Gästskribent Arvid Nilsson: Sverige i migrationens spår – en sammanfattning

logo­DGSI Sverige präglas samhällslivet och det politiska beslutsfattandet för närvarande av migrationen. De senaste årens kraftiga inflöde av asylsökande har skapat kaos i mottagningssystemet. Människor trängs nu i överfulla asylboenden, vilket leder till frustration och konflikter (1, 2, 3). Ofta riktas missnöje även mot det svenska samhället, vilket resulterar i busstrejker, matprotester och skadegörelse (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

Många i den senaste invandringsvågen har låg utbildningsnivå, vilket gör det svårt för dem att komma in på den svenska arbetsmarknaden (13). Bland dem som har med sig en högre utbildning från hemlandet finns ofta problem med bristande kompatibilitet i förhållande till den svenska motsvarigheten. Få utomeuropeiska läkare klarar Socialstyrelsens kunskapsprov (14). Undersökningar visar att de som avslutar sin SFI-utbildning klarar sig bäst på arbetsmarknaden. Dessa individer utgör dock en minoritet. Av de som invandrade 2007 har endast en tredjedel fullgjort sina SFI-studier nio år senare (15). Efter 15 år i Sverige står bara 34 procent av flyktinginvandrarna för sin egen försörjning (16). Sannolikt talar dessa siffror för att en stor andel blir livslångt bidragsberoende.

Det finns idag 130 utanförskapsområden i Sverige, där mindre än hälften i arbetsför ålder arbetar. I dessa områden har tre av fyra utländsk härkomst (17). Sverige beräknas dessutom ha ett femtiotal så kallade no go-zoner, där polis och ambulans attackeras och andra lagar än de svenska har gjorts till norm (18, 19). Bilbränder börjar bli en del av vardagen (20, 21, 22). Polisen går på knäna till följd av misslyckade organisationsförändringar och ökat behov av polisinsatser. Annan brottslighet prioriteras ner på grund av insatser vid asylboenden (3, 23). Allt färre brott klaras upp (24, 25). Missnöjet i poliskåren är stort och många väljer att sluta (26,27, 28). Begåvningskraven till polisutbildningen sänks nu för att möta behovet av nyrekrytering (29). Samtidigt påverkar systemstressen övrig offentlig sektor. Migrationsverkets och socialtjänstens anställda tyngs av orimliga och oförenliga krav (30, 31, 32). Ett stort antal kommuner har anmält sig själva enligt lex Sarah, då de inte klarar sina uppdrag (33).

Statens utgifter för migrationen stiger kraftigt (34, 35). Trots ett av världens högsta skattetryck räcker inte pengarna. Statsfinanserna går med minus mitt i en högkonjunktur (36, 37, 38). Det innebär att Sverige kommer att gå in i nästa lågkonjunktur utan resurser att möta den. Det innebär också mindre resurser till övriga samhällsfunktioner, vilket landets äldsta invånare blivit varse. Regeringens vallöfte om skattelättnader för pensionärer har inte kunnat infrias. Allt fler pensionärer lever under EU:s fattigdomsgräns (39, 40).

Skolorna dras med sjunkande resultat. Sveriges prestationer i den internationella kunskapsmätningen PISA faller stadigt och gymnasiebehörigheten minskar. Ett av skälen är tillströmningen av elever med utländsk bakgrund (41,42).

Sjukvården pressas av ett växande antal hälsokontroller av asylsökande (43). Särskilt stor är belastningen på mödravården och psykiatrin (44, 45). Vården måste även hantera individer som bär med sig obehandlade åkommor från hemlandet. TBC och antibiotikaresistens är tilltagande problem (46, 47). Köerna växer (48). Även i Folktandvården ökar väntetiderna, då många asylsökande har stort behov av tandvård (49, 50, 51). Av allt att döma kommer nu sjukvårdsresurser dessutom att behöva avsättas för åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn.

En kraftig majoritet av dem som invandrar till Sverige är män. Det har skapat en remarkabelt skev könsfördelning i befolkningen. I åldersspannet 15-19 år har Sverige nu en större könsobalans än Kina och Indien (52). Parallellt med denna utveckling har det svenska samhället fått se en våg av sexuella övergrepp, där gärningsmännen agerar i grupp. Polisens utredning lyfter fram gärningsmän med utländsk bakgrund (53). En publikation av Brottsförebyggande rådet visade 2005 en tydlig kriminell överrepresentation bland personer födda utomlands (54). En färskare undersökning från Norge bekräftar bilden (55).

Det råder bostadsbrist i 250 av Sveriges 290 kommuner (56). Det har lett till högt uppdrivna priser på hus och bostadsrätter, vilket gjort att svenskarna blivit ett av världens mest skuldsatta folk (57). Trots rekordlåga räntenivåer lever många på marginalen och kan inte klara en räntehöjning (58). Bostadsbristen begränsar dessutom företagens möjlighet att anställa personal och etablera sig i Sverige (59, 60).  Det nuvarande bostadsbyggandet kan enligt Boverkets prognos resultera i cirka 60 000 nya bostäder per år (61). Behovet är emellertid 88 000 nya bostäder per år fram till 2020 (62). Bostadsproduktionen håller alltså inte jämna steg med befolkningsutvecklingen. Med andra ord kommer bostadsbristen att förvärras.

Antalet asylsökande har minskat jämfört med 2015, men ligger fortfarande på en historiskt hög nivå. Enligt Migrationsverkets prognos i april kommer mellan 160 000 och 315 000 människor att söka asyl i Sverige mellan 2017 och 2019 (63). Till detta kommer en omfattande anhöriginvandring. Det finns således skäl att anta att de framväxande problemen kommer att fortsätta.

Vad den uppkomna situationen illustrerar är att Sveriges migrations- och biståndspolitik måste reformeras. Hjälp till nödställda kan inte bygga på att alla ska komma till Sverige. Istället bör Sverige medverka till att utveckla en infrastruktur för förmedlande av hjälpinsatser i katastrofernas närområden. Det är där vi finner de människor som inte har ekonomi och hälsa nog att förflytta sig, det vill säga de som är i störst behov av hjälp. Dessutom behöver Sverige utforma en politik som stöttar återvändande till och återuppbyggnad av katastrofdrabbade länder när läget stabiliserats. Ett fortsatt högt flyktingmottagande med åtföljande urholkning av den svenska välfärden kommer till slut att skapa ett land utan förmåga att hjälpa någon alls.

Arvid Nilsson är offentliganställd med stort samhällsintresse. Han har tidigare ägnat sig åt internationellt arbete i utvecklingsländer, men har nu slagit ner sina rötter på den svenska landsbygden.

