Demoskop-undersökning: Svenskarna anser att invandringen är för stor

8-26-13_11971Thomasgur1

Patrik Engellau, Thomas Gür

Demoskop har på uppdrag av Den Nya Välfärden sammanställt en serie opinionsundersökningar för åren 2010 till och med 2015 om den svenska befolkningens uppfattning om invandringen. Enligt denna serie har den svenska befolkningens uppfattning om invandringen blivit allt mer negativ.

58 procent av befolkningen tycker numera att invandringen är för stor. Det är en markant ökning av den negativa uppfattningen relativt de tidigare åren. Tydligast framgår det för året 2012, då samma uppfattning delades av 45 procent.

Det är också från och med 2012 som den negativa uppfattningen tydligt ökar. Den kategori som är mest negativ i en sjugradig skala (poäng 7) har ökat från 20 procent 2012 till 30 procent 2015. Den andel som anser att invandringen är för liten (poäng 1, 2 och 3) har under samma period minskat från 13 till 8 procent.

Bland regeringspartiernas väljare har andelen som tycker invandringen är för stor har ökat från 35 till 40 procent. För allianspartierna är motsvarande siffror 48 och 60 procent.

Högutbildade har av tradition varit mindre negativa till invandring än andra, men skillnaderna håller nu på att minska. Andelen negativt inställda högutbildade har under perioden stigit från 39 till 49 procent. Den andel högutbildade som anser att invandringen är för liten har sjunkit från 18 till 8 procent.

Äldre är mer negativa än yngre och män är mer negativa än kvinnor. Bland de som är över 50 år har den andel som anser invandringen vara för stor ökat från ungefär 52 till 58 procent. För åldersgruppen upp till 29 år ligger andelen stilla strax över 40 procent. Å andra sidan har andelen unga som tycker att invandringen är för liten sjunkit från 22 till 13 procent.

Sammanfattningsvis har den svenska befolkningens inställning till invandringen blivit kraftigt mer negativ på bara tre år. De grupper som ändrat sig mest i negativ riktning är högutbildade, vänsterpartister och kristdemokrater.

Demoskop drar följande slutsatser av undersökningen:

 1.  Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning har de senaste åren utvecklats från att vara negativ till att vara påfallande negativ. Uppfattningen att invandringen är för stor dominerar kraftigt över uppfattningen att den är för liten, och nästan en tredjedel tycker att den är alldeles för stor.
 2. Den mer negativa synen på invandringens omfattning sammanfaller i tiden med att den asylrelaterade invandringen har ökat. Att uppfattningen blivit mer negativ behöver därför inte innebära att den underliggande attityden har förändrats, utan kan också bottna i att invandringens faktiska omfattning successivt rör sig bort från den nivå som man tycker är lämplig.
 3. Invandringsopinionen följer fortfarande sina gamla mönster, men på en annan nivå. Män är mer kritiska än kvinnor, äldre mer kritiska än yngre och lågutbildade mer kritiska än högutbildade. Samtidigt syns opinionsförändringen i de flesta grupper. Skillnaden mellan hög- och lågutbildade minskar, då de högutbildade nu rör sig i riktning mot de lågutbildades mer negativa uppfattning. Den socioekonomiska dimensionen i invandringsmotståndet ser ut att vara i avtagande parallellt med att negativa uppfattningar blir vanligare.
 4. Den negativa opinionen både ökar och dominerar över den positiva opinionen bland samtliga partiers väljare, med ett undantag. Undantaget är Miljöpartiet, som i dag är det enda parti där den invandringspositiva opinionen dominerar. Miljöpartiets väljarbas har förändrats i mer invandringspositiv riktning. Vänsterpartiets väljare rör sig i motsatt riktning. Från att tidigare ha varit övervägande positiva har de negativa attityderna börjat dominera det senaste året. Mest negativt inställda är Moderaternas och Kristdemokraternas väljare – bortsett från Sverigedemokraternas.

I tillägg till Demoskops slutsatser kan ett antal andra observationer vara på plats.

Relativt förändringen kan vi konstatera att partipolitiken avviker allt mer markant från folkopinionen i denna fråga. Partipolitiken har än så länge inte påverkats annat än att Sverigedemokraternas stöd markant ökat både i valresultat och opinionsundersökningar under perioden.

