Gästskribent Arvid Nilsson: Sverige i migrationens spår – en sammanfattning

logo­DGSI Sverige präglas samhällslivet och det politiska beslutsfattandet för närvarande av migrationen. De senaste årens kraftiga inflöde av asylsökande har skapat kaos i mottagningssystemet. Människor trängs nu i överfulla asylboenden, vilket leder till frustration och konflikter (1, 2, 3). Ofta riktas missnöje även mot det svenska samhället, vilket resulterar i busstrejker, matprotester och skadegörelse (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

Många i den senaste invandringsvågen har låg utbildningsnivå, vilket gör det svårt för dem att komma in på den svenska arbetsmarknaden (13). Bland dem som har med sig en högre utbildning från hemlandet finns ofta problem med bristande kompatibilitet i förhållande till den svenska motsvarigheten. Få utomeuropeiska läkare klarar Socialstyrelsens kunskapsprov (14). Undersökningar visar att de som avslutar sin SFI-utbildning klarar sig bäst på arbetsmarknaden. Dessa individer utgör dock en minoritet. Av de som invandrade 2007 har endast en tredjedel fullgjort sina SFI-studier nio år senare (15). Efter 15 år i Sverige står bara 34 procent av flyktinginvandrarna för sin egen försörjning (16). Sannolikt talar dessa siffror för att en stor andel blir livslångt bidragsberoende.

Det finns idag 130 utanförskapsområden i Sverige, där mindre än hälften i arbetsför ålder arbetar. I dessa områden har tre av fyra utländsk härkomst (17). Sverige beräknas dessutom ha ett femtiotal så kallade no go-zoner, där polis och ambulans attackeras och andra lagar än de svenska har gjorts till norm (18, 19). Bilbränder börjar bli en del av vardagen (20, 21, 22). Polisen går på knäna till följd av misslyckade organisationsförändringar och ökat behov av polisinsatser. Annan brottslighet prioriteras ner på grund av insatser vid asylboenden (3, 23). Allt färre brott klaras upp (24, 25). Missnöjet i poliskåren är stort och många väljer att sluta (26,27, 28). Begåvningskraven till polisutbildningen sänks nu för att möta behovet av nyrekrytering (29). Samtidigt påverkar systemstressen övrig offentlig sektor. Migrationsverkets och socialtjänstens anställda tyngs av orimliga och oförenliga krav (30, 31, 32). Ett stort antal kommuner har anmält sig själva enligt lex Sarah, då de inte klarar sina uppdrag (33).

Statens utgifter för migrationen stiger kraftigt (34, 35). Trots ett av världens högsta skattetryck räcker inte pengarna. Statsfinanserna går med minus mitt i en högkonjunktur (36, 37, 38). Det innebär att Sverige kommer att gå in i nästa lågkonjunktur utan resurser att möta den. Det innebär också mindre resurser till övriga samhällsfunktioner, vilket landets äldsta invånare blivit varse. Regeringens vallöfte om skattelättnader för pensionärer har inte kunnat infrias. Allt fler pensionärer lever under EU:s fattigdomsgräns (39, 40).

Skolorna dras med sjunkande resultat. Sveriges prestationer i den internationella kunskapsmätningen PISA faller stadigt och gymnasiebehörigheten minskar. Ett av skälen är tillströmningen av elever med utländsk bakgrund (41,42).

Sjukvården pressas av ett växande antal hälsokontroller av asylsökande (43). Särskilt stor är belastningen på mödravården och psykiatrin (44, 45). Vården måste även hantera individer som bär med sig obehandlade åkommor från hemlandet. TBC och antibiotikaresistens är tilltagande problem (46, 47). Köerna växer (48). Även i Folktandvården ökar väntetiderna, då många asylsökande har stort behov av tandvård (49, 50, 51). Av allt att döma kommer nu sjukvårdsresurser dessutom att behöva avsättas för åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn.

En kraftig majoritet av dem som invandrar till Sverige är män. Det har skapat en remarkabelt skev könsfördelning i befolkningen. I åldersspannet 15-19 år har Sverige nu en större könsobalans än Kina och Indien (52). Parallellt med denna utveckling har det svenska samhället fått se en våg av sexuella övergrepp, där gärningsmännen agerar i grupp. Polisens utredning lyfter fram gärningsmän med utländsk bakgrund (53). En publikation av Brottsförebyggande rådet visade 2005 en tydlig kriminell överrepresentation bland personer födda utomlands (54). En färskare undersökning från Norge bekräftar bilden (55).

Det råder bostadsbrist i 250 av Sveriges 290 kommuner (56). Det har lett till högt uppdrivna priser på hus och bostadsrätter, vilket gjort att svenskarna blivit ett av världens mest skuldsatta folk (57). Trots rekordlåga räntenivåer lever många på marginalen och kan inte klara en räntehöjning (58). Bostadsbristen begränsar dessutom företagens möjlighet att anställa personal och etablera sig i Sverige (59, 60).  Det nuvarande bostadsbyggandet kan enligt Boverkets prognos resultera i cirka 60 000 nya bostäder per år (61). Behovet är emellertid 88 000 nya bostäder per år fram till 2020 (62). Bostadsproduktionen håller alltså inte jämna steg med befolkningsutvecklingen. Med andra ord kommer bostadsbristen att förvärras.

Antalet asylsökande har minskat jämfört med 2015, men ligger fortfarande på en historiskt hög nivå. Enligt Migrationsverkets prognos i april kommer mellan 160 000 och 315 000 människor att söka asyl i Sverige mellan 2017 och 2019 (63). Till detta kommer en omfattande anhöriginvandring. Det finns således skäl att anta att de framväxande problemen kommer att fortsätta.

Vad den uppkomna situationen illustrerar är att Sveriges migrations- och biståndspolitik måste reformeras. Hjälp till nödställda kan inte bygga på att alla ska komma till Sverige. Istället bör Sverige medverka till att utveckla en infrastruktur för förmedlande av hjälpinsatser i katastrofernas närområden. Det är där vi finner de människor som inte har ekonomi och hälsa nog att förflytta sig, det vill säga de som är i störst behov av hjälp. Dessutom behöver Sverige utforma en politik som stöttar återvändande till och återuppbyggnad av katastrofdrabbade länder när läget stabiliserats. Ett fortsatt högt flyktingmottagande med åtföljande urholkning av den svenska välfärden kommer till slut att skapa ett land utan förmåga att hjälpa någon alls.

Arvid Nilsson är offentliganställd med stort samhällsintresse. Han har tidigare ägnat sig åt internationellt arbete i utvecklingsländer, men har nu slagit ner sina rötter på den svenska landsbygden.

 1. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6434096
 2. http://www.vf.se/nyheter/saffle/trangt-och-langt-till-affaren%E2%80%9D
 3. http://www.ltz.se/allmant/jamtland/polischefen-stephen-jerand-kritisk-till-tranga-asylboenden-ar-jatteorolig-for-kvinnorna-och-barnen
 4. http://www.unt.se/uppland/uppsala/hungerstrejk-pa-asylboende-3440038.aspx
 5. http://www.dn.se/nyheter/sverige/migrationsverket-gav-asylsokande-pa-buss-ultimatum/
 6. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/vi-trodde-vi-skulle-komma-till-frihetslandet
 7. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21654946.ab
 8. http://www.vk.se/1629095/skadegorelse-och-brak-pa-asylboende?mobil
 9. http://www.blåljus.se/display.asp?newsID=14029&visa=bilder&mapp=public_pictures/160511_sunne
 10. http://www.svd.se/skadegorelse-och-brak-pa-asylboende
 11. http://www.svd.se/asylsokande-hungerstrejkade-i-matprotest
 12. http://www.dn.se/nyheter/sverige/asylboendet-for-trakigt-flyktingar-hungerstrejkar/
 13. http://www.dn.se/debatt/repliker/sverige-sticker-tydligt-ut-at-fel-hall/
 14. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6394027
 15. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/fa-flyktingar-laste-klart-pa-sfi
 16. http://www.di.se/artiklar/2016/4/7/ledare-integrationen-mer-akut-an-vad-vi-trodde/
 17. http://www.dagenssamhalle.se/debatt/m-har-regeringen-tappat-fragan-om-utanfoerskapet-27727?pack=27608
 18. http://www.svd.se/55-no-go-zoner-i-sverige
 19. http://www.dn.se/nyheter/sverige/sveriges-mest-utsatta-bostadsomraden/
 20. http://www.svd.se/dramatisk-okning-av-bilbrander-i-malmo
 21. http://www.dn.se/nyheter/sverige/fordubbling-av-antalet-bilbrander-sedan-ar-2000/
 22. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/tre-bilbrander-pa-en-timme-i-malmo
 23. http://www.svd.se/polisens-arbete-blir-lidande-pa-grund-av-flyktingmottagandet
 24. http://www.dn.se/nyheter/sverige/rekordfa-brott-klaras-upp-efter-polisens-omorganisation/
 25. http://www.dalademokraten.se/blaljus/brott/brastatistik-764-000-brott-handlagda-forsta-halvaret
 26. http://www.pressreader.com/sweden/expressen/20160905/281762743698116
 27. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/polisveteranen-slar-larm
 28. http://www.hn.se/nyheter/varberg/stress-och-press-inom-polisen-1.2358219
 29. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sankta-begavningskrav-for-att-komma-in-pa-polisutbildningen
 30. http://ledarsidorna.se/2016/02/panik-i-stockholms-socialforvaltning/
 31. http://arbetet.se/2015/09/11/socialsekreterare-slar-larm-snart-knackta-av-arbetsbordan/
 32. http://arbetet.se/2015/11/18/kris-for-personalen-pa-migrationsverket/
 33. http://www.dagenssamhalle.se/debatt/m-sa-minskar-vi-trycket-pa-socialtjaensten-24960
 34. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22622793.ab
 35. http://www.expressen.se/dinapengar/migrationsverket-kostnader-skenar/
 36. http://www.svd.se/regeringen-tar-en-kalkylerad-risk
 37. http://www.dn.se/nyheter/sverige/budget-pa-minus-trots-att-skatteintakterna-okar/
 38. http://www.svt.se/nyheter/live/hostbudgeten-presenteras-1
 39. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/fattigpensionarerna-blir-fler
 40. http://www.senioren.se/nyheter/fattiga-pensionarer-blir-allt-fler-och-klyftorna-okar/
 41. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=6221834
 42. https://www.lararforbundet.se/artiklar/nyanlanda-elever-en-utmaning-for-den-svenska-skolan
 43. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/extra-skoterskor-till-asylsokande
 44. http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/stort-mottagande-oekar-pressen-pa-sjukvarden-22166
 45. http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/detstoraantaletasylsokandeharpaverkatvardochtandvard
 46. http://www.dn.se/nyheter/sverige/tuberkulos-okar-kraftigt-i-sverige/
 47. http://www.vn.se/article/flyktingstrommen-utmaning-for-varden/
 48. http://www.sjukhuslakaren.se/dramatiskt-langa-kotider/
 49. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/skenande-koer-till-folktandvarden?gmenu=0
 50. http://nwt.se/varmland/2015/11/03/flyktingar-okar-trycket-pa
 51. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/langre-koer-hos-folktandvarden?gmenu=open
 52. http://www.gp.se/nyheter/debatt/abnorma-antalet-unga-m%C3%A4n-ett-problem-f%C3%B6r-sverige-1.15076
 53. https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/%C3%96vriga%20rapporter/Lagesbild%20over%20sexuella%20ofredanden.pdf
 54. https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2005-12-14-brottslighet-bland-personer-fodda-i-sverige-och-i-utlandet.html
 55. http://www.svd.se/brottslighet-bland-invandrare-borde-oroa-alla-partier
 56. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kommunerna-bostadsbristen-ar-rekordstor
 57. http://www.svd.se/svenska-hushall-bland-varldens-mest-skuldsatta
 58. http://www.di.se/artiklar/2016/6/21/fler-far-svart-klara-rantehojning/
 59. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6364810
 60. http://fastighetstidningen.se/spotify-hotar-med-landsflykt-pa-grund-av-bostadsbrist/
 61. http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/bostadsmarknaden/indikatorer-for-bostadsbyggande/
 62. http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2016/reviderad-prognos-over-behovet-av-nya-bostader-till-2025.pdf
 63. http://www.migrationsinfo.se/nyhetsarkivet/antalet-asylskande-vntas-minska-under-2017-2019/

48 thoughts on “Gästskribent Arvid Nilsson: Sverige i migrationens spår – en sammanfattning

 1. Peter M skriver:

  Slutsatsen kan enbart bli att Sverige måste stänga sina gränser och att därefter inleda ett omfattande repatrieringsprogram.

  Vänsterblocket i svensk politik får fortsättningsvis hantera sitt behov av nya väljare genom att skapa politik som appellerar till landets befintliga invånare. Vi har inte resurser nog för att hantera deras importbehov.

  Liked by 9 people

 2. Ulrika skriver:

  Om Sverige hade gjort som Norge, adopterat en immigrationspolicy och tagit åtgärder mot en okontrollerad migration samt gränskontroller så skulle landet ha sett helt annorlunda ut idag.
  Men det är ju inte PK. Som man bäddar får man ligga.

  Liked by 3 people

  • Alfons skriver:

   USA-politikerna Cotton och Pompeo Sverige står inför ”ekonomiskt, socialt och politiskt kaos”
   Nyligen gjorde båda två studie­besök i Sverige och Norge för att lära sig av de båda ländernas invandrings­politik. ”Sverige har tagit emot 280.000 invandrare” sedan 2013, skriver de båda kongress­ledamöterna.

   Norska ledare lyssnade på liknande oro och deras land är tryggt och stabilt. Svenska ledare gjorde inte det och deras land står inför ekonomiskt, socialt och politiskt kaos”, konstaterar de båda republikanska politikerna.

   Cotton och Pompeo slår fast att medan de svenska politikerna struntade i folkviljan och öppnade gränserna för fler asyl­invandrare från tredje världen gjorde de norska politikerna tvärtom. Där skärptes gränskontrollerna, invandrar­bidragen sänktes och väntetiden för asyl förlängdes.

   De båda toppolitikerna tar även upp den svenska så kallade ”åsikts­korridoren” och berättar om hur svenska invandrings­kritiker tystas i den svenska debatten och att de som opponerar sig mot regeringens politik anklagas för främlings­fientlighet och rasism

   Liked by 1 person

 3. Trynbald skriver:

  För att sammanfatta sammanfattningen så har det gått åt he****e. Enda lösningen är massrepartriering eller att som skattebetalare fly.
  Politikerna och beslutsfattarna som är ansvariga för folkmordet på svenskar måste ställas inför rätta och få kännbara straff.

  Liked by 5 people

 4. Jaxel skriver:

  Tack Arvid för denna sammanfattning, oerhört pregnant och väl dokumenterat.

  En liten kommentar angående de 34 procenten av flyktinginvandrare som du anger som självförsörjande efter 15 år.

  Vi vet egentligen inte om de är självförsörjande bara att de haft vad SCB definierar som ett helårsarbete. Om jag inte minns fel så innebär det att individen har haft en inkomst årets alla månader (baserat på uppgifter från arbetsgivaren till SKV) eller är egenföretagare.

  Hur många av dessa 34 procent som klarar att försörja sig på sin inkomst vet vi inte. Vi vet heller inte i vilken utsträckning ett lönearbete är baserat på en bidragsberoende anställning. Gissningsvis är detta betydligt vanligare bland flyktinginvandrare med helårsarbete än bland svenskar eller arbetskraftsinvandrare med helårsarbete. Vi vet förstås heller inte i vilken utsträckning individer försörjer sig på svart arbete, fast det senare skulle väl knappast göra saken bättre.

  Uppgiften baseras på en utredning som beställts av Staffan Danielsson från riksdagens utredningstjänst. Rapporten finns inte tillgänglig på nätet, men kan beställas från utredningstjänsten eller Staffan Danielsson. Som källa skulle jag föredra Staffan Danielsson blog, se nedan.

  http://staffandanielsson.blogspot.se/2016/02/rut-rapport-25-av-flyktingar-har.html?m=1

  Liked by 3 people

  • Peter M skriver:

   Som jag har uppfattat det så räcker några timmars arbete per vecka för att uppfylla kravet. Korrigera mig gärna om jag har fel. Det kan vara fråga om att förse någon anhörig med personlig assistans. Den branschen har ju även den expanderat kraftigt under senare år.

   Är inte säker på om jag ens vill tänka på hur siffrorna ser ut om man skulle räkna bort den delen av arbete som utgörs av att serva den egna befolkningsgruppen med offentligfinansierade tjänster som tolkuppdrag, integrationsarbete och personlig assistans mm. Då är vi möjligen nere kring 10 procent.

   Har man sedan inte arbetat under 15 år så är det väl dags för förtidspension.

   Liked by 2 people

  • Pekka Rousu skriver:

   Väl påpekat Jaxel. Tyvärr är den inte korrigerad till heltidstjänster. Skulle man göra det så akulle kurvan pressas nedåt med ca 15%. Inte heller korrigerad för subventionerade jobb som du påpekar. Då kanske vi är nere på 25% gissar jag. (Lönenivåer är dessutom lägre men detta innebär inte ökade socialbidrag.)

   Märk väl att detta avser personer som kom för 15 år sedan då vi hade ”låg” invandring och låg konkurrens om de ca 2-3% enkla jobb som finns i Sverige. Dessa jobb är förstås tillsatta. Sedan 2001 har det kommit närmare 1,5 miljoner människor. Detta gör det ännu svårare att få jobb.

   Dessutom, de som kom för 15 år sedan hade bättre utbildning än de som kommit den senaste tiden. Andelen analfabeter idag (ca25%) är MYCKET högre än då. Hur ska dessa få jobb?

   Framtida egenförsörjning avräknat olika bidrag kommer bli oerhört lågt. Efter 15 år kanske man kan tänka sig 15% och 85% skatteförsörjda. Efter 15 år planar kurvan ut…. jag ryser när jag tänker på procenten efter t ex 7 år. Då kanske det är 5%/95%?

   Inte nog med detta. Alla jobb i offentlig sektor är en ren börda och det är klart att fler offentliganställda behövs pga fler människor. Alla jobb o företag som har intäkter från samhället (t ex privatskolor och liknande) är också en ren börda. Att människor kan sättas i offentlig tjänst är inte en nationell bra sak utan negativt. Att de får ett roligare liv skiter jag i, det är bättre om de är hemma med ytterst lågt bidrag. Tyska bidrag ligger på en bråkdel av våra bidrag och de verkar ju överleva ändå så halvera deras bidrag.

   Procenten i privat sektor = det som finansierar ALLT vi gör i Sverige, för de nyligen ankomna om 15 år i Sverige….5??? De övriga 95% är det sämre med och även deras barn, pensionörer, sjuka, handikappade, förtidspensionerade vilka inte ingår i RUT-rapporten. Så det handlar inte om 5% (om nu min siffra stämmer) utan betydligt värre om man tar hänsyn till även dessa.

   EXAKT detta är anledningen att invandringen kommer att sänka sveriges ekonomi. Fullständigt och totalt. Det spelar ingen roll vilka subventionsjobb de hittar på eller vilken utbildning de får. Inte blir det bättre om fe anställs som pigor, butler, trädgårdsmästare eller vad som helst med jättelåga löner.

   Sedan tillkommer oproportionerliga kostander för polis, åklagare, domstol, advokater, fängelse, sjukvård, tandvård, skolor, psykiatri, socialarbetare, tolkar,….. listan kan göras lång. Mycket lång.

   Jag ser inte positivt på framtiden och att de dessutom är muslimer med vad allt det innebär gör inte saken bättre.

   Gilla

 5. Sten Lindgren skriver:

  Bra trägen vinner, men beakta att detta har fortgått länge. Alla inblandade är skyldiga och en Egor Putilov är en fis i rymden jämfört med denna uppräkning. Man hade velat se samma upprördhet när vi har regeringsmedlemmar som är islamister eller stödjer densamma som när SD trampar snett. Men det är klart, det handlar ju om islam så det står över all kritik.

  Liked by 6 people

 6. Samuel af Ugglas skriver:

  Vem har frågat svenska folket om denna totala ödeläggelse av Sverige? Löfven/BATRA kanske?
  709 dagar kvar och Sverige kan bli befriat från dessa två?

  Liked by 4 people

  • bjornwiklund skriver:

   N.B. de senaste två åren är bara toppen på ett isberg som växt i decennier och plötsligen så är alla reserver använda och effekterna av det kumulativa kommer plötsligen upp till ytan…..

   MEN visst hade det varit bra att agera direkt efter valet 2014 och inte 1,5 år senare….
   Ännu bättre om alliansen redan 2006 agerat och gjort detta…för det har varit en invandring på typ 100 000 årligen (all inklusive) det senaste decenniet…

   Gilla

 7. p2185 skriver:

  En synnerligen behövlig sammanställning av inslag i media. Väl värd spridning i egna diskussionskretsar. En fråga kan vara hur att finna de officiella källorna med den statistik som kan ge motsvarande spegling av det pågående mycket allvarliga förfallet?

  Gilla

 8. Hortensia skriver:

  Tack, Arvid Nilsson, för denna fartfyllda och faktaspäckade, fasaväckande genomgång av vårt rent förfärliga dagsaktuella läge i Sverige och landets förskräckligt dystra framtidsutsikter till följd av våra ”förtroendevaldas” förödande ”naiva” folkbytespolitik.

  Dagens Eko rapporterade i morse, att vår förment humanitära, feministiskt regerade stormakt planerar utbetalningar på 90 miljoner till Kuba fram till 2020, för att främja landets demokratiarbete…

  … jag kan tycka, att Sveriges rundhänta politiker borde sluta satsa svenska skattebetalares pengar på sådant de inte prioriterar på hemmaplan.

  Liked by 7 people

 9. Gunilla skriver:

  Gediget länkstöd för alla konstateranden noterar jag; även från MSM-artiklar. Hur kommer det sig då att MSM så kategoriskt och oförsonligt förnekar denna, faktiska, bild av svenska samhälket inkl orsaken till den (naturligtvis)? Helin (nu Svt programchef och fd chefredaktör oå vänstermegafonen Aftonbladet), och i samma anda DNs Wolodarski, menar ju, inte oväntat, att det är medias uppgift att undervisa/uppfostra befolkningen och om, i detta så ädla syfte, nödvändigt att även tumma på neutraliteten (dvs båda sidor av en åsikt ska få komma rill tals) till förmån för ‘objektiviteten’ (?!) och faktakontrollen (för befolkningens (okunnig dom den är) bästa förstås). Det liknar väldigt mycket Sovjet och gamla östblockets media/’informations’-politik.

  Liked by 4 people

 10. Anders skriver:

  En utmärkt sammanfattning. Men till den kan läggas alla psykologiska effekter: vanmakt, uppgivenhet, total förlust av framtidstro, rädsla, främlingskap, vantrivsel, misstro, åsiktsförtryck, osv, osv. Landet är förstört för all framtid. De resursstarka kommer att söka sig någon annanstans, medan det stora flertalet kommer att vända sig inåt och bara bry sig om de närmaste. Att någon i framtiden skulle vilja arbeta för det allmänna bästa är högst osannolikt, eftersom inget gemensamt längre finns.

  Liked by 6 people

 11. BjörnS skriver:

  Om kabintrycket faller när man flyger så att syrgasmaskerna fälls ut ska man först sätta på sig sin egen mask och sedan hjälpa andra. Det är inte egoism utan beror på det enkla faktumet att man inte kan hjälpa andra om man själv är medvetslös. Samma logik torde gälla även för flyktingproblematiken.

  Liked by 5 people

 12. Mormor skriver:

  Detta var en jättebra sammanfattning. Tack för det gedigna källmaterialet! En artikel av det här slaget kan man sticka i händerna på dem som har en ärlig vilja att bilda sig en uppfattning.

  Liked by 7 people

 13. JL skriver:

  Tack för en mycket omfattande sammanfattning. I högkonjunkturens Sverige som ”aldrig varit tryggare” och den ”svenska modellen är en förebild” för alla”, skulle detta behöva läsas av alla.

  Bra slagträ att skicka till dem som fortfarande Inte är säkra på att Sverige spårar ur.

  Liked by 1 person

 14. Hedvig skriver:

  UPPROP!

  Här kommer spiken i kistan!
  Ola Wong, författare, Kinaexpert och medarbetare i SvD skrev idag ”Bah Kuhnkes kulturpolitik hotar kulturarvet”.

  Alice Bah Kuhnke och regeringen Löfven (och dessförinnan regeringen Reinfeldt):

  … ”vill få folket att tänka rätt… kulturens uppgift är att tjäna bygget av ett hållbart samhälle. Museernas uppgift blir att uppfostra besökaren till att stötta politiken…Det som nu sker växer ur en populistisk idévärld där tron på objektiva fakta förnekas och därmed behovet av museer som institution för att samla, upptäcka och sprida kunskap… Barnen ska vara lärare”.
  Som i Kina under Kulturrevolutionen!

  Rädda våra ovärderliga kultursamlingar i Östasiatiska, Medelhavs- och Etnografiska museerna!

  http://www.svd.se/bah-kuhnkes-kulturpolitik-hotar-kulturarvet/om/kultur

  Gilla

  • Hortensia skriver:

   Mer om eländet, Hedvig…

   ”Ambitionen för museerna ska vara att ‘fånga upp den unga generationens engagemang och vilja till att bidra till en bättre framtid’. Det är vackra ord men långt ifrån museers centrala uppdrag som Wong också redogör för. ICOM, internationella rådet för museer, ‘slår fast att museers primära uppdrag är att förvärva, bevara och främja sina samlingar till skydd för kulturarvet och inte låta sig styras av ‘tillfälliga intellektuell trender’.”

   http://www.smp.se/ledare/museer-som-slagfalt/

   Gilla

 15. Lars skriver:

  Ambitiöst och heltäckande.Men bara en liten fråga:Varför missas den mest viktiga poängen?Varför utgår man implicit från att den pågående utveckling inte är just det som det parasitära svenska etablissemanget önskar?Det svenska samhället blir ett franskt invandrarghetto-finfint.Det är ju just det vi vill.

  Gilla

 16. cantana3 skriver:

  Tack Arvid för en alldeles utmärkt men skrämmande sammanfattning. Frågan är om och hur vi i Sverige kan ändra färdriktning eller går vi per automatik enligt prognos mot elände?

  Gilla

 17. Richard Paulsen skriver:

  ¨Så länge folket, alltså vi, tror dessa löften om brister och att ordna brister fortsätter det här.
  Det är ju egentligen så, att det skaps brister år efter år och folket röstar för det.
  Val efter val röstar väljarna på brister och val efter val på att inte ordna brister.

  Gilla

 18. MartinA skriver:

  Artikelns utgångspunkt är bevarandet av statsapparaten i sverige. Varför skulle jag vilja bevara denna ondskans maskineri?

