Lennart Bengtsson: Vad händer när galenskapen tar över

Lennart Bengtsson

Barn och ungdomar, och i vår tid även unga vuxna, är lätta att påverka och entusiasmera. De flesta känner till vilka under som skickliga lärare eller energiska sportledare kan genomföra även med till synes hopplösa ungdomar. Skickliga politiker i Sovjet och Nazityskland och inte minst i Kina under Mao var mycket framgångsrika att engagera ungdomen för sin politik. I Kina känner vi detta från det stora språnget 1958-1962 och i kulturrevolutionen något decennium senare.

Vid det stora språnget ville man på rekordtid genomföra en massiv ökning av såväl agrarproduktion som tillverkning av stål. På bynivå tillverkades primitiva masugnar där även folks kastruller och stekpannor hamnade. Läs mer

Lennart Bengtsson: Att tillhöra en utdöende folkspillra – en trettiotalists syn på dagens Sverige

Lennart Bengtsson

De svenskar som är födda på 40-, 50- eller senare tiotal tillskrivs ofta vissa egenskaper eller intressen. 40-talisterna till exempel, som knappast minns andra världskriget, var de första som växte upp i en välfärdsstat, är en väl definierad grupp. De var ställföreträdande aktivister som ville ändra på världen inte för sin egen skull utan för andras. De såg märkligt nog USA som ett större problem än Sovjet och det kommunistiska Kina.

En del av oss 30-talister var bland de sista som läste tyska som första språk och vet varför det heter medvurst, durkslag och fogsvans – obegripliga ord för de flesta av dagens svenskar. Skolan var ett mönster av ordning och inlärning. Ve den som inte höll reda på de tyska prepositionerna. Läs mer

Lennart Bengtsson: Om svårigheten att ändra på etablerade uppfattningar 

Lennart Bengtsson

Att en uppfattning slår rot i samhället behöver ingalunda innebära att den är rätt. Sedan antiken arbetade astronomerna mestadels med en geocentrisk världsbild där jorden utgjorde världsalltets centrum. Denna uppfattning gick tillbaka till Aristoteles och innebar synnerligen komplexa utmaningar för astronomerna eftersom planeternas rörelser relativt jorden av naturliga skäl blev högst oregelbundna. Världsalltet indelades i olika sfärer där uttrycket sjunde himlen var något alldeles extra och ett uttryck för den extatiska kärleken.  Läs mer

Lennart Bengtsson: Tankar om hållbarhet

Lennart Bengtsson

Ordet hållbart har funnits länge i svenskan och är ett allmänt positivt laddat ord. Att livsmedel är hållbara är viktigt för hälsan och hållbara verktyg behövs för snickare och andra yrkesmän. Det var emellertid först genom Brundtlandrapporten ”Vår gemensamma framtid” från 1987 som ordet hållbarhet (sustainability) fick dagens dominerande definition. Hållbarhet definieras som ”något som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Den första fråga som man omedelbart ställer sig är hur man kan veta något om kommande generationers möjligheter och behov. Läs mer

Lennart Bengtsson: En allt omöjligare uppgift

Lennart Bengtsson

I oktober förra året publicerade IPCC en särskild rapport över de praktiska konsekvenserna av Parisavtalet. Enligt Parisavtalet är det nödvändigt att begränsa jordens fortsätta uppvärmning med ytterligare högst 1°C och helst 0,5°C jämfört med temperaturen 2015. (Texten i Parisavtalet var emellertid 2°C och 1,5°C men med referensåret 1750.) Eftersom redan temperaturen stigit med 1°C är det därför mer rimligt att använda de lägre värdena, vilket jag gör i det följande.

Varför Parisöverenskommelsen fastlade de angivna värdena är oklart eftersom IPCC-rapporten från 2013 tydligt hade sammanställt uppgifter för fyra separata utsläppsscenarier och de troliga temperaturökningar detta skulle medföra under 2000-talet. Läs mer

Lennart Bengtsson: Sverige kan bidra mer till att förstärka den biologiska mångfalden

Lennart Bengtsson

Arjeplogs kommun i övre Norrland täcker ett område på 14 494 km2 (kvadratkilometer) varav 12 557 km2 utgör landyta. Som en jämförelse kan nämnas att Stockholms kommun (stad) har en yta på 215 km2. Arjeplogs kommun är till och med större till ytan än hela Uppland som i sin tur är cirka 10 procent större än Skåne. Jämför man å den andra sidan befolkningsmängden i Arjeplogs kommun på 2 794 personer (vid det senaste årsslutet) med en typisk storstad så är det inte mer än vad som finns i två typiska valdistrikt på Södermalm som Katarina 17 och Katarina 19 med en sammanlagd storlek av ett mindre antal fotbollsplaner (en numera allt vanligare ytbeteckning och här relevant eftersom de var i dessa krokar som Nacka Skoglund växte upp). Läs mer

Lennart Bengtsson: Är ransonering lösning på klimatkrisen?

Lennart Bengtsson

Under andra världskriget uppstod det stor brist på importvaror i Sverige genom att landet blev isolerat på grund av kriget. För att förhindra hamstring av nödvändiga varor infördes därför ransonering som gällde hela kriget och för vissa varor även en tid efter krigsslutet. Olja och bensin gick inte att få tag på vilket ledde till att privatbilar och bussar fick drivas med gengas. Gengasen producerades i små aggregat som fanns på en dragkärra som hängde efter bilarna.

Idag är det ingen brist på produkter eftersom världshandeln blomstrar. Problemet är att den förhöjda konsumtionen skapar problem för miljö och klimat. Läs mer

Lennart Bengtsson: Försiktighetsprincipen skapar utrymme för nya skatter

Lennart Bengtsson

Försiktighetsprincipen (precautionary principle) finns tydligt uttalad i artikel 191 i fördraget om Europeiska Unionen. Den berör främst frågor som miljö och hälsa. Den har sin grund i den tyska Vorsorge-principen från tidigt 1970-tal där samhället skall söka undvika framtida miljöskador genom noggrann planering. Försiktighetsprincipen är likaledes anammad i svensk miljö- och klimatlagstiftning och ses allmänt som en förnuftig och rimlig princip.

Det är emellertid en princip som lätt kan leda till orimliga ställningstaganden när kunskapen är osäker och där vissa, i princip möjliga händelser, inte ens meningsfullt kan utvärderas. Läs mer

Lennart Bengtsson: Hur står det egentligen till med Energiewende? 

Lennart Bengtsson

Fortfarande finns det tyska ord i det svenska och internationella språkbruken som behållit sin ursprungliga betydelse och stavning. Kindergarten och Götterdämmerung är vi vana vid sedan länge. Äldre, svenska meteorologer pratar om Grosswetterlagen. Under senare år har ett nytt ord tillkommit, Energiewende.

Energiewende kallas omläggningen av det tyska energisystemet bort från fossilenergi och kärnkraft till ett system helt baserat på förnybar energi. Energiewende föreslogs redan 1980, men först efter 30 år i september 2010 antogs det formellt av den tyska förbundsdagen. Läs mer

Lennart Bengtsson: Valrossarna blir nästa klimatsymbol

Lennart Bengtsson

Vill man påverka människor idag krävs moderna metoder som kan fungera effektivt helst på global skala. Netflix hör säkert dit med sitt ofantliga utbud som gör underhållning på nationella TV-kanaler och biosalonger nära nog obsolet. Därtill påverkas människor mer övertygande i den trygga hemmasoffan.

Massmedia och global underhållning har nu på allvar bestämt sig för att jordens klimat är på katastrofkurs. Därför gäller det att förse publiken med lämpliga och övertygande berättelser. Läs mer

Lennart Bengtsson: Varför tuschstrecket bör flyttas högerut

Lennart Bengtsson

Professor Tommy Möller har i en artikel i Kvartal i veckan fäst uppmärksamheten på begreppet “tuschstrecket” vilket fortfarande används av landets statsvetare men knappast längre av media eller folk i allmänhet. Tuschstrecket var ett sätt att markera gränsen mellan svensk vänster- och högerpolitik samt att samtidigt undvika använda mer handfasta begrepp och därmed indikera att tuschstrecket skulle kunna flyttas ett streck åt vänster eller höger utan allt för mycken upphetsning.