Det syns ännu inga avgörande tecken på att de övriga partierna överväger någon anpassning av sin politik efter folkopinionen. Vi skriver inga avgörande tecken, eftersom det samtidigt finns, så som vi känner till dem, likväl genomgripande interna diskussioner i dessa frågor hos åtminstone de fyra borgerliga partierna och inom socialdemokratin. Den officiella linjen från borgerligt håll är dock än så länge att det inte är migrationspolitiken, invandringens omfattning, som behöver åtgärdas, utan integrationspolitiken. Samtidigt ser man också reformförslag som torgförs som integrationspolitiska åtgärder, men som egentligen syftar till att minska migrationens omfattning. Moderaternas krav på ökad andel anhöriginvandrare som bör omfattas av försörjningskravet (idag är mer än 99 procent av anhöriginvandrarna undantagna från detta krav, fast den infördes som huvudregel 2010) eller Kristdemokraternas förslag att flyktingar från Syrien inte automatisk skall få Permanent uppehållstillstånd när de beviljas asyl utan kunna få Tillfälliga uppehållstillstånd också, syftar bägge att minska omfattningen av migrationen till Sverige, även om detta inte sägs uttryckligen.

I december 2014 då regeringen Löfven hotade med att utlysa extra val, såg vi också en rad migrations-och integrationspolitiska utspel från de fyra allianspartierna, uppenbarligen med avsikt att söka nå den opinion som blir allt mer kritisk till invandringens omfattning, som också Demoskops serier visar. Dock kan vi också konstatera att dessa förslag försvann från den politiska dagordningen, när regeringen drog tillbaka hotet om extra val.

Invandringspolitiken är dessutom unik i ett demokratiskt perspektiv. I andra frågor, till exempel när det gäller försvaret, sätter Riksdagen de ekonomiska ramarna och verksamheten anpassas efter detta. Inom invandringspolitiken är det tvärtom. Migrationsverket presenterar en prognos över förväntat utfall och Riksdagens uppgift blir att ta fram pengarna. Vi tror att denna tingens omvända ordning också har en betydelse för att flytta opinionen i den riktning som Demoskops undersökningar visar.

En intressant fråga som undersökningen väcker, och som tas upp av Demoskops andra kommentar, härrör från att opinionsförändringen i tiden sammanfaller med att den asylrelaterade invandringen har ökat. Demoskop gör observationen att uppfattningen blivit mer negativ därför inte behöver innebära att den underliggande attityden förändrats, utan att den också kan bottna i att invandringens faktiska omfattning rört sig bort från den nivå som man tycker är lämplig.

Denna observation tarvar en reflektion. Med den underliggande attityden åsyftas vad varje person och därmed ett givet befolkningssnitt anser om invandringens omfattning i sig. Det kommer således alltid att finnas några som anser att invandringens omfattning är för stor, obeaktat invandringens numerär och omvänt de som också anser att den är för liten på samma grund.

Samtidigt är det i ett historiskt perspektiv välkänt att det för skilda samhällen och beroende på en mängd olika faktorer, inte minst den i landet redan bosatta befolkningens etniska sammansättning, relationen och den politiska och ibland till och med författningsreglerade maktbalansen mellan olika etniska grupper i samhället, kan finnas en övergripande allmän uppfattning om den lämpliga nivån av invandring. En sådan uppfattning är givetvis vid varje läge alltid ett snitt av en mängd individuella uppfattningar.

Denna uppfattning om den lämpliga nivån kan också vara beroende av det som i den svenska diskussionen redan på 90-talets början har kallats för ”integrationspotentialen”. Med denna term avses, utan specifikt angivna kriterier och rekvisit, ett samhälles förmåga att integrera eller om man så vill anpassa invandrarna till det samhälle som de anlänt till och att invandringen bortom en sådan gräns skapar obalanser i sociala relationer och samhällsfunktioner.

Just detta perspektiv är samtidigt inte alls ny i svensk samhällsdebatt heller. Redan i slutet av 1960-talet diskuterade Utlänningsutredningen denna aspekt på migrationen i sitt betänkande, Invandring. Problematik och handläggning, SOU 1967:18. Utredningen skrev:

”Om inte invandringen i större utsträckning än hittills skett anpassas efter samhällets möjligheter att bereda invandrarna bostäder, utbildning och social omvårdnad av den karaktär, som är specifik för att utlänningen skall kunna växa in i det svenska samhället, föreligger uppenbarligen risk för att de sociala problem och anpassningssvårigheter, som knappheten på bostäder, utbildningsmöjligheter och social omvårdnad redan nu gett upphov till bland invandrarna, allvarligt förvärras.” (s 174)

Denna ökade ”belastning på samhällets resurser”, var ”ett förhållande som rimligen inte bör lämnas ur räkningen vid utformningen av invandringspolitiken” ansåg utredningen. (s 156)

Vi tror att dessa aspekter bör invägas när man bedömer den förändring i folkopinionen om invandringens omfattning som Demoskops undersökning visar. Den underliggande attityden om invandring i sig tror vi inte ändras så markant under loppet av bara några år. Det sannolika är just att invandringens omfattning nu börjar nå sådana nivåer att flertalet inte tycker att den nivån är lämplig.

