Gästskribent Dan Ahlmark: Vad driver USAs handelspolitik gentemot Kina?

Utfallet av handelsförhandlingarna mellan USA och Kina blev – inte oväntat – att parterna inte kom överens. Kina vägrade till slut att ge USA de garantier, det vill säga mekanismer för att beivra brott mot överenskommelser, som USA begärt. Istället bad Kina USA att lita på att överenskomna regler skulle hållas.

Mot bakgrund av Kinas tidigare ständiga och stora brott mot reglerna för internationell handel (stöld av intellektuell egendom; tvång att överlämna tekniska hemligheter om företag startar verksamhet i Kina; otillåten subventionering av industrier och så vidare) såg USA det som omöjligt att lita på Kina och komma överens. För Trump och hans förhandlare var detta nog ett sannolikt förhandlingsresultat.

De amerikanska kraven syftade till att nå: A) ömsesidiga och lika handelsvillkor i alla avseenden, vilka som förväntat resultat skulle medföra en stor nedskärning av Kinas handelsöverskott gentemot USA, samt B) USAs osynliga begäran om en nordkoreansk kärnvapennedrustning. De amerikanska förhandlarna visste nog, att den upplevda smärtnivån (tullarna) troligen inte var tillräckligt hög för att Kina skulle acceptera villkoren.

Av flera skäl såg sannolikt den amerikanska sidan det utfallet, alltså att förhandlingarna misslyckades, som lika förmånligt som om ett avtal faktiskt ingåtts.

Trump har funderat på handelspolitik i över trettio år. Hans passion – och troligen det som drev honom att försöka bli president – var inte alls ekonomisk politik eller invandringsfrågan utan just att förändra USAs handelspolitik i grunden. Han visste från och med starten av NAFTA 1994 och Kinas medlemsskap i WTO 2001 att USA valt en politik som onödigtvis berövade landet stora industrier, miljontals arbetstillfällen och ledde till kraftiga underskott i handelsbalansen.

USA har historiskt sett egentligen utvecklats och vuxit snabbt inom ramen för en ofta protektionistisk politik. För ett så stort land som USA som inom sig, alltså även utan export, kan nå tillräckliga skalekonomier på de allra flesta områden, är fördelen med frihandel klart mindre än för små länder som Sverige. Dessutom har USA sedan världskriget oftast tillämpat låga och betydligt lägre tullar än vad dess handelspartners använt mot motsvarande amerikanska produkter. Ömsesidigheten har alltså brustit, så resultatet har inte alls blivit rättvis handel (fair trade). Beroende i första hand på Clintons godtagande av NAFTA blev nu priset för detta högt för USA. Delar av industristaterna i Mellanvästern samt Pennsylvania raserades, många industrier flyttade till Mexiko, Kanada eller Kina, folk förlorade sina jobb och ett tidigare välstånd undergrävdes.

Sammanbrottet i förhandlingarna var nog rätt likgiltigt för Trump. Om man ser på hans tidigare resor som president och hans utrikespolitik är det just de stater där han etablerat nära relationer med regeringarna som nu blir handelspolitiskt viktiga. Det gäller ASEAN-länderna men också det JAI-laterala samarbetet, det vill säga det särskilda kompanjonskap mellan Japan, Amerika och Indien, som formellt inleddes vid ett möte mellan dessa länders ledare 2018. Trump talar numera om en ”Indo-Pacific policy”. Nästa steg blir fördelaktiga bilaterala handelsavtal med dessa indo-asiatiska länder, vilka kommer att kraftigt påverka Kina.

Många länder i Asien erbjuder fördelaktiga möjligheter för amerikanska företag att bygga upp kostnadseffektiva underleverantörssystem. Det blir initialt dyrare och sämre än med inkörda kinesiska leverantörer, men snart kommer man troligen ikapp. De tullar som nu införts mot Kina samt de tullar om vilka USA ännu bara hotar – gäller tullar på 325 miljarder dollar av ännu ej drabbad kinesisk export – är, förutom effekten på den allmänna importen från Kina, ett utmärkt incitament för att få amerikanska och utländska bolag att försöka bygga upp underleverantörssystem i andra länder än Kina. Osäkerheten om villkoren för den framtida handeln med Kina kommer att minska de amerikanska investeringarna i Kina och även att leda till att amerikanska företag börjar dra sig ur landet.

Ju längre ett handelsavtal dröjer, desto större skada åsamkas Kina. Indien har redan noterat ett intresse från flera hundra amerikanska företag som undersöker möjligheterna att omlokalisera tillverkningen av komponenter. Ett uteblivet avtal bidrar också så småningom till att Kinas export faller vilket kommer att minska landets stora årliga handelsöverskott gentemot USA på över tre tusen miljarder kronor (svensk BNP uppgick 2018 till fyra tusen åtta hundra miljarder kronor.

En fördel med denna omlokalisering är, att de nya länderna är mer benägna än Kina att respektera ingångna handelsavtal och fastställda regler och att USA lättare kan genom export till dem hålla sina handelsunderskott låga.

Men handelspolitiken är långtifrån bara en ekonomisk fråga. Kina utmanar nu USAs ställning i världen. Den kinesiska regeringen har signalerat, att man ekonomiskt vill bli världens ledande nation och i det ligger självfallet stora planer även beträffande landets politiska och militära ställning. Med tanke på att Kina de sista åren utrikespolitiskt ibland visat aggressivitet och internt syns lämna en auktoritär politik för att glida mot en totalitär, kan sägas, att landet utvecklas i en helt felaktig riktning. Det var ju tron på att ökad handel skulle leda till intern liberalisering, ökad personlig frihet för kineserna och början till demokrati, som gjorde att västländerna accepterade Kina som medlem i World Trade Organization (WTO) och stöttade landet på många sätt.