Efter alliansen sammanbrott, som förnekas lika starkt som skilsmässan från ett omöjligt äktenskap, väntar nu svenska folket med spänning var det framtida tuschstrecket kommer att hamna. Läs mer

Lennart Bengtsson: Om problemet att förutsäga framtiden

Lennart Bengtsson

Massmedia och kändisar har alltid gillat att uttala sig om framtiden. Genomgående är sådana utsagor negativa eller ännu värre. Inom en inte allt för avlägsen tid, på så där 10 till 20 år, kommer mänskligheten på något sätt att drabbas av katastrofer. Under de senast 30 åren har möjligheten om en förestående klimatkatastrof dominerat. Numera har klimatlarmen stigit till ett crescendo med nära nog dagliga rapporter.

Varför just en tid på 10-20 år? Är tiden kortare förväntar sig läsaren rimliga detaljuppgifter som är omöjliga att leverera. Det går normalt inte och kräver för mycket arbete som kändisar sällan orkar med. Läs mer

Lennart Bengtsson: Ett försök att förstå den pågående “klimatgalenskapen”

Lennart Bengtsson

Redan under tidigt 1800-tal försökte fysikerna förstå varför jordens klimat var så gynnsamt. Anledningen var att strålningen från solen omöjligt kunde förklara jordens höga medeltemperatur. Enligt tillförlitliga beräkningar borde jorden snarare ha en temperatur på minus 20°C i stället för de nästan lika många plusgrader som observerades. Vad var orsaken till detta? Var det helt enkelt Herren Gud som i sin välvilja hade skänkt människorna ett klimat som det gick att leva i? Fysikerna är envisa rackare, som ibland inte drar sig för att förneka vad som står i de heliga skrifterna, fortsatte likafullt med sina mätningar och beräkningar. Kan man tänka sig, till slut listade de ut att det fanns gaser i luften som vattenånga, koldioxid och ozon som faktiskt absorberade såväl solstrålning som jordens värmestrålning mot rymden och som därmed gav oss temperaturer som det gick att leva i.

Läs mer

Vad händer med jordens befolkning?

Lennart Bengtsson

Min gamla professor som föddes i London 1891 berättade att han som barn kom ihåg när jorden befolkning blev 1.5 miljarder människor. När han berättade detta för mig vid slutet på 1950-talet hade befolkningen hunnit fördubblats till 3 miljarder och ökningen har sedan dess fortsatt. Nu finns det 7.6 miljoner människor på jorden. På cirka 125 år har befolkningen mer än femdubblats.

Fördelningen är emellertid högst ojämn. I Sverige har folkmängden knappt fördubblats och utan invandring skulle ökningen varit relativt liten, kanske ingen alls. I vissa länder minskar befolkningen vilket oroar den politiska ledningen. Det är fullt förståeligt, eftersom det alltid måste finna unga människor som måste ta över nödvändiga samhällsfunktioner.

Läs mer

Vad kan vi göra åt klimatet?

Lennart Bengtsson

Sverige har lyckats med bedriften att förvandla en vetenskaplig fråga till ett moraliskt ställningstagande. För att lyckas med en sådan bragd krävs att hålla vetenskapliga företrädare utanför och överlåta debatten till lekmän. Detta har lyckats över förväntan. En följd blir förstås att man får lämna naturvetskapen med dess strikta regler och istället röra sig med olika former av skambeläggning som flygskam, köttskam och SUV-skam.

Ännu har man inte fört in katt- och hundskam trots att de älskade husdjuren är stora konsumenter av kött och andra koldioxidproducerande produkter. Detta skulle göra djurälskarna upprörda och något sådant vågar inte ens vänsterpressen. Däremot är det i sin i sin ordning att se till att människosläktet inte breder ut sig ännu mer.

Läs mer

När symboler får ersätta verkligheten 

Lennart Bengtsson

Ordet symbol har knappast ändrats från sitt grekiska ursprung. Symbolon representerar en sak, ett abstrakt begrepp, en idé eller en egenskap. Medlemmar av det socialdemokratiska partiet bär en nål med en stiliserad röd ros. Numera bär dock även vår socialdemokratiske statsminister en nål med en svensk flagga som även bärs av riksdagens talman. Det ser klädsamt ut och betonar att Sverige ändå fortfarande är en nation även om många tycker det antyder en oacceptabel form av nationalism. Det skulle inte ha gått för sig för några år sedan ty då hade de kanske fått ägg och tomater över sig och skarp kritik från huvudstadspressen över att gå sverigedemokraternas ärenden och inte vara ett dugg bättre än Viktor Orbán.

