GÄSTSKRIBENT JOHAN THYBERG: INKONSEKVENSER I DEN POLITISKA DEBATTEN

Efter riksdagsvalet i september råder i Sverige ett politiskt vakuum. Ingen regering har ännu tillträtt och samtalen om att få till en sådan verkar låsta. En orsak till detta är den så kallade sjuklöverns (S, MP, V, M, C, KD och L) ovilja att tala med SD. Anledningen till detta sägs vara partiets ”nazistiska och rasistiska rötter”. I praktiken har man därigenom anklagat 1,1 miljoner väljare för att ha idéer av detta slag. Personer med extrema åsikter har förvisso funnits i alla tider och detta gäller inte bara SD utan även övriga partier. Även utan att vara anhängare av SD måste man undra vad det är som pågår.

Det mest relevanta sättet att bedöma ett partis rötter och grundläggande idéer borde vara att ta del av dess partiprogram. Dessa röstas fram på partistämmor och representerar de visioner som majoriteten av partiets medlemmar ansluter sig till.

SD bildades 1988 och är det yngsta av våra riksdagspartier. I det program som antogs 1989 framförs till stor del sådant som inte kan anses kontroversiellt. Det gäller till exempel att:

Staten skall garantera varje medborgares okränkbarhet och lika värde oavsett status eller bakgrund… den parlamentariska demokratin i vårt land skall vara representativ för folkviljan genom att folket i fria och regelbundet återkommande val beslutar om riksdagens sammansättning.

Det som sticker ut är i mångas ögon den negativa inställningen till dåvarande invandrings- och flyktingpolitik. Huvudbudskapet där är att:

Vi ska huvudsakligen ta emot flyktingar och invandrare av europeisk härkomst då européerna är de som bäst etniskt och kulturellt kan smälta in i det svenska samhället.

Som skäl för denna inställning hänvisas i det inledande bakgrundskapitlet till problem med integrationen samt ökat våld och ökad brottslighet.

I det program som antogs 2011 och som fortfarande gäller i stort betonas åter att:

SD är uppbyggt enligt grundläggande demokratiska principer… [och] bekämpar alla rörelser och idéer som vilar på antidemokratisk grund och försvarar alla individers grundläggande människovärde och alla folks rätt till självständighet och demokratisk utveckling.

Beträffande invandring framförs att:

SD motsätter sig inte invandring men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet.

Rörande flyktinginvandringen sägs att:

Den bör vara begränsad till en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och som endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd.

Det mesta av detta har anammats av S, M och KD medan MP, V, C och L förespråkar en mer generös inställning. Mest långtgående är MP som i sitt program säger följande:

Miljöpartiet de gröna har en vision om en värld utan gränser, där alla människor kan flytta, och ingen tvingas fly. Vi tror inte på länders rätt att välja sina invånare, vi tror på människors rätt att välja var de vill bo. Vi ska möta människor med möjligheter, inte murar. Alla ska kunna leva, arbeta och förverkliga sina drömmar där de önskar. Fri rörlighet borde vara en mänsklig rättighet.

V intar en snarlik inställning men i stort sett det enda som sägs om detta är att:

Sverige skall föra en human flykting- och asylpolitik där varje asylsökande garanteras rätten till en individuell prövning under värdiga omständigheter och med generösa kriterier för flyktingskap och asyl. 

Den som hårdast av alla kritiserat SD:s invandringspolitik är Annie Lööf. I sitt program från 2014 och sitt valmanifest från 2018 skriver C dock inte mycket om detta. Det är ändå uppenbart att man har en inställning liknande den hos MP:

Centerpartiet strävar efter öppna gränser, fri rörlighet samt en generös och human flykting- och invandringspolitik.

Det man förespråkar är en långtgående globalism:

Den ömsesidiga fria rörligheten inom EU bör utvidgas så att den omfattar hela världen… En värld där det är lika naturligt att flytta mellan nationer som inom nationen.

L har liksom C en ytterst kritisk inställning till SD och dess invandringspolitik. Partiet bildades 1934 genom fusion av Sveriges liberala parti och Frisinnade folkpartiet. I programmet från då sägs inget om invandring men idag ivrar man liksom MP och C för en fri rörlighet:

Vår vision är att fri rörlighet världen över erkänns som en mänsklig rättighet. Som liberaler strävar vi efter att stegvis förverkliga det långsiktiga målet om en värld där människor kan röra sig fritt utan politiska hinder och där var och en själv kan bestämma var han eller hon ska söka skydd, bo och arbeta.

De största partierna, S och M, är i sina partiprogram antagna 2013 fåordiga om invandring. Det enda S skriver om detta är egentligen följande rader:

Sverige ska erbjuda en trygg fristad åt människor som tvingas fly från förföljelse och våld. Vi vill ha en generös och reglerad invandring. Alla kommuner har ett ansvar att ta emot flyktingar och alla insatser ska syfta till att möjliggöra arbete och egen försörjning, rätt till utbildning och en egen bostad”.

M tar också de bara mycket kort upp dessa frågor i sitt program:

Sverige ska vara ett land präglat av en generös och human asylpolitik. Samtidigt ska mottagandet vara rättssäkert och tydligt reglerat. För att öppenhet och solidaritet ska bibehålla ett starkt stöd behöver dock integrationen fungera bättre. 

Partierna tar i sina program inte upp invandringens kostnader. I maj 2018 framlades dock en rapport om flyktinginvandring och integration av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Där presenteras en analys gällande flyktingar som kommit till Sverige 1982 – 2014 och var 20 – 50 år gamla vid invandringstillfället.

Resultaten visar att en genomsnittlig flykting under sina 58 år i Sverige kommer att motta en nettoomfördelning via de offentliga finanserna om cirka 74 000 kronor per år. Spannet mellan grupperna med högst och lägst integrationspotential är 53 000 – 94 000 kronor. En separat analys av 2015 visar att det från de offentliga finanserna då gjordes en omfördelning av 42 miljarder kronor till den totala flyktingpopulationen, vid denna tid 690 000 personer (sju procent av totalbefolkningen). För 2018 beräknas denna omfördelning öka till 55 – 60 miljarder kronor på grund av det stora antalet migranter de senaste två, tre åren.

För att förstå vad 42 miljarder kronor för år 2015 innebär kan en jämförelse göras med olika poster i statsbudgeten för detta år (räknat i miljarder kronor): rättsväsendet (41); försvar och samhällets krisberedskap (48); ekonomisk trygghet vid ålderdom (38); hälsovård, sjukvård och social omsorg (62); utbildning och universitetsforskning (64); kommunikationer (49); avgift till EU (40). Det rör sig alltså om en betydande post. Var skulle summan hamna om de idéer om en fri invandring som flera av riksdagens partier har skulle omsättas i praktiken?

De partier som anklagar SD och dess 1,1 miljoner väljare för att vara nazister och rasister borde rannsaka sitt eget förflutna. Detta gäller inte minst C som har extrema rötter i detta avseende. Partiets historia går tillbaka till Bondeförbundet, bildat 1913 som ett intresseparti för landsbygdens folk. De tidiga programmen är korta och rör främst frågor av vikt för landets jordbrukare. I programmet från 1933 kommer man dock även in på visioner som liknar vad som då växte fram i den tyska nationalsocialismen. Detta uttrycks på följande sätt:

Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling.

Efter andra världskriget, då Bondeförbundet hade ingått i den samlingsregering som agerade undfallande gentemot Tyskland, hade de rasistiska tongångarna mildrats men i 1946 års program framfördes fortfarande sådant som att:

Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling.

I C:s program för idag finns liksom för övriga partier inga formuleringar av detta slag.

Liberalernas föregångare, Folkpartiet (FP), bildades 1934 genom en sammanslagning av Sveriges liberala parti och Frisinnade folkpartiet. I partiets program från då finns formuleringar av misstänkt rasbiologisk karaktär:

Allt, som leder till folkstammens försämring och sedernas urartning, motarbetas. Respekten för andliga, religiösa och etiska värden måste upprätthållas, så att den allvarliga livssyn som hör till vårt folks värdefullaste arv, bevaras och vidgas.

Tio år senare finns likartade formuleringar ännu kvar. De har dock försvunnit 1962 och man nämner då att ”vidsträckt politisk asylrätt” skall finnas liksom ”betryggande rättsskydd vid behandlingen av flyktingar”.

I äldre program för S och V finns inget av rasistisk karaktär. Det gäller istället att ta kontroll över produktionsmedlen, i V:s fall även med våld. Detta parti uppstod 1917 som en avknoppning från S med namnet Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (SSV). Man bytte 1919 namn till Sveriges kommunistiska parti (SKP) och antog de teser som Komintern under ledning av Sovjets kommunistparti hade satt upp. En kursändring inleddes på 1960-talet då man fjärmade sig från den av Stalin förda politiken och bytte namn till Vänsterpartiet kommunisterna (VPK). Kopplingarna till Sovjet och dess politik bestod dock.

Det dröjde sedan fram till den östeuropeiska kommunismens sönderfall innan man 1990 tog bort namnet ”kommunisterna” ur partinamnet och blev V. Tio år senare höll partiledaren Gudrun Schyman ett tal där hon förklarade att:

Vi har en gång för alla brutit med den kommunistiska traditionen. Vi avvisar Lenins parti- och statsteori. Vi avvisar de kommunistiska teorierna om den väpnade revolutionen, partiets ledande roll och enpartivälde och planekonomi.

Detta tal splittrade partiet och kritiserades av ledande företrädare, däribland den senare partiordföranden Lars Ohly. I vilken mån V verkligen tagit avstånd från sin antidemokratiska historia finns det olika åsikter om.

Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga svenska riksdagspartier har en historia som innehåller antidemokratiska inslag som man haft svårt att fullt ut göra upp med. I alla partier har även i nutid funnits företrädare vars agerande lett till uteslutning. Att sju av riksdagens partier trots detta vägrar att tala med det åttonde och tredje största måste för många verka märkligt ur demokratisk synpunkt.

Johan Thyberg är pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet samt legitimerad läkare och författare till flera böcker och debattartiklar om medicinsk vetenskap.

40 reaktioner på ”GÄSTSKRIBENT JOHAN THYBERG: INKONSEKVENSER I DEN POLITISKA DEBATTEN

 1. Aurora skriver:

  Det är nog därför som 7-klövern tävlar om att skrika högst om SDs bakgrund för att gömma den egna smutsiga byken och lik i garderoberna. Både historiskt och dagsaktuellt där flera partier är djupt infiltrerade av terrorsympatiserande islamister samt i vissa partier extrem våldsvänster.

  Gillad av 2 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Ls, Mps Cs och alla globalisters fria globala rörlighet kunde man få för den kategori vi unnar detta goda genom att den villkorades med ekonomisk garant och bevis på sådan kunde då fungera som ett globalt visum.

  Garantens åtaganden skulle då innebära att inga extra kostnader drabbade de länder där resenärerna dök upp.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Även generellt kunde man kräva ekonomisk garant som villkor för full rörelsefrihet tillsammans med krav på garanten på rätt nivå, när en klient begått våldtäkt eller haft ihjäl någon. – Man har där receptet för en självfinansierad kriminalitet där dess totala kostnader fördelas på de dömda brottslingarnas garanter.

   Men jag rekommenderar generella skattefinansierade belopp som hjälp med folks brottsförsäkringskostnad, – som man när skattebetalaren fått ansvaret för sina pengars fördelning, kan kanalisera till dem man solidariserar sig med.

   Gillad av 1 person

 3. olle holmqvist skriver:

  små tillägg:
  ”ag är övertygad om att den amerikanska regeringens svårigheter i stor utsträckning beror på det faktum att det i Amerika finns en massarbetslöshet, som gör det naturligt för många vita att försöka vältra över fattigdomen och arbetslösheten på de svarta i den tron att de därmed slipper att drabbas själva. Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden. Därför kan vi angripa arbetslöshetsproblemen på ett helt annat sätt, i medvetande om att det vi gör är en sak som i varje fall inte influeras av skiljaktigheter i hudfärg eller religion utan att våra insatser får sin motivering uteslutande med tanke på arbetslöshetsfrågan själv. Därför bör vi måhända vara litet mera ödmjuka när vi nalkas det här problemet än vad vi många gånger kanske är. – Tage Erlander 1965

  ”Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige!
  Per-Albin Hansson Tal på Svenska Flaggans Dag den 6 juni 1945.

  Så har vi ett ”Sverige åt svenskarna, svenskarna åt Sverige” av Per-Albin från tror jag 1924 som jag inte snabbt kan hitta.

  Gillad av 7 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   OLLE HOLMQVIST — Just det, för några decennier sedan var det helt naturligt för de politiska partierna att verka för svenskhetens bevarande. Vad som har hänt sedan dess är en total helomvändning, där ex-vis dåvarande statsminister Erlanders språkbruk från 60-talet skulle stämplas som ”rasistiskt”.

   Hur kan det ha blivit så? Hur kan en destruktiv, sverigefientlig åsiktsriktning så snabbt ha infekterat oss? Ett gäng idéer som bland annat kodifierades i principen om ”Mångkulturalism”, med sammanhängande allt mera huvudlös migrationspolitik.

   Det enda parti som stod emot den här giftiga vänstervinden var SD. Och i decennier har partiet stått isolerat, hånat och smutskastat.
   Övriga partier, som blivit lydiga redskap för idiotvänstern, fortsätter in i det sista med den här enfaldiga politiken, allt medan vem som helst kan se hur ”mångkulturen” katastrofalt misslyckats med vad den PÅSTOD sig vilja åstadkomma. Tydligen vill överheten ha det så.

   Gillad av 1 person

  • rksmrgs skriver:

   ” … det vore roligt om detta land med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folk­element.” Ulla Lindström (S) Utvecklingsminister i Erlanders andra regering 1955

   Gillad av 1 person

   • olle holmqvist skriver:

    ja, det vore intressant om någon ville skriva om den här omsvängningen. För svensk del:
    motiv: vi är ju så rika och gynnade. inga krig efter Bernadotte blev kronprins. För tysk del:
    Vi har sabbat vårt rykte som ”kulturfolk” så gravt att det bara kan repareras genom att visar
    extrem-generositet, medge skuld ! kryp, ducka !

    Gilla

   • Hovs_klipphällar skriver:

    RKSMRGS — Ja, det HADE varit roligt!! Men somliga intressen ville något annat. Somliga intressen hatade vårt land och vill se det förstört.:

    ”Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!”

    https://sv.wikiquote.org/wiki/Tobias_H%C3%BCbinette

    — Den här dåren är fö. anställd i universitetsvärlden, där han kan indoktrinera naiva studenter med sitt hat. Så ser det ut numera.

    Gillad av 2 personer

 4. MartinA skriver:

  ”Personer med extrema åsikter har förvisso funnits i alla tider..”

  Visst. Och nu har de 349 mandat i riksdagen. Johan Thyberg argumenterar att SD är samma sorts svenskhatande knasliberaler som övriga riksdagspartier. Och det har han ju helt rätt i. Vad tröst det nu månde vara.

  Gillad av 1 person

 5. Jan Andersson skriver:

  Drömmen om öppna gränser, en vision om en värld utan gränser, där alla människor kan flytta är också gränslöst korttänkt.

  Svenskar kan alltså utan vidare när som helst flytta från Sverige, men var är vi lika gränslöst och kravlöst välkomna?

  Vi borde känna ansvar för att andra skattebetalare har avstått från möjligheter därför att de bland annat har kostat på sina barn ”världens bästa skola” för att dessa så småningom skall ta över och göra Sverige till ett fortsatt bra land att leva i. Det innebär inte alls att vi skall vara inlåsta i Sverige som i DDR, men var finns i dessa barnsliga drömmar en vuxen eftertanke om ansvar och realism?

  Nu har alldeles för många väljare fallit för drömmen om ett framtida helt kravlöst liv under evig sol och palmer med en kokosnöt i handen.

  Och 40 miljarder TILL EU? Vad (fan) får vi för det? Helt sanslöst. Politiker, väx upp!