I stället upplever nu USA och Kina på flera områden växande motsättningar (Sydkinesiska havet är bara ett exempel). Denna förändrade utrikespolitiska situation gör att Trump önskar att viktiga amerikanska företag inte baserar sin produktion på komponenter från Kina. Presidenten vill tydligen påbörja en gigantisk omorientering av amerikanska företags leverantörssystem till länder vänskapligt inställda till USA. Ett annat mål är att hindra att amerikanska handelsunderskott finansierar den största konkurrentens, nämligen Kinas, ambitioner.

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav förra året ut boken ” VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. 

60 reaktioner på ”Gästskribent Dan Ahlmark: Vad driver USAs handelspolitik gentemot Kina?

 1. olle reimers skriver:

  Dan Ahlmark; jag kan bara säga att jag delar din utmärkta beskrivning av sakernas tillstånd i det angivna sammanhanget.

  Det som är svårbegripligt är att inga svenska medier kan fnula ut det ta ändå relativt uppenbara sammanhang. Men det är klart: Trumphatet är överordnat allt annat.

  Gillad av 10 personer

 2. laogong2018 skriver:

  Mycket bra beskrivning av situationen. Otroligt nog så jobbar många ”anti-Trump” amerikaner på att underminera Trumps plan och hjälper Kina in förhandlingarna, dvs dessa åsamkar USA mycken skada, men det betyder inget för dem så länge de förhindrar att Trump lyckas (egentligen att Trump lyckas med någonting).

  Gillad av 2 personer

 3. Fredrik Östman skriver:

  Hur höga är ”tullar på 325 miljarder dollar”? Är det en multiplikation av en tullsats med dagen handelsvolym? Men meningen med övningen är ju att minska denna volym i enlighet med de grundläggande lagar om tillgång och efterfrågan som brukar åskådliggöras med Lafferkurvan?

  Gillad av 1 person

  • Hilding Bengtsson skriver:

   USA har biltullar på 4-5 % vid import från EU!

   Omvänt lägger EU på 20 % vid import av USA bilar…

   Är det konstigt att han blir Trumpen)))
   Inte handel på lika villkor!

   Den Kinesiska regeringens tumskruvar dras åt,
   inget demokratiskt land, man utvecklas åt helt fel håll.

   Här som där tilltar REPRESSIONEN mot Medborgarna!
   Hur länge är Sverige en Demokrati???

   Snart bara en (S)kendemokrati, under Stefan den Furste!

   Galenskap att låta en makt med anspråk på världsherravälde som Kina,
   bygga viktig infrastruktur som 5 G!

   Snålheten bedrar visheten!

   Med inbyggd spionvara…

   E långt värre än så!
   Göra landets kvinnor infertila, a piece of cake!

   Gilla

   • Karl W skriver:

    Rätt, Kina har ingen ”demokrati”, inte heller har man följderna, som det ”Svenska tillståndet”, man har istället satsat på lokalt långtgående självstyre och folkstyre och folkpåverkan på besluten. Det fungerar rätt bra.

    Gilla

  • M skriver:

   Lafferkurvan illustrerar ett logiskt samband mellan incitament att arbeta och skattekvot dvs tröskeleffekten blir sänkt arbetsutbud vilket ger lägre skatteintäkter. Det är en hypotes som inte visats överensstämma med verkligheten och olika länder har här olika förutsättningar. Det finns andra variabler som spelar in. Se på Sverige t.ex.

   Jag ska skissa på vad tullar innebär utan att ta med den kompletta bilden av hur det slår. Det är lite för komplicerat för mig.

   På kort sikt innebär tullar en skatt, på längre sikt kan produktionen anpassas mot mer av inhemsk produktion eller överflyttning av produktion till länder som inte omfattas av tullar. Vem betalar denna skatt? Det slår olika beroende på sådant som korspriselasticitet på efterfrågesidan dvs m det finns substitut till de varor som är tullbelagda och det beror på hur efterfrågan på dessa produkter påverkas när priset ökar vilket kan ge en skatte effekt som belastar producenten likväl som kunden. Det anses bli en effektivitetsförlust dvs mindre produceras/säljs till USA.

   På kort sikt drabbas konsumenten och särskilt de lägre inkomstskikten. På längre sikt kan mer av produktion i USA ge ökade inkomster/löner och gynna konsumtionen.

   Kinas bytesbalansöverskott placeras i amerikanska statsobligationer (dollar är världsvaluta) och minskat bytesbalansöverskott ger mindre inflöde av kapital till USA och lägre valutakurs. Lägre valutakurs ger lägre import och lägre bytesbalansunderskott för USA. Det påverkar i sin tur, om vi ser till att stat, privat sektor och export/import måste balansera till att budgetunderskott måste balanserar inom landet av den privata sektorn, dvs ökat sparande tvingas fram förutsatt statligt underskott. Den reala anpassningen kan gå olika vägar t.ex. via arbetslöshet. inkomst, konsumtion.

   Vad som händer är tämligen komplext att räkna ut och jag har inte sett någon begriplig och trovärdig analys av detta vare sig från Krugman (som påpekar att handeln med Kina är en liten del av USAs BNP och inte påverkar så mycket till Martin Feldstein.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Just för att det är komplicerat att räkna ut och har många följder som inte kan räknas i pengar alls och eftersom det är ett dynamiskt förlopp, så är det idiotiskt att sätta en siffra på det.

