Sverige – ett FN i miniatyr

Jan-Olof Sandgren

Den 10 december kommer Sveriges regering att underteckna FN-avtalet ”Global Compact for Safe, Orderly and Regular migration” (som du kan ladda ner här). Därmed går man emot en bred opinion, både i Sverige och övriga Europa. Trots att avtalet fått minimal uppmärksamhet i svensk media, har det mött skoningslös kritik, till exempel här eller här. Några vanliga invändningar är att:

Avtalet undviker att dra en skarp gräns mellan legala och illegala invandrare, flyktingar och andra typer av migranter. Alla tillerkänns i grunden samma rättigheter (dock är ett nytt avtal på väg, som specifikt rör flyktingar)

Migration beskrivs genomgående som något positivt. Att migration skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk, vara ett hot mot civilsamhället, överbelasta välfärdssystemen eller komma i konflikt med den inhemska kulturen, diskuteras inte.

Hela det 34-sidiga avtalet talar om migranters behov, utan att beröra att de kan komma i konflikt med legitima behov hos lokalbefolkningen, såsom tillgång till sjukvård, bostad, utbildning eller åldringsvård.

Mottagarlandet förutsätts vidta åtgärder för att migrationsströmmarna ska flyta så smidigt som möjligt, samt ansvara för att migranter får sina basala behov tillgodosedda. Det vilar också på mottagarlandet att skapa förutsättningar för deras etablering på arbetsmarknaden, oavsett kompetensnivå eller vilka skäl man hade att migrera.

I hårda ordalag fördöms diskriminering, rasism, våld och främlingsfientlighet, när det riktas mot migranter. När man talar om ”hate crime” så är det ”hate crime targeting migrants”. Att liknande saker skulle kunna drabba lokalbefolkningen, berörs inte.

Med ekonomiska styrmedel vill man uppmuntra media att rapportera positivt om den förda migrationspolitiken, och på samma sätt straffa media som är kritiska.

Man kan fråga sig varför Sveriges regering över huvud taget vill befatta sig med ett sånt här dokument? En förklaring skulle kunna vara att man själv försökt genomdriva en liknande (om än inte lika radikal) migrationspolitik de senaste 20 åren. Det kan också spela roll att Global Compact, och den FN-organisation som utformat avtalet, delvis har svensk anknytning.

”Global Compact” är en svåröversatt term som skapades 1999, på initiativ av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan. Det skedde på ett möte i Davos med World Economic Forum, en ideell organisation som varje år samlar några av världens mäktigaste företag och beslutsfattare.

Global Compact utvecklades sedan under Kofi Annan till ett ”business-orienterat” globalt nätverk (UNGC). Målet var att förmå företag över hela världen att agera mer ansvarsfullt och etiskt, i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Sverige var 2007 den störste enskilde bidragsgivaren och svenska företag spelade en nyckelroll för etableringen i Norden, liksom Svenska Internationella Handelskammaren. Även regeringen Persson nappade på idén och skapade en egen nationell variant, ”Globalt ansvar”.

Nyckelordet är ”Sustainability” och anslutna företag (som idag uppgår till runt 10 000) har 10 principer att rätta sig efter. Trots att jag själv aldrig hört talas om organisationen tidigare, kallar man sig ”The Worlds largest corporate sustainability initiative.”

Nu vill alltså Global Compact utvidga sitt framgångsrecept till att omfatta även stater. Under arbetets gång (2017) hämtade man in synpunkter från medlemmar och Sveriges remissvar kan läsas här.

Såvitt jag kan utläsa (ur det på uppstyltad kansliengelska författade brevet) var Sverige översvallande positiv till initiativet. Trots att det knappt gått två år sedan den historiska migrationskrisen 2015, verkar inte volymerna vara det som bekymrar regeringen, utan det faktum att migrationsströmmarna är oregelbundna, svårplanerade och olagliga.

I varje fall två förslag, som framförs i det svenska remissvaret, återfinns i det slutliga avtalet.
– Att inrätta speciella ”migrant support centers”, längs populära migrationsrutter.
– Att underlätta för migranter att överföra pengar från Sverige till sina hemländer.

På sin hemsida påpekar regeringen att avtalet icke är bindande, och inte påverkar vårt nationella självbestämmande. I remissvaret däremot oroar man sig över att avtalet inte är tillräckligt tvingande.

Sweden would like to see forms of cooperation that improve the implementation of agreed principles and commitments made, including international instruments in the field of migration setting out obligations for ratifying states.

Avslutningsvis skriver man att Sverige skulle välkomna ett handlingsprogram, kopplat till uppföljning och mätning av framgången med avtalet, och en frivillig finansiering för att bygga ut kapaciteten när det gäller hanteringen av migranter. Och för att vara säker på att det blir riktigt gjort, vill man knyta organisationen IOM till det arbetet.

Detta skrivs sex månader innan man informerade riksdagen om att avtalet existerade, så nationell debatt var inget man direkt uppmuntrade. Nu har det gått ytterligare ett år och fortfarande har avtalet inte översatts till svenska, trots att det borde ha ganska stort allmänintresse. Uppenbarligen vill man att så få som möjligt ska läsa det.

Sverige måste vara ett av de lojalaste FN-länderna i världen, det är nästan så man ibland agerar ”FN i miniatyr”. Och kanske är det psykologiskt begripligt – med tanke på hur det folkliga stödet för Löfvéns parti dalat till nya bottennivåer – om regeringen sträcker sig uppåt efter lite support. Det gäller att vara aktsam om de vänner man har.

77 reaktioner på ”Sverige – ett FN i miniatyr

 1. olle holmqvist skriver:

  Flytta FN till Malta. Mkt närmare en massa huvudstäderm flygbensin. Att det ligger i en stormakt gar tror jag, avsevärd psykoogisk betydelse. Så mkt enklare för de få naboländerna och värdandet att flyga dit.

  Gillad av 1 person

  • Observatör skriver:

   Bra idé. Bättre ändå vore att flytta FN till Timbuktu där det redan finns en svensk FN styrka som kan skydda delegaterna. Det är gott om platser utanför staden där delegater och tjänstemän kan övernatta gratis i NATO-säng under en muzzidom. Mathållningen blir också billig med FN-ransoner om 1800 kcal/dygn

   Gillad av 3 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Man kan använda Mellanöstern för att teoretiskt pröva principernas hållbarhet och för att begrunda vad som skall till för att de skall fungera.

  Det skall alltså vara fritt flöde över gränserna mellan Israel och grannstaterna och massmedia skall engageras i att betona det positiva i denna ordning och inga regler skall missgynna immigranter relativt infödda.

  Lösningen på problemet:

  Individuell makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål, varvid man skall tillåtas och uppmuntras att gynna dem man solidariserar sig med.

  Krav på ekonomisk garant för rörelsefrihet utanför bevakade enklaver och konsekvenser på rätt nivå på att påträffas där man inte får vara. – Och rätt nivå på de summor garanterna måste betala, när en klient begått våldsdåd.

  Då blir det den av storfinansen efterfrågade fria rörligheten för den arbetskraft som gör mera nytta än skada samtidigt med att vi även fortsättningsvis kan få vara flockvarelser som odlar solidaritet med våra likar.

  Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Som fredsplan för MÖ behövs detta kompletteras med avgifter på förfogandet över begränsade och etertraktade resurser ägnade att anpassa efterfrågan till tillgången och att intäkterna fördelas enligt principer som gynnar återhållsam reproduktion.

   Gilla

  • olle holmqvist skriver:

   BO s .>
   ”Individuell makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål, varvid man skall tillåtas och uppmuntras att gynna dem man solidariserar sig med.”

   ”Den möjligheten finns redan – välgörenhet, inte förbjudet, fast jag inte kan förstå varför
   Sverige-cheferna för Röda Korset och Rädda barnen måste ha så väldiga löner Ta bort
   U-landsbiståndet som för det mesta ändå inte funkar, (tror jag), Själv fick jag av en slump kännedom om en genuint god hjälpverksamet >
   https://www.operationsmile.se/
   Har skänkt en operationsavgift för vart och ett av mina barnbarn. Det känns enbart rätt.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Jag tänker mig som normalt och rimligt, att man ägnar en andel av sin ork och kompetens åt annat än sig själv och sina närstående och det är ju inte helt fel att denna andel inte tillåts vara för liten.

    Så långt kan jag leva med den ordning som redan råder. – Hur stor denna andel bör vara, kan man låta skattebetalarna bestämma, varvid röststyrkan skall bero på hur mycket man bidrar med.

    Vilka ändamål som skall finansieras med skattemedel, får avgöras av de folkvalda men fördelningen finns det inte längre något motiv för att överlåta åt valda representanter.

    Gilla

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  De flesta borde ju ha upptäckt att den svenska överheten är helt ointresserade av landets undersåtar. Skulle de rösta som överheten inte gillar så struntar man i detta som tydligt visats vid de senaste två riksdagsvalen. Som globalister bryr de sig endast om FN eller EU och anser säkert att landets besvärliga undersåtar är en belastning som snarast borde bytas ut. Detta sker som sagt inför våra ögon och det märkliga är att undersåtarna bara rycker på axlarna och låter det ske. Deras tid är INTE nu.

  Gillad av 27 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   82% av undersåtarna var tillräckligt tillfreds med Sjuklövern för att fortsätta det ojämbördiga förhållandet. Ska de förmå att krysta fram en DÖ 2.0, eller ska undersåtarna först få chansen att betyga sin lojalitet med de illojala ännu en gång?

   Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Jag skrev för tre år sedan på Facebook ett längre inlägg i anledning av immigrationschocken 2015 att jag trodde att Sverige hade kommit överens med FN (och krafter i samma riktning) om att Sverige skulle vara experimentland för massimmigration. Mitt inlägg kom i ljuset av Reinfeldts uttalande om att det fanns gott om plats i Sverige och fru Lööfs om 30 miljoner svenskar.

   Det jag skrev var naturligtvis spekulation grundad på dessa fakta och i kombination vad jag då hade lärt mig om de globalistiska krafterna på olika håll.

   Det som hänt därefter har bekräftat mina spekulationer vilket jag verkligen inte hoppades var korrekta. Det var av samma anledning jag svängde från att vara mycket skeptisk till Donald Trump när han var nybliven presidentkandidat fram till att hålla tummarna hårt vid valet 2016.

   Våra svenska politiker har alltså tagit på ditt eget ansvar att det svenska folket ska vara en kombination av offerlamm, försökskanin och scapegoat (vad det nu kan heta på svenska). Det är så i högsta grad oansvarigt att det inte kan kallas annat än landsförräderi. De har blivit valda för att göra det som är bäst för de svenska medborgarna och fått deras uppdrag.

   Det känns som om det vore rätt tid att börja vidta rättsliga åtgärder mot de politiker som med full vilja genomför något; MOT oss, på vår BEKOSTNAD och genom DERAS berikande. Jag kan tänka mig många brottsrubriceringar i den anklagelseakten.

   Gillad av 3 personer

  • Göran N skriver:

   Det har slagit mig att det kan vara Sverige som är den ursprungliga initiativtagaren, kanske t.o.m upphovsmakaren, till dokumentet…
   Vi har ju i veckan förstått att ”What happens in UN stays in UN”.
   Så ”Cui bono?” för att citera Cicero.
   Naturligtivs alla migranter, men också ”Det välfärdsindustriella komplexet” i Sverige för att citera PE.
   Och att svenska politiker skall få sola sig i hjälterollen när de besöker FN skrapan i NY.

   Gillad av 4 personer

 4. hypermakt skriver:

  Tack Jan-Olof för att Du vill, kan och vågar vända upp och ner på den KUNSKAP, som den svenska modellen av skolplikt lärt, tränat och betygsatt som ENskild utvecklad och ägd mental KUNSKAP.

  Här kvalitetssäkrar i rum och tid, namn på det svenska rättssubjekt som i tid och rum producerat budskap ovan med eller utan nytta, ansvar och risk för säkerhetsbrist i producerat resultat ovan.

  Gillad av 1 person

 5. avenidotodo skriver:

  Ja, det är rent ut sagt otroligt vad dumma dom måste vara i regeringen. Som inte ser konsekvenserna av sitt handlande.

  Eller kan det vara så illa att dom gör detta fullt medvetna om konsekvenserne och i så fall är regelrätta landsförrädare, dock oåtkomliga för den lagstiftningen då dom är politiker som bara inte förstod bättre?

  Välj själv!

  Gillad av 5 personer

  • Fool me once, shame on you. Fool Chuck Norris once and he will roundhouse kick you in the face. skriver:

   Det är helt ofattbart att denna skröna fortlever, regeringen gör massa saker men aldrig att de vet vad de gör eller vill ha det så här.

   Gillad av 2 personer

 6. Magnus Eriksson skriver:

  Sveriges nuvarande expeditionsministär ämnar överskrida sina befogenheter och underteckna detta avtal som kan få så långtgående konsekvenser för landet. En expeditionsministär ska endast besluta i rutinärenden. Inga långtgående politiska beslut får fattas. Detta olagliga övertramp bör tas upp i konstitutionsutskottet. Nuvarande expeditionsministär bör avskedas och ersättas med en ny expditionsministär bestående av opolitiska tjänstemän.