  (Imponerande välargumenterad och fotnotad dock)

  Gilla

 19. MartinA skriver:

  Artikelns form berättar någonting för oss. Och det är att det är svårt att komma överens om ”vad som är”. Tänk på alla fotnötterna i artikeln. De handlar om detta. Artikelförfattaren har lagt ner ett stort jobb på att försöka argumentera ”vad som är”, rent faktiskt, här och nu. Detta är mycket hedervärt och mycket ovanligt i debatten i sverige. Mer normalt är att proffstyckarna springer förbi detta jobbiga och istället ger sig på ”vad som bör vara”.

  Hade vi försvarat den tradition som artikelförfattaren försöker blåsa liv i mot monstren i media bättre så hade vi inte suttit där vi nu sitter. Någonting för oss alla att begrunda. Hur vi sprang iväg, till det lätta och vidlyftiga. Nu när jag funderar på det så känns det nästan som Star Wars filmernas beskrivning av ”kraften” gentemot ”den mörka sidan”. Fotnötter som vit magi 🙂

  Gilla

 20. Hexe skriver:

  En krönika i Expressen som frågar hur man ska bli av med ”mänskliga brunråttor” har väckt starka reaktioner, inte minst då retoriken påminner starkt om hur judar beskrevs i 30-talets Tyskland

  Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Rambergs retorik om ”bruna råttor” i ett blogginlägg som kritiserar Moderaternas riksdagsledamot Hanif Bali har väckt en stor debatt. Trots en massiv kritik mot Ramberg och Advokatsamfundet har debattörer som Helle Klein från Seglora smedja och Eskilstuna-kurirens politiska redaktör Alex Voronov på olika sätt tagit Ramberg i försvar.

  Expressen-krönikören Cecilia Hagen har nu går så långt att hon öppet frågar hur man ”ska bli kvitt de mänskliga brunråttorna? Med gift?”, en retorik som påminner starkt om hur nazister beskrev judar på 30-talet.

  Är det inte Expressen som var med och myntade begrepp som pissrännor och kloaksajter?

  Gilla

  • Kim skriver:

   Frågan är om inte ”brun råtta” är ett framsteg i debatten. Personligen tycker jag att den beskrivningen passar bättre in på mig än den vanliga rasist-nazist-fascist-harangen som ständigt slängs i ansiktet på alla som ifrågasätter migrationspolitiken.

   Gilla

 21. Bengt skriver:

  Nu kan läget delas upp i två tydliga delmoment.

  1) Sverige har ingen framtid:
  Det spelar ingen roll hur mycket det skrivs eller hur lite det verkligen diskuteras – skeppet sjunker och det kommer inte kunna räddas. Pengarna kommer att ta slut och kriminaliteten tar över.

  2) Till vilket land ska flytten gå?
  Här gäller det att inte hamna ‘i askan ur elden’.

  Beslut 1 – flytt inom två år
  Beslut 2 – återstår. Tips?

  Gilla

  • cpc skriver:

   Korrigering:

   ”Välfärdsstaten” är förstörd, för all överskådlig framtid. Men den är inte, hur mycket vänstern än vill hävda det, liktydig med ”landet”.

   ”Landet” har existerat i mer än ett årtusende innan ”välfärdsstaten” gjorde entré. Och kan antagligen fortsätta lika länge efter dess sorti. Skillnaden blir bara att lättingar och främlingar med egen agenda får en mindre bekväm tillvaro.

   Arbetet för det ”allmänna bästa” kommer inte att försvinna. Däremot kommer det antagligen att snävas in. Och om gemensamma medel begränsas till att inte längre omfatta genusstudier av trumpeter, poesitidskrifter vars enda syfte är att tillförsäkra upphovskvinnan en guldpläterad existens, muslimska brödraskapets arbete mot islamofobi, glaskonstnärers produktion av monsterfittor, Sveriges Radios funderingar om hur man promenerar på ett feministiskt sätt, eller afrosvenskarnas idoga slit för att få oss att säga chokladbollar och kurreduttkung, så kommer åtminstone inte jag att gråta blod.

   Förväxla inte landet Sverige med den socialistiska konstruktion av Monte Pythonska mått som vi nu ser implodera, Den är lika lite Sverige som Sovjetunionen var Ryssland.

   Gilla

 22. bjornwiklund skriver:

  ” Efter 15 år i Sverige står bara 34 procent av flyktinginvandrarna för sin egen försörjning (16).”
  Låter inte precis bra då inrikes födda når 70% direkt efter inträde i arbetsför ålder….

  MEN för att göra ont värre….
  den s.k. egna försörjningen kan vara deltid såväl som subventionerade jobb dessutom….