    Gilla

   • M skriver:

    Man kan ju räkna på det för att få en uppfattning om påverkans storlek och om det driver efterfrågan mot andra sektorer. T.ex. kan man räkna på hur insatser som kapital och arbete fördelas på jordbruksproduktion, inhemsk industri eller import från andra länder. Man kan ju även dra slutsatser om lämplig strategi t.ex. att implementera stegvis. Tullarna har lagts på i omgångar inom olika varugrupper och man avvaktar med tullar mot EU dvs Tyskland i första hand. Man får ju en möjlighet att följa påverkan stegvis och över tid förhandla istället för drastiska åtgärder som kan ge en större chock för ekonomin.

    Gilla

 4. Jan Andersson skriver:

  Seriösa amerikanska myndigheter tror att år 2030 så kommer 7 % av bilförsäljningen där att vara elbilar, troligen en rimlig prognos speciellt om man jämför med utspelen från svenska vänsterpolitiker. Tesla har för liten tillverkningskapacitet och säljer bara en tiondel av den siffran i USA och tillverkar bara dyra opraktiska lyxbilar. Kina kommer alltså att sälja merparten av de övriga vilket motsvarar en miljon elbilar bara till USA. Kina levererar redan batterierna, motorerna och elektroniken. Det finns nästan inga andra som levererar, alla elbilstillverkare vill köpa elsystemen från Kina. Inte konstigt att Trump höjer tullarna i tid.

  Gillad av 1 person

 5. Aha skriver:

  Tänk att man/jag måste läsa Nya media för att få veta vad handelsförhandlingarna mellan Kina och USA går ut på och tänk att man då får veta att den moraliska rättfärdigheten står på USAs sida. Tänk också att man får veta att USA håller på och lägger om hela sin handelspolitik bort ifrån Kina.
  Tack Dan Ahlmark.

  Gillad av 10 personer

 6. Christian Palmgren skriver:

  Jag är lite kluven inför påståendet att det skulle vara Kinas ambitioner som leder till konflikter med USA i farvattnet kring Kina, kanske det mer är en fråga om den Amerikanska synen på världsherravälde som krockar med andra länders ambitioner.

  Jämför man vad de olika länderna spenderar på sina respektive krigsmakter och antal baser i andra länder, så framstår ju Kina som den mer fredliga parten.

  Gillad av 2 personer

   • Karl W skriver:

    Kina har inte expanderat utanför sin erkända gränser någonsin. Det är USA som kräver Lebensraum. Har något missat alla USA’s Blitzkrieg och militära expansion, alla hotelser och sanktioner, alla militärbaser runt jorden, över 1,000

    Gilla

   • Karl W skriver:

    Fredrik Östman bara för din information, Tibet blev en del av Kina när tibetanerna erövrade större delen av Kina för nära 1,000 år sedan under den tibetanska stormakten. Xinjiang blev en del av Kina när Han dynastins kejsaren Wudi erövrade Xinjiang för 2,100 år sedan. Läs gärna på historien, inte propagandan.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Tack detsamma! Hela världen är en del av Kina, eftersom Kina är ett imperium och inte en nation.

    Hur sade du att den där delen av Indien blev Kina? Uigurien? Spratleyöarna? Manchuriet? Varför tillåts Mongoliet vara ifred? Östra Ryssland?

    Gilla

  • Svenge skriver:

   Vem vill Du skall vara världspolis, Kina, Ryssland eller någon annan stor centralistisk stat? Jag föredrar USA. De stannade i Tyskland i 2 generationer, i Japan i 1½. Sedan reste de hem. Hur lång tid tar det att demokratisera Kina? Ingen demokrati smugglar knark till China och väntar på en ny Sun Yat San.

   Gillad av 2 personer

   • Jari Norvanto skriver:

    Måste det nödvändigtvis finnas en världspolis? Det utvecklas hur som helst en multipolär världsordning, i vilken tyngdpunkten för den ekonomiska, militära och kulturella makten rör sig mot Asien.

    Gilla

   • Karl W skriver:

    Kina kommer aldrig att ”demokratiseras”. Man vill inte ha det ”svenska tillståndet”. Det hade man själva efter 1912, och när Kina var färdiga med den ”demokratisering” hade 100 miljoner fått sätta livet till. Idag har Kina ett fungerande folkstyre som verkligen fungerar. Det kommer man inte att ändra på.

    Gilla

   • Christian Palmgren skriver:

    Jag föredrar en värld där inte en stat dikterar villkoren för alla andra, där det finns mer balans och utrymme för samförstånd, inte till underkastelse genom hot om våld. USA är fortfarande kvar i både Tyskland och japan och deras politiska agenda uppskattas inte av alla där heller.

    Gilla

   • Karl W skriver:

    Kina har inge önskan att bli världspolis, alltså bli som USA’s målsättning, en världsomfattande militärdiktatur. USA’s ockupationstrupper finns kvar i Tyskland till denna dag, och i Japan, Sydkorea och på Filippinerna, och i ett otal länder, som Syrien. Dom har inte alls åkt hem. Svenska media mörkar det, men Japan, Sydkorea och Filippinerna vill ha ut USA nu. Stora demonstrationer ibland. Dessutom har USA sådär 1,000 militärbaser runt jorden med ett par hundra tusen soldater och mer militär hårdvara än alla andra länder tillsammans. Kina provade ”demokratin” efter 1912, dom fick ”det svenska tillståndet”, och när dom var färdiga med det har 100 miljoner dött. Visst smugglar demokratier knark till Kina. En fick ju just en dödsdom, och det var inte den första. Nu satsar man på folkstyre och folkpåverkan som Schweiz, och det fungerar.

    Gilla

  • Karl W skriver:

   USA har länge varit öppna med att man vill etablera en världsomfattande militärdiktatur, och förhindra alla andra att utvecklas, eller snarare USA’s djupa stat. Kina har reda kört om USA av egen kraft och uppfinningsrikedom i det mesta nu, USA är desperata, i full panik. Det är Kina som lägger om handeln, har någon tänkt på BRI projektet, det går inte enbart till USA. Kina leder världen i t.ex. 5G. USA har ingenting att komma med i ärlig konkurrens, då tar man till handelskrig. USA är nu som romarriket eller Mongoliet, i sönderfall.

