70 procent av svenska folket tycker nu att invandringen är för stor

8-26-13_11971 Thomasgur1

Patrik Engellau & Thomas Gür 

På uppdrag av Stiftelsen Den Nya Välfärden har analysföretaget Demoskop åter undersökt allmänhetens uppfattningar om invandringen till Sverige. Hela rapporten finns att läsa här.

Den förra undersökningen gjordes 2015 och vi skrev en artikel om den här.

Eftersom Demoskop ställt samma frågor varje år sedan 2010 finns en unik möjlighet att följa utvecklingen i frågeställningen. Så här ser det ut i kort sammanfattning. Siffrorna anger procent.

Invandringen är: För stor Varken/eller För liten
2010 47 38 15
2015 58 34 8
2016 70 22 7

Det finns alltså numera en mycket tydlig majoritet som anser att invandringen till Sverige är för stor.

Den inställningen har fram till för bara några månader sedan inte reflekterats i svensk politik. Snarare kan sägas att den faktiska politiken till dess, till stor del representerat eller reflekterat åsikterna hos den hårda kärna som tycker att invandringen är för liten.

Huruvida de senaste månadernas radikala omorientering bland ett flertal av riksdagens partier, antingen som till exempel i Kristdemokraternas, Moderaternas och Socialdemokraternas fall, i politiska positionsförflyttningar, eller som i Miljöpartiets och också Socialdemokraters fall, i den faktiskt förda regeringspolitiken, har en direkt koppling till de resultat som Demoskops undersökning uppvisar, går inte att avgöra från undersökningen. Även om givetvis sannolikheten för detta är stor – inte minst i beaktande av Sverigedemokraternas stadiga och stora tillväxt i opinionen också det senaste året.

En annan möjlig förklaring av de aktuella partiernas positionsbyte, utöver lyhördhet för opinionsmässiga förskjutningar, kan också vara att partiernas ledande företrädare konkret kunnat observera att viktiga funktioner i det svenska samhället och i svensk förvaltning, så som flyktingmottagning, gränskontroller, anslagna budgetar, inte förmått att hantera det mycket omfattande inflöde, cirka 250 000 personer under 2014 och 2015, av asylsökande.

I årets undersökning framträder några uppenbara och signifikanta mönster:

Den stora förändring som inträffat under det senaste året är att andelen Varken eller sjunkit dramatiskt medan andelen För stor ökat i motsvarande mån. Andelen För liten räknat i procentenheter har ändrat sig relativt lite under åren.

Utanför den hårda kärnan av invandringsvänliga har svenska folket alltså blivit alltmer kritiskt till migrationens omfattning. Tre grupper som tidigare var relativt positiva till invandringen – unga, högutbildade och högavlönade – har nu börjat närma genomsnittet. Å andra sidan har låginkomsttagare blivit mindre kritiska än genomsnittet.

De mest invandringskritiska återfinns, som man kanske kunnat förvänta, hos Sverigedemokraternas väljare. Under det senaste året har moderatväljarna blivit påtagligt mer invandringskritiska. I andra änden av skalan finns miljö- och vänsterpartiernas väljare som dels är ganska lika varandra, dels ligger kvar på ungefär samma, jämfört med övriga partianhängare, invandringspositiva nivåer under hela perioden.

När det gäller i vilken utsträckning de olika partiernas politik överensstämmer med väljarnas åsikter, förefaller klyftan vara störst för Centerns del, vars väljare knappast går i takt med partiledningen i denna fråga.

Demoskop har också låtit allmänheten ta ställning till påståendet ”Invandring berikar Sverige”. Här visar det sig att så mycket som 55 procent av allmänheten, trots den utbredda kritiken mot invandringen, instämmer. Bara 30 procent tar avstånd från påståendet. (Motsvarande siffror år 2010 var 63 respektive 17 procent.)

Detta tyder på att allmänheten förmår att skilja på frågan om migrationen till Sverige när det kommer till antalet personer som anländer (”volymer”) å ena sidan och på invandringens effekter på Sverige å den andra.

Så som även andra undersökningar visat, finns det sålunda inget fog för antagandet eller påståendet att svenskarna i gemen skulle vara avogt inställda till invandrare eller invandring överlag. Men samtidigt som allmänheten sålunda ser fördelar med invandringen anser en tydlig majoritet att invandringsvolymerna är (eller varit) för stora.

Från ett perspektiv av politiskt hantverk har detta sakförhållande en intressant implikation. Den dominerande retoriken mot dem som har anfört att invandringen varit för stor, från dem som inte ansett så, och då i första hand från politiskt håll och från den mediala eliten, har varit att invandringen berikar Sverige.

Det argumentet saknar sålunda bärighet för dem som anser att volymerna är eller varit för stora. De håller generellt med om att invandring till Sverige kan vara berikande för landet, men anser likväl att invandringen är eller har hittills varit för stor. Det vill säga att man i allmänhet tycker att invandringen är för omfattande, betyder inte att man inte kan anse att invandring i princip kan vara nyttig och värdefull.

Vad som synes vara osäkert är hur länge opinionen kommer att kunna hålla isär de frågorna och härbärgera och formulera de två åsikterna samtidigt. Ty vi ser en klar samvariation som förmodligen också är ett samband mellan att fler anser att invandringen är för stor och färre som anser att invandringen berikar Sverige. Den grupp som inte ser något berikande alls med invandringen fortsätter att växa i samma accelererande takt som hittills, nämligen från 17 procent år 2010 till 23 procent förra året och till 30 procent i år.

Sannolikt är att fortsatt invandring på höga volymer kommer att fortsätta att tära på den positiva synen på invandringens berikande effekter.

Sverige kan då komma att hamna i ett läge att fortsatt ökad invandring slutligen förskjuter majoritetens av svenskarna till en principiell negativ hållning till invandring i sig. Det vore en mycket beklaglig utveckling för ett land som präglats av acceptans, tolerans och av öppenhet mot omvärlden och som genom sin historia dragit så stora fördelar av det.

74 reaktioner på ”70 procent av svenska folket tycker nu att invandringen är för stor

 1. Ådärkomdenja skriver:

  Min modell, rakt av:
  1. Kvotflyktingar, enl definition UNHCR, innebär under 2000 individer per år.
  2. Direkt eftefrågad arbetskraftsinvandring, kvalificerad och maximalt kontrollerad (inga ‘kebabtekniker, licensiat’). Styrkta examina, CV, Mena-varianter direkt i papperskorgen.
  3. Anhörig ”kärleks”-anslutning, svensk medborgare+utländsk (fru)/partner, enl MigV:s befintliga kontroll-/kravreglemente.
  Därutöver NOLL. Dvs totalstopp, enligt australiensisk modell. http://www.friatider.se/australien-europas-oppna-granser

  Gillad av 6 personer

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Svenska folket är enligt denna gallupundersökning mer förnuftiga och balanserade i sin syn på invandring än majoriteten av landets politiker, myndigheter och journalister. Man anser invandringen är berikande för landet om det sker i en takt där invandrarna kan assimileras på ett rimligt sätt. Emellertid har myndigheter och media i sin ängslan att medborgarna skall ställa sig kritiska till de senaste årens okontrollerade invandring avsiktligt hushållat med sanningen. Det har inte inneburit att man ljugit utan helt enkelt att man systematiskt undanhållit information som skulle kunna uppfattas som negativ av medborgarna. Detta har underlättats genom journalistkårens dokumenterade preferens för vänster- och miljöpartiet. Om journalisternas sympatier i stället hade varit för sverigedemokraterna skulle vi i stället fått läsa hur litet invandringen berikar landet, if at all.
  Återigen visar detta inlägg hur viktigt det är med en objektiv och öppen media där olika uppfattningar får brytas mot varandra och där medborgarna betraktas som vuxna och inte som barn eller som en skock får.

  Gillad av 1 person

  • lakheden skriver:

   Berikning? Det måste väl bero på vem det är som vi tar emot!!! Muslimer har ytterst sällan varit en berikning. Doktorer från koran-skolor kan man helst vara utan. Det vanliga är tvärtom att de betyder problem. Det är därför som Japan inte tillåter immigration av muslimer. När man tittar i islam-dominerade länder och i historien, så ser man det tydligt. Är det så förbaskat svårt att förstå? Hur många nazister vill vi släppa in?

   Gillad av 3 personer

 3. Lars Lind skriver:

  Vi är tydligen ”berikade” av att det i Sverige talas 150 olika språk av människor i olika färger och klädnader….
  Jaha..? Vad har jag för nytta av att folk pladdrar på främmande språk..?…..dessutom klädda i kläder anpassade till afrikanskt klimat…..
  Inte blir jag gladare av att det är jag plundras av skatter för att betala deras uppehälle

  Gillad av 8 personer

  • Janne skriver:

   Berikande? Håller med dig att det svårt att se denna berikning. Bara nödvändigt att anställa massa tolkar när någon skall till doktor, läkare som inte kan svenska…

   Gillad av 1 person

   • gmiksche skriver:

    @Janne. Du kanske borde tänka på att det läkartillskott som Sverige händelsevis fått från MENA inte på långa vägar räcker till för att behandla alla som kommer därifrån och ta svensk sjukvård och tandvård i anspråk. Det läkartillskott som räddar den svenska sjukvården kommer från europeiska länder och till en mindre del från utomeuropeiska. När jag låg inne senast på HS blev jag opererad av en kirurg med sydafrikansk bakgrund, i akuten undersökt först av en läkare med jugoslaviskt (ej närmare bestämbar för mig) en påbrå samt en grekisk specialist på ultraljud. I uppföljningen efter operationen medverkade ytterligare en läkare med grekiskt bakgrund. Någon MENA-läkare har jag inte stött på. Jag bör dock nämna en undersköterska från MENA med kristen bakgrund.

    Gillad av 2 personer

   • Ilona Simonell skriver:

    Ok det där att läkare som inte kan så bra svenska kanske stämmer, men det andra alternativet är kanske ännu sämre och det är att du får INGEN läkare alls, eftersom Sverige utbildar för få, det kostar för mycket. Det är inte de som är problemet utan de andra hundratusentals som knappt har någon utbildning alls, och kommer behöva försörjnings stöd hur länge som helst.

    Gilla

  • Hedvig skriver:

   Visst kan migranter från MENA-länderna vara berikande för Sverige, om de fr allt är vidsynta och välutbildade eller ambitiösa studerande och beredda att göra sitt bästa för att lära sig svenska och i övrigt anpassa sig till svenska lagar och regelverk. Vi har många exempel på sådana utlandsfödda svenskar.

   Gilla

   • Arne f skriver:

    Ja men då hade det varit bättre för deras egna länder om de blev kvar, så länge de är muslimer så ser jag dem som en negativt inslag även om de är raketforskare.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Du har rätt, men… Om du ställer det som berikar och det som förstör mot varandra, då åker vågskålen ner med en rasande fart. En bil med bra motor men dåliga bromsar är fortfarande en dålig bil. En farlig bil. Så länge vi har den slags invandring från MENA vi har och det inte går att skilja agnarna från vetet, så länge är den invandring skadlig för landet. Att plocka ut enskilda fall som går motströms med en generell tendens ändrar ingenting i den senare. Det bara avleder. Och det är våra mainstreammedia och politiker proffs på.

    Gillad av 1 person

 4. Bengt skriver:

  Ja vad skall man säga, detta är ändå folk vars åsikter till största delen formats av media som är väsentligt mer positiva till invandring än genomsnittsbefolkningen och därför presenterat både det positiva mer positivt än det är (de är en vinst) och mindre negativt än det är (ingen begår mer brott än någon annan utom Svensson då och då).

  För min egen del så ser jag inget positivt alls med de invandrare vi främst tar emot, inget alls. Jag vill inte att mina barn skall växande upp och se slöjor, det är ett steg bakåt, inte ens det, kvinnor har aldrig behandlats så dåligt som de gör under islam, inte ens under stenåldern. Jag ser inget positivt med denna folkflyttning över huvud taget.

  Jag tror för de flesta att deras vardag ännu inte är väsentligt påverkad, deras barn däremot utsatts säkert för saker som föräldrarna själva aldrig accepterat, man får bara höra 20% av vad som sker på skolan. Vår vardag kommer dock sakta men säkert påverkas, talen som Patrik redovisar ovan kommer bara att bli mer och mer negativa.

  Att våra politiker ignorerar folkvisan är ett problem inte bara i Sverige. Mitt enda hopp är de nya högerpartierna, från FN till Trump.

  Någon efterfrågade konkreta förslag på bloggen, att det kunde bli huvudsyftet. Jag antar att avtäcka verkligheten är steg1, men informationen når bara de som söker den.

  Gillad av 3 personer

 5. Tahmas Nuri skriver:

  Det är både förvånande och icke förvånande. Med tanke på att Sverige i stort sett består av liberaler och en regressiv vänster så är siffran hög. Å andra sidan kanske även dessa grupper har börjat vakna upp ur sin utopiska koma att Sverige skall vara hela världens samvete.
  Att bedriva en flyktingpolitik som utifrån ett ”tycka synd om” perspektiv istället för att ha en hållning där resonemanget utgår från hanterbarhet är exakt det vi ser nu. Man kan likställa Sveriges flyktingpolitik med att bjuda in alldeles för många till en fest, det blir kaos och oreda.
  Jag tror även att terrorhoten spelar roll i undersökningen. Sverige är idag tvåa i den inte så attraktiva ligan av länder som exporterar islamister till Syrien och Irak. Över 300 stycken har vi lyckats skicka. Ett hundrafyrtio har återvänt och utgör ett potentiellt hot mot vårt land och vår ”värdegrund”. Frågan man kan ställa sig är om Mona Sahlins hjälptelefon kommer att hjälpa. På tal om hjälptelefon så kan man redan i det ordet förstå att vi har förlorat. Löfven sade att vi har varit naiva. Naiva är årtusendets understatement. Om man på fullaste allvar tror att terrorist bekämpning kan bedrivas via en telefon så är man inte bara naiv utan urbota korkad.
  Ibland kan man skriva saker i affekt och det jag kommer att skriva nu är inte det jag i hjärtat vill givetvis, men någonstans så behöver Sverige ett uppvaknande och det uppvaknandet kommer när vi får vårt första riktiga terrorattack och då menar jag inte någon fummel Johan som inte har koll på utlösaren.
  Öppna hjärtan och vi skall inte bygga murar politik är resultatet av den förestående katastrofen vi står inför. Tyvärr kan vi inte ställa ” naivitet” inför domstol men vi borde kunna göra det med politiker som spelar roulette med landet och dess medborgare.

