900-talets senare hälft.

Vi, Lennart Bengtsson och Steven Jörsäter, försöker förstå vad som händer i Sverige och diskuterar detta ofta på mail och telefon. Nedanstående dialog om läget i Sverige med jämförelser med omvärlden är i stort sett ett utdrag ur en sådan diskussion under de senaste dagarna. Vi tror att den kan ha ett intresse också för DGS läsare:

Lennart: Ett huvudproblem i Sverige bristen på kvalité i utbildningen genom att man vägrat acceptera att individer har stora skillnader i intelligens och fattningsförmåga. Den intellektuella eliten har därför låtit sig kvävas eller tystat sig själv alternativt flyttat utomlands.

En central uppgift hos ett fungerande samhälle eller stat är att skydda sina medborgare mot olika slag av faror. Inom vår tids mer avancerade samhällen är man beredd att även utsträcka skyddet till människor i andra delar av världen och till och med till naturen med dess växter och djur i största allmänhet.

Ernst Chladni (1756-1827) var en tysk fysiker och musiker och anses vara grundaren av den experimentella akustiken. Han upptäckte hur man kunde göra vibrationsmönster synliga. Själv kom jag i kontakt med fenomenet i samband med mina studier i fysik i Uppsala.

Det är ett enkelt experiment som de flesta lätt kan utföra. Om man strör ett lager av sand på en metallskiva och sedan stryker en violinstråke mot metallplattan finner man att de mest fantastiska mönster bildas. Med ett givet förfaringssätt återkommer samma mönster. Vi kan kalla det för metallplattans egensvängning. Fäster man vidare metallskivan på en fiol visar det sig att mönstret motsvarar svängningsfrekvensen hos ljudets olika klanger.

Häromdagen kom jag att plötsligt att tänka på statsminister Löfven som tidigare under det öppna och migrantvänliga året 2015 inte ville ställa grupper av människor mot varandra. I mitt Europa, sa statsministern, finns det inga gränser. Han hade hört Angela Merkel säga ”Wir schaffen das” och han ville inte vara sämre. Och många i landet tyckte att se det var en riktigt varm och generös statsminister som bidrog till att göra Sverige till ett så fint och människovänligt land. Hade det varit val veckan efter hade han kanske fått 40 procent av rösterna.

För några dagar sedan (5/4 2020) publicerade Mette Kahlin McVeigh på tankesmedjan Fores en artikeln om att coronaviruset är inte en lösning på klimatförändringarna: ”Att krascha samhället räddar inte klimatet”. Det är viktig artikel som förtjänar ytterligare reflektioner.

Sedan Sarsviruset som orsakar covid-19 dök upp i Wuhan i december förra året har det spritts i rasande takt över hela världen. Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade pandemi den 11 mars. Antalet registrerat smittade uppgick den nionde april, när detta skrivs, till 1,5 miljoner människor varav ungefär 90 000 har avlidit.

OPINION Åtminstone i början av året var det klimatoron som fortsatte att dominera mediedebatten. Vintern i Syd- och Mellansverige blev ovanligt mild, vilket omedelbart sågs som ett tecken på en dramatisk och förödande klimatupphettning. Vasaloppet var i fara och meteorologen Per Holmgren påminde oss om att han fick rätt till slut.

Samtidigt blåste det kraftiga sydvästvindar som drev in stora vattenmassor i Östersjön vilket ledde till högt vattenstånd inte minst i Bottenviken där det även blev ett mindre bidrag från ett ovanligt lågt lufttryck. Eftersom kylan koncentrerades till Arktis, minskade klimatrapporterna därifrån, annars kunde man ha uppmärksammat den skarpa kylan över Grönland liksom Spetsbergen som i år varken saknat is eller kyla under pågående vinter. Isbjörnarna rullar labbarna.

