ANDERS LEION: De klyftiga judarna – och vi andra

Judarna utgör endast 0,2 procent av världens befolkning. Under första hälften av nittonhundratalet vann de 14 procent av nobelprisen, under den andra halvan 29 procent och hittills, under innevarande århundrade, 32 procent.

För alla som i enlighet med rådande politiskt korrekta föreställningar hävdar att alla människor är lika, och att inga raser finns, utgör dessa siffror ett problem. Inte blir det lättare att förklara för dem varför ashkenazer i genomsnitt har en intelligens som uppgår till 110–115.

För dem som, i likhet med mig själv, inte har något problem med genetiskt grundade förklaringar är det inte så svårt att förstå. Under första århundradet av vår tidräkning befallde översteprästen Joshua ben Gamla att alla fäder skulle sända sina söner till skolor för att de skulle lära sig att läsa och skriva och på så sätt kunna ta del av de heliga skrifterna. Detta var färdigheter som för de flesta inte innebar några praktiska fördelar, och undervisningen var dyr. Ungefär vid samma tid etablerades kristendomen och påbörjade sin expansion. De kristna ledarna ställde inte något sådant krav. Ett sätt att undkomma kravet på sönernas undervisning var alltså att övergå till kristendomen. Naturligt nog var det mest lockande för dem som hade svårt att lära och därför skulle tvingas till en långvarig och dyr undervisning.

En urvalsprocess hade skapats som med tiden ökade skillnaden i intelligens mellan judar och kristna. (Fakta har främst hämtats från Time).

Också andra sociala skiktningsprocesser har varit av betydelse, t.ex. förbudet för kristna att ta ränta, vilket lämnade ett stort, lönsamt område fritt för judar att använda sig av.

För alla troskyldigt politiskt korrekta är dessa uppgifter givetvis besvärande, för andra är det inget märkvärdigt. Överallt har liknande processer resulterat i befolkningar som uppvisat och uppvisar olika begåvning, olika IQ.

Andra karaktäristika följer med IQ: så är befolkningar med låg IQ också mer benägna att använda sig av brott och våld.

De fakta som redovisats ovan förklarar varför det svenska samhället presterar allt sämre, varför resultaten i skolan sjunker och brottsligheten ökar.

Den stora utomeuropeiska invandringen till Sverige kommer från områden med genomsnittlig IQ något över 80. (I Sverige är den genomsnittliga IQ för närvarande 100, men har varit högre.)

Dessa länder är nästan utan undantag icke-demokratier. Förklaringen är enkel. Befolkningens genomsnittliga begåvning är för låg. I deras länder kan endast diktaturer fungera. Så ser världen också ut. Det är beklagligt – men kan inte önskas eller tigas bort.

Svenska samhällsvetare och samhällsdebattörer gör dock sitt bästa för att förtiga dessa för dem svårsmälta uppgifter. Därigenom bidrar de till ett allt våldsammare, ett allt dummare – och följaktligen allt sämre fungerande samhälle.

Anders Leion