En försummad dödssynd

Lennart Bengtsson

Hyckleriet hör inte till de sju dödssynderna (septem peccata mortalia) men dit borde det höra ty hyckleriet är en verklig synd och en synd som vi numera dagligen möter. Kan man hitta något mer passande ord för centerpartiet – eller för den delen flera av de övriga partierna – än deras sätt att omfamna migration och på detta sätt vinna poäng för sin stora generositet och människokärlek utan att egentligen mena detta. Alla är välkomna från världens alla länder och kulturer och alla kan ta med sig sin egen kultur, ty landet Sverige är multikulturellt. Och har Ni svårigheter av något slag så har vi den finaste, största och bästa välfärden i världen.

Kan de praktiska problemen med bostäder och logi lösas så kan Sverige säkert klara ett inflöde av 4 000 människor per dag. Det skulle således bara behövas så där 20 år för att Annie Lööf och hennes centerparti ska få hit sina 30 miljoner migranter. Jag är övertygad om att sådan grandios plan skulle få allt stöd av andra partier inte minst MP, F! och V och inte heller skulle KD och L vilja vara sämre och säkert en hel del inom S och M skulle tycka att detta är precis vad Sverige borde göra. På rekordtid skulle Sverige bli lika stort och mäktigt som både Storbritannien och Italien och ändå inte nå upp till dessa länders befolkningstäthet. Politik är att vilja!

Läs mer

I väntan på Godot

Lennart Bengtsson

I dagens enorma engagemang och oro för jordens klimat kan jag inte undgå att reflektera över Samuel Becketts tragikomiska och absurda pjäs och dess likhet med den långa väntan på en dramatisk klimatändring som många fruktar men som ännu inte har inträffat. I Becketts pjäs sysselsätter sig luffarna Vladimir och Estragon med allehanda samtal, smågräl och skämt i väntan på Godot som aldrig dyker upp, ungefär som den dramatiska klimatändringen som envist vägrar att infinna sig.

Kan man föreställa sig något mer medialt perfekt än väntan på en förestående klimatändring med sitt potentiellt kataklysmiska hot mot hela mänskligheten och som samtidigt blivit ett slags kanalisering av främst västvärldens skuldkänslor och framtidsoro? Många ser till och med dagens folkvandring från Mellanöstern och Nordafrika som en direkt följd av en fortlöpande klimatändring skapad av det västerländska samhället hänsynslösa exploatering av jordens naturresurser. Med detta synsätt, som jag inte alls delar, står västvärlden i skuld till alla och är skyldig att ta sig an alla dem som drabbats av västvärldens påstått oetiska beteende.

Läs mer

Vilket är det viktigaste som hänt i Sverige det senaste kvartsseklet?

Lennart Bengtsson

När man någon gång i en avlägsen framtid, eller kanske inte så avlägsen framtid, kommer att behandla de första decennierna av det 21 århundradet, vad är det då man kommer att få läsa i historieböckerna? Vad kommer en framtida generations Dick Harrisson ta upp som det viktigaste och mest intressanta?

Det skulle förvåna mig mycket om det inte skulle vara Sveriges utomordentligt snabba omvandling från en homogen nationalstat till en global enklav där den ursprungliga befolkningen blivit en kulturell och befolkningsmässig minoritet. Detta är säkert en oundviklig förändring som följer av den globala befolkningsutvecklingen och av en önskan hos världsbefolkningen att hellre leva i ett till synes väl fungerande samhälle som det svenska i början av det 21 århundradet än i sina ursprungsländer.

Jag vill helst inte jämföra med det öde som drabbade Amerikas urbefolkning inför den europeiska anstormningen eftersom den svenska och europeiska urbefolkningen har en överlägsen kultur och teknologi jämfört med huvuddelen av dagens invandrare. Snarare karaktäriseras Sverige och Europa då av en svaghet, osäkerhet och eftergivenhet gentemot den vitalitet och tilltagsenhet som normalt karaktäriserar en grupp människor som valt att migrera och de följder som detta får och kommer att få.

Läs mer

Kan vi jämföra dagens migration till Sverige med den tidigare svenska migrationen till USA?

Lennart Bengtsson

1910 uppgick den svenskfödda befolkningen I USA till 665 000 innevånare. Därtill kom 700 000 andra generationens svenska invandrare. Som jämförelse hade Sverige 1910 en befolkning på 5,6 miljoner vilket innebar att drygt 10 procent av alla svenskfödda vid denna tid bodde i USA. Chicago, till exempel, hade fler svenskfödda innevånare än Göteborg och var således Sveriges andra stad i folkmängd.