  Gillad av 5 personer

  • MartinA skriver:

   Det känns som det är dags för litet utbildning. För att inte säga uppfostran. Och se och förundras. Det är precis vad verkligheten har planerat för oss 🙂

   Gillad av 1 person

 6. Lenam skriver:

  Särskilt märkligt är det att de partier som gradvis själva kommit till insikt om att missbruket av asylrätten måste begränsas inte kan tänka sig att tala med SD. Deras tal om uppstramningar och begränsning är således bara tomt prat. Vad i sakpolitiken är så svårt och känsligt så de avstår från hela sitt partis möjligheter att driva sin politik för att slippa inflytande från ett demokratiskt parti? SD s framgångar är ju en följd av deras egen misslyckade och kostnadskrävande politik som deras medborgare inte gillar. Dom borde verkligen skämmas.

  Gillad av 1 person

  • Karl skriver:

   Talmannens agerande så här långt är inte så dumt faktiskt.
   Det han gjort är att hålla upp en spegel framför partiledarna i hopp om att någon av dem ska se hur dumhet och tjurskallighet generat flinar tillbaka.
   Ännu har det inte fungerat, men i takt med att nyvalet kryper allt närmare ökar våndan inför vad ett nyval kan medföra. Vi får se om någon tar sitt förnuft till fånga innan spelplanen blir ännu jobbigare.

   Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    För att kunna ta sitt förnuft till fånga behöver man innerst inne ha ett sådant, förnuft alltså. Här misstänker jag att nuvarande partiledare brister allvarligt på den punkten. Har man aldrig haft ett förnuft så vet man ju inte vad det innebär. Men kanske finns personer i partiledarnas omedelbara närhet som trots allt inte är helkorkade. Då kanske det finns hopp.

    Gilla

 7. Werner von Winchelbaum skriver:

  Tack professor Thyberg for detta, pa historiskt forskningsarbete grundade, sakliga inlagg. En djup chock for mig att Annie Loof’s parti, innan namnbytet, hade rotter djupt i den bruna smeten. Har Fru Loof nagonsin ”forklarat” detta?

  Vad hander med Sveriges internationella anseende om Fru Loof valjs till statsminister och hennes partis bruna rotter beskrivs i tidningar varlden over?

  Werner

  Gillad av 1 person

 8. Aha skriver:

  Tack för en gedigen genomgång av de sakliga omständigheterna när det gäller partiernas inställning till invandring och globalism.
  Det finns skäl att tro att utan brunsmetningen av SD, deras bakgrund men också övertrampen från partiets företrädare, hade SD varit betydligt större med tanke på hur extremt omfattande invandringen har varit i Sverige. I skrivande stund är det fortfarande många svenskar som på fullt allvar ser SD som ett gangsterparti som inte värjer för att slåss med järnrör.

  Vad gäller de övriga partiernas mindre bra bakgrunder anser jag att det är bättre att lyfta fram deras samröre med radikal Islam, deras curlande av återvändande IS-terrorister och hjälp till terroristorganisationer i Palestina.

  Åkessons borde skjuta in sig på de övriga partiernas samröre med radikal Islam. Ta fram citat från partiernas samarbetspartner etc för att visa hur odemokratisk den miljön är.

  En infantil befolkning har låtit sig bli manipulerade.

  Gillad av 3 personer

  • Elisabeth skriver:

   Jag tackar också för en värdefull genomgång, Johan Thyberg, och håller med signaturen AHA om att Åkesson borde fokusera på vissa partiers samröre med radikal islam. Det måste upp ljuset.
   Politikerna på riksplanet är ömkliga, de sätter de egna karriärerna före landets väl. Därför kan det vara uppiggande att få höra vilka förnuftiga politiker som finns på kommunal nivå. Lyssna gärna på Staffan Doppings intervju med Staffanstorps kommunalråd Christian Sonesson ( ja, det är han med husvagnarna ). Sonesson är ung, frispråkig, uppriktig och handlingskraftig och han har inga problem med att samarbeta med SD. Inte konstigt att hans kommunala variant av partiet, M, fick 42 % i valet. På riksplanet röstade däremot bara 19 % av Staffanstorpsborna på Stockholmsmoderaterna. Säger väl allt. Med en stark politiker som Sonesson som partiledare hade M gjort ett rekordval ! Velpottan Kristersson är något av en katastrof.
   https://kvartal.se/artiklar/fredagsintervjun-christian-sonesson/

   Gillad av 1 person

   • W skriver:

    Lilluffe har fått många tillnamn inte något är hedrande.
    Spelar man med falska kort, ljuger och inte är Karl för sin hatt är det rättmätigt.

    Gilla

 9. sjodinbjorn2hotmailcom skriver:

  Alla partier i ”De sju´s gäng”, har historiskt, investerat kraftigt i ”snällismen”. Jag tror att de ekonomiska och samhälleliga kostnaderna för detta, grovt underskattats. I alla fall officiellt. De flesta, även politiker, har sina tankar om hur Det Gigantiska Misstaget kommer att sluta. Ingen vill bli sittande med Svarte Petter (hoppsan). Ju längre tid man kan överleva innan den politiska domen faller, desto bättre. För att slippa ta en seriös politisk diskussion, pekar man bara finger åt sanningssägaren.
  För te.x. Annie Lööf räcker det med att ”ta det tunga politiska ansvaret” för en tid. Och kratsa kastanjerna ur elden. För att sedan försvinna till en annan spelplan. Men jag tror Stefan Löfven hinner före. Det börjar redan i P1 framskymta (försiktigt) att det finns en möjlighet, att han håller på att backa ur. Jo, jo.
  Annie spelar ett högt spel. Det kan gå väldigt fort nu. Det rör sig rejält, djupt nere i Folkhavet. Hur stark är hon, när Folket (och journalist kåren) svänger runt, och pekfingrarna pekar mot henne?

  Gillad av 1 person

 10. Tritonen skriver:

  Jag tycker det är störande att journalister och vissa politiker betecknar SD som ”bruna”, dvs nazister.
  Senast igår i P1, Studio ett, talade ABs Anders Lindberg om ett regeringsalternativ med Kristersson som statsminister som ”blåbrunt”. Programledaren borde ha ställt följfrågor, men icke!

  Gillad av 1 person

 11. Science in Society skriver:

  Jag missade i texten att ta upp något om Moderaternas historia. Partiet bildades 1904 som Allmänna valmansförbundet, ändrade 1952 namn till Högerpartiet och 1969 till Moderata samlingspartiet (numera bara Moderaterna eller Nya Moderaterna). I de tidiga programmen, till exempel från 1904, 1919 och 1934 (alla kortfattade) finns inget upptaget om invandring och inte heller – i motsats till förhållandet för C och L – något av rasbiologisk karaktär.

  Johan Thyberg

  Gillad av 1 person

 12. Dandersan skriver:

  Annie Lööf har sagt att invandrare som kan försörja sig är välkomna.

  Hon gör då frågan om invandring till en ekonomisk fråga, vilket gör det lättare för utvärdering.
  De övriga partierna gör mottagandet till en moralisk fråga. Frågan blir då mer komplicerad.
  Får migranterna det bättre här.
  Går deras välbefinnande ut över resten av befolkningen.
  Väger det jämt eller försakar någon något.

  SDs inställning är att vi skall slippa försaka något alls. Vilket överensstämmer med Annie Lööfs!

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   ”Annie Lööf har sagt att invandrare som kan försörja sig är välkomna.”

   Så Annie vill kasta ut hundratusentals av våra framtidssvenskar! Där ser man 😉

   Om man nu inte räknar bidrag, kriminalitet och tiggeri som att man ”kan försörja sig”?

   Gillad av 1 person

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Dandersan — Lööf har sagt en massa konstiga saker, bl.a. att Sverige kan ta emot 30 miljoner ”nybyggare”. Den dominerande attityden verkar vara något åt det hållet.

   Kort sagt kan man varken ta henne eller hennes parti på allvar, annat som ännu en spik i kistan för vårt land.

   Gillad av 1 person

 13. Kristina von Heland skriver:

  Du skriver om kostnaden i början. Det som jag tycker är förunderligt är att svensken tycker att kostnaderna är helt OK; det sa de flesta i senaste valet.
  De som jobbar i produktionen, de som betalar för alla de andra blir färre rent procentuellt. Hur länge ska de stå ut? För mig handlar mycket i kronor och ören.
  I Tyskland betalade folket med sina pensioner bland annat för att bekosta följderna av kommunismen i DDR då muren föll. Det var en enorm upprustning, som ett nytt tyskt under. Man gjorde det för man var av samma folk.
  Nu har tyskarna ledsnat, Merkel lämnar. Det blev för tungt helt enkelt att betala. Tysken vill ha ordning, ska man till läkaren kl 10 är man där, väntar tyst på sin tur. I ett turkområde reste de en guldfärgad staty över Erdogan, ganska symboliskt. De revs ner av kommunen ganska omgående. De har inte tyskt medborgarskap de flesta då det är ganska omöjligt att ha dubbelt medborgarskap. Det är runt en miljon. Vad händer med dem? Jag tänker på bilindustrin som snart gör elbilar, det är superlätt att bygga dem jämfört med bensinmotorer.
  Problemet blir samma som i Sverige, ett sjunkande antal personer ska betala för de andra. Wir schaffen das…nicht.

  Gillad av 1 person

 14. Mikael Steinwall skriver:

  Hatretoriken (!) mot SD tilltar, nu när partiet är jämnstort med M. Men det är i grunden inte en fråga om ”bruna” rötter, det är snarare en frustration inom framförallt M och S över förlorade röster. Och om det fanns journalister värda namnet i det här landet kunde de göra som Johan Thyberg: läsa in sig på SDs partiprogram.
  Dessutom borde ordet ”följdfrågor” återinföras i yrkeskåren, så att tex Per G Gyllenhammar får definiera ordet ”fascism”.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Molin skriver:

   Mikael, det finns inga sådan journalister i de vanliga svenska medierna, de valde sida redan på Palmes tid, när han med S i spetsen och med följe av M, C, KD och FP införde omgörandet av Sverige till ett mångkulturellt land. Dessa partiers och deras ledande politikers och hela mediekåren av journalisters förräderi mot, det visserligen otroligt naiva och okunniga svenska folket, är så stort att det går knappt att uttrycka i ord! De har alla blod på sina händer från otaliga mördade, skadade och våldtagna svenskar genom åren. Ansvar för detta landsförräderi måste i sinom tid utkrävas.
   De sanna journalisterna finns idag endast inom de alternativa medierna som växer sakta år för år vartefter fler blir varse det lågintensiva kriget mot svenskarna från makten och dess lakejer och anhang av alla de slag.
   SD är ju den största motståndsrörelsen i Sverige sedan länge.

   Gillad av 1 person

 15. Jaxel skriver:

  De kallar sig numera vänsterpartiet, men är likväl ett kommunistiskt parti.

  Under,rubriken ”Gemensamt ägande och ekonomisk demokrati” i partiprogrammet skriver man bl a :

  ”De rättigheter som springer ur ägandet måste begränsas och ägandet i sig övergå till gemensamma former.”

  Och

  ” Genom kommunalt eller statligt ägande ges de demokratiskt valda församlingarna ett övergripande ansvar för produktion av varor och tjänster”

  Samt

  ” I samma utsträckning som socialismen förverkligar människans rätt att bestämma över sitt arbete upphävs ägandet av produktionsmedlen överhuvudtaget, såväl det samhälleliga som det privata. ”

  https://www.vansterpartiet.se/resursbank/partiprogram/

  Gilla

 16. Samuel af Ugglas skriver:

  Så länge skribenter av alla slag inte avslöjar socialisternas fasor och vad det har kostat i människoliv hoppar jag över ”hatartiklar” mot den övriga befolkningen i Sverige.
  Förslavande och fördrivningen av den svenska landsbygdsbefolkningen den 10 Juni 1932 nämns aldrig. (En långsammare och mildare form för död och förintelse än den Stalin genomdrev). Fram tom mitten på 60 talet gick det förhållande vis enkelt genom utplundring med hjälp av skatter. Efter år 2.000 använder man sig av rovdjuren för att plåga djurhållare och ödelägga delar av livsmedelsproduktionen. Den senaste vågen av socialistisk fanatism och vansinnighet är ju konfiskation av rättigheter när det gäller att förfoga och nyttjandet av fast egendom, man klassar fast egendom som nationalpark, naturskyddsområden, naturvårdsområden, historiskt bevarandevärt, strandskydd, K-märkta byggnader osv.osv.
  Konsekvenserna av all denna dårskap diskuteras överhuvudtaget inte men Sverige Demokraternas historia den kan bli avgörande för den svenska socialismens fortlevnad?
  Hoppas vi ser slutet på de socialistiska vidrigheterna!

  Gillad av 3 personer

  • MartinA skriver:

   Men ju färre de blir, desto större kommer deras belöning bli för att ha hållit ut. Framtiden tillhör självägande bönder med rötter och historia. Såsom den alltid har gjort.

   Gillad av 1 person

   • Samuel af Ugglas skriver:

    Jan, jag känner mig hedrad för att Du frågar. Det är det inte många som vågar vilket jag tycker är djupt tragiskt.
    Prof. Bo Rothstein dåvarande Uppsala, nuvarande Göteborg skrev en otroligt tydlig inlaga i Dagens Nyheter om hur ”folkpartiet” bar sig åt när de svenska livsmedelsproducenterna förslavades. Artikeln heter ”De borgerliga får skylla sig själva” Bo Rothstein i Dagens Nyheter från den 10 Juni 1991.
    Det är en så grav vidräkning med socialisterna att DN förmodligen gjort allt för att den skall försvinna i från nätet. Jag har aldrig lyckats att finna en länk för att vidarebefordra den. Tack ock lov har jag den ännu gömd och oåtkomlig för andra.
    Man kan finna ursprunget i Bo von Stockenströms bok ”Händelser och Resor” sidorna 64 – 76.
    Förunderligt att en sådan ”händelse” skall gömmas i en för övrigt måttligt intressant bok.
    Man kan föreställa sig att den röner ungefär samma minimala uppmärksamhet bland dagens politiker som livsmedelsunderskottet i dagens svenska livsmedelsproduktion.
    Hoppas Du lyckas annars får Du kontakta mig.

    Gilla

 17. Karl Oskar skriver:

  I valrörelsen skruvade sjuklövern upp vansinnet ett antal nivåer. Ju mer ljug och oförskämdheter desto bättre verkade parollen vara.
  Efter valet är de fastlåsta i beteendet. Förutom att det blivit ännu värre.
  De beter sig just nu så lågt och illa åt att de kan inte backa med hedern i behåll.
  Kan det ens vända?

  Gilla

 18. Lars skriver:

  Inget rikt land kan ha fri invandring och absolut inget rikt land med goda välfärdssystem. Men Annie Lööf vill montera ned välfärden och utjämna löner och inkomster över världen i den heliga tron på nyliberalismen och globalismen.

  Gillad av 1 person

 19. Ola Byfält skriver:

  Docent Christian Braw har i en intressant analys av människosynen sådan den framställs i de politiska partiernas partiprogram visat, att med SD:s partiprogram som grund kan man inte alls hävda att det är rasistiskt. Tolkningen av människosynen är viktig då synen på människan har verkan på alla andra ståndpunkter och beslut. SD är avvikande gentemot de traditionella partierna då man betonar Sveriges egenart som ”ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn” där ”nationalism” betonas, vilket de övriga inte gör. Det första ordet är Sverige och det andra demokrati något man värnar om. Dock observerar man inte att i och med EU så grundar sig allt tal om människans ”värde”, ”rätt”, ”rättigheter” o.s.v. på naturrätten och inte på demokratins och RF:s portalparagraf med dess credo: ”All offentlig makt utgår av folket…”. En författningsdomstol bör inrättas omgående! – Intressant är att i Finland har Samlingspartiet (M) övergett dess gamla slogan ”Hem, tro och fosterland”, men övertagits av KD (som i Finland är värdekonservativt i betydligt högre grad än dito i Sverige).

  Gilla

 20. Sten Andersson skriver:

  Tack för en bra sammanställning av partiernas programförklaringar. Detta inlägg borde läsas av alla röstberättigade innan extraval och nästa ordinarie val. Hoppas inlägget får stor spridning.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.