  Gillad av 12 personer

 7. Astrid skriver:

  Sveriges extrema migrationspolitik slår sedan åratal rekord i slöseri med skattebetalarnas pengar. Lycksökare tillåts roffa åt sig. De som rest genom många länder och når Sverige utan ID-handlingar är sällan hemlösa, utan har bostad i sitt eget land, men tilldelas gratis boende i bostadsbristens Sverige och blir dessutom försörjda av bidrag, utan krav. Många är inte heller arbetslösa hemmavid.

  Det handlar om att berika sig. Komma över pengar på olika sätt: flera identiteter, tjäna på den fria bostaden… En av människosmugglare spridd myt är att svenskarna har hur mycket pengar som helst och gärna delar ut till främlingar. En bekymmersfri tillvaro utlovas med all tid i världen att ägna åt vad man vill.

  Migrationspolitiken har inte heller blivit beredda enligt föreskrifter, utan strider mot grundlagen vilken kräver att konsekvenser och kostnader måste utredas före beslut. Men Sverige har ingen riktig författningsdomstol som kontrollerar att regeringen följer lagen. Svenska politiker kan göra mer som de vill än i motsvarande länder. En av orsakerna till att landet korrumperas är just avsaknaden av författningsdomstol.

  Svenska makthavare har nu liknande befogenheter som i en kommunistisk enhetsstat. Väljarna betyder ingenting. Folket tycks acceptera, eller vågar inte protestera mot orättvisorna, såsom överföringen av resurser från äldreomsorgen till migranterna.

  Invandrade män från långt bort i världen tas om hand som barn med vidlyftig generositet, medan svenska åldringar lider nöd. Fattigdom, vanvård och undernäring är växande problem bland gamla, de som arbetat upp välstånd och skapat resurser.

  Arvet från gångna generationer förskingras smärtsamt genom Sveriges anslutning till den globalistiska planen att upplösa det bestående för en totalitär världsordning.

  Gillad av 14 personer

 8. Eva Danielsson skriver:

  Idag, söndag 2 december, kan alla som har möjlighet att ta sig till Stockholm vara med och protestera mot detta horribla FNramverk. På Mynttorget kl.14-17.
  En icke partibunden demonstration. Och varför inte ta på en neongul väst också.

  Gillad av 13 personer

 9. Christer L skriver:

  Vad är poängen? Vad är det för skeende man vill åstadkomma? En fredlig invasion av Europa? Vem kan tro att något sådant slutar väl? Jag tror följande: man startade detta projekt för att komma fram till något, men det blev inte alls bra. Prestigen innebär dock att ett misslyckande inte finns på kartan. Att förlora prestige är otänkbart. Ansvar för misslyckanden måste falla på de olika länderna, inte på FN. Som vanligt. Det är vad saken gäller: FN som världsledande.

  Vad är ett ”compact”. Det tycks här å ena sidan kunna användas som ett maktens tillhygge mot opinioner inom landet, å andra sidan kan detta kompakt vara ett sätt att ta full kontroll över migrantion genom att lotsa in migranter i diverse läger och anbringa ett tempo som kan skruvas upp eller ner som det passar. I båda fallen gäller ett tredje, nämligen att det är FN som leder inom EU och utom EU, men utan ansvar när något går illa.

  Det enda som kan fungera är att migrationens mål upphör att vara mål.

  Gillad av 2 personer

  • Fool me once, shame on you. Fool Chuck Norris once and he will roundhouse kick you in the face. skriver:

   Att det fortfarande kan finnas tvivel om målet, att skapa en lättstyrd fragmenterad underklass.

   Gillad av 4 personer

   • Christer L skriver:

    Det kan med sannolikhet varit syftet. Ett idiotiskt syfte. Många stora politiska projekt, om inte alla, har något idiotiskt i sig. Nu nalkas insikten om att det inte går att fragmentera Europa så som planerat. Därav mer drastiska drag. Merkels uppmaning nyligen till folket att ge upp sin nationella identitet t. ex. Det som nu pågår i Paris är en påminnelse och uppmuntran till vissa, varning till andra att inte längre vara med på tåget mot globalismen.

    Gilla

 10. Östrahult skriver:

  Det officiella Sverige hyser stor vördnad för FN och andra liknande konstruktioner. Det är otänkbart att det officiella Sverige skulle ifrågasätta något inom FN, WTO, Parisavtalet, barnkonventionen etc. Det gör däremot Trump och han fick med sig G20 på reformering av WTO.