Orsaken till den jättelika amerikautvandringen var inte krig och förföljelse i hemlandet utan helt enkelt en följd av fattigdom, en dominant och delvis förtryckande överhet samt bristande framtidsmöjligheter för människorna, främst från de lägre samhällsklasserna. De var vad man nu kallar ekonomiska migranter. Under lång tid rådde det officiell tystnad om denna väldiga utvandring och före 1950 nämndes det knappast något i skola eller media även om nästan alla hade ”amerikasläktingar”. Det var något som det officiella Sverige kanske skämdes för och inte tyckte vara värt att nämnas.

Läs mer

Om problemet med åldersbestämningar

Lennart Bengtsson

Sverige var det första land med statligt påbjuden folkbokföring. Redan i ett kyrkoordningsförslag av år 1608 yrkades det på dopanteckningar främst med hänvisning till deras religiösa betydelse. Västeråsbiskopen Johannes Rudbeckius var en föregångsman inom folkbokföringsområdet. I ett förslag från 1619 betonas vikten av vittnen till att barnet blivit ”sannfärdeligen” döpt. Och i fortsättningen heter det bland annat:

Huarföre wore godt emot Wederdöpare och andre suarmande Andar, att Pastor hadhe en Book förwaradt i Kyrkione, thervthinnan han anteknade hwardt och itt barn, som thet åhret blifuer döpt och huad måna och dagh thet skeer och Huilke som wore withe til theres Döpelse, effter som bruklighit haffuer warit i gamble tijder.

Den äldsta kända urkunden är en fogdeordning för Finland från år 1556, där det föreskrivs att fogdarna skall låta uppskriva hur mycket mantal som fanns i var by och gård, ”både mankön och kvinnkön, vart slag för sig, och huru åldriga de voro”. Två år efter den kungliga instruktionen, 1633, beslutade prästmötet i Linköping att ”ingen person, man eller kvinna, piga eller dräng, tages in i någon socken med mindre de har brev och gott kan ge besked vad och varför de är här”. Redan från medeltiden och fram till 1600-talet fanns det även en militär folkbokföring med bland annat utskrivningslängder där grunduppgifterna om befolkningen lämnades av prästerna.

Läs mer

Vår tids Thukydidesfälla

Lennart Bengtsson

Thukydidesfällan är ett säkerhetspolitiskt begrepp som under senare år åter har aktualiserats inte minst i amerikansk politisk debatt. Den berör de oundvikliga spänningar som inträffar när en aspirerande stormakt hamnar i konflikt med den dominerande stormakten. In sin bok om det peloponnesiska kriget mellan Sparta och Aten 431 – 404 före Kristus skrev Thukydides att det var Atens uppgång och den fruktan detta ledde till i Sparta som ledde till det oundvikliga kriget mellan de båda staterna.

Thukydides identifierade två huvudsakliga drivkrafter till händelseutvecklingen: å ena sidan den aspirerande maktens växande rättighetsanspråk och å andra sidan den dominerande maktens fruktan, dess känsla av osäkerhet och samtidigt dess beslutsamhet att försvara status quo.

Läs mer

Att positionera sig inför valet

Lennart Bengtsson

Landets politiska partier är redan febrilt i färd med att positionera sig inför valet i september. Efter ständiga dödsskjutningar och gruppvåldtäkter kan inte ens de stora dagstidningarna längre ignorera medborgarnas oro för det tilltagande våldet och annan kriminalitet. Att den omfattande migrationen har varit en bidragande faktor till oron är inte heller längre tabustämplat. Till och med finansminister Andersson tycker att migranterna borde överväga att finna lämpligare mål än Sverige för sin utvandring, se ”Integrationen fungerar inte som den ska” (DN 21/12 2017).

När Sverigedemokraterna tidigare uttalade sig kritiskt om migrationspolitiken så levererade samma finansminister rasist- eller fasciststämplar för samma uppfattning. Under galgen infinner sig som bekant omvändelsen och inte ens centerpartiet pratar längre om de 30 miljoner migranter som skall förvandla Sverige till ett stort och viktigt land, rädda den framtida ekonomin och se till att det finns tillräckligt många unga att ta hand om alla hjälpbehövande äldre.