  Gillad av 9 personer

  • Utlandssvensk skriver:

   @ TAHMAS NURI,

   ”Tyvärr kan vi inte ställa ” naivitet” inför domstol men vi borde kunna göra det med politiker som spelar roulette med landet och dess medborgare.”

   Rätt benämning på det som pågår, och har pågått länge, är folkmord.

   Raphael Lemkin var en polsk-judisk jurist som myntade ordet ”genocide” och även var drivande i upprättandet av FN konventionen som reglerar dessa brott. Han hade följande att säga:

   ”By ”genocide” we mean the destruction of an ethnic group…. Generally speaking, genocide does not necessarily mean the immediate destruction of a nation, except when accomplished by mass killings of all members of a nation. It is intended rather to signify a coordinated plan of different actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of national groups, with the aim of annihilating the groups themselves.

   The objectives of such a plan would be disintegration of the political and social institutions, of culture, language, national feelings, religion, and the economic existence of national groups, and the destruction of the personal security, liberty, health, dignity, and even the lives of the individuals belonging to such groups….”

   (Axis Rule in Occupied Europe ix. 79)

   Läs sista meningen en gång till och fundera på om det finns något i den långa listan som inte stämmer in på det som har drabbat svenskarna, som helt utan tvekan ÄR en etnisk och nationell folkgrupp enligt etablerad internationell rätt. Ansvaret för detta delas av många, men ligger absolut tyngst på alla som företrädde Alliansen från 2006-2014. Deras skuld måste prövas i domstol. Att de hade ett demokratiskt mandat är oväsentligt för straffansvaret för dessa brott.

   Vad gäller de svenska journalisterna kan man även notera att Nürnbergrättegångarna visade tydligt att det går utmärkt att ställa även renodlade propagandister till ansvar. Vidare gjorde britterna processen kort med Lord Haw-Haw och även om detta var väldigt tveksamt juridiskt uteblev protesterna helt.

   Gillad av 4 personer

  • Patrik skriver:

   Om man på fullaste allvar tror att Sveriges terroristbekämpning består allena av hjälplinjen mot radikalisering så är man inte bara dåligt insatt utan också urbota korkad.

   Gilla

 6. Elisabeth Henriksson skriver:

  Jag skulle tycka att det vore ytterst intressant att få veta vad utrikes födda anser i dessa frågor. De som vill få hit sina vänner och släktingar kan vi ju redan förmoda vad de tycker, men de andra? De som är födda i andra länder än de som kommer nu. De som är icke-muslimer t.ex. och de som är självförsörjande skattebetalare.

  Gillad av 2 personer

  • elfyma+ skriver:

   Tror att sverigefinnar och svensk-ungrare är mer negativa till dagens invandring än svenskar i allmänhet. Jag utgår då från mig själv och min bekantskapskrets och mina grannar.

   De (vi) har arbetat hårt för att uppnå en högre standard och befarar nu att välfärden krackelerar på ålderns höst. Det vi har kämpat för riskerar nu att gå förlorat.

   Vi får heller aldrig komma till tals i media.
   De som ”representerar” oss är nästan alltid kulturnissar från den finlandssvenska överklassen i Helsingfors.

   Hur många gånger har inte finlandsvensken Mark Levengod fått orera om hur vi finnar/sverigefinnar tänker och tycker ?
   Något han inte har en aning om. Han växte upp i finlandssvenska överklasskvarter i Helsingfors och hade en särprägrad bekantskapskrets.

   De resonerar som journalisterna på Södermalm eftersom de själva har glidit in på en räkmacka. De har inte i sitt anletes svett slitit på ett fabriksgolv.

   Det som höll oss uppe var förhoppningen om in ljusande framtid för oss och våra barn. Många blev utslitna av det hårda arbetet och kunde inte njuta av livet. Jag klarade mig bättre, men har inte glömt hur det var.

   Andra och tredjegenerationens sverigefinnar blir som bortskämda svenska ungdomar, om de fått gå alltför länge på högskolor och universitet.

   Deras världsbild är inte kompatibel med föräldrarnas, vilket skapar motsättningar mellan generationerna. Barnen anser sig veta bäst och lyssnar inte på föräldrarna
   Många pursvenska arbetarfamiljer känner nog igen sig.

   Gillad av 4 personer

  • lakheden skriver:

   Elisabeth, jag är en sådan, född utomlands, kom hit som 27-åring och har bott här snart i 50 år. Vad ska jag säga? Jag är ingen självmordskandidat! Studerade först 4 år på ett studielån, jobbade tillfälligt i hamnen för att förstärka kassan, fick inte en krona i bidrag. Vindjackan, kastruller, sjal och lite till som jag fick låna av socialen måste jag återbetala när jag blev 50 år. För mig var det OK, jag var glad att jag hade de möjligheter jag hade. Sedan åkte jag för 3 år till Tyskland för att doktorera och kom sedan tillbaka för att jobba och betala svensk skatt (som numera går bl a till palestinska terrorister och pack som bränner bilar).
   Därför blir jag helt utom mig varför vi ska slänga miljarder på otacksamt pack, som bara kräver och inte tillför något alls. Sverige har förändrats och tappat allt sunt förnuft, allt styrs av en sjuk ideologi. Det är inte bara fråga om volymer, det viktiga är kvalite på de inkommande. Som jag skriver på ett annat ställe, muslimer är ytterst sällan någon berikning, däremot finns det tusentals exempel på att de mest skapar problem av tyngsta art. Det hade regeringen kunnat konstatera om man åtminstone hade gjort en konsekvensanalys för framtiden, hur det blir att leva med stor andel muslimer. Det har man inte gjort, man bara mörkar och sopar under mattan. Inkompetens är ordet, och det skrämmande sådan!!! Så ser jag som en naturaliserad svensk på dagens dårhus.

   Gillad av 3 personer

 7. Aha skriver:

  Vi har ett antal saker som kraftigt motsäger att invandringen berikar;
  – invandrarnas sysselsättningsgrad är 55-60%
  – vi har 186 utanförskapsområden med drygt 1/2 milj människor
  – invandrarna är kraftigt överrepresenterade inom brottslighet
  – våra demografiska problem är hanterbara (om påståendet att invandrarna behövs för att motverka mängden ökande pensionärer.)
  – Sverige stannade inte när det inte fanns invandrare (om nonsenspåståendet att utan invandrare stannar Sverige)
  – vi kunde ta hand om våra äldre även innan invandrarna kom (om påståendet att invandrarna behövs för att ta hand om de äldre).