Lennart Bengtsson

OPINION Kausalitet är en fundamental del av det mänskliga tänkandet. Vill man få stopp på otrevliga händelser som trafikolyckor, ungdomsupplopp eller skogsbränder löser man dessa bäst genom att angripa orsaken.  Allt har en orsak även om det inte sällan rör sig om tillfälligheter eller snarare en längre orsakskedja utan tydligt ursprung 

Har man svårt att finna en orsak som ett obehagligt väder eller annat sådant skapar den kreativa mänskliga fantasin lätt lämpliga orsaker.  Under digerdöden sökte man febrilt efter orsaker. En var att judarna förgiftade vattnet i brunnarna. Vid andra obehagliga händelse har häxor varit i farten och det har inte saknats barn eller vissa vuxna som med egna ögon sett hur häxorna flugit iväg på kvastar för att förlusta sig med djävulen och få instruktioner av honom 

Lennart Bengtsson

OPINION År 1841 skrev den engelske publicisten Charles Mackay en bok med titeln ”Extraordinary Popular Delusions and the Madness of the Crowds”. Det är en bok som är lika läsvärd i dag som när den skrevs för 179 år sedan. Den kan laddas ned digitalt från Amazon till det facila priset av cirka 10 kr och räcker att ge en roande och upplyftande läsning i flera veckor.
Den handlar om människors lättrogenhet, dårskap, och den vanligt förekommande gruppgalenskapen. Människorna förlorar, som Mackay säger, förståndet i grupp och tillfrisknar endast långsamt, en åt gången.

Lennart Bengtsson

OPINION Ytterligare ett klimatmöte, COP25, med cirka 20 000 deltagare har misslyckats trots alla insatser av EU och inte minst av Sverige. Inte ens stöd av tusentals ungdomar med Greta Thunberg i spetsen har hjälpt. Resten av världens drygt sju miljarder människor utanför Europa är kallsinniga trots att de kommer att drabbas av klimatändringar betydligt värre än i Europa, åtminstone enligt de klimatsimuleringar som IPCC genomfört.  Däremot är det säkert flera länder som tacksamt tar emot bidrag. 

Effekten av extremt väder som pressande värme, torka, översvämningar och liknande förväntas bli betydligt värre i Asien, Afrika, Australien och Amerika än i Europa. Trots detta anser de det inte nödvändigt att prioritera åtgärder för en klimatändring utan det är huvudsakligen Europa som i kombination av omtanke och kanske dåligt samvete över gamla kolonialsynder som vill rädda världen från en anteciperad klimatkatastrof. 

Lennart Bengtsson

OPINION Räknat per person sköts det år 2019 fler personer i Uppsala än i Malmö. Fram till den 16 december har Uppsala haft 28 skjutningar enligt kriminalpolisen. Flera av dessa har dött. Härtill kommer ett antal anlagda bränder, främst bilbränder.

För mig som bor centralt i Uppsala i ett välskött och fridsamt område är våldet i staden något av en surrealistisk upplevelse, ungefär som en gangsterfilm på Netflix. Kan det verkligen vara sant – tänk om det bara vore något som medierna hittat på för att få lika många läsare som alternativpressen?  

Lennart Bengtsson

I det senaste numret av der Spiegel (Nr 48 23.11.2019) intervjuas Roger Hallam, en av initiativtagarna till klimatrörelsen, Extinction Rebellion. Hallam har släppts ut ur det ökända Londonfängelset Wormwood Scrubs där han hamnat efter att ha stört och äventyrat trafiken på Heathrow med illegala drönare.

I Tyskland har han råkat i svårigheter eftersom han jämför klimatförändringen med Förintelsen och sin egen rörelse med den vita rosen (Weisse Rose, den studentdominerade motståndsrörelsen mot nazisterna).

Lennart Bengtsson

Undergångstänkandet finns i flera kulturer. I den nordiska mytologin är det Ragnarök som drabbar världen när Fenrisulven sliter sig loss och förgör gudar och människor. I kristendomen är det Apokalypsen med sina fyra ryttare som far fram och skapar undergång.

Idag har jordens klimat blivit vår tids apokalyps. Allt fler tror att klimatet snabbt närmar sig en tipping point då vädret inte längre blir sig likt, årstiderna kommer att ändras eller försvinna och människorna hotas av ett uppslukande hav, ohyggliga stormar, förhärjande skogsbränder och svällande floder. Undergångssekten Extension Rebellion (XR) predikar apokalypsens ord ”the end is nigh” om vi inte inom nästa decennium helt sätter stopp för utsläpp av växthusgaser. XR har ett växande stöd även inom universitet och akademi, som inte sällan har en faiblesse för dramaturgi och symbolaktiviteter. De har fått sin egen profetissa i flickan Greta Thunberg. I vissa kristna kretsar ses hon som ett helgon och det hävdas att det är Gud som talar genom henne. En präst på Gotland har målat en ikon med hennes bild.

Lennart Bengtsson

Hållbarhet eller hållbar utveckling har blivit ett av vår tids ledord. För de som fortfarande minns krigstidens ransoneringar var det en självklarhet att inget som kunde bli till nytta skulle förspillas. Affärens omslagspapper användes av barnen för att rita, skriva och räkna på ungefär som dagens ipaddor. Efter användning hamnade det i spisen eller i brasan. Allt togs mer eller mindre till vara. Något avfall i dagens mening producerades knappast av hushållen, åtminstone inte utanför de välbesuttna storstadskvarteren. Skor och kläder sköttes och lagades och när kläderna var utslitna och inte kunde användas mer vävdes de till trasmattor. Ingen hade råd med slöseri.  

Lennart Bengtsson

Försiktighetsprincipen (precautionary principle (PP)) är en strategi för att hantera möjliga risker inom områden där den vetenskapliga kunskapen är ofullständig. De flesta lär sig snabbt att undvika sådant som är uppenbart farligt som att hoppa ut från ett fönster på fjärde våningen eller högre eller ge sig ut på nattgammal is. De som inte lär sig blir som regel inte gamla.

Men hur skall man förhålla sig till mer komplexa företeelser? Dit hör möjliga risker med joniserad strålning, genmodifierade grödor eller att jorden kan drabbas av livsfarliga klimatändringar. Andra risker är nedfallande asteroider, kraftiga solutbrott som slår ut elektriska och elektroniska system eller som tidigare risker för försurad nederbörd och ozonhål. Naturliga fenomen som extremt väder, jordbävningar och vulkanutbrott är endast förutsägbara för en kortare tid. För att kunna bedöma risken för sådana händelser antar forskarna att fenomenen är normalfördelade efter en klockformad kurva där de mer extrema händelserna blir allt ovanligare.

Lennart Bengtsson

Barn och ungdomar, och i vår tid även unga vuxna, är lätta att påverka och entusiasmera. De flesta känner till vilka under som skickliga lärare eller energiska sportledare kan genomföra även med till synes hopplösa ungdomar. Skickliga politiker i Sovjet och Nazityskland och inte minst i Kina under Mao var mycket framgångsrika att engagera ungdomen för sin politik. I Kina känner vi detta från det stora språnget 1958-1962 och i kulturrevolutionen något decennium senare.

Vid det stora språnget ville man på rekordtid genomföra en massiv ökning av såväl agrarproduktion som tillverkning av stål. På bynivå tillverkades primitiva masugnar där även folks kastruller och stekpannor hamnade.

Lennart Bengtsson

De svenskar som är födda på 40-, 50- eller senare tiotal tillskrivs ofta vissa egenskaper eller intressen. 40-talisterna till exempel, som knappast minns andra världskriget, var de första som växte upp i en välfärdsstat, är en väl definierad grupp. De var ställföreträdande aktivister som ville ändra på världen inte för sin egen skull utan för andras. De såg märkligt nog USA som ett större problem än Sovjet och det kommunistiska Kina.

En del av oss 30-talister var bland de sista som läste tyska som första språk och vet varför det heter medvurst, durkslag och fogsvans – obegripliga ord för de flesta av dagens svenskar. Skolan var ett mönster av ordning och inlärning. Ve den som inte höll reda på de tyska prepositionerna.