Diskussionen om integrationspotentialen eller Sveriges möjligheter att bereda invandrarna sådana omständigheter för att de skall ”kunna växa in i det svenska samhället” är nu tillbaka på den politiska agendan och enligt vår uppfattning, angelägnare än någonsin tidigare.

Fotnot:
Den uppmärksamma läsaren märker att svaren i Demoskop-undersökningen skiljer sig från svaren till den nationella SOM-undersökningen från 2014 som publicerades av Göteborgs universitet i april 2015 och som inte visade en sådan ökning av den invandringskritiska opinionen. Där syntes istället en viss ökning av andelen som tycker att det är ett dåligt förslag att ta emot färre flyktingar i Sverige. Eftersom undersökningarna som publiceras nära tiden synes indikera motstridiga trender för det senaste året, har Demoskop kommenterat skillnaderna mellan undersökningarna. En viktig skillnad är att svaren i SOM-undersökningen till huvuddelen inkom under den tidigare delen av hösten 2014 medan Demoskop-undersökningens material insamlades i månadsskiftet januari-februari 2015. Samtidigt visar frågor som både SOM och Demoskop ställer om ”viktigaste” respektive ”största” upplevda samhällsproblemet att migrationsfrågan snabbt har stigit på allmänhetens dagordning från september 2014 till januari 2015. Därför är det inte osannolikt att även allmänhetens attityder i invandringsfrågan kan ha skärpts under samma period.

Här kan du läsa Demoskops kommentar.

14 reaktioner på ”Demoskop-undersökning: Svenskarna anser att invandringen är för stor

 1. Sebastiahn skriver:

  ”De förslag jag lägger som invandringsminister är möjliga därför att stormakterna håller varandra i balans, därför att avståndet till världens alla fattigaste är långt och därför att förtryckta och förföljda människor kontrolleras så hårt att utresor inte är möjliga. Roland Morell…tycker att regeringen och partiet är naiva i sin världsuppfattning och delvis oärliga.
  Jag tycker att vår politik är bra. Inte vill jag erkänna att den svenska invandringspolitiken bygger på förutsättningen att inte alltför många har den praktiska förmågan att knacka på vår dörr.” citat ur ”Alla rosor ska inte tuktas” av Anna-Greta Lejon

  Gilla

 2. Sixten Johansson skriver:

  Kardinalfelet i de här opinionsundersökningarna och tolkningarna av dem är ju att man använder samlingsbegrepp som ”invandrare” och ”flyktingar” utan att någonsin spalta upp dem i adekvata kategorier. Det är som att regelbundet bjuda folk på en filbunke i vilken man har rört ner bär, fruktbitar, kärnor, kottar och grus. Sedan ställer man regelbundet den geniala frågan om de tycker att antalet klumpar i filen är för stort eller för litet.

  Om opinionen i dag är så negativ, vilka siffror skulle vi då se om allmänheten blev sakligt informerad om att kanske bara 3 – 30 % av våra asylsökande ”flyktingar” är verkliga flyktingar? Att ”ensamkommande flyktingbarn” i Sverige i regel varken är ensamma eller barn? Att ”invandrare” både innefattar en liten del driftig, välutbildad, välbehövlig arbetskraft och nu särskilt under 2000-talet en mycket stor andel analfabeter eller rudimentärt skolade, med sociala, etniska och religiösa identiteter och lojaliteter som i praktiken oftast omöjliggör reell integration? Osv, osv…

  Om man enkelt och lättfattligt beskrev hur hela populationen ”invandrare” faktiskt ser ut och sedan lika åskådligt beskrev bostads- och arbetsmöjligheterna och den socialpsykologiska situationen i Sverige – ja, då skulle en normalbegåvad tolvåring kunna dra förnuftigare slutsatser än 90 procent av vår samlade politiker- och journalistkår någonsin bemödat sig att göra. De har verkligen gett infantilismen otaliga ansikten.

  Citatet från Utlänningsutredningens betänkande 1967 visar naturligtvis att hela problemet beror på Sverigedemokraterna och den nymornade nationalismen i Europa – inte sant? Infantila politiker, journalister och tjänstemän fortsätter att mjölka pengar och popularitet med sin beprövade snyft- och skrämseltaktik, väsnas med pukor och trumpeter för att skrämma bort högerspökena.

  (Även en högst sansad pensionär tvingas numera ärligt medge att han skulle applådera om ett antal personer blev rullade i tjära och fjädrar och sparkade både i häcken och från alla poster…)

  Gillad av 3 personer

 3. Jocke Becker skriver:

  ”En alltför kraftig befolkningstillväxt leder till fattigdom, frustration och uppror…” (Aristoteles för drygt 2000 år sedan). Vi bevittnar idag en politisk elit som har fjärmat sig från den svenska medborgaren och ägnar sig åt desinformation, lögner och svek.

  Jag har vänner och bekanta som arbetar för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
  Deras huvudsakliga uppgift är att handlägga personer med någon form av arbetshandikapp eller att erbjuda företag arbetssökande ”som står längst ifrån arbetsmarknaden” – en omskrivning för långtidsarbetslösa invandrare som haft svårt att kvalificera sig för ett arbete.

  Häromdagen uttalade sig på SVT:s Agenda sjukvårdsminister Annika Strandhäl(S) om de kraftigt ökande sjukskrivningarna i Sverige…jag behöver INTE gå in på hennes svar, den som är nyfiken kan se reprisen på webben – men i sedvanlig ordning är det rappakalja.

  Detta är SANNINGEN bakom sjukskrivningarna enligt mina ovanstående vänner på AF & F – och detta är en politisk handgranat – Politikerna har på central nivå bestämt sig för att fasa ut de arbetshandikappade till förmån för invandrare för att frisera statistiken inför valet 2018.
  Vad händer då med de arbetshandikappade?
  Tanken är att de sedermera skall förtidspensioneras och försvinna ur statistiken, vilket kommer att öka trycket på Pensionssystemet; men då slår pensionsbromsen till – men pensionärerna har man klätt av tidigare och de är ju en foglig grupp som finner sig i det mesta.

  Slutsatsen ÄR; politikerna vägrar att lyssna på folkviljan. Att begränsa invandringen är inget alternativ – vilket Ulf Öfverberg beskriver i sin senaste krönika – deras ambition är att begrava den svenska Välfärden, kosta vad det kosta vill…och när argumenten inte håller för man svenskarna bakom ljuset med lögner och svek, dribblar med statistiken från alla möjliga myndigheter för att sopa igen spåren…
  Var tog alla hederliga grävande journalister vägen?

  Gillad av 4 personer

 4. Göran Eriksson skriver:

  Opinionen mot den massiva invandringen skulle öka drastiskt om folk upplystes om kostnaderna satt i relation till exempelvis pensionärernas villkor, till vårdköer, skolproblem etc.
  Än mer om folk fick kännedom om att invandrarnas flyktingskäl är diskutabla.
  Media bär skulden till okunskapen kring invandringen.

  Gillad av 4 personer

 5. jonatanlinde skriver:

  Vad jag är orolig för är att invandringsfrågan den blockar viktig debatt om andra frågor. All energi och alla resurser läggs nu på denna fråga. Vilket förstås är helt nödvändig eftersom den måste lösas. Som jag ser det finns bara en lösning.

  Gilla

 6. Cecilia Göransson (@CeciliaGsson) skriver:

  Men VARFÖR inser inte politikerna att vi nått vägs ände, och att väljarkåren sedan länge insett det? Varför detta ängsliga tassande och denna löjliga beröringsskräck inför en väldigt konkret fråga som kräver en politik som fokuserar konsekvenser snarare än intentioner. Att envist hävda sin egen förträfflighet, bjuda in människor i hallen o sen låsa innerdörrarna tyder väl på en värd som fullständigt tappat koncepterna. Vad gör man när man målat in sig i ett hörn? Ja, inte står man kvar o låtsas som ingenting, man får faktiskt kliva i målarfärgen.

  Gilla

 7. Lars skriver:

  Invandringsindustrin plundrar skattebetalarna genom att vädja till deras välvilja. Politiken är på kort sikt lönsam för näringsliv, byråkrater, jurister, etc men förödande för skattebetalarna. Det enklaste är att bara kopiera Finlands migrationspolitik, skolpolitik och försvarspolitik eftersom våra värdelösa politiker inte klarar av att lösa samhällsproblemen.

  Gilla

 8. thojak skriver:

  Håller med ovan angående korrrkt/relevant information till allmänheten skulle få helt andra resultat i vilken opinionsundersökning som helst, jfr. t.ex. med transparensen i frågan i vårt västra grannland Norge!

  Om exempelvis konsekvenser med de av migrationsverket förelagda ‘prognoser’ över antalet inkommande människor är, att (bl.a.) cirka 1,5x NYA Norrköping(ar) måste byggas upp per ÅR, så begriper t.o.m. den minst IQ-bemedlade att situationen redan idag (i förrgår?) helt är urspårad och, vad än värre är, är att där inte tycks finnas tillstymmelse till anknytning till den bistra verkligheten hos de i den s.k. ”beslutande eliten”.

  Arma Land!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.