Läs mer

Att bli oskyldigt dömd

Lennart Bengtsson

Mitt ställningstagande mot dödstraff påverkades kraftigt av dödsstraffet på John Evans 1950. Evans avrättades för mord på sin hustru och dotter men var oskyldig. I själva verket var det seriemördaren John Christie som begått de båda morden. Christie avslöjades några år senare och hängdes i sin tur för ett antal förfärliga mord. Hade den stackare Evans fått livstidsstraff i stället skulle han kunnat bli frisläppt, men efter hängningen fanns det förstås ingen möjlighet till upprättelse.

Det var tveklöst denna händelse som ledde till att jag som ung gymnasist tog definitivt ställning mot dödsstraffet. I Storbritannien fanns dödsstraffet kvar ända till 1965 men på Jersey fanns det i lagtexten ända tills 2006. Även i vår tid finns dödsstraff i flera länder. Det gäller de flesta totalitära länder, men också i flera amerikanska delstater. Det är säkert ingen tvekan att det trots stora förbättringar inom rättsmedicinen såsom DNA-bevis, så är det många oskyldiga som fortfarande döms till döden.

Läs mer

Den svenska skenbilden

Lennart Bengtsson

Efter att ha varit borta från Sverige under åren 1974 – 2014 inser jag mer och mer hur det svenska samhället har förändrats. I flera avseenden har det faktiskt blivit bättre som när det gäller kontakt med myndigheter. Nu är till och med tjänstepersonerna i skatteverket hjälpsamma och tillmötesgående och det svenska skattesystemet är både logiskt och begripligt och det krävs ingen särskild juridisk sakkunskap.

Detta var knappast fallet 1974 då jag hade ständiga överklaganden och skattetvister på gång och kämpade utan hopp mot arroganta byråkrater. Annat som verkligen fungerar är svenskt bank- och betalningssystem liksom kronofogdesystemet och allt kan klaras av med en MacBook i knät. När det gäller internet så njuter jag av 1 Gbit/sek i min stadslägenhet att jämföra med i bästa fall 0.2 Mbit/sek i mitt engelska hus. Samma sak gäller sjuk- och tandvård som fortfarande är under av tillförlitlighet och kompetens jämfört med många andra länder i Europa.

Läs mer

Har klimatet verkligen blivit mer extremt?

Lennart Bengtsson

”Tack Gode Gud för att det är som det är för hur skulle det annars vara” säger kolportören eller amatörprästen i Albert Engströms skämtteckning och församlingen nickar instämmande. I Rapport den 3 januari oroas alla tillfrågade över klimatändringens konsekvenser på den svenska naturen och dit hör riskerna för att Kungsleden skulle kunna bli skogbeväxt och de stackars fjällturisterna vandra omkring i en trist granskog i stället för att kunna blicka ut över öppna fjällvidder. Vilket öde. Att det svenska klimatet har blivit ett snäpp varmare de senaste decennierna är dokumenterat och sannolikt kommer detta att fortsätta ytterligare men också avbrytas av perioder med fallande temperatur. De naturliga klimatvariationerna i Sverige är nämligen vida större än den uppvärmning som beror på växthusgasökningen. På något obegripligt sätt förväntar sig alla att klimatet alltid skall förbli detsamma utan att egentligen fråga sig vad klimat egentligen är för något.

Läs mer

Klimatlag och klimatkompensation skall stilla klimatoron

Lennart Bengtsson

Svenska media blir alltmer surrealistiska. Få frågor förefaller engagera pressen och politiker mer än jordens klimat. Att Sverige skall ta ledningen här är ställt utom allt tvivel och så fick landet också den 1 januari i år världens första klimatlag! Enligt Svenska Dagbladets kartläggning har hälften av Sveriges största bolag skärpt sin policy för tjänsteflyg av klimatskäl men fy då, bara en fjärdedel klimatkompenserar för flygresorna.

Vad klimatkompensation innebär förväntas vara bekant men det är det inte. Troligen innebär det att man väljer elbil eller buss i stället för bensindriven dito, cyklar till ICA för att handla eller också skär man ned på biffstek och annat som anses farligt för planetens klimat. Huruvida sådant har någon praktisk betydelse eller inte spelar ingen roll. (Det har ingen praktisk betydelse.) Det viktiga är att begå symbolhandlingar som skall ge en känsla av etiskt välbefinnande.

Läs mer

”Med empati blir AI-tekniken oumbärlig!”

Lennart Bengtsson

Detta läser jag i det senaste numret av Affärsvärlden (18/12 2017) vilket föranleder följande reflektion.