  De svenskar som haft befattningar inom FN vördas, har man någonsin sett en kritisk fråga om korruption och andra missförhållanden inom FN till personer som Jan Eliasson eller ”utrikesministern”?

  Vad detta beror på vet inte jag men gissar på att det handlar om att dölja Sveriges beteende under WW2. Raul Wallenberg gjorde säkert något bra, enligt Wikipedia räddade han tusentals. Med all respekt för detta får man ändå säga att i relation till krigets övriga fasor så var det en droppe i havet, jämfört med att av Warszawas befolkning på 1,5 miljon återstod 150 000 eller att 150 000 amerikanska soldater dog vid invasionen i Normandie.

  Gillad av 2 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Östrahult — Själv skulle jag helt enkelt säga att FN är en organisation dominerad av skurkstater (ett 50-tal muslimska länder bland annat), och att det inte finns någon som helst anledning för Sverige att alls bry sig om vad FN hittar på.

   FN finns för att främja skurkstaternas intressen, INTE våra intressen, men det verkar krävas en Trump för att äntligen inse detta.

   Klart som korvspad att de här muslimska länderna vill dumpa på oss sin befolkning — för att den vägen krossa våra samhällen. Den processen pågår ju redan.

   Nu vill man bara dra åt tumskruvarna ett varv till.
   Hur imbecill ska man vara för att inte fatta det??

   Den enda exportvara dessa länder har (förutom i vissa fall oljan) är just människor. Migranter i obegränsade mängder.

   Gillad av 7 personer

 11. Aha skriver:

  Krönikören anger att avtalet inte innehåller krav på migranterna att inte i sin tur hata värdfolket. Kommentaren är välfunnen och leder till ett perspektiv där ett avtal självklart måste innehålla krav på migranterna, uttryckt i rättigheter för värdlandet;
  – utvisning vid brott, gäller under migrantens livstid
  – anpassning till värdlandets kultur
  – lära sig landets språk
  – sparsam i utövande av egen religion så att det inte upplevs som stötande och störande för värdfolket.
  – att asylhantering ej sker om id-handlingar saknas – med undantag angivna.
  – att utbildningar ska bedrivas med ambition så att man blir mer efterfrågad på arbetsmarknaden. Indragning av bidrag eller utvisning om ambition saknas.
  Etc.

  Obegripligt dumt att man medvetet inte tagit upp kraven på migranterna eftersom migrationen till västländerna medfört enorma problem. Medvetet obegripligt dumt.
  Vad fan håller våra beslutsfattare på med?

  Ps svärord bör tillåtas om de används sparsamt och om de verkligen motsvarar en nyanshöjning av innehållet. Östlings ”vad fan får jag för pengarna” tjänar som ett bra föredöme. Ds.

  Gillad av 3 personer

  • cmmk10 skriver:

   Pratar vi om migranter eller asylsökande?

   Asylsökandes första skyldighet, gentemot värdlandet, är att återvända ASAP! Dvs. när inte längre akut hot mot liv och lem föreligger.

   Migranter tas emot enbart om de har ordnat jobb och bostad, samt sjukförsäkring; annars får de stanna i sina hemländer. Social turism skall inte uppmuntras.

   Gillad av 3 personer

   • Christer L skriver:

    ”Varför skall vi släppa in migranter alls? Nej! Ut!”

    Dumheter. Av samma skäl som gäller för dig när du befinner dig i Österrike.

    Gillad av 1 person

   • Hovs_klipphällar skriver:

    CMMK10 — ”Migranter” är ett ord som kan tolkas på flera sätt. Formellt så som du skriver, men i praktiken har vi då ex-vis tiggarna från typ Rumänien, som kommit att benämnas ”EU-migranter”.

    Dessa tiggare kringgår som bekant bestämmelserna om att vara här max tre månader, ha medel till uppehälle osv., och är i praktiken här permanent.
    Ett sätt att effektivt komma åt detta vore att förbjuda tiggeri, vilket makthavarna har tjafsat om men inte klarat att genomföra — eller helt enkelt inte VELAT göra något åt!.

    För övrigt anser jag liksom Östman att ”migranter”, alltså folk som kommer till Sverige i syfte att utnyttja oss, inte har här att göra. En uppgift för den hårt ansatta gränspolisen.
    (Och: jag välkomnar däremot TURISTER, som betalar för sitt eget uppehälle.)

    Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Sanningskommission. Utvisning av illegala. Förbud mot bidrag till utlänningar. Förbud för alla politiska och kulturella yttringar av islam. Förbud för finansiering av moskéer från utlandet. Moträkning av moskéer i Europa mot kyrkor i MENA. Utvisning av muselmaner när kristna massakreras i MENA. Trovärdiga hot mot mål i MENA som skydd mot muselmansk terrorism. Hur enkelt och uppenbart som helst.

    Gillad av 3 personer

   • Fool me once, shame on you. Fool Chuck Norris once and he will roundhouse kick you in the face. skriver:

    Fredrik har förstås rätt. Först bestämmer man sig för vad man vill uppnå sedan finner man metoder, alla som brutit lagar, korrekt definierade och implementerade ut, osv. Dra in alla bidrag, osv osv. Det är lätt bara man vill Danmark färdigställer nu en fängelseö.

    Gillad av 4 personer

   • Glenn över sjö och strand skriver:

    ”Dumheter. Av samma skäl som gäller för dig när du befinner dig i Österrike.”

    Dumheter. Av samma skäl som gäller för mig när jag brutit mig in hemma hos dig. Nej. Ut.

    Gillad av 3 personer

   • Christer L skriver:

    Här syns nu flera exempel på en läsekonst som tangerar småskolan. För att uttrycka sin känsla vill man på flera håll inte förstå vad som diskuteras. Så säger jag till Fredrik på hans eget språk: dumheter, då han inte förstår annat längre. Hans svar blir en tirad om vad en utrensning innehåller för moment, men fortfarande gäller det alla, alla, och inget om hur det skulle fungera. Detta är en dagdröm, en politisk infantilism. Jag menar att de migranter som kommit hit legalt inte kan räknas ihop med alla de andra under devisen: alla ska ut. Och jag ger exemplet Östman, som är i Österrike och skulle åka ut tillsammans med alla, om den staten anammade hans synsätt. Jag försöker att uttrycka både vad jag är för och emot. Är det någon här som förstår något längre?

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Christer L; problemet med lagar är att efterleva dem. Om människor har kommit hit och befinner sig I sverige olagligen ska de väl skickas tillbaka oavsett hur många de är? Annars hamnar vi i en amerikansk Obama/Dacasituation där de som varit här länge och rotat sig ska få ett fritt pass även om de kom hit olagligt.

    Fredrik Östman har rätt. Vi måste mobilisera den kraft vi har och se till att dessa personer lämnar landet. Kan man slänga ut dem som har riktiga tillstånd och som till etthundra procent etablerade men där arbetsgivaren (sic!) gjort ett misstag, så ska man väl agera på samma sätt i dessa fall? Eller ska man gör en ny ”afghan”?

    Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Christer, jag skrev ett svar om min situation som invandrare i Österrike, men den verkar inte ha kommit fram. Kan hända att jag skrev den på telefonen, och den är tydligen fortfarande i limbo på grund av någon borttagen kommentar för månader sedan. När skall redaktörerna lära sig att bara taga bort kommentarer de inte vill ha i stället för att markera dem som SPAM?

    Jag är alltså i Österrike i enlighet med gällande lag och etablerade principer. Jag har ett jobb och försörjer mig själv och är på inget sätt kulturellt inkompatibel, utan anpassar mig lydigt till gällande kultur. Det kan inte jämföras med det fenomen vi kallar ”migranter”, alltså hela folk som drager omkring och invaderar andra länder med omfattande kulturell påverkan som följd. Alla migranter måste utvisas i den mån rättsstatliga principer tillåter det, men det skall vara äkta rättsstatliga principer, vilket betyder att alla som har släppts in i t.ex. Sverige i strid med gällande lag och gällande regler, t.ex. vad avser entydig identifiering och visad välvilja och och gott uppförande, mycket väl kan utvisas, till och med måste det om vi verkligen menar allvar med våra rättsstatliga principer. Ty de skall skydda inte bara de subjekt som är uppenbara och synliga, utan i första hand alla de subjekt, det svenska folket, som INTE är synliga och uppenbara i det enskilda fallet. Det är detta som är innebörden i begreppet ”rättsstatliga principer”.

    Gillad av 2 personer

   • Christer L skriver:

    CMMK10 skrev om asylsökande att det ligger i begreppet att de ska återvända ASAP. Migranter, skrev han, ska tas emot enbart om de har jobb och bostad ordnat, samt sjukförsäkring. Fredrik Östman svarade på detta: ”Varför skall vi släppa in migranter alls? Nej! Ut!”