  I själva verket finns det inget land (?) där mångkultur varit berikande i termer av nationell framgång.

  Eftersom 55% tycker att invandringen berikar Sverige betyder det att ovanstående information om invandringens negativa effekter ej gått fram, alternativt tolkar allmänheten begreppet ”berika” som att invandringen piffar upp vardagen och då kanske inte alla gånger ekonomiskt.
  Troligen är det första som gäller, att information om invandringens negativa effekter ej gått fram.

  Slutsatsen blir då att media med public service i spetsen har å det grövsta åsidosatt sitt uppdrag att förmedla relevant information till allmänheten.

  Gillad av 6 personer

  • Utlandssvensk skriver:

   AHA,

   Det var en bra sammanfattning av problemen med ”berikningen”!

   Men jag är inte helt med på din slutsats, dvs att den positiva inställningen enbart eller i huvudsak beror på ”media med public service i spetsen har å det grövsta åsidosatt sitt uppdrag att förmedla relevant information till allmänheten.”

   Utan tvekan har media i Sverige väldigt länge drivit en ren propagandakampanj för immigration och mångkultur, samtidigt som man avsiktligt och medvetet har mörkat de negativa effekterna. En av författarna till detta inlägg, Thomas Gür, har väldigt tydligt och öppet erkänt att detta har pågått sen 80-talet. Vidare gäller att de så kallade pressetiska reglerna inte är något annat än en öppen överenskommelse om att mörka invandrarbrottslighet. Dessa regler saknar helt internationella motsvarigheter och det finns en bra artikel från The Local, där en utländsk journalist ger sin syn på saken:

   ”The Local’s David Landes attempts to shed some light on the Swedish media’s sometimes peculiar practice of omitting the names of criminal suspects.”

   http://www.thelocal.se/20090223/17716

   MEN efter att ha bott i fem olika västländer är det min uppfattning att svenska väljare är unikt trögfattade och/eller indifferenta.. Visst påverkas de av den groteska snedvridning som medierna och politikerna har genomfört vad gäller immigrationsdebatten. Men väljarna lever inte på DNs redaktion eller i riksdagshuset utan rör sig ute i vardagen.

   Det förefaller fullständigt omöjligt att en majoritet av väljarna vid det här laget inte har personliga erfarenheter av mångkulturens baksida. De flesta svenskar måste i dag känna någon som har blivit misshandlad, rånad, hotad eller våldtagen av invandrargäng. Nästan alla vet att det finns områden man bör undvika om man är ”pursvensk”. Alla vet att skolan har havererat. Alla vet att polisen inte längre fungerar. Denna verklighet är så påtaglig och står i så stark kontrast till de gråtmilda rengbågsbilder som serveras i media att normala, tänkande personer för länge sen borde ha insett att någonting har gått allvarligt fel.

   Min uppfattning är att läget nu är fullt jämförbart vad gäller påtagliga negativa effekter med t.ex ockupationen i Norge eller Danmark under WW2 och även då fanns fanns det självklart ingen lokal media som förmedlade en korrekt bild av vad detta innebar för befolkningen. Men i princip alla som hade en observationsförmåga överstigande den hos en lobotomerad heroinist kunde lätt inse att det som skedde inte var önskvärt. Att detta inte gäller för dagens svenskar är något helt ofattbart.

   Gillad av 6 personer

   • gmiksche skriver:

    Jag håller med utom vad beträffar att dessa regler skulle helt sakna internationella motsvarigheter. Regler av det slaget är för det mesta oskrivna. Deras existens kan man bara ana genom att följa respektive media över längre tid. Och nog är det så att framför allt tyskspråkiga media i allmänhet synes följa samma oskrivna regel fast inte med samma extremism som DN.

    Gillad av 1 person

   • Utlandssvensk skriver:

    @ GMIKSCHE,

    ” Och nog är det så att framför allt tyskspråkiga media i allmänhet synes följa samma oskrivna regel fast inte med samma extremism som DN.”

    Jag bor i tysktalande delen av Schweiz sen länge och här är det absolut inte så. Men sen finns det visst en hel del PK media i Tyskland, men inte samma öppna överenskommelse att mörka och det är dessutom inte lika uniformt som i Sverige, dvs, all etablerad media är inte hysteriskt PK.

    Gillad av 1 person

   • Anders skriver:

    @ Utlandssvensk

    ”Give me a child until he is seven and I will show you the man,” was supposedly said by the founder of the Jesuits, St Ignatius Loyola, … there is a basic truth, in that something fixed firmly in the mind by that age is unlikely ever to go away.

    I åldersgruppen 3–5 år är nästan 95 procent inskrivna i förskolan. (83 procent i spannet 1-5 år).

    Förskollärarna ger järnet för att inpränta den statliga värdegrunden i varje liten parvel. Värdegrunden kan studeras här:

    https://sites.google.com/site/lpfoe982010/vaerdegrund-och-uppdrag

    Gillad av 1 person

   • skaaning skriver:

    Dina kommentarer är alltid lika uppfriskande för en som lever i ”Walking Dead”-Sverige. Jag möter dessa zombies dagligen och får nypa mig i armen. Men jag vad vill tillägga är vad som är underförstått i vad du skriver. Debatten om debatten och att svenskar minsann inte är fientliga mot invandring i sig är argument som har 30 år på nacken och ÄR passé.

    Jag är inte totalt fientlig mot dessa försök att föra en liberaaaaal och ”artig” debatt om något som borde ha varit överstökat för länge sen, men jag ser på det som lite tragikomiskt. Framför allt har jag väldigt svårt att känna någon slags medkänsla mot Östermalmsbor som NU känner sig orättvist behandlade för att de kallas för sverigedemokrater. Var var Ulf Adelsohn när NyD och Sjöbopartiet mobbades sönder? Det hela påminner mig om ett känt citat av en tysk präst. Googla på det om ni inte vet.

    Gilla

  • Erik skriver:

   Det är som du säger – många har fortfarande inte hajat, eftersom media mörkat.

   Jag satt själv på en sammankomst för inte så längesedan där invandringen dryftades, och folk är fan dumma i huvudet. I synnerhet svenska kvinnor i åldern 18-45 fattar fortfarande ingenting, de är faktaresistenta och helt känslostyrda, allt handlar bara om hur synd det är om ”flyktingarna”, och hur hemska sverigedemokraterna är. De är inte alls med i matchen, utan tror fortfarande att det är 2010.

   Uppvaknandet kommer bli brutalt för dessa svagbegåvade, inkvoterade våp.

   Gillad av 2 personer

   • Arne f skriver:

    Så är det tyvärr, jag tror möjligen utallndssvensk och andra, även mig själv, har svårt att föreställa sig vad indoktrinering gör med folk med svag egen vilja och begränsad fattningsförmåga. Det är skrämmande, människor har kommit ifrån sin instinktiva analysförmåga och om någon säger till dig att Sverige har blivit säkrare när du kommer in till polisen med skallen inslagen jag då tror du på det för det stod det i tidningen med och samma sak sade de på Aktuellt.

    Jag tror att den svenska indoktrineringen kommer att bli ett begrepp inom forskningen, ett nationellt stockholmssyndrom där de muslimska invandrarna spelar rollen av Clark Olofsson.