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Karl W, jag vet inte om du är anställd av den kinesiska staten som officiell propagandist, men med tanke på vad du säger (och inte) låter det onekligen så.

    Kina har inte uppfunnit något av vikt under teknologieran, däremot har de ägnat sig åt mycket omfattande patentstöld, vilket inte torde vara kinakännare som dig obekant.

    Du har förmodligen aldrig tänkt en egen tanke heller, vilket bekräftar att du är ett språkrör för världens värsta diktatur.

    Gilla

   • Karl W skriver:

    olle reimers Fakta. Som exempel. Just nu (mars) står Kina för 34.02% av alla värdens nyckelpatentansökningar för 5G teknologin. USA har 14% Källa Tyska Iplytics. Förra året hade Kina 4.18 miljoner aktiva forskare, 2a i världen, och det ökar, medan USA minskar. Kinas bidrag till vetenskaplig och teknologisk tillväxt var 58.5%. Med elbilar ligger man främst i världen, det fanns ingen att kopiera för 15 år sedan då man började. Kinas vindkraft producerar idag mer energi än hela USA’s kärnkraft. Kinas största solkraftverk är idag på 46 kvadratkilometer, och inte färdigt än. Kina har flest doktorander i hela världen, och det ökar. Även i USA är en stor del av doktoranderna etniska kineser. Var dag i svenska media ylar man i kör över Kinas förmenta diktatur, centralsyrning, förtryck, osv, men i Kina har folk verkligt inflytande över sitt liv. 92% är entusiastiska över framtiden, 72% 100% stöder regeringen. Idag är 75% av alla företag i Kina privata, dom bidrar med 60% av GDP och 80% av jobben. En intressant utveckling i ett land där för 40 år sedan 100% av alla företag var statliga. Intressant är även att se hur i Sverige allt fler jobb blir skattefinansierade och hur centralstyrningen och övervakningen allt mer ökar. Intressanta tider. Hur var det nu med värdet av din åsikt.

    Gilla

   • Dan Ahlmark skriver:

    KARL W Du är väl medveten om att opinionssiffror från diktaturländer är ointressanta. I Albanien förr i tiden röstade väl 99 % på Hoxha; Nordkorea visade liknande siffror. Kina är en auktoritär diktatur på väg att delvis bli en totalitär diktatur. Inga opinionssiffror i ett hårt kontrollerat har egentligen något värde. Om de är korrekta, vilket är högst tvivelaktigt, är de av intresse främst för att de kan indikera om folkmissnöjet är så stort att en öppen revolt kan utbryta. Det är inte alls fallet i Kina.

    Du säger att Kinas bidrag till vetenskaplig och teknologisk tillväxt var 58.5%. Vad betyder och innebär den meningen ?

    Gillad av 1 person

   • Karl W skriver:

    Siffrorna kommer från USA, och dom stämmer mycket väl med vad man kan erfara på plats när man möter folk i vardagen. Kina har även världens högsta förtroende för sina skribenter och journalister, och är ett av världens bäst och allsidigt upplysta folk. Även den informationen kommer från USA företag. Sedan är Kina verkligen inte någon diktatur, här går det faktiskt att påverka sitt liv, vilket som bekant inte är fallet i Sverige. Jag är väl medveten om din personliga inställning och de fejknyheter du sprider, allt vi kan göra i dagens Sverige är att bemöta dom.

    Gilla

   • Dan Ahlmark skriver:

    KW!
    Jag frågade dig om vad det du allmänt skrev: ” Kinas bidrag till vetenskaplig och teknologisk tillväxt var 58.5% ” egentligen innnebär och betyder. Jag ville då främst veta hur man definierar och mäter denna tillväxt. Därför väntade jag mig en källa från din sida. men istället kommer Du med ett nonsens svar: ”Siffrorna kommer från USA, och dom stämmer mycket väl med vad man kan erfara på plats när man möter folk i vardagen”.
    Vilken är källan så man kan se vad siffran avser att precist belysa, och sedan hur man mäter. Men du vill tydligen inte ge någon upplysning om det; jag hoppas att det fanns någon vettig källa ? Hur kan dessutom man bilda sig en uppfattning om en så bred fråga som Kinas bidrag till vetenskaplig och teknologisk forskning genom ”vad man kan erfara på plats när man möter folk i vardagen”. Förstår du inte, att seriösa människor tycker du svarar med ren BS ?
    Avslutningsvis kritiserar du mina bidrag (i olika sammanhang ?) genom att beklagande säga: ”allt vi kan göra i dagens Sverige är att bemöta dom”. Nå, hur tänker Du göra i morgondagens samhälle: är det censur eller hårdare åtgärder du tänker på ska användas ?

    Gilla

   • Karl W skriver:

    Hur de statistiska experterna samlar in och bearbetar material får du fråga dom om, jag är inte expert på området, men jag har förtroende för vad jag läser av deras resultat. Detta är vitt omskrivet. Du får leta själv efter källor, jag har läst otaliga men för ingen databas över källor och jag har varken tid eller lust att stå till tjänst att söka. Kinas massiva framsteg och numera ledning inom teknologi är vitt omskriven. Stämmer, jag kritisera dina bidrag, och när det gäller Kina jämför jag många i kvalitet med Claas Relotius, killen som fick sparken från Der Spiegel, som kommenterade i ordalag som fabulering, faktafantasi och fejk. Det gör jag med bakgrunden av många år i Kina. Din fråga om morgondagens samhälle, inte censur utan ansvar. De hårdare åtgärder jag tänker på när det gäller Sverige är just ansvar och de klassiska journalistiska kraven. För mig är journalistik och politisk verksamhet och politisk agitation olika saker, men i Sverige har dom blivit samma sak.

    Gilla

   • Dan Ahlmark skriver:

    KW!
    Jag bad i mitt tidigare inlägg om källor för ditt påstående om Kinas bidrag till vetenskaplig och teknologisk tillväxt (58.5 %). Jag uttryckte samtidigt en förhoppning om att det fanns någon vettig källa. Ditt svar visar, att Du inte vet något om det. Du tror att man bara kan komma med ett antal påståenden inkl sådana med precisa procental utan att kunna backa upp dem. BS är ordet!

    På liknande sätt kommer Du med en massa påståenden om Sydkinesiska Sjön. Den internationella tribunalen i Haag (1) som omsorgsfullt granskat frågan kommer fram till att Kina saknar skäl att hävda sin gränsdragning. Det är en internationell juridisk granskning av en respekterad domstol. Kina vägrar att godta utslaget, som världens alla respektabla nationer skulle godtagit. Det visar att man inte kan lita på Kina som medlem i det internationella samfundet.

    (1) https://www.chathamhouse.org/expert/comment/two-years-south-china-sea-ruling-remains-battleground-rules-based-order

    Gilla

  • Karl W skriver:

   När det gäller Sydkinesiska Havet har det varit del av Kina i sådär 5,000 år, mycket väl dokumenterat i skrifter, arkeologi, skeppsloggar, DNA, handel, produkter, namn, ortsnamn, familjer, osv. Om man väger in storleken på länderna är Kinas försvarsbudget 8% av USA’s rustningskostnader, bara ökningen av USA’s rustningskostnader är mer i totala siffror än hela Kinas militära budget. När det gäller Diaoyu öarna (Senkaku i Japan) finns dom med på kinesiska sjökort och kartor för sådär 3,000 år sedan. Vad som hände var att Japan tyckte på sent 1800 tal att öarna var obebodda och på eget bevåg deklarerade dom ”terra nullius”, inte tillhörde någon, och så byggde man en fiskberedningsfabrik där. Kina var aldrig involverade. Sedan tog USA över dom när japan besegrades i kriget. Öarnas geografiska läge är ungefär som Öland och Ryssland. Kina hävdar att Japan ockuperade dom i den första invasionen av Kina på slutet av 1800 talet, vilket faktiskt är sant.

   Gilla

 7. Min strand skriver:

  Ja, det är ju tydligt att de globala världshandeln drivs efter hycklande vänsterprinciper, där de oärliga kan sko sig på de ärligas beskostnad. Detta har endast kunnat ske eftersom västvärlden styrts av en klass av parasitiska förrädare, som inte gör något som egentligen behövs. Hela deras tillvaro baseras på lyx, vare sig de jobbar på Facebook eller i media och reklam eller i den hela tiden växande administrationen som lever på skattemedel. De vill helt enkelt vara oberoende av den producerande klassen, kineser har inte rösträtt i USA, eller i Europa, istället importerar man en underklass, och ser till att de aldrig kommer att lyfta sig genom identitetspolitik och bidrag så att de för alltid röstar vänster.

  Ett land måste hålla ihop, och kan inte bygga på att en del använder resten som ett ymnighetens horn, skall man expempelvis gå i krig så är det ju ingen ur etablissemanget som skickar sina söner. Alla människor måste kunna delta i en nation, och om man söker över hela världen efter de billigaste produkterna så optimerar man systemet endast så att en del av samhället tjänar på det, alla de som inte gör jobb som kan exporteras, och alla de som lever på skattemedel. Därför så verkar det angeläget att få ner skattenivån, då minskas incitamentet till globalisering och fler måste göra riktiga jobb, som utvecklar oss som människor. Det blir också mera stabilt, då den mänskliga kunskapen inte koncentreras på platser som Kina.

  Så Trumps mål måste vara så klart att få tillbaks jobben till USA, Asien får lyfta sig själv, inte leva som parasit på USAs kunskapsbyggande.

  Gillad av 10 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   ”Så Trumps mål måste vara så klart att få tillbaks jobben till USA, Asien får lyfta sig själv, inte leva som parasit på USAs kunskapsbyggande.”

   Just det, de tröga asiaterna som måste plugga större delen av dygnets timmar och fler dagar i veckan än västerlänningarna för att lära sig något… Kina examinerar en miljon ingenjörer årligen, de slöfockarna.

   Gillad av 1 person

   • Jan Andersson skriver:

    Med erfarenhet från utlandsprojekt både i Asien och Europa så kan man nog tryggt påstå att även Japan har långt kvar innan de ligger på allmän svensk nivå kunskaps- och teknologimässigt. Det beror nog mest på våra platta hierarkier där alla får och kan ta ansvar.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Karl W, jag vet inte om du är anställd av den kinesiska staten som officiell propagandist, men med tanke på vad du säger (och inte) låter det onekligen så.

    Kina har inte uppfunnit något av vikt under teknologieran, däremot har de ägnat sig åt mycket omfattande patentstöld, vilket inte torde vara kinakännare som dig obekant.

    Du har förmodligen aldrig tänkt en egen tanke heller, vilket bekräftar att du är ett språkrör för världens värsta diktatur.