  Egen försörjning är en PK omskrivning av DI som inte riktigt förstått hur ”dåliga” dessa siffror är…
  Dessutom är det 15 års empiri så vem tror att någon plötsligen efter 15 år skulle få ett jobb?
  På känt maner: ”Hands up!”
  Norska siffror säger att kostnaden är 4miljoner livlångt i medel NETTO
  AM, Tyskland, sade att estimerat är deras kostnader i dagsläget 8 miljoner livslångt…….

  Gilla

 23. Lars skriver:

  Undrar som flundran hur länge Arvid Nilsson kommer att tillåtas vara offentliganställd innan SwedCheka nosar upp honom?Då måste han ha en Plan B.

  Gilla

 24. Svensk med självbevarelsedrift skriver:

  Utmärkt sammanfattning av läget i sak.

  Nästa steg vore att sätta detta i ett sammanhang. Att bara de s k ensamkommande kostar ca 30 miljarder per år (för övrigt i storleksordningen vad resterna av nationens och den svenska demokratins försvar mot yttre hot kostar), vad betyder det, Sverige som land har väl typ tusentals miljarder att röra sig med, so what? ”Systemstress på offentlig sektor” — snacka om abstrakta ord. Och har inte gnällspikar på högerkanten klagat på skolan i decennier? Att det dessutom finns många fler män än kvinnor bland asylmissbrukarna, spela roll?

  Vi har ju RÅD!
  Det handlar om MÄNNISKOR!
  VI TALAR OM BAAAAARN!!!

  De flesta medborgare, även de som inte är överkvinnade av omhändertagandekänslor, lär nog tyvärr inte inse vad det som nämns i sammanfattningen betyder i ett helhetsperspektiv. Våra överbeskyddande politiker kommer nog även fortsättningsvis inte vara benägna att hjälpa dem att förstå genom att tala klarspråk om det heller. Det tycker kanske inte det är värt att belasta den redan hårt ansträngda sjukvården ytterligare med, efter att ha fått reda på sanningen, plötsliga horder av svenska skattebetalare och pensionssparare som fått sömnproblem, panikångest, hjärtbesvär, magsår, PTSD-/utmattningsproblem, etc.

  Många har nog visserligen innerst inne en känsla av att lämmeltåget är på väg ut över stupet, men hur högt är detta egentligen? Några decimeter högt stup är väl inget att prata om? En meter kan vi väl klara? Ett par meter överlever vi väl? ”Samhällskollaps”, haha, vilken överdrift, eller hur? Nej, bara vi håller oss lugna ska det nog ordna sig ska du se.

  De flesta har generellt sett väldigt svårt att förstå långsiktiga effekter, annars hade t ex många fler — om de insett ränta-på-ränta-effekten — haft miljoner på banken.

  Så lite pedagogiska jämförelser som vanligt folk kan begripa hade suttit fint. Se där tips på nästa projekt, bäste Arvid Nilsson m fl.

  Gilla

 25. fornuftist skriver:

  Jättebra!
  Jag saknar bara länkar till artiklar om att svensken snart är en minoritet i sitt eget land.
  Fast det finns ju ingen i MSM-media som vill skriva nåt sånt. Det skulle verkligen väcka folk om de fattade att deras barn och barnbarn kommer att leva i ett muslimskt samhälle styrt med sharia-lag, där de tvingas välja mellan att bli muslim eller förtryckas. Som i alla andra muslimska länder.
  Frågan är när Sverige är där? Om 15 eller 25 år?

  Gilla

 26. En spännande framtid skriver:

  Fantastiskt artikel Arvid Carlsson. Vem inom PK kan invända nåt, artiklarna i referenserna är ju oftast därifrån!

  Gilla

 27. Gert B. skriver:

  I slutklämmen skriver Arvid Nilsson att vår biståndspolitik och vår migrationspolitik behöver reformeras.
  Min mening är att vi ska inte ha någon politik på dessa områden. Lägg ner SIDA och Migrationsverket!
  I stället för bistånd ska vi ha beredskap att ge omedelbar katastrofhjälp.
  Bilda ett potent Katastrofhjälpsverk som ska kunna mobilisera resurser inom en halvtimma efter begäran om hjälp vid inträffad katastrof .
  Angående migrationen så känns det bättre att släppa invandringen fri. Avskaffa asylrätten för andra än grannländernas medborgare. Höj kraven på de som vill invandra, så att man kan fastslå att de kan tillföra något till Sverige. Slopa bidrag till invandrare eftersom det är en negativ ”pullfaktor”. En positiv ”pullfaktor” vore om Sverige sågs som möjligheternas land, där dugligt och duktigt folk har härliga möjligheter att skapa sig en god och trygg framtid.
  För egen del känns Bengts två punkter högaktuella. 1. Det är snart över. 2. Vart ska man fly?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.