Gästskribent Nils-Olov Johnson: Opinionsundersökningar – en alternativ analys

logo­DGSUnder de senaste månaderna har en förändring skett i opinionen. En förändring som mediernas kommentatorer inte riktigt förstår, vilket har lett till missvisande analyser. Jag vill med min artikel försöka beskriva vad som är på väg att ske och vilket enligt min mening kommer att ha stor betydelse åtminstone under tiden fram till nästa val.

Demoskop har i sin undersökning Vem vågar prata om sina åsikter? analyserat vilka ämnen som folk vågar eller inte vågar tala om i dagens Sverige. Invandring skiljde sig markant från öv­riga ämnen och stack ut som det farligaste ämnet att ha en åsikt kring. Inom områ­det finns en accepterad åsikt (öka invandringen) och en icke accepterad åsikt (minska invand­ring­en).

Antar vi att väljare med den icke accepterade åsikten sympatiserar med SD och väljare med den accepterade åsikten sympatiserar med något av övriga partier kan vi genom att följa utvecklingen av opinionsmätningarna uttala oss om hur försiktiga väljarna med den icke accepterade åsikten är över tiden. I en tidigare artikel har jag diskuterat orsaken till de stora skillnaderna mellan webb- och telefonmetoder vid opinionsun­der­sökningar och varför preference falsification (PF) är den troligaste orsaken till detta

Det är vanligtvis inte enkelt att få grepp om existensen och storleken på PF i en viss fråga. Den speciella situationen kring opinionsmätningarna i dagens Sverige ger oss emellertid en unik möjlighet att studera PF-problemet mer i detalj. Jag har ställt Sentio och Yougov mot Sifo och Ipsos.  De båda förstnämnda undersökning­arna är helt webbaserade medan de sistnämnda är helt telefonbaserade. Enligt redogörelsen i min tidigare artikel är det uppenbart att webb medför en helt annan känsla av anonymitet än vad telefon gör. Behovet att vilseleda om den verkliga åsikten blir därför mycket mindre i webbvärlden. Jämför man webb och verkligt utfall i folkomröstningarna kan dock konstate­ras att inte heller webbmät­ningarna når ända fram till den fullständiga uppriktigheten, som uppstår i valbåset. Där redovisas en ännu större andel medborgare med den oönskade åsikten.

Bild 1 visar uppmätt andel SD-sympatisörer i december varje år under åren 2007 -2015. Härur beräknas medelvärdet för webb respektive telefon. Förhållandet mellan dessa medelvärden finns angivna på rad (A). Slutligen beräknas medelvärden för varandra följande år, tre och tre i taget. På detta sätt kan vi se den underliggande förändringen under de nio åren utan att förvillas av eventuella mätfel i enstaka mätningar.

bild 1

Bild 1

När bara ”hard core” invandringsmotståndare sympatiserade med SD (2007-2009) var skillnaden mellan webb och telefon liten (8 procent). När antalet väljare med den oönskade åsikten ökade till närmare en miljon, ville många av dessa inte skylta med sin åsikt och skillnaden ökade till 30 procent under perioden 2013 -2015. Bild 2 beskriver mer i detalj utvecklingen under inledningen av 2016. Den visar att PF fortsätter att öka (36 procent) även då ökningen av antalet SD-sympatisörer stannar upp (PF-medelvärde för kvartal 1 2016 enligt Bild 2)..

Detta är en utveckling som känns igen från totalitära stater. I dessa stater gäller det för de styrande att hålla nere oönskade åsikter vilka i mer demokratiska stater skulle bilda kärnan i oppositionens program. Medborgare som har den oönskade åsikten finner för gott att hemlighålla detta. Även om antalet medborgare med den oönskade åsik­ten hela tiden ökar så kommer detta inte att visa sig, varken i den allmänna debatten eller i opin­i­ons­undersök­ningar. Till sist hamnar man i en situation där ”alla” stöder den oönskade åsikten sam­tidigt som ingen vågar visa detta öppet. Alla tror, var och en i sin isolering, att de nu är ensamma om åsikten. Så småningom försvinner den oönskade åsikten ur folks medvetande helt och hållet eftersom den inte förs vidare till den yngre generationen. Det oönskade blir otänkbart. I dagens Sverige skulle detta betyda att ingen längre kan föreställa sig att det skulle gå att begränsa invandringen för att komma till rätta med de samhällsproblem som invandringen orsakar. Det blir fritt fram för de grupper i samhället som strävar efter öppna gränser.

bild 2

Bild 2

För att åstadkomma det eftersträvade resultatet, att stoppa spridningen av den oönskade uppfattningen måste alla goda krafter samverka för att på olika sätt attackera och trakas­sera enskilda personer som uttrycker fel åsikt. När åsikten ändå sprider sig är det viktigt att få alla medborgare att förstå att de kan drabbas personligen om de inte hela tiden håller med om den önskade åsikten. Kvar blir bara några få dissidenter som känner ett personligt ansvar för att sanningen kommer fram. Ju fler som omfattar den oönskade åsikten desto viktigare blir det för de troende att piska upp stämningen mot dessa potentiella dissidenter. De troende kommer dessutom att få draghjälp av alla som ser personliga vinster i att låtsas vara troende på arbetet och i umgängeskretsen.

SD-sympatierna i telefonmätningarna under tiden december 2015 – februari 2016 visar en nedgång på 2,55 procentenheter (kolumn (B) bild 2). Det är nästan dubbelt så stort som minskningen i webbmätning­arna (1,35 procentenheter). Detta illustrerar att det finns två rörelser i opinionen. Vissa väljare går tillbaka till M (enligt de flesta opinionsanalytiker) men nästan lika många väljer att i stället hålla tyst om sina SD-sympatier. När M och i viss mån S har blivit restriktiva på det nationella planet har det skapats en möjlighet för väljare med den oönskade åsikten att visa detta genom att stödja framför allt M.

Genom att följa den månadsvisa förändringen i opinionen (rad C) kan vi nu, efter fem månader, se hur minskningen för SD i både webb- och telefonmätningar avstannar och är på väg att vändas till en ökning. Ser vi på utfallet månadsvis (D) kan vi dessutom konstatera att PF i januari låg på 36 procent för att sedan minska monotont och nå 29 procent i maj. PF är alltså tillbaka till samma nivå som i december 2015.

Tidigare har vi under lång tid registrerat ökande PF både det när totala antalet SD-sympatisörer ökar och därefter minskar totalt sett. När antalet SD-sympatisörer nu återigen börjar öka har vi fått en fundamental förändring. Ökningen kombineras med minskande PF, vilket kan beskrivas som att bromsen har lossats. En förklaring till denna utveckling, menar jag, är att M gör det möjligt att samtala om minskad invandring utan att direkt knytas till SD.

Om detta håller i sig kommer vi att få en accelererande ökning av SD-sympatisörer. Ju snabbare siffrorna för SD ökar desto fler väljare väljer att komma över till SD. I stället för att vi tidigare hela tiden fick en underskattning av andelen SD-sympatisörer, vilken bara kunde korrigeