Gästskribent ÅKE THUNSTRÖM: SVT bryter mot sändningstillståndet

Mats Waltré skrev häromsistens på Det Goda Samhället en angelägen artikel om bl.a. hur stats-TV och statsradio är organiserat. Angeläget därför att det är viktigt att stats-TV och statsradio granskas då de har en mycket stark påverkan på opinionen. I själva verket kan det vara det enskilt viktigaste att få stats-TV och statsradio att vara mer opartiska och sakliga – kärnan i deras åtagande som nyhetsförmedlare – om man vill ändra opinionsläget. Vi är ju många som vill det. 

Till skillnad från många andra länder finns det i Sverige ingen privat tv-kanal som kan balansera upp stats-TV och statsradios nyhetsperspektiv. TV4 är ju minst lika politisk korrekt som stats-TV. Så är det exempelvis inte i det misskrediterade Polen. Där finns det enligt polsk vän god spridning på nyhetskanalerna. 

Journalistförbundet försvarar i Svenska Dagbladet stats-TV och statsradios oberoende och enligt dom goda insats. Trams. En snabb genomgång av sändningstillståndet för SVT ger följande: 

6§: SVT ska beakta programverksamhetens betydelse för den fria åsiktsbildningen och utrymme ska ges åt en mångfald av åsikter och meningsyttringar. 

Är det någon som sett och hört någon från det omfattande fria media som får bre ut sig i tv-rutan? Någon bok från fria media som recenserats? Jämför det med när något positivt är på gång på Järvafältet. Då är det genast utryckning. Sist var det fyra förortsflickor som fick ett nyhetsinslag. De skulle få andra flickor från orten att spela basket. Det var en av kvällens stora nyheter. Eller ta sommarprogrammen: Är det någon som hört någon från fria media som sommarpratare? 

8§: Nyhetsverksamheten i SVT ska bedrivas så att en mångfald i nyhetsurval, analyser och kommentarer kommer till uttryck i olika program. 

Mångfald i nyhetsurval? Är det inte här man brister mest? Det är exempelvis noll nyheter som lyfter fram klimatskepticism och kritik mot feminism, mångkultur och kritik mot HBTQ och Pride som två ingrodda vänsterrörelser. Väsensskild mångkultur som i västvärlden ingenstans är en framgångsfaktor. Problemen med mångkulturen är ju legio och dominerar nyhetsflödet – dock utan att nyhetsflödet lyfter fram själva orsaken till problemen som alltså är mångkulturen. Ett flagrant exempel på detta var Paludan med koranbränningen som beskrevs som högerextrem och inte som Islamkritiker. Man ville inte koppla upploppen till mångkulturinslaget Islam, en religion som kulturkrigar mot väst. 

När det gäller analyser missade man helt under åren att analysera konsekvenserna av de beslut som har gjort att Sverige har gått från billig el till el med skyhöga priser. En medieskandal av enorma mått.  

När det gäller mångfalden i nyhetsurval är det som Thomas Ek skrev i en kommentar till Mats Waltrés artikel: ”Om jag anmälde det här (om Bidens son) till Granskningsnämnden då skulle det inte ge något resultat överhuvudtaget, alls, därför de handhar inte ärenden som undanhåller uppgifter. Så enkelt är det.” 

8§ forts: SVT ska meddela nyheter, stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och skeenden och därvid ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor. 

Fria media som är omfattande med sina hundratusentals samhällsintresserade mediekonsumenter får bokstavligen aldrig fram sin information i stats-TV eller statsradio. Brottet mot denna paragraf blir därför flagrant. Än värre blir det då borgerliga tittare och lyssnare år efter år har klart lägre förtroende för stats-TV och statsradio. 

8§ forts: Nyhetsförmedling och samhällsbevakning ska ha olika perspektiv, så att händelser speglas utifrån olika geografiska, sociala och andra utgångspunkter. 

Ordet perspektiv är central i sammanhanget. Man kan välja ett positivt eller negativt perspektiv till en nyhetshändelse. Härvidlag är nyhetsperspektivet gentemot Tidö-regeringen genomgående negativt och blir därmed åter ett flagrant brott mot denna paragraf. 

13 §: Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt. SVT ska beakta att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i tv. 

Ovan gjorda snabba genomgång visar enkelt att stats-TV inte fullgör sin uppgift. De är inte opartiska och sakliga i avgörande samhällsfrågor. 

Involverade styrelser för mediebolagen måste agera – alternativt bör politiker driva frågan om att reformera stats-TV och statsradio. Som sanna demokrater kan de ju inte acceptera att ett parti som representerar en femtedel av befolkningen inte får sina perspektiv och idéer beaktade. 

Åke Thunström är sedan barnsben intresserad av politik. Han har jobbat som datachef, marknadsansvarig och nationell samordnare för bredbandsbaseradestadsnät.Pensionär. Är nu ordförande för Föreningen förMedborgarperspektiv.se 

Gästskribent