Minst lika vanligt och viktigt är det att bedriva en symbolpolitik. Medialt sett är detta nära nog lika viktigt som riktig politik. Det är speciellt vanligt när det gäller klimatpolitiken. Inget förefaller i dag vara viktigare i Sverige, inte minst i media. Klimatet håller på att tippa över i ett oregerligt kaos, menar man, där en Venusartad värmedöd finns som ett troligt slutstadium. Sverige och västvärlden bär skuld härtill inte minst genom sitt överdådiga leverne. För en sådan synd finns det fortfarande en viss botgörelse genom att återgå till ett enkelt liv utan resor, minimal konsumtion och helst en helt växtbaserad eko-konsumtion.

Läs mer

När järnvägssyllarna ruttnar

Lennart Bengtsson

Sverige tar ledningen mot framtiden. Det har blivit det första jämlika landet dit alla är välkomna och blir omhändertagna, det har blivit landet med den första feministiska regeringen och det har lovat världen att jordens klimat skall förbli det rätta och inte spåra ur. Inga heta somrar mer, inga skogsbränder och inga igensnöade vägar!

Transportsystemet skall helt läggas om. Fungerande flygtransporter skall helst inte få finnas eftersom de är klimatsyndare. De använder bensin som bränsle och skall helst ersättas med snabbtåg. Det är inte kostnader och praktiska behov som är avgörande utan att dagens flyg behöver fossilt bränsle medan dagens tåg är elektrifierade. Hur elen produceras går mestadels under radarn.

Tåg behöver till skillnad från flyg särskilda specialbyggda banor hela vägen till målet. De kallas järnvägar. Dessa måste ständigt underhållas för att fungera. Järnvägsrälsen måste rengöras från snö och is för att tågen skall gå och komma i tid. Under soliga sommardagar vidgar sig rälsen vilket kan leda till urspårningar. Räls och syllar måste underhållas och tusentals växlar kontrolleras för att tågen skall hamna rätt och inte krocka med varandra.

Läs mer

Att sätta demokratin i andra hand

Lennart Bengtsson

Filosofen Torbjörn Tännsjö och meteorologen Per Holmgren (numera miljöpolitiker) oroar sig så till den grad för jordens klimat att de tycker att man bör pausa demokratin. Inte kan man överlåta en sådan mänsklig ödesfråga till okunniga medborgare! Dessa tänkare har nu fått eldunderstöd av nära nog en hel skvadron av så kallade influencers. De har inte uppnått den traditionella skvadronstorleken på 120, men hela 87 (varav 83 driftiga kvinnor) har undertecknat ett traktat där de är beredda att frånsäga sig sin rösträtt för att rädda klimatet. Därtill har de uppfordrat en jättelik skara på 2,1 miljoner followers att göra detsamma.

Vad är nu orsaken till ett sådant drastiskt ställningstagande att ge upp sin kvinnliga rösträtt efter knappt 100 år? Orsaken är uppenbarligen att man fått för sig att jorden snart kommer att gå under till följd av koldioxidutsläppen. Därför vill man att statsminister Löfven inte skall behöva distraheras av demokratiska trivialiteter utan i lugn och ro ta sig an jordens klimatproblem. Har man problem i Sverige så är det alltid säkrast att lägga landets öde i de kloka och ansvarsfulla socialdemokraternas händer. Något som nu också en stor del av oppositionen gjort genom sin januariöverenskommelse. Varför kan inte då landets influencers göra detsamma?

Läs mer

Att förstå den svenska parlamentarismen

Lennart Bengtsson

Det är inte lätt att förstå dagens politiska utveckling. Det gäller inte minst den svenska situationen. Efter drygt fyra månader har man äntligen enats om att återinsätta regeringen Löfven efter att ha avsatt den två gånger sedan valdagen. Detta måste om något vara ett rekord. Jag kan omöjligt finna ett passande ord på svenska och knappast på något annat språk heller. Kanske de engelska begreppen warped eller lopsided skulle kunna passa med den approximativa betydelsen skev, sned eller förvriden.

En märklig komponent i det svenska statsskicket är användandet av negativ parlamentarism det vill säga man tillsätter inte den ministär som får mest ja-röster utan det är fullt tillräckligt om den får minst nej-röster. Det normala i de flesta länder är förstås positiv parlamentarism det vill säga man tillsätter den ministär som får mest ja-röster.