    Gilla

   • Karl W skriver:

    Asien och Kina har lyft sig själv, det är ju just det USA är i full panik mod över. Man vill stoppa utvecklingen i Kina. Kina leder över USA i kunskapsbyggande idag, och man leder allt större och mer. När jag bodde i USA var det individer som jobbade individuellt stenhårt för att lära sig, varje individ kämpade verkligen i isolering, i Kina jobbar man ihop, och det gör effektiviteten enorm. Jan Andersson Jag bodde i Japan sex år, och japan ligger klart före Sverige som tycks halka efter katastrofalt nu. Japan ligger som minst i par med en svenska. Själv tror jag inte de svenska platta hierarkierna har någon inverkan. Både japan och Kina arbetar helt utan hierarkier, det är mer rollspel som gäller och gruppsamarbete. Men sant, i Sverige gäller individuellt ansvar, Kina och japan ser det som gruppansvar och då blir framstegen bättre och starkare.

    Gilla

   • Karl W skriver:

    olle reimers och hur mycket kan du själv om Kina för att kunna bedöma. Jag får ofta den smutskockan slängs åt mig när kunskapen och argumentationen tryter. Jag är idag pensionär och bosatt i Kina, och jag har bott här en stor del av livet för jobbet. Inte uppfunnit något, men Kina leder nu hela värden i patent om teknologi, Kina leder erkänt i energi, tåg, elbilar, transport, kommunikation, vindkraften producerar mer än hela USA’s kärnkraft, största solkraftverket är nu 46 kvadratkilometer, man har flest doktorander i hela världen. Erkänt, ingen slår Huawei i teknologin. Någon diktatur är inte Kina, här kan man faktiskt påverka sitt liv, vilket som bekant inte går i Sverige. USA företag har ju ofta försökt anklaga Kina för patentstöld, men jag tror inte man vunnit ett enda fall. Det är ju därför USA är i panik nu. Sök lite på webben.

    Gilla

  • havocrein skriver:

   Du förstår väl att de flesta internationella patent idag kommer från Kina och inte US eller EU, ellerhur? Vilket gör dina åsikter ganska löjligt.

   Gilla

 8. Dan Ahlmark skriver:

  Fredrik Östman!
  Min formulering var: ” – gäller tullar på 325 miljarder dollar av ännu ej drabbad kinesisk export – ” .Med det menades att det fanns kvar 325 miljarder dollar av export att tullbelägga. Med en tulllsats på 25 % blir det ett tullbelopp på 81 miljarder dollar.

  Gillad av 1 person

  • Dan Ahlmark skriver:

   Fredrik!

   Alla vet att tullen i sig gör att amerikanska företag köper på annat håll och att tullbeloppet 81 miljarder dlr aldrig kommer att flyta in i USAs skattekistor. Skälet till att jag angav det är att utgångsbeloppet är så väldigt : väl över en halv biljon kronor! Det ger också ett perspektiv på omfattningen av USAs handelsproblem med Kina. Och det är långtifrån hela tullen!

   Gilla

 9. larsbernhoff skriver:

  Dan Ahlmark är den person som för mig bäst lyckas beskriva vad hela handelsspelet/kriget mellan USA och Kina handlar om.. Trump får rättvist ta mycket kritik för sitt agerande. Som jag förstår det har Trump identifierat ett antal reella problem och orättvisor som finns idag. I WTO har Kina klassatts som ett utvecklingsland och därmed behandlats förmånligt som inte har någon förankring i verklighetens Kina som ett land med hög industriell nivå och med ambitioner på att vara världsledande.
  När de dessutom är falska och tjuvaktiga så finns det en gräns för eftergivenhet som är passerad för USA. Det unika är att Trump är beredd att ta fajten. Då kan mycket konstigt hända som alltid med Trump, men jag tycker vi borde ha respekt för att något ordentlig måste göras. Obalansen i handelsbalansen för USA är skrämmande. Många gamla oacceptabla praxis behöver korrigerras och till vilken grad Trump lyckas eller inte är en spännande följetong med höga insatser på ett sätt som vi är ovana vid.
  Ahlmark har hjälpt oss förstå att det finns en mer motiverad plan än vad som det kan verka av twittrandet, ljugandet och överdrifterna som vi matas med nästan dagligen.

  Gillad av 2 personer

  • Karl W skriver:

   Då kanske du skall ta en titt på lite enkla siffror. USA’s och Kinas ekonomier är ungefär olika stora idag, men Kina är sådär 5 gånger större än USA. Alltså är Kinas utrymme för utveckling 4 femtedelar. USA’s utrymme för utveckling är nära noll, landet är färdigutvecklat. Det betyder att Kina är ett utvecklingsland, medan US inte är det. USA är dessutom 4% av världen, Kina är 20% av världen, så Kina siktr på att utvecklas med 76% av världen. USA blir bara en liten notering i kanten.

   Gilla

   • Dan Ahlmark skriver:

    Kw!
    Vad betyder ”USA’s och Kinas ekonomier är ungefär olika stora idag, men Kina är sådär 5 gånger större än USA”. .. är ungefär olika stora ? Vaddå ? 5 ggr större ? i vilket avseende ?
    Alltså är Kinas utrymme…. 4 femtedelar. Av vad ? 4/5 av USAs ? Men USAs sägs vara noll?

    Vilka forskningsrapporter visar att ett land på en viss utvecklingsnivå inte kan utvecklas vidare ? Du säger ju att ” USA’s utrymme för utveckling är nära noll, landet är färdigutvecklat.” Att europeiska välfärdsstater har så mycket regleringar och skattebelastning och välfärd, att tillväxten minskar är en sak. Det betyder inte att utvecklade länder med delvis annan lagstiftning och politik inte kan utvecklas vidare; inte ens att europeiska välfärdsstater inte kan utvecklas.

    I vilket avseende är USA 4 % av värden och Kina 20 % ? Det kan inte gälla befolkning om man tar hänsyn till illegal invandring, så vad gäller det ?

    Varför kan inte USA utvecklas ”med 76 % av världen”, när man idag har en BNP som är över 50 % högre än Kinas ?