    Gillad av 3 personer

   • lakheden skriver:

    Den socialistiska kollektivistiska hjärntvätten har lyckats. Folk tänker numera inte själva utan har fått sin övertygelse från TV-rutan. Och där råder veerkligen inte sunt förnuft och uppfostran att tänka själv.

    Gillad av 1 person

   • Utlandssvensk skriver:

    @ Arne F,

    ”jag tror möjligen utlandssvensk och andra, även mig själv, har svårt att föreställa sig vad indoktrinering gör med folk med svag egen vilja och begränsad fattningsförmåga.”

    Det kan jag lova att jag inte har, eftersom jag har försökt att resonera med dessa PK-zombier i flera årtionden. Att ” människor har kommit ifrån sin instinktiva analysförmåga” var en klart bidragande orsak till att jag inte stod ut i Sverige.

    Men ska dessa figurer nu helt exculperas? Är det ens vettigt eller möjligt att ha en demokrati om folk så pass lätt kan bli så grundlurade och sen inte anses ansvariga för sina val?

    Jag var en tid i DDR i mitten av 80-talet och folk där utsattes för liknande propaganda, men de stora flertalet insåg att det var just propaganda. Varför gör svensken inte det? Det är en ärlig fråga, jag begriper det verkligen inte.

    Gillad av 3 personer

   • Erik skriver:

    Förmodligen säger man ”dum i huvudet” eftersom dum också kan betyda ”elak”.

    ”Du är jävligt dum.”

    ”Du är jävligt dum i huvudet.”

    Tror egentligen inte att du är så dum i huvudet att du inte fattar skillnaden.

    Gillad av 1 person

 8. JAN BENGTSSON skriver:

  Att vissa partiers FÖRETRÄDARE kan förneka att volymer saknar all betydelse är märkligt!

  En flaska vin kan vara njutbart, men överkonsumtion ger en kraftig baksmälla…

  En sådan uppenbar liknelse borde ALLA(h) kunna inse är relevant!

  Gillad av 2 personer

 9. Lennart Jonasson skriver:

  Tja då har man högst sannolikt vunnit en bok. det var väl roligt för mig!
  Önskar en Glad påsk till redaktionen och kommentatorer!

  Gilla

 10. Tahmas Nuri skriver:

  På tal om något annat så står det att läsa i SDS (Sydsvenska Dagbladet) att Malmö Stad har gjort en riskanalys om vad som den största risken mot staden och som kan sätta staden i katastroftillstånd. Rent spontant borde terrorattentat eller en brand/vattenläcka i tunneln på Öresundsbron ligga närmast tillhands, men icke. Det största risken mot staden som kan försätta oss i katastroftillstånd är en Tivoli olycka. Till saken hör att det finns inget tivoli i Malmö bortsett från ett par ambulerande jippon som dyker upp då och då.
  ”Vi har varit naiva” sade en statsman för inte så länge sedan, ja det kan du räkna med att vi är.

  Gillad av 3 personer

 11. Utlandssvensk skriver:

  ”Sverige kan då komma att hamna i ett läge att fortsatt ökad invandring slutligen förskjuter majoritetens av svenskarna till en principiell negativ hållning till invandring i sig. Det vore en mycket beklaglig utveckling”

  Jag delar ABSOLUT inte den uppfattningen, den är närmast skogstokig.

  Utan tveka kan invandring vara berikande om det är rätt sorts människor som kommer. Detta har varit väl känt mycket länge och alla länder som har lyckats med stor immigration har använt hård selektion. Australien och USA är bra exempel på detta. Båda länderna tillämpade historiskt i praktiken en ”white only” politik och detta fungerade. I modern tid kan man lyfta fram t.ex Schweiz, som har haft ungefär samma storlek på immigrationen som Sverige, men med en helt annan selektion.

  Sverige har dock de senaste 30-40 åren utvecklat världen första system med kraftig negativ selektion. Främst har det funnits två mekanismer för detta:

  1. Immigration utan identitetskontroll
  Detta har, som de flesta här säkert vet, pågått under mycket lång tid i Sverige och omfattar nästan alla som har sökt asyl i Sverige de senaste 20 åren. Vad svenska läsare kanske inte är lika medvetna om är att detta har varit en stor fråga i flera andra europeiska länder och att man där genomgående har infört skärpta regler för att förhindra just denna typ av immigration. I Schweiz hade man t.o.m en folkomröstning angående just detta, vilket resulterade i regler som innebär direktavvisning om man inte kunde presentera trovärdiga ID handlingar.

  Eftersom Sverige här har valt en annan väg än övriga länder torde det vara uppenbart att en stor del av immigranterna från tredje världen som har något att dölja har valt just detta land när det försöker flytta till väst. Vi får med andra ord ett kraftigt negativt urval vad gäller terrorister, våldsbrottslingar, osv. Eftersom vi dessutom har unikt generösa regler vad gäller att dela ut medborgarskap har dessa figurer dessutom vanliga svenska pass inom några få år. Med andra ord skapar vi möjligheter för alla dessa personer att resa närmast fritt i västvärlden, samtidigt som de flesta länder där är väldigt angelägna om att se till att denna typ av element inte vistas inom deras gränser. Den sannolika konsekvensen av detta lär bli att visumregler över tiden kommer att uppställas för samtliga svenska medborgare som vill lämna landet.

  2. Immigration av svårintegrerade grupper
  Nästan alla andra västländer har länge haft åtminstone en avsikt att stoppa immigration av grupper som är svåra att integrera och/eller sannolikt inte kan försörja sig själva. Ett bra exempel är att jämföra debatten om inflyttningen av Romer i Sverige med den i andra länder. Kortfattat kan man väl påstå att nästan alla andra EU länder helt öppet har förklarat att de vill ha så få Romer som möjligt och flera stater, t.ex Frankrike, har vidtagit ganska spektakulära åtgärder för minimera inflödet av denna grupp. Men i Sverige utropade man ett Romskt kulturår och verkade närmast överlyckliga när inflödet ökade.

  Ungefär det samma gäller muslimer, dvs. nästa alla EU länder gör vad de kan för att minimera inflyttningen samtidigt som Sverige länge arbetade för att maximera den. Det finns absolut ingenting som talar för att dessa personer någonsin kommer att integreras och anamma värderingar som står i samklang med västerländska liberala demokratier. Eftersom övriga länder inte vill ha in fler av dessa och Sverige samtidigt är ivrigare än någonsin att dela ut pass till dem, lär effekterna bli samma som under punkt 1. dvs. en ökande sannolikhet för att man som svensk medborgare kommer att få allt svårare att lämna landet samtidigt som det kommer att bli allt mer outhärdligt att stanna kvar.

  Den invandring som har ägt rum till Sverige har varit katastrofalt skadlig redan och om inget drastiskt görs, t.ex storskaliga deporteringar, kommer skadan att bli 100%, dvs. dagens unga svenskar kommer helt att förlora alla möjligheter till ett drägligt liv i sitt eget land. Att en stor del av befolkningen tydligen anser att detta är ”berikande” är inget annat än djupt, djupt tragiskt och tyder på total bristande kontakt med verkligheten och/eller avsaknad av alla normala moraliska spärrar.