    Alltså handlar min kommentar till Fredrik om den frågan, det framgår tydligt: Jo, av samma skäl som gäller för dig. Till min oerhörda häpnad är det inte en utan fyra som inte förmått förstå min formulering. Och man bygger upp ett resonemang som om jag är fan själv och Stefan Löfvens gode vän. Vet ni vad orden ”samma skäl” betyder? Vad är det med er?!!!

    Gilla

 12. Axel T skriver:

  Det skuldsatta sovande folket får snart sin dom, när Lööf och Björklund sitter i Löfvens knän. Importens politiska kraft kommer att begränsa oss infödingar både mentalt och ekonomiskt. Feministerna blir förpassade till källarnivå. 82 % sovarna får vad dom förtjänar. Rätt åt dem, men tyvärr drabbas även vi vakna.

  Gillad av 1 person

 13. phnordin skriver:

  återigen en fråga som kräver bred debatt, men som undanhålls allmänheten av en självsvåldig maktapparat. Man kan föreställa sig hur en väl samkörd kår av ämbetsmän/kvinnor med förtjusning anammar Global Compact väl medveten om den kraftiga effekt den kommer att få på det svenska samhället. I detta fall vore en folkomröstning i hög grad motiverad.

  Gillad av 3 personer

 14. Staffan W skriver:

  Även om överenskommelsen inte är bindande kommer Sverige att vilja följa den till punkt och pricka på ett sätt som andra länder inte gör. Och i värsta fall ha den som bas för en tvingande svensk lag. Så har man gjort i klimatfrågan där vi nu enligt lag ska nå det omöjliga målet ”fossilneutralitet” år 2045, samtidigt som några av de största utsläppsländerna (Kina, Indien) får fortsätta öka sina utsläpp med en faktor av 60% av BNP ökningen!

  Gillad av 4 personer

 15. Johan Faxon skriver:

  I FN s deklaration 1947 står bland annat att följande ska anses som folkmord:

  “Att avsiktligt påtvinga gruppen levnadsförhållanden som är avsedda att leda till dess fullständiga eller partiella fysiska förgörelse; (d) Att vidtaga åtgärder avsedda att förhindra födslar inom gruppen; (e) Att med tvång förflytta barn från gruppen till en annan grupp.”

  Gillad av 5 personer

 16. De kontraproduktiva besluten skriver:

  Vad gör långfilmer engagerande? Inte är det fakta. Hur mycket fakta vi än knaprar i oss så är det känslor som driver oss framåt genom våra enskilda liv. Lika moderna i dag som hundra tusen år sedan. Så där har utvecklingen stått still. Vad som däremot skett är att vi blivit fler. Och att vi på ett ögonblick vet vad som sker – var det än geografiskt händer – med hjälp av Twitter och Facebook. De i sin tur kan synkronisera miljontals människor i ett enda ögonblick. Emotionella amplituder kan hastigt uppstå och resa sig som en tsunamivåg. Som vid en låglänt kust. Det betyder att utlösningen av konflikter, mellan människor, kan ske mycket snabbare i dag än förr. På så vis har informationsteknologin byggt upp en mer farlig och ömhudad värld. Där minsta störning, på ett ögonblick, kan utlösa miljoner människors kollektiva kraft. Den arabiska våren är ett typexempel på det. I vars efterdyningar vi fortsatt lever, även här uppe i norden. Där bland annat Libyens kollaps fortsatt påverkar Sverige. Att i en mer hyperkänslig värld medvetet öppna upp för än mer migrationsströmmar torde göra latenta krutdurkar än torrare. Och skapa helt nya. Speciellt om man betänker att moderna välfärdssamhällen helt byggts upp av och för en inhemsk befolkning. Hur många av FN:s 200 medlemsländer har byggt upp motsvarande välfärdssystem av nordisk modell? Till del vilande i beroende av ytterst känsliga och sårbara infrastrukturer. Att öppna upp dessa resurser för en hel värld var aldrig avsikten. Och att göra det när snabbhet i informationsutbyte tagit bort en kollektiv tröghet, blir som att ropa efter mer av etniska konflikter. Sverige anträder nu en direkt livsfarlig väg, när vi den 10 december undertecknar FN-avtalet ”Global Compact for Safe, Orderly and Regular migration”. Aningslöshet står skriven i eldskift över himlen. Tror politiker att de kan göra om människan, till en varelse än hon är? Jag räds in märgen för politiker som räds Jordan Peterson – för en avtalsskrivande politiker som ber en psykiatriker krypa tillbaka under sin sten. Ett extremt emotionellt uttalande, från högsta politiska ort, som visar vad just primitiva känslor kan få människor till. Nu med en avtalsskrivande penna uti sin hand.