    Varför kan inte USA ”utvecklas med 76 % av världen”, när man idag har en BNP som är 50 % högre än Kinas ?

    Gilla

   • Karl W skriver:

    Dan Ahlmark Det finns ett par gammal kinesiskt ordspråk som går. ”Om bördan är tyngre än du kan lyfta, försök inte bära den. Om din kunskap är dålig, försök inte lära ut den.” Du har tydligen ingen som helst och ens grundläggande kunskap om Kina. Vi talar om vad människor producerar. Det finns inget annat som producerar. Kinas befolkning är närmare 5 gånger USA’s. Om alla kineser gick och köpte mat för 1 krona och alla amerikaner, då skulle kineserna köpa för fem gånger så mycket. Det kallas nationalekonomi, OK förenklat. Hur skulle det vara att du själv visade att du har rätt istället för att kräva av alla andra att ”bevisa det, ”källa på det” osv. Leta själv. Jag gjorde en sökning och hamnade på sajten statiskticstimes. Lite kopierade data.
    *China is now ahead of US on PPP basis.
    *In 2014, GDP of China has expanded by $1483 compare to US figure $648. Now, China’s GDP is $216 billion more than US.
    *During period 1980-2014, Average GDP growth of China was 9.8%….. United States figure 2.65%
    *China grew by more than 10% in 16 years and more than 9% in 23 years
    *[USA] a record low of -2.78% in 2009. US shows negative growth 5 times.
    Om en stat skall utvecklas behövs människor, händer, för att åstadkomma det. Det sker inte av sig själv. Inflationen just nu i Sverige är 2% (SCB), tillväxttakten 1.3%, Sverige krymper. USA står still eller krymper, trots konstgjord andning som fallande dollarvärde och Trump’s skattelättnader. Kinas tillväxt är omkring 6.5% och inflation 2%. Ganska betryggande. Siffror i alla ära, men bor man i Kina kan man nästan känna dag för dag hur landet växer och utvecklas. Du får gärna komma med ditt standardargument att allt som rör framgång i Kina är lögn för det är en diktatur, och USA är världens vita riddare som skall rädda världen mot dessa mörka krafter. Verkligheten är lite annorlunda. Ett annat kinesiskt ordspråk. ”Bra medicin smakar illa. Sann kritik är svår att svälja.” Försök med ”A spoon full of sugar”.

    Gilla

   • Dan Ahlmark skriver:

    KW!
    Ingen här har betvivlat eller bestritt att Kinas BNP vuxit snabbt. Sedan kan man tro att de till någon del är mindre viktiga för att det planekonomiska systemet slösat bort resurser grovt genom att investera oerhörda summor i meningslösa projekt: städer inga bor i, eller i en överutbyggnad av tung industrikapacitet som så småningom måste avvecklas. Det är alltså pengar som kastats bort, vilket skadar den vanlige kinesen.

    Jag frågade bl a om:” Vilka forskningsrapporter visar att ett land på en viss utvecklingsnivå inte kan utvecklas vidare ? ” vilket du tydligen ansåg. Det Du skrev var fel även i det avseendet, så Du svarar inte. Jag frågade också :”Varför kan inte USA utvecklas ”med 76 % av världen”, när man idag har en BNP som är över 50 % högre än Kinas ?” Du svarade inte på den viktiga frågan,

    Att begära källor för uppgifter är naturligt i diskussioner. Om man som du osakligt bara kastar ut en mängd data ofta utan större internt sammanhang blir det naturligt att kräva ett underlag. Och eftersom du inte kan ge källor, förstår vi att du främst är en propagandist som inte drar dig för att sprida BS.

    Beträffande BNP-siffror finns lite olika varianter, men de som ofta används vid jämförelser är Gross Domestic Product. Då är läget mellan länderna följande:

    Enligt International Monetary fund 2018 är GDP siffrorna (USmilllion dlrs):
    United States
    20,494,050
    China[n 2
    13,407,398

    Enligt världsbanken 2017:

    United States
    19,390,604
    China[n 5]
    12,237,700
    Enligt World Monetary Fund 2017

    Enligt Förenta Nationerna 2017:
    United States
    19,485,394
    China

    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)

    Gilla

   • Karl W skriver:

    Dan Ahlmark Igen blottar du din total okunnighet om Kina. Först, 75% av alla företag i Kina privata, dom bidrar med 60% av GDP och 80% av jobben. En intressant utveckling i ett land där för 40 år sedan 100% av alla företag var statliga. Kina har ingen planekonomi, som Sverige. Däremot planerar man, vilket Sverige inte gör. Som det kinesiska ordspråket går, ”gräv brunnen innan du blir törstig”. ”Städer inga bor i”. I Sverige kanske man flyttar in i ett hus innan det är färdigt och taket är lagt, men i Kina bygger man färdigt först, och sedan flyttar in. Alltså – innan folk har flyttat in då bor ingen där. Jag vet det är svårt. Nej – jag tänker inte sitta och göra utredning för att ”svara” på sådant, hur skulle det vara om du gjorde det själv för att styrka dina påståenden istället för att ständigt be om ”källor”. Det är faktiskt så att en del av oss har kunskaper i ämnet, vi behöver inte ”källor” var gång för att vi redan vet. När det gäller siffror, om du nu vill använda totala siffror för att jämföra två länder med dramatiskt olika storlek, varför inte dra till med något land som Vatikanen, då låter det ju ännu mer fantastiskt.

    Gilla

 10. Schumpeter skriver:

  Fredrik Ostman skriver: ”Men meningen med övningen är ju att minska denna volym i enlighet med de grundläggande lagar om tillgång och efterfrågan som brukar åskådliggöras med Lafferkurvan”.

  Lafferkurvan gor ett implicit pastaende om ett samband mellan skattesats och skatteintakter.