 1. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6434096
 2. http://www.vf.se/nyheter/saffle/trangt-och-langt-till-affaren%E2%80%9D
 3. http://www.ltz.se/allmant/jamtland/polischefen-stephen-jerand-kritisk-till-tranga-asylboenden-ar-jatteorolig-for-kvinnorna-och-barnen
 4. http://www.unt.se/uppland/uppsala/hungerstrejk-pa-asylboende-3440038.aspx
 5. http://www.dn.se/nyheter/sverige/migrationsverket-gav-asylsokande-pa-buss-ultimatum/
 6. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/vi-trodde-vi-skulle-komma-till-frihetslandet
 7. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21654946.ab
 8. http://www.vk.se/1629095/skadegorelse-och-brak-pa-asylboende?mobil
 9. http://www.blåljus.se/display.asp?newsID=14029&visa=bilder&mapp=public_pictures/160511_sunne
 10. http://www.svd.se/skadegorelse-och-brak-pa-asylboende
 11. http://www.svd.se/asylsokande-hungerstrejkade-i-matprotest
 12. http://www.dn.se/nyheter/sverige/asylboendet-for-trakigt-flyktingar-hungerstrejkar/
 13. http://www.dn.se/debatt/repliker/sverige-sticker-tydligt-ut-at-fel-hall/
 14. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6394027
 15. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/fa-flyktingar-laste-klart-pa-sfi
 16. http://www.di.se/artiklar/2016/4/7/ledare-integrationen-mer-akut-an-vad-vi-trodde/
 17. http://www.dagenssamhalle.se/debatt/m-har-regeringen-tappat-fragan-om-utanfoerskapet-27727?pack=27608
 18. http://www.svd.se/55-no-go-zoner-i-sverige
 19. http://www.dn.se/nyheter/sverige/sveriges-mest-utsatta-bostadsomraden/
 20. http://www.svd.se/dramatisk-okning-av-bilbrander-i-malmo
 21. http://www.dn.se/nyheter/sverige/fordubbling-av-antalet-bilbrander-sedan-ar-2000/
 22. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/tre-bilbrander-pa-en-timme-i-malmo
 23. http://www.svd.se/polisens-arbete-blir-lidande-pa-grund-av-flyktingmottagandet
 24. http://www.dn.se/nyheter/sverige/rekordfa-brott-klaras-upp-efter-polisens-omorganisation/
 25. http://www.dalademokraten.se/blaljus/brott/brastatistik-764-000-brott-handlagda-forsta-halvaret
 26. http://www.pressreader.com/sweden/expressen/20160905/281762743698116
 27. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/polisveteranen-slar-larm
 28. http://www.hn.se/nyheter/varberg/stress-och-press-inom-polisen-1.2358219
 29. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sankta-begavningskrav-for-att-komma-in-pa-polisutbildningen
 30. http://ledarsidorna.se/2016/02/panik-i-stockholms-socialforvaltning/
 31. http://arbetet.se/2015/09/11/socialsekreterare-slar-larm-snart-knackta-av-arbetsbordan/
 32. http://arbetet.se/2015/11/18/kris-for-personalen-pa-migrationsverket/
 33. http://www.dagenssamhalle.se/debatt/m-sa-minskar-vi-trycket-pa-socialtjaensten-24960
 34. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22622793.ab
 35. http://www.expressen.se/dinapengar/migrationsverket-kostnader-skenar/
 36. http://www.svd.se/regeringen-tar-en-kalkylerad-risk
 37. http://www.dn.se/nyheter/sverige/budget-pa-minus-trots-att-skatteintakterna-okar/
 38. http://www.svt.se/nyheter/live/hostbudgeten-presenteras-1
 39. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/fattigpensionarerna-blir-fler
 40. http://www.senioren.se/nyheter/fattiga-pensionarer-blir-allt-fler-och-klyftorna-okar/
 41. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=6221834
 42. https://www.lararforbundet.se/artiklar/nyanlanda-elever-en-utmaning-for-den-svenska-skolan
 43. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/extra-skoterskor-till-asylsokande
 44. http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/stort-mottagande-oekar-pressen-pa-sjukvarden-22166
 45. http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/detstoraantaletasylsokandeharpaverkatvardochtandvard
 46. http://www.dn.se/nyheter/sverige/tuberkulos-okar-kraftigt-i-sverige/
 47. http://www.vn.se/article/flyktingstrommen-utmaning-for-varden/
 48. http://www.sjukhuslakaren.se/dramatiskt-langa-kotider/
 49. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/skenande-koer-till-folktandvarden?gmenu=0
 50. http://nwt.se/varmland/2015/11/03/flyktingar-okar-trycket-pa
 51. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/langre-koer-hos-folktandvarden?gmenu=open
 52. http://www.gp.se/nyheter/debatt/abnorma-antalet-unga-m%C3%A4n-ett-problem-f%C3%B6r-sverige-1.15076
 53. https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/%C3%96vriga%20rapporter/Lagesbild%20over%20sexuella%20ofredanden.pdf
 54. https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2005-12-14-brottslighet-bland-personer-fodda-i-sverige-och-i-utlandet.html
 55. http://www.svd.se/brottslighet-bland-invandrare-borde-oroa-alla-partier
 56. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kommunerna-bostadsbristen-ar-rekordstor
 57. http://www.svd.se/svenska-hushall-bland-varldens-mest-skuldsatta
 58. http://www.di.se/artiklar/2016/6/21/fler-far-svart-klara-rantehojning/
 59. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6364810
 60. http://fastighetstidningen.se/spotify-hotar-med-landsflykt-pa-grund-av-bostadsbrist/
 61. http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/bostadsmarknaden/indikatorer-for-bostadsbyggande/
 62. http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2016/reviderad-prognos-over-behovet-av-nya-bostader-till-2025.pdf
 63. http://www.migrationsinfo.se/nyhetsarkivet/antalet-asylskande-vntas-minska-under-2017-2019/