I full analogi med ett sådant tänkande har man i detta val liksom i valet 2014 inte valt vad man i första hand vill göra utan det viktigaste har varit att utestänga partier som vill göra det man inte gillar och det handlar framför allt om Sverigedemokraterna. Det gäller förvisso inte generellt utan avsteg är fullt tänkbara när man råkar ha nytta av deras röster som vid den första avsättningen av Löfvenministären strax efter valet. Den negativa synen på Sverigedemokraterna har därför tydliga jesuitiska drag och ändamålet helgar således alltid medlen.

Läs mer

Om ytterkantspartier

Lennart Bengtsson

Under de senaste dagarna har vi fått stifta bekantskap med ett nytt ord i svenskan. Vem vet, kanske det finns kvar till slutet av året och då får sin rättmätiga plats i Svenska Akademiens ordlista. Inte minst var det liberalernas partiledare Björklund som genomgående använde ordet ytterkantspartier för att på detta sätt ge mer stadga och auktoritet gentemot de övriga partierna och därigenom hamna i en mer respektabel mittsektion. Ett slags ”main stream”-partier skulle man kanske ha sagt i ett engelsktalande land.

Hade det bara rört sig om Sverigedemokraterna kunde man förstås ha hållit sig till det mer vanligt förekommande begreppet fascist- eller rasistparti eller de senaste årens mildare ”populistparti”, men med ett vänsterparti som under åren blivit mer rumsrent i sitt nära samarbete med S och MP fick man hålla sig till ett mera neutralt ord ungefär som att kalla en tidigare kriminell för en person med ett tvivelaktigt förflutet.

Man måste vidare notera att med den nya och snällare beteckningen så har nu drygt var fjärde röstberättigad svensk förvisats till ett ytterkantsparti. Säkert kommer detta att öka till minst 30 procent vid nästa opinionsundersökning. De är förstås inte lika fina som småpartierna C, L och MP emedan dessa har fördelen att ha massmedia på sin sida, vilket så att säga förstorar dem och ökar deras tyngd.

Läs mer

Sagen was ist – säg som det är 

Lennart Bengtsson

Så lyder mottot för den tyska tidningen der Spiegel men något sådant har inte precis tidningens unge prisbelönte journalist Claas Relotius levt upp till. För en dryg månad sedan läste jag artikeln Jaegers Grenze som skulle bli hans sista bidrag i tidningen.

Der Spiegel hade sänt två journalister till Amerika för att berätta om migrationen från Centralamerika och vad som händer kring gränsen till USA. En av dem, Juan Moreno, berättade om flyktingarnas strapatser i Mexiko. Den andre, Claas Relotius, vad som hände i Arizona på den amerikanska sidan av gränsen. Artikeln är gemensam för båda. Den är en alldeles förskräcklig och hemsk (grausam) historia där berättelsen från Arizona handlar om ett amerikanskt milisförband på sex man som på frivillig basis och utan soldaterfarenhet beslutat att de skall jaga tillbaka migranter som tar sig in i USA. De berättar detaljerat för Relotius hur väl de sköter sitt arbete. De är alla kraftigt utrustade med ammunitionsbälte, automatgevär och med skyddsväst och uniform. En av dessa heter Jaeger. Det är förstås alla Trump-supportrar och vill hjälpa till att försvara gränsen. Artikeln som sträcker sig över sju sidor är professionellt skriven med inlevelse och schvung i typisk der Spiegel-stil. Innehållet borde vara gefundenes Fressen för alla politiskt korrekta tyskar och säkert också för de PK-svenskar som eventuellt läst artikeln.

Problemet är bara att Relotius hade fantiserat ihop hela historien. Någon Jaeger existerar inte och inte heller något milisförband. Hans kollega på den mexikanska gränsen blev betänksam men redaktörerna i Hamburg fann historien trovärdig med tanke på Relotius goda rykte. Artikeln gick till tryckning och finns att läsa i nummer 47.

Läs mer

Varför även kapitalismen måste räddas

Lennart Bengtsson

Ingen del av världen har producerat så många vetenskapliga giganter som Europa gjort under de senaste 500 åren. Utan dessa hade inte bara vår värld varit annorlunda idag utan också vårt tänkande. Vid sidan av alla stora matematiker, fysiker och kemister tror jag inte minst vårt tänkande har påverkats av Adam Smith och Charles Darwin. Även om skillnaden mellan ekonomi och biologi är stor har det tänkande som Smith och Darwin utvecklade många likheter.