  Schumpeter

  Gillad av 1 person

 11. havocrein skriver:

  Hela artikeln låter som en kopia av den sparkad FD. White house strategen Steve Bannons book, heh.
  Tror man att Kineserna är för dumma för att förstå att ”ju längre detta handelskrig dra ut sig ju värre det är för de”? Hela artikeln är ju ur den Amerikansk högerns synpunkt, men realitet är en annan, endast 18% av Kinas export är till USA, och endast 17% av kinas GDP kommer from exporten, alltså endast runt 3% av Kinas GDP är från handel med USA, då gäller det den HELA handeln, vilket betyder att även om Kina och USA HELT avbryter handel med varandra(vilket det aldrigt kommer att hända) , så kommer kina endast att förlora runt 3% av dess tillväxt, och 2018 tillväxt för Kinas GDP är 6.4%, USA är helt enkelt inte lika viktigt som en marknad längre, den Kinesiska marknaden förutspås kommer att blir större än den Amerikanska inom 4~6 år, och kommer fortsätt att växa in hög fart, så Kina har ”leverage”.
  Med tanke på att Kina idag har ~8 gånger mer Teknik utbilda ingenjören som går ut ur universitetet som USA har, och att de redan är nummer 1 i internationella patent världen runt så förstår vi varför Kina backade ut ur dealen med USA.

  Gilla

   • Karl W skriver:

    Genom att uppfinna. Om man kunde patentera idéer skulle patentverket krascha. Det är inte ände på vad uppfinningsrikedomen och entusiasmen i Kina.

    Gilla

  • Karl W skriver:

   Kinas verkliga styrka ligger i deras snabba flexibilitet. När ett företag likt SAAB i Kina för lite över tio år sedan fick problem, då hade man strukturerat om på tre månader, och letade efter mer folk att anställa. SAAB har strulat i över 10 år och inte kommit någonstans. Entusiasmen, samarbetet, och uppfinningsrikedomen är nästan skrämmande i Kina.

   Gilla

 12. Karl W skriver:

  Vad USA är ute efter är att försöker göra är att stoppa Kinas utveckling. Ett grundkrav som en gång framfördes var att, precis som Dan skriver, att USA skulle, helt godtyckligt och ensidigt efter enbart eget autokratiskt bedömande, kunna ”beivra” allt det som USA ensidigt inte ansåg skulle tjäna USA’s syften och intressen. Det skulle bland annat gå till så att USA inspektörer skulle ha fritt och oanmält tillträda till alla arbetsplatser i Kina, om dom fann en individ som arbetade på något som konkurrerade med USA skulle individen samma dag deporteras till USA och ställas inför domstol där för teknologi stöld. Samtidigt bara kryllar det av industri och andra spioner i Kina som arbetar på USA’s uppdrag. Nu häktade Michael Kovrig och Michael Spavor är bara två exempel. USA faller snabbare och snabbare bakom Kina i det mesta. Kina stjäl ingenting, det är USA som stjäl, men Kina drar allt snabbare ifrån när det gäller det mesta. USA är i panik. Det amerikanska handelskriget mot Kina gynnar faktiskt Kina i det långa loppet.

  Gilla

 13. Per Gustav Eriksson skriver:

  USA har haft handelsunderskott sedan 1976 vilket har dränerat landet och gjort vanligt folk fattigare – detta räcker som argument för protektionism!

  Även andra länder bör vara oroliga för avindustrialisering, t ex Sverige – 1990 hade Sverige och Schweiz 13 bolag var på Fortune Top 500 lista, idag har Sverige ett bolag kvar medan Schweiz har 13 bolag – 1970 var det närmast paritet mellan SEK & CHF men idag råder nästan 10 mot 1.

  Gilla

 14. Karl W skriver:

  ”Kina vägrade till slut att ge USA de garantier, det vill säga mekanismer för att beivra brott mot överenskommelser, som USA begärt. Istället bad Kina USA att lita på att överenskomna regler skulle hållas.” Detta är en förvrängning. Kina vägrade att göra om hela sitt system så att USA kunde kontrollera det. Ett krav var, att USA skulle oanmäld kunna inspektera alla företag i Kina. Om man hittade en anställd som i USA’s åsikt arbetade på något som USA ansåg vara deras egendom, patent eller inte, då skulle personen deporteras till USA och ställas inför domstol i USA. USA sökte en totalitär, diktatorisk, autokratisk, och fullständig kontroll över Kina med tolkningsföreträde i var enskilt fall, och det gick dom inte med på.

  Gilla

 15. Villa_mitt_i_stan skriver:

  Vilka jävla fake news det sprids här..

  KW, stark jobbat och reda ut det hela och få tyst på det hela. Det gå ej och stoppa Kina, och det är ett faktum.
  Om Sverige är smart nog, så borde dom gå med på BRI, vilken många EU länderna har gjort.

  Gilla

  • Karl W skriver:

   Samtidigt måste vi komma ihåg att det finns inget att vinna på att stoppa och skjuta USA i sank heller. USA ekonomin är en katastrof, och dom faktorerna, dollardominansen främst, som fått den att överleva nu bit för bit försvinner. Ironisk nog har USA varit behjälplig att öka Kinas inflytande på lång sikt, samtidigt som USA kontrollen minskar i världen. Kinas verkliga problem är inte att köras över av USA, det verkliga problemet är att undvika att USA kraschar. Kina håller på att omstrukturera, och USA måste inse att även dom måste omstrukturera och i framtiden inte förlita sig på sin massiva krigs och rustningsindustri och militära dominans med ekonomisk dominans av andra länder, utan istället bygga civilsamhället med kunskapsutveckling och utveckla samarbete internationell, inklusive med Kina.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.