Artificiell intelligens (AI) har nu blivit ett vedertaget begrepp och kommer med säkerhet att spela en allt viktigare roll för oss. Säkert blev många förvånade för ett antal år sedan när det visade sig att datorerna spelade schack så bra att till och med de ledande schackmästarna blev schack matt. Själv förlorade jag för det mesta mot en enkel schackdator som fick plats i rockfickan. Numera kan man säkert ladda ned en schackapp till sin mobil som kan slå de flesta.

Under senare tid när det blivit möjligt att koppla datorerna till jättelika databaser har de också blivit frågesportmästare som i det amerikanska Jeopardy. Det senaste framsteget för AI är kanske när ett datorprogram nyligen slog stormästaren i det kinesiska brädspelet go. Go är ett intuitivt strategiskt spel som är vida mer komplext än schack och programmerarna utvecklade programmet genom att låta datorn spela mot sig själv under en längre tid och lära sig genom trial and error så väl att datorn till slut blev omöjlig att slå för en människa. Dessutom blev programmet så komplext att man inte längre kunde följa dess olika steg.

Läs mer

Några tankar om migrationsekonomin

Lennart Bengtsson

Enligt uppgift (se till exempel Tove Lifvendahls söndagskrönika i Svenska Dagbladet 3 december 2017) kom 35 369 ensamkommande ”barn” (EB) till Sverige 2015. Kostnaden för dessa uppgår till 1,2 miljon kronor per år eller totalt 42,4 miljarder eller fördelat på varje skattebetalande medborgare (säg fördelat på 5 miljoner innevånare) till 708 kronor per månad.

Dessa pengar måste komma från någonstans. Vid oförändrade statsinkomster, som skatt och avgifter, måste följaktligen andra stats- och kommunalutgifter minskas alternativt öka på skuldsättningen. Jag skall dock inte diskutera detta utan i stället försöka analysera vilka som har varit mottagare av dessa medel och vilka konsekvenser detta kan ha haft. Läs mer

Ordets och bildens makt över tanken

Lennart Bengtsson

I vetenskapens värld är begrepp och förståelse det viktigaste och blir oftast först accepterade när de bekräftats av observationer. Till en början var vetenskapen skeptisk till Einsteins allmänna relativitetsteori ända till man kunde observera att solen faktiskt krökte ljuset och man kunde se en stjärna som befann sig bakom solen. Ett ännu bättre belägg för Einsteins teori är att GPS fungerar men det är det ingen längre som reflekterar över. Läs mer

Är Sverige fortfarande ett öppet samhälle?

Lennart Bengtsson

Efter all uppståndelse tidigare rörande veckotidningen Nya Tider, tecknade jag en efter rekommendation av två vänner, både framstående, internationellt kända professorer, en prenumeration, och har nu läst tidningen de senaste sex veckorna. Jag tycker att tidningen är både välskriven och saklig med ett flertal intressanta artiklar och jag har inte lyckats finna något inkorrekt eller formellt, eller på annat sätt, felaktigt. I själva verket tycker jag att tidningen är föredömligt objektiv och innehåller inga tendenser till agendajournalistik som numera alltmer dominerar de traditionella dagstidningarna. Deras roll förefaller snarare vara att främst vilja påverka istället för att informera läsaren.

Det var därför klokt såväl som rimligt att låta Nya Tider delta på Bokmässan i Göteborg trots allsköns protester från diverse aktivister som av oklara skäl inte ansåg tidningen värd att vara med i Bokmässan.

Läs mer

En farlig men kanske nödvändig medicin

Lennart Bengtsson

Den framstående sovjetryske fysikern Gury Marchuk, som jag personligen råkade känna, drabbades en gång av en mycket besvärlig infektion som ständigt förvärrades trots behandling med antibiotika och andra medel. Inget av detta hjälpte. Som den kunnige matematiske fysiker som Marchuk var genomförde han en matematisk studie av sin egen sjukdom. Han beskrev sitt tillstånd som en växelverkan mellan bakterieangreppet, kroppens immunförsvar och de insatta läkemedlen. Läs mer

En urspårad kampanj

Lennart Bengtsson

I Ekots lördagsintervju den 28 oktober var det föga förvånande jämställdhetsminister Åsa Regnér som kallats med anledning av föregående veckas hashtaguppror som följd av #metoo-kampanjen. Två av tre kvinnor har blivit utsatta för sexuella övergrepp vilket innebär ett antal på uppemot tre miljarder kvinnor på global skala! Gudrun Schyman som jämställde svenska karlar med farliga talibaner får åter vatten på sin kvarn. Läs mer