  Gillad av 7 personer

  • Bengt skriver:

   Missade denna försåtliga avslutning, står Patrik eller Thomas för den? Jag ser inget positivt alls med invandring från de regioner vi fokuserat på, arabvärlden, Turkiet, Afrika, all invandring från dessa delar av världen är tärande, och ytterligare påfyllning från dessa regioner kommer bara att skapa ännu större parallellsamhällen. Det kan bara vara positivt om svenskar blir negativa till invandring.

   Svenskar känner inte till hur det hade kunnat vara med en konstruktiv arbetskraftsinvandring från Kina eller Filippinerna etc, vi har bara tagit emot destruktiva element. Men en sådan invandring är helt väsensskild från den vi utsatts för.

   Jag överväger fortfarande att emigrera, Sverige går förlorat, att röra sig i Malmö är att se förfallet runt sig, stackars de svenskar som måste bo i den misären. När man ser blandningen av invandrare och deras barn med väntervridna dagisfröknar och deras manliga motsvarighet med hästsvans så är det svårt att se hur Sverige inte slutar i totalt förfall. Inte en potentiell ingenjör så långt ögat når, men massor av kränkta potentiella medarbetare på mediebolag kan man se.

   Gillad av 2 personer

   • Ådärkomdenja skriver:

    Märkligt, varför detta ”delade” inlägg? Vem står för vad, ett duo-inlägg jag aldrig sett tidigare. Jag föredrar att ‘bra karl reder sig själv’, och föredrar Engellau framför Gür, låt var och en stå för sina åsikter, kollektivism har vi nog av.

    Gillad av 1 person

   • gmiksche skriver:

    Det borde väl räcka med det som sägs. Vem som säger det är ointressant så länge vederbörande håller sig till fakta. Med din inställning borde du hålla dig till mainstreammedia, eftersom det är kvalificerat nonsens av uppburna experter som presenteras där.

    Gillad av 1 person

  • Anders skriver:

   Instämmer. Större delen av befolkningen är totalt hjärntvättad och oförmögen till en självständig tanke. Men så kommer svenskarna också att förlora sitt land.

   Gillad av 2 personer

 12. asiktenmin skriver:

  Presenterade siffror är en rejäl ”käftsmäll” mot ledande politiker och media som i åratal basunerat ut förträffligheten med förd politik inom migrationsområdet. Men det är klart, att när verkligheten knackar på dörren hos ”Svensson” och i allt väsentligt uppvisar annat än positiva inslag i vardagen då förändras åsikterna. Jag tror många känner sig lurad av sina folkvalda företrädare när flera försämringar i samhället kan härledas till VOLYMEN av asylanter som enligt en nästan samstämmig politikerkår inte fick diskuteras tills bara för något år sedan. Sedan något halvår går det att problematisera VOLYMEN i termer av antalet individer. När går det att problematisera VOLYMEN av muslimer som anlänt till Sverige, och dess påverkan på landet nu, och framtiden? När går det att problematisera religionen Islam i vårt samhälle?

  Gillad av 4 personer

 13. Tahmas Nuri skriver:

  I undersökningen så anser 55 procent att invandringen berikar Sverige. Då måste man ställa sig frågan vad berika betyder? Betyder det tillföra, utveckla och eller göra samhällsnytta?
  Om det är betydelsen så måste vi ställa oss nästa fråga, är det invandring i form av högutbildade eller är det oduglingar som menas i kontexten.
  Jag själv tillhör båda grupperna i undersökningen. Jag anser att nämligen att invandring av berikande folk kan vara till stor fördel Sverige i den meningen att vårt land kan utvecklas och att dessa människor innehar en nationalkänsla från sitt hemland som rent av kan smitta av sig på oss.
  Är det dock lågutbildade analfabeter som kommer till vårt land så kan jag inte se hur det kan berika vårt samhälle alls. Vi har redan en uppsjö av oduglingar i vårt samhälle och jag ser därför inget behov av att importera fler.
  En ryggsäck kan bara fyllas till en viss mängd och med den bördan vi redan bär så är den ryggsäcken redan full av oduglingar och analfabeter.

  Gillad av 3 personer

  • Kent Petersson skriver:

   Jag tror och anser att du har rätt. De 55% som tycker att invandringen berikar har ej förstått frågan.
   Eller så måste frågan ställas i relation till något.

   Berikar behöver deffineras anser jag, du?

   Gilla

 14. Hovs--hallar skriver:

  Själv kan jag inte se varför det skulle vara ”beklagligt” om folk i allmänhet började anse att invandring INTE ”berikar” Sverige.

  För så är det ju, rent faktiskt.

  Att det fortfarande finns många som köper myten om att ”invandring BERIKAR Sverige” vittnar bara om den enorma makten hos vänsterns propagandaapparat.

  Påståendet ovan kan ju inte undgå att ställas mot en rent faktiskt existerande fysisk verklighet — så fungerar åtminstone varje förnuftig människa när han eller hon ställs inför påståendet.

  Men har man sedan barndomen hjärntvättats att tycka en viss sak, så reagerar man inte förnuftigt utan svarar rent automatiskt så som man blivit uppfostrad att svara.

  I verkligheten är det däremot så att invandringen UTARMAR Sverige — och detta gäller alltså verklighetens invandring, inte någon hypotetisk idealiserad drömvärld!

  Påståendet är försåtligt formulerat, förövrigt, då det ger utrymme för en sådan hypotetisk tolkning — istället borde det ha formulerats:

  ”Dagens invandring från utomeuropeiska länder berikar Sverige.”

  — för det är DETTA som frågan egentligen gäller.

  Gillad av 3 personer

 15. BjörnS skriver:

  Tack för en intressant undersökning. Noterade att urvalet var ganska stort vilket gör resultaten trovärdiga. Speciellt talande var det att ert balansmått (andel negativa minus andel positiva) rörande invandringens storlek var ca 50 procentenheter eller mer oavsett kön, ålder, inkomst, utbildning och partitillhörighet. Det är ett ganska start budskap!

  Gillad av 1 person

 16. gmiksche skriver:

  Vad jag kommer ihåg ligger utfallet ganska nära det jag gissade. Min gissning bestämdes inte av önskemålet hur det borde vara utan av ett försök att se verkligheten i vitögat. Jag finner det skrämmande att en fjärdedel av befolkningen fortfarande stöder ökad invandring. Visserligen torde den invandringsvänliga falangens storlek till en del kunna förklaras av att MENA vill ha mer MENA.Men ändå.
  I gårdagens NYTimes citerades Daniel Gilbert, en professor i psykologi vid Harvard University: ”The kind of threats that we evolved to deal with are those that are imminent rather than gradual, and those that involve a deliberate bad actor, especially one transgressing our moral code. Det passar väl in på att folk här i landet skräms av den dagsaktuella terrorismen men glömmer det hot mot vårt samhälle som invandringen från den muslimska världen utgör på lång sikt.

  Gillad av 2 personer

 17. Ipse Cogita! skriver:

  Det här måste vara en direkt farlig situation; även i ett land som Sverige med sina ytterst tålmodiga undersåtar. Om välbetalda politiker understödda av dess lakejer inom totalitärmedierna, lika välbetalda, ständigt beslutar om hur det skall se ut i landet utan att någonsin tvingas leva i de områden där besluten slår igenom, då måste frustrationen öka.

  Det skulle säkert se annorlunda ut om både beslutsfattare och journalister tvingades bo i de områden där de negativa effekterna av besluten syns tydligast. Att bo på vissa platser i Malmö, de så kallade no-go-zonerna, skulle med säkerhet framkalla annat ljud i skällan. Där kan de öppna sina hjärtan och sen åka med den ambulans som inte kommer när något händer.

  En grupp som sällan hörs i sammanhanget är ”gamla” invandrare, de som kom långt tidigare. Många av de jag träffar är förtvivlade. Vårt land, de säger så om Sverige, håller på att förstöras. Det går inte att bo i vårt Rosengård, de säger så, vi måste flytta. De jag talar med känner sig svikna. Vissa av dessa invandrares barn är urförbannade när de ser att det som deras föräldrar kämpat för nu monteras ner. De ser förtvivlan i föräldrarnas ögon. De ser sorg.

  När jag tänker efter lite närmare — det här ÄR farligt.

  Glad Påsk på er alla!

  Gillad av 4 personer

 18. elfyma+ skriver:

  Intressanta uppgifter. Men förstår inte allt.
  Citat: ..Tre grupper som tidigare var relativt positiva till invandringen – unga, högutbildade och högavlönade – har nu börjat närma genomsnittet. Å andra sidan har låginkomsttagare blivit mindre kritiska än genomsnittet”.

  Fråga: Är det så säkert att låginkomsttagare blivit mindre kritiska ?

  För om andra grupper blivit mer kritiska så flyttas väl genomsnittet, innebärande att låginkomsttagare ”blivit mindre kritiska”, relativ andra grupper. Men har de blivit mindre kritiska i absoluta termer ?

  Gilla

  • elfyma+ skriver:

   Tillägg:
   Eller handlar det om att bland ”låginkomsttagare” finns en ökande andel bidragsinvandrare ?
   De vill ju ta hit sin släkt/sina klaner, varför de givetvis är positiva till invandringen.
   Hur har undersökning fångat upp detta ?

   Gilla

   • gmiksche skriver:

    Min funderingar går åt samma håll. Sådant är nog svårt att fånga upp i en undersökning av moderat storlek. Svenska låginkomsttagare torde vara betydligt lättare att nå än bidragsinvandrare, De flesta av dem hamnar nog i bortfallet. Vidare tror jag att låginkomsttagare i genomsnitt har sämre möjlighet att informera sig via eller utnyttjar inte andra källor än, radio, TV och gratistidningar. Och från detta håll har indoktrineringen ökat markant.

    Gilla

 19. leolanblog skriver:

  År 2010 tyckte nästan hälften av Sveriges befolkning att invandringen var för stor. Då skall man veta att det var väldigt stigmatiserande att gå ut att tycka det offentligt då. Det har ändrats något nu när misslyckandet i integrationspoliken är total. Med dagens offentliga samtal 2010 hade siffrorna varit betydligt högre 2010. Då hade vi haft ett bättre läge idag, nu är det för sent och många partier är sist på bollen. Kvartalspolitik är det som gäller för makten har ockuperats av intelligensbefriade politruker.

  Gillad av 1 person

 20. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Sverige har som enda nation i världen specialiserat sig på en fabulöst stor omsorgsinvandring, den överlägset dyraste formen av invandring, i sann etatistisk anda.
  Majoritetsfolket har att acceptera denna ordning, ity denna icke förmår se konsekvenserna eller överhuvudtaget begripa vad som är bäst för dem.
  Startskottet för och genomförandet av detta humanistiska experiment har samma folk överlämnat till de supremater som beskriver sig själva som naiva.
  Vi får således skylla oss själva.

  Gillad av 2 personer

 21. Erik skriver:

  Det jag aldrig förstått är varför muslimer överhuvudtaget söker sig till länder som domineras av otrogna hundra och strukturella rasister.

  Den sortens land borde inte vara attraktivt på något sätt. Men ändå kommer de. Hur tänker de egentligen?

  Gillad av 1 person

  • nordtomta skriver:

   Islam är en missionerande religion. Muslimer har plikten att förmå otrogna att övergå till islam, med lock eller pock. Under tiden är det en fördel att se till att de otrogna försörjer dem. Så tänker de.

   Gilla

 22. torstenjo skriver:

  Frågan för onyanserat ställd. De ekonomiska effekterna på statshushållet berörs ju inte alls… Sannolikt är en majoritet positiva till en ekonomiskt lönsam invandring av välutbildade yrkespersoner eller kapitalstarka entreprenörer, medan inställningen är negativ till invandring av grupper som är predestinerade för en långvarig, ekonomiskt tärande, bidragsförsörjning.

  Gillad av 1 person

 23. Rikard skriver:

  Hej.

  Jag ser något helt annat i era siffror.

  Jag ser den svenske väljarens eftersläpning, låga kunskapsnivå med vidhängande låga kunskapsgrad. Jag ser en massa löst tyckande och åsikter grundade i vad umgänget och fikagänget tycker. Jag ser över ett årtiondes hårt arbete för diverse individer som agerat stormklockor äntligen, kanske, eftersom alla andra verkar våga tycka det, bära frukt.

  Kanske har jag för höga krav på mina medmänniskor, men jag är uppfostrad att kräva samma av andra som av mig själv, ty så gör en god svensk. Kanske är det orimligt att begära att tid skall tas från arbete, TV, Facebook, diverse app:ar och spel och fritidssysslor, och läggas på att bilda sig genom att inhämta obekant kunskap, om så bara för kunskapens egen skull. Kanske är det mina fördomar, och majoriteten är sådan att den läser SOU:er frivilligt, att den försöker förstå konsekvenserna av olika åsikter om de omsätts i praxis, men jag tvivlar.

  Det är detta jag tror era siffror visor: alternativa media, som de statliga och av staten beroende medierna kallar sina konkurrenter, har haft sådant genomslag att den kritiska massan nu är nådd. Det innebär att vi kommer att få se följande tre huvuddrag som motoffensiv:

  1) Ett ymnigt flöde av Sandviken-rapporter, framgångssagor och liknande, balanserat och kontrasterat med barn bakom taggtråd samt andra dramaturgiskt korrekta scener.

  2) Mängder med rapporter och uttalanden om hur effektiv den så kallade restriktiva politiken är, och hur bra integrationen fungerar. Detta ställs som spegel mot rapporter om hur effektivt arbetet mot extremism är, komplett med avslöjande av påstådda höger-extremister är (och om man får tro DN så innefattar det tydligen forum som detta).