  Gillad av 5 personer

 17. Elisabeth skriver:

  Ja, detta FN_avtal är ett globalist avtal som heter duga. De främsta globalistföreträdarna på den svenska politiska scenen just nu är förstås Lööf och Björklund ( och Bildt m fl ) som nu vill dra ett eller flera partier med sig för att erövra makten. En av deras europeiska föredömen är väl Macron och se vad nu som händer i hans land. Vanligt folk i Frankrike har det tufft, kan knappt leva på sina löner, höjda gas-bensin–dieselpriser blev droppen som satte igång de stora demonstrationer och våldsamheter som nu härjar landet och som sprider sig ut i Europa. Svensken tror sig skyddad i den svenska välfärden men den bryts snabbt ner och att implementera ett dokument som detta FN-avtal gör utförslöpan än snabbare.

  Gillad av 6 personer

 18. Fool me once, shame on you. Fool Chuck Norris once and he will roundhouse kick you in the face. skriver:

  Undrar hur många som har skrivit till ledarskribenter och frågat varför de inte tar upp detta. Jag skrev till en och svaret blev en googling med de två länkar som Jan-Olof anger. Han skrev att han ”kanske borde” ta upp det. Ett skämt, de är våra fiender.

  Gillad av 4 personer

 19. micaelsblogspot skriver:

  Reblogga detta på Micaels Lidéns Blog och kommenterade:
  Lägg ner FN, det som bstämms där är enbart till ondo för gemene man.
  Att detta viktiga dokument inte är översatt till svenska är ett tecken på.att man har mörkat innehållet, det var aldrig menningen att detta skulle komma upp till ytan för diskussion för svenska folket.
  Att Sverige med Löfven i spetsen kommer att skriva under för Sveriges undergång står klart sen länge. Han står först i kön med sin Mont Blanc penna.

  Gillad av 4 personer

 20. Björn skriver:

  PK-globalisterna börjar känna flåset i nacken från det ”uppvaknande folket”, och paniken sprider sig! Nu gäller det att förstöra och ödelägga så mycket det bara går, innan de blir utvädrade av de ”extrema högerkrafterna”, dvs vanligt folk som äntligen fått upp ögonen för att deras tillvaro på allvar är hotad av massinvandringsförespråkarna! ”Vi var bundna av avtal”, kommer de sen att anföra som ”försvar”, när dessa landsförrädares barn och barnbarn så småningom kommer att ställa dem mot väggen, och kräver svar på hur i h-e de kunde göra så mot sina egna!

  Gillad av 8 personer

 21. Aurora skriver:

  Man kan inte låta bli att misstänka att Sverige faktiskt utnyttjat sina 2 år på FN-stolen mycket effektivt. Hrla världen ska driva svensk migrationspolitik. Och eftersom det avses fattiga länders migration till rika länder så har ju de fattiga inget emot att skriva på medan alltfler tilltänkta immigrationsländer nu vägrar. Kan bara hoppas hela avtalet blir ett fiasko.

  Gillad av 4 personer

  • Christer L skriver:

   Aurora – Mycket obehaglig sammanfattning där. Politikerna offrar vårt hemland åt globalismen, som föregångare och exempel för världen i övrigt. Rituellt folkmord.

   Gillad av 4 personer

 22. Arthur skriver:

  Jag misstänker att denna global compact on migration i verkligheten härör från någon illa illuminerad vrå av den svenska utrikesförvaltningen. Den cyniska bristen på respekt för värdfolk och skattebetalare liksom ett antal pk-svenska formuleringar antyder det.

  Migrationshanteringen är en av rikets storindustrier med tiotusentals offentligfinansierade medarbetare. Ett antal sluga entrepenörer har också blivit förmögana på den. Mot sådana intressen väger vår allt för svaga demokrati och våra allmänna val tyvärr lätt, i alla fall så länge media inte är på folket sida utan sopar så mycket som möjligt under mattan.

  Gillad av 5 personer

 23. Axel T skriver:

  Bert Karlssom!! Vänligen engagera dig mer offentligt i dagens flummiga politik. Vi mesiga Svenskar behöver en sån som du. Om någon vet hur flummit det är, så är det du!! Du har ju insikten i hur myndigheterna sköter upphandingarna enligt PK normen.

  Gilla

  • Fool me once, shame on you. Fool Chuck Norris once and he will roundhouse kick you in the face. skriver:

   Ja hans handlingskraft behövs för återvandringen. Färjor med kasinos kanske?

   Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.