Mördarsläkter. Biologi – på femtiotalet och nu

anders

Anders Leion

I gymnasiet började jag trivas i skolan. Det hade varit lite si och så med det tidigare. Det var bara en lärare, han undervisade i biologi, som jag hade svårt för. Han slogs – men det var inte det värsta. Han utövade psykisk terror också: Hotet om slag fanns alltid närvarande och det var alltid oklart när det skulle utlösas.
Denne lärare visade oss en plansch för att illustrera ärftlighet. Läs mer

Tystnadens spiral

Lennart Bengtsson

Historien saknar inte visdomsord över konventionens tryck. Filosofen John Locke uttryckte detta 1690 som ”man cannot live in a society under the constant and ill opinion of his familiars and those he converses with”. Alexis de Tocqueville 1856 uttryckte det på ett liknande sätt: ”that even when people see plainly that something is wrong, they will keep quiet if public opinion and hence the consensus as to what constitues good taste and morally correct opinion speaks against them”. Läs mer

Poliser med handlingskraft

Lennart Bengtsson

All heder åt Göteborgspolisen som för lite mer än en vecka sedan lyckades förhindra en idiotisk demonstration av en samling nynazistiska virrpannor. Tänk om svensk polis kunde visa samma handlingskraft i landets förorter där gangsterväldet har tagit kommandot och gjort tillvaro odräglig för alla hyggliga medborgare och skötsamma migranter som försöker få ordning på sina liv.

Att det idag finns individer som ser Hitler och den tyska nationalsocialismen som något positivt och eftersträvansvärt står utanför de flesta människors fattningsförmåga. Och detta efter massiv upplysning av skolan och samhället! Läs mer

Varför vänstern har anammat postmodernismen

Lennart Bengtsson

Den allmänna samhällsdebatten har alltmer blivit påverkad av det postmodernistiska tänkandet och dess föreställningar. För postmodernismen är det inte verkligheten som är det primära utan föreställningen eller den språkliga beskrivningen av verkligheten. Postmodernismen har på senare tid fått en sådan dominans i det västerländska samhället att man kan tala om ett begynnande avståndstagande från upplysningstidens förnuftsbaserade värderingar och som följd ett tilltagande intellektuellt förfall. Det svenska etablissemanget håller sig som oftast i framkanten. Läs mer

Polisen hinner inte med våldtäkter på grund av mord

Lennart Bengtsson

Så lyder rubriken hos SVT Nyheter den 13 september och sammanfattar föregående dags Aktuellt där en olycklig och uppgiven polisrepresentant deltog, dock icke landet polischef som säkert hade viktigare uppgifter på sitt bord. Den lätt besvärade TV-journalisten ville helst inte tro vad hon hörde om tillståndet i landet. Hon ville helst hålla för öronen men det gick ju inte för sig, 13 min in i programmet).

Det förfärliga tillståndet i landet har varit känt i flera år men hittills har media, myndigheter och diverse experter betett sig som strutsen och istället försökt övertyga medborgarna att allt är fantastiskt och i själva verket har ju faktiskt kriminaliteten minskat! BBC var dock inte lika lättlurat som Ylva Johansson fick erfara. Läs mer

Subventioner som inte behövs

Lennart Bengtsson

MP vill inte bara införa subventioner för solel utan även för elcyklar och eldrivna mopeder. Att subventionera förnuftig energianvändning är säkert värdefullt men knappast för redan kommersiellt accepterade produkter. Värmepumpar som bidrar lika mycket till Sveriges energiförsörjning som vindenergin har inte behövt subventioneras eftersom de för användarna helt enkelt är en lönsam investering. Samma sak gäller nu även solel i gynnsamma områden. Likaså utvecklas försäljning av elcyklar mycket gynnsamt eftersom många cyklister, framför allt äldre, tycker det är skönt att inte behöva pressa sig i uppförsbackar och i motvind. Försäljningen går därför utmärkt. Läs mer

Är krisen inom Transportstyrelsen ett systemfel?