I den kaotiska värld som kännetecknar såväl ekonomi som biologi finns det inneboende mekanismer som har förmåga att skapa ordning ur kaos. Adam Smith idé om den osynliga handen som byter varor slumpvis mellan människor och på så sätt skapar ordning och struktur då rationella varelser till slut väljer det som är mest förmånligt. Liknande gäller för evolutionsläran där principen ”survival of the fittest” över tid har skapat ändamålsenliga och mer avancerade livsformer tack vare slumpartade processer. Faran uppstår när människan griper in och stör de naturliga processerna. De är inte deterministiska i egentlig mening men beter sig deterministiskt om de betraktas i sin totalitet ungefär som klimatet i jämförelse med det ostyriga vädret.

Låt mig här i utveckla Adam Smiths principer och hur dessa har påverkats av människan. Det mest drastiska har varit de ekonomiska experimenten inom socialismen och kommunismen vilka genomgående misslyckats och lett till ekonomisk kollaps som vi väl känner till från Sovjetunionen och andra kommuniststater. Kina har hittills gett marknadskrafterna visst spelrum men detta kan väl komma att ändras om den ekonomiska politiken blir mer toppstyrd som nu under Xi Jinping.

Läs mer

Att offra demokratin på klimataltaret

Lennart Bengtsson

För att finna en motsvarighet till dagens klimathysteri får man söka sig långt tillbaka i tiden. I ett tidigare inlägg har Patrik Engellau jämfört med de medeltida flagellanterna. I äldre och ännu mer primitiva samhällen brukade man traditionsenligt offra människor för att blidka gudarna för lämpligt väder. I torra klimat som i de andiska kulturerna hörde människooffer till vanligheterna. I Skandinavien offrade man snarare för att undslippa kyla och frost eller för gott fiske och jaktbyte.

När kristendomen fick makt över sinnena använde sig prästerskapet av helvetets fasor för att skrämma menigheten till lydnad. Inte sällan hamnade man på bålet om man tvivlade på bibelns skapelseberättelse. I Sverige höll kyrka och stat landet i fasta tyglar ända till mot slutet av 1800-talet. Därefter kunde man inte bekämpa upplysningstiden längre. En bidragande faktor var att folk fick allt lättare att utvandra till USA och det var fallet åtminstone för de svenskar som vågade ha en egen uppfattning och stå för den.

Sedan följde en tid av exceptionella framsteg med demokrati och allmän samhällsutveckling som nådde sin höjdpunkt under senare hälften av 1900-talet. Under tiden har dock en ny överhet vuxit fram och blivit allt mäktigare. Samtidigt har den fått en övernationell karaktär. Den nya överheten har globaliserats. Gradvis har den lagt samma tunga hand över folket som gamla tiders makthavare. Olika former av skrämselpropaganda är ett viktigt instrument. En anteciperad klimatändring passar perfekt för att reglera beteende och befordra extra skatteintäkter. Svenskarna är väluppfostrade och tar inte på sig några gula västar och ställer till oreda som i Frankrike. Huruvida landets nykomlingar kommer att visa sig lika fogliga återstår att se. Risken är att överheten får räkna med överraskningar.

Läs mer

En ny folksjukdom

Lennart Bengtsson

Dysmorfofobi (BDD, Body Dysmorphic Disorder) eller på vanlig vardagssvenska inbillad fulhet lär tillsammans med andra tvångssyndrom, enligt vad som meddelats på SVT, ha drabbat 400 000 svenskar, kvinnor såväl som män. BDD är en kroppslig dysmorfofobisk störning eller inbillade utseendedefekter. Sjukdomen yttrar sig genom en besatthet för en viss defekt, påhittad eller existerande, på kroppen. Näsan är kanske lite oregelbunden eller för stor och ser inte precis ut så behagfullt som näsan på Ingrid Bergman. Ibland kan läpparna vara för tjocka så man ser ut som man kom från en annan kontinent, eller så är de för smala så att man ser som en elak tysk från tidigt 1940-tal. Ibland är det fel på ögonen och några kanske finner att öronen inte ser som på Birgitte Bardot. De flesta yngre vill helst se ut som en spännande skådespelare för att på det viset öka sina chanser hos det andra könet.

När jag träffade en tjusig flicka i slutet på 1950-talet som så småningom blev min hustru gick tankarna till Ulla Jacobsson i filmen Hon dansade en sommar. Och visst satte det fart på hormonerna. Och jag fick höra att jag påminde om en populär och spännande engelsk skådespelare. Visst är det viktigt inte minst för unga människor om de råkar ha ett attraktivt utseende.

Det som nu har satt fart på administrationen för det svenska vårdsamhället, och alla dess mediala förtrupper från den inre PK-cirkeln, är hur man bäst skall ta sig an alla de stackare som drabbats av den fruktade dysmorfofobin som enligt uppgift är ett ständigt elände. Den tävlar med ADHD i att speciellt plåga det uppväxande släktet.

Läs mer

När övertygelsen förlorar kontakten med verkligheten

Lennart Bengtsson

Av en obegriplig anledning enades man vid klimatmötet i Paris år 2015 att jordens temperatur inte skulle tillåtas stiga över 2°C. Helst skulle man eftersträva att begränsa temperaturökningen till 1,5°C. Det är väsentligt att framhäva att temperaturökningen inte skall jämföras med dagens utan den som rådde vid industrialismens början kring mitten av 1700-talet under den lilla Istiden. Jämför vi med dagens temperatur reduceras ökningen med 1°C eftersom detta redan inträffat. I vilken utsträckning som den temperaturökningen beror på växthusgaserna kan inte bestämmas med någon större säkerhet. De flesta klimatforskare håller dock för troligt att det dominerande bidraget beror på växthusgasökningen. Men inget är absolut säkert. Man vet till exempel inte orsaken till lilla Istiden.

För att sätta Parismötet i ett sammanhang är det nödvändigt att jämföra med IPCC:s femte allmänna utvärdering, 5th Assessment Report, från 2014. Där framgår det tydligt att det enda scenario som skulle kunna garantera en uppvärmning på endast cirka 1°C måste motsvara experiment RCP2.6. RCP (Representative Concentration Pathway) är ett sätt att beteckna belastningen av antropogena växthusgaser. RCP2.6 är ett tänkt scenario där 2.6 mäts i koldioxidekvivalenter med enheten Watt/m2 som man i modellexperimenten antagit skall gälla mot slutet av innevarande århundrade. I RPC2.6 har man till exempel antagit att växthusgasutsläppen når sitt maximum 2010-2020 varefter utsläppen kommer att minska väsentligt. Detta är nödvändigt då dagens antropogena växthusgasbelastning uppgår till cirka 3,1 Watt/m2.
Läs mer

Den politiska synen på klimatet jämfört med den vetenskapliga

Lennart Bengtsson

Den är ingen tvekan att politiska ledare och ledande opinionsmakare har lyckats att medialt föra fram sin syn på jordens klimat. Den synen är genomgående ytterst bekymrad. Man till och med utmålar möjligheten till mänsklighetens totala undergång.

Samtidigt förekommer direkta eller indirekta moraliska fördömande av dem som inte delar en sådan extrem uppfattning. Här följer några exempel på politiska yttranden om klimatet under åren 2005-2018:

Munich Re (2005): Weather catastrophes and climate change, is there still hope for us?

Al Gore (2006): Each passing day brings yet more evidence that we are now facing a planetary emergency.

Obama (2006): All across the world, in every kind of environment and region known to man, increasingly dangerous weather patterns and devastating storms are abruptly putting an end to the long-running debate over whether or not climate change is real.

Angela Merkel (2007): It is not five minutes to midnight. It’s five minutes after midnight.

Gro Harlem Brundtland (2007): It is irresponsible, reckless and deeply immoral to question the seriousness of the situation.

James Hansen (2009): Only in the last few years did the science crystallize, revealing the urgency – our planet really is in peril. If we do not change course soon, we will hand our children a situation that is out of their control.

Läs mer

Den stora kometen 1910 och dagens klimatskräck

Lennart Bengtsson

De senaste årens klimatrapporter har blivit alltmer olycksbådande. Vi har fått höra att vi kanske bara har tio år på oss, om ens det, för att ställa allt till rätta. Professor Rockström har jämfört situationen med en asteroid som närmar sig jorden och som är på väg att göra slut på allt liv.

När jag var barn så talade fortfarande mina äldre släktingar om den stora kometen som hade skapade en sådan förfärlig fasa. Den stora kometen som Nils Ferlin beskrivit i sin kända dikt var Halleys komet, uppkallad efter sin upptäckare Edmond Halley som 1705 upptäckte att den var periodisk. Det är den mest berömda och ljusstarka av alla kometer som passerar det inre av solsystemet och har en omloppstid på ca 76 år. Första gången kometen bevisligen observerades var någon gång mellan 468 och 466 f. Kr., vilket har dokumenterats av Aristoteles. Efter 240 f. Kr., då den också omnämns i kinesiska skrifter, har den observerats vid varje passage i närheten av solen. Kometen finns avbildad på Bayeuxtapeten.

Läs mer

Konsten att öka den fossila skuldbelastningen

Lennart Bengtsson

Enligt IEA: s årsstatistik (senaste Key World Energy Statistics 2018 avser data för år 2016, se sid 30 och 33) så släpper Sverige ut 3,83 ton koldioxid per person (totalt 38 Mton) Motsvarande siffror för folkrepubliken Kina var 6,57 ton/person (totalt 9 057 Mton). Det är vidare sannolikt att de kinesiska värdena är något underskattade.

Den uppfattning som inte minst förs fram av miljörörelsen är att det korrekta är att också belasta svenska medborgare med den koldioxid som emitterats i samband med produktionen av alla de importvaror som kommer till Sverige alternativt återexporteras i modifierad form. Enligt uppgift från Naturvårdsverket, tillrättavisande bekräftat av professor Henning Rodhe och Anders Wijkman, bör därför de svenska CO2 utsläppen vara hela 11 ton/person och år och inte de obetydliga 3,83 ton (se denna artikel i tidskriften Kvartal). Så de stackars svenska undersåtarna skall inte komma undan. Det räcker inte med veganmat och inställda flygresor. I vilken utsträckning som fossilfria exportvaror eller export av fossilfri el innebär ett tillgodoräknande har jag ännu inte haft tillfälle att kontrollera.

Det enda sättet för de stackars skuldbelagda svenskarna måste således vara att sluta upp med den belastande importen efter att man fått ned de egna utsläppen till noll. Hur detta skall ske är säkert ännu inte helt klart. Ett sätt är förstås att upphöra med importen. Detta är knappast möjligt i dagens värld varför skulden mot klimat och kommande generationer blir evig och oåterkallelig, ungefär som arvsynden och bör passa bra i den lutheranska föreställningsvärlden.

En klimatrapport som förlorat kontakt med verkligheten

Lennart Bengtsson

IPCC publicerar omfattande rapporter ungefär vart sjunde år. Det är fullt tillräckligt. Den senaste rapporten kom år 2014 och nästa förväntas år 2021. Mellan huvudrapporterna publiceras det också delrapporter, som den som kom ut den 7 oktober 2018 och som fick en omfattande medial uppmärksamhet. IPCC rapporter har blivit en evighetssaga vilket är en naturlig följd av en stor internationell organisation som fått sin identitet genom att ständigt producera utvärderingar om jordens framtida klimat. Den senaste specialrapporten med titeln Global warming of 1.5°C är en begäran från Parisöverenskommelsen från december 2015.

Parisöverenskommelsen kom fram till att jordens temperatur skulle tillåtas stiga med +2°C men att en stigning med högst +1.5°C vore mer önskvärt. De flesta som har studerat IPCC rapporten från 2014 fann Parisöverenskommelsens värden orealistiska, eftersom alla rimliga IPCC scenarier visade på en tydligt högre temperatur redan vid mitten av innevarande sekel (+2.5°C) och väsentligt högre mot slutet med drygt +3°C.

Att se till att inte temperaturen stiger mer än +1.5°C när den redan nu har stigit med drygt 1°C innebär precis som IPCC visade för fyra år sedan att man inom en 10-20 år får upphöra med allt fossil energianvändning och samtidigt börja begrava CO2 i berggrunden i en omfattning som måste bli 1000 gånger mer än vad man hittills klarat av. Lyckas man med detta, menar IPCC i sin specialrapport, så klarar man en uppvärmning på +1.5°C och räddar jorden från allsköns elände.

Läs mer