  3) Arbete att koppla sådant som partistöd, tillgång till riksdagens utredningstjänst och andra liknande funktioner till värdegrunden. Valrörelsen börjar ju efter sommaren (ja, precis som man börjar höja priserna inför julrean i september…) och målet kommer att vara att stimulera till inre slitningar inom opinionspartiet Sd, i syfte att skapa en motsättning mellan patriotisk nationalism och partiets triangulering och anpassning av sin retorik. Om Sd faller för hårt i fällan kan det gynna Svenska Motståndsrörelsen, eller vad man nu kallar sig den här veckan.

  Den egentliga första punkten har redan satts igång: fokus på terrorism, på själva dåden men inte de bakomliggande orsakerna. Som att klaga på dialysen när man supit bort sina njurar.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gillad av 4 personer

  • gmiksche skriver:

   Den tredje punkten har också satts i funktion, fast än så länge på kommunal nivå. Tillgång till lokaler för att hålla möten om aktuella teman som inte tros belysas på godkänt maner.

   Gillad av 1 person

  • Janne skriver:

   Hur kan någon dö för någon annans synder? Syftar du på Jesus? Och vad resulterade han död i? Har det hjälp någon?

   Gilla

 24. Per Arve skriver:

  En viktig anledning till invandringen har varit omtanken om vår nästa, även om den som har en annan religion. Utan tvekan har invandringen varit berikande, men alltför ofta vågar de som försvarat invandringen varit ärliga när de argumenterar för invandringen. Man framhäver andra argument än det viktigaste, barmhärtighet mot andra. Ni som hävdar att de som är ”PK” inte är ärliga har alltså rätt, fast oärligheten har en annan sida än ni vill se.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Och barmhärtigheten mot våra efterkommande, var finns den? Om två, tre generationer får de leva i ett shariastyrt samhälle. Jag tror att de flesta som skriver och yttrar sig på denna blogg tar alla aspekter i beaktande. Och tänker på framtiden, medan PK media och politiker och goda kristna vill förleda oss att leva i nuet och lämnar morgondagen åt fromma förhoppningar.

   Gilla

  • Gunhild skriver:

   ”Omtanke om vår nästa” nämner Per som motiv för migrationen. Så kan man naturligtvis resonera. Vi lever alla i uppfodringarnas tidsålder. Det påminns vi dagligen om i massmedia och inom politiken. Beslut fattas långt bortom den enskilda människans vardagsliv.
   Sedan avkrävs ändå den lilla människan ett personligt ansvar för beslutens resultat och konsekvenser. Högre principer för vårt tänkande och handlande läggs på var och ens axlar, tränger tätt inpå oss, vare sig vi vill eller inte. Utmanar vår egen trygghet och vardagslivets villkor. Moraliska stigman delas lättvindigt ut och sprids av pressen. Den vanlige medborgaren blir plötsligt ifrågasatt och tvingas konfrontera sig själv som eventuellt ond. Dras in i en polariseringens förljugenhet, där tvång och censur blir till en del av vardagen. Där osäkerhet kan leta sig in i kontakten med grannar och vänner. Även in i den intima sfären, där tryggheten är som viktigast. Ibland upplever man sig leva under åsiktsterror. Stigmats gift letar sig djupt in och förgiftar samhällsklimatet. Enskilda människor förvandlas till ovilliga aktörer på korrekthetens scen. Få vill vara fastkedjade i korrekthetens bojor under någon längre tid. Vad utsätter samhället egentligen sina medborgare för? Och med vilken rätt. Allt mer vägs och mäts numera i termer av diskriminering, kränkthet, etnicitet, utanförskap, värdegrund och tolerans. Begrepp som det i hög utsträckning står var och en fritt att fylla med ett innehåll. Rättigheter och skyldigheter sätts upp som oantastliga moraliska principer att följa. Trycksvärtan har knappt hunnit torka förrän ny regler och deklarationer åtföljer de nyss uppsatta. Medan andra regler och lagar rivs ned eller sätts på undantag. Det mesta i samhället blir påverkat. Tillit till andra. Behandlingen av våra äldre. Studieresultaten inom utbildningen. Bostadsområdens utformning. Företagande och den anställdes arbetsvillkor. Kriminalitetens ansikte. Skattebasens gränser. Välfärdens möjligheter. Ja, hela samhällsutvecklingen och vår gemensamma omgivning och framtid stöps om. Även villkoren för det offentliga samtalet. Kraven på insikt och förnuft riskerar att växa den lilla svaga människan över huvudet. Allt mer tyngd läggs på var och ens axlar, oavsett bärförmåga. Kraven på ökade bördor måste tolereras, säger politikerna. De samhälleliga problemen växer för varje dag som går, och döps om till utmaningar. Vi är i, och på väg in i, en ny och oroligare och mer oöverskådlig framtid. Samtidigt har vi byggt upp ett allt sårbarare samhälle. Skapat en skörhet vi alla är beroende av. Våld och sårbarhet är ingen bra kombination. För många enskilda människor kan det bli för mycket. Alla varken vill, eller kan, följa med på den utstakade resan, eller har förmågan att hänga med. Många är inte ens ressugna. Inre mentala gränser kan då lätt överskridas. Allt fler riskerar att ta ett dopp i fördomarnas bubbelpool. Låta sig emotionellt sjunka ned och omslutas av tankebefrielse. Letar då möjligheter att få vila ut i en känsla av lättnad och enkelhet. Låta förnuftet ge vika, och föras iväg av stämningar från mer djupt liggande delar av hjärnan. Och kanske också tillåta att känslorna helt får ta kommandot över handlingar. Inget intellekt står då längre i vägen. Inga om och men, finns då i närheten. Inga eventuellt eller kanske, heller. Inga nyanser eller snirkliga logiska resonemang. Bara rakt fram. Pang på. Då blir allt så enkelt och naturligt, kan det upplevas av de som blir kvar på stickspåret. Tryggheten söks då i enkelheten. I sant och osant. I ont och gott. I rätt och fel. I svart och vitt. I det frusna ögonblicket saknas konsekvenser. Ingen moral eller etik lastar ned. Inget personligt ansvar finns kvar. Bara handling. Olika grupperingar i samhället riskerar att genomgå en polarisering, där möten då präglas av oförsonlighet. En grogrund för det våldsamma och oförutsägbara kan lätt byggas upp.
   Hur tyglar man sådana krafter när de uppstår till följd av social oro och samhällsomdaningar, omdaningar som få av oss kan föreställa oss konsekvenserna av, över ett längre tidsperspektiv. Vad ger historien för svar? I vilken mån rår kunskap, förnuft och vishet på emotionella utbrott hos de många? I hur hög utsträckning låter sig samhället styras när gränser nås? Och var ligger ansvaret över utvecklingen? Och hur ser ansvar ut i praktiken? Tas ansvar genom högstämda visioner och hög etisk svansföring, eller via en mer pragmatisk hållning till tingens ordning? Valet 2018 ligger inte särskilt långt bort, drygt 2 år. Under tiden tuffar samhällsutvecklingen på. Valet kommer antagligen att förvandlas till en vattendelare inom svensk politik. För ytterst bärs politiken fram av vad gemene man bär och känner i sitt ocensurerade inre – vilket liv vi vill leva, och helst vill lämna över till våra barn.

   Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.