Lennart Bengtsson

Den politiska krisen som en följd av installationen av Transportstyrelsens nya datasystem är välkänd för alla och behöver inte återigen beskrivas här. Konsekvensen av utlokaliseringen av viktiga delar av programmeringsarbetet har blivit att svenska hemliga uppgifter har hamnat i orätta händer där ingen idag vet vad de långsiktiga konsekvenserna kan bli. Kanske oroar man sig i onödan. De mest hemliga uppgifterna kanske redan finns hos någon potentiell fiende för att användas vid lämpligt tillfälle. Läs mer

Det omöjliga politiska landskapet

Lennart Bengtsson

Efter decennier av socialdemokratisk dominans fick Sverige från 1970-talet tidvis borgerliga regeringar och sedan dess har den politiska makten skiftat mellan främst socialdemokratiska minoritetsregeringar och borgerliga allianser med antingen centerpartiet eller moderaterna i ledningen. Ur demokratisk synpunkt har detta fungerat bra och i stort sett inneburit att olika samhällsgrupper fått inflytande över samhällsutvecklingen. Läs mer

Håll tassarna bort från historien

Lennart Bengtsson

Revolutionärer och aktivister har inte bara velat omskapa samhället utan önskar även lägga historien tillrätta i samma radikala ”Neuordnung”. Vi blir ständigt påminda om detta. I Sovjet såg man historien som en del av nuet och när någon medlem av partiet föll i onåd, som Beria på sin tid, blev det nödvändigt att skriva om alla böcker och encyklopedier för att försäkra att mannen även försvann ur historien. Lenin lär ha föreslagit att statyer skulle tillverkas av papier maché och på detta sätt ges ett begränsat liv och på ett naturligt sätt försvinna ur historien.   Läs mer

Att informera medborgarna var deras skattepengar tar vägen

Lennart Bengtsson

Under medeltiden betalade vi tionde till kyrkan för att öka chanserna att slippa helvetets fasor. Huruvida detta var god investering fick förstås ingen reda på trots alla spiritistiska försök att kontakta de avlidna. Det var mer en fråga om blind tro som kyrkan med glädje och kraft vidmakthöll.

I dag går flera tionden till migrerande barn och ungdomar för att garantera vår framtida välfärd, till poliser och militär som skydd mot inre och yttre fiender, eller för att garantera att jordens klimat ökar högst 1°C ytterligare och till en hel del annat. Skulle det inte vara både intressant och rimligt att få veta vart alla våra tionden tar vägen och om de leder till de förväntade resultaten? Här är vi ju ändå i en mer tillförlitlig situation än medeltidens kristna och har helt andra möjligheter än spiritistiska medier. Läs mer

Svensk politik borde ändras men detta kommer knappast att hända

Lennart Bengtsson

Det nya i svensk politik är att det blir alltmer tydligt att landet har fått tre alltmer jämstora block som enligt det senaste årets opinionsundersökningar ligger i intervallet 20 – 40 procent. Inget block kommer därför att få majoritet i valet nästa år såvida inte något exceptionellt inträffar. I grunden är det dock klart att alliansen tagit ställning för socialdemokraterna som de förvisso för formens skull kritiserar men visar för övrigt tydligt att de själva inte har någon som helst lust till regeringsmakten. I så måtto fortlever den märkliga decemberöverenskommelsen. SD har därför blivit det enda egentliga oppositionspartiet och alliansen betraktas av många inte längre som trovärdigt, alla glada gruppfoton till trots. Läs mer

Hur det politiska systemet har lagt under sig ämbetsmannasverige

Lennart Bengtsson

En styrka i det svenska samhällssystemet, åtminstone från början av 1600-talet och fram till 1970-talet, har varit traditionen att utnämna ledande personer i landets förvaltning baserat på duglighet och oväld där grunden var att följa lagar och förordningar och självständigt och med eget ansvar tjäna landet. Ingen hävdar att detta varit ett perfekt system men genomgående förväntade man sig att ämbetsmännen i första hand hade den nödvändiga kompetensen och i största möjliga utsträckning rekryterades från en elit där kunskap, omdöme och vandel var nödvändiga förutsättningar. Läs mer

Hur rädda skall vi vara för en klimatändring?

Lennart Bengtsson

Att koldioxid och vattenånga med säkerhet påverkar jordens strålningsbalans har varit känt sedan 1863 då John Tyndall publicerade sina experimentella mätresultat över bland annat koldioxidens absorption av värmestrålning. 40 år senare genomförde Svante Arrhenius en, för sin tid, avancerad klimatberäkning och kom fram till att en fördubblad mängd koldioxid skulle ge en temperaturhöjning på så där 3-5°C. Han beklagade samtidigt att detta aldrig skulle kunna hända för överskådlig tid och de stackars svenskarna skulle därför tvingas fortsätta leva i ett kallt och miserabelt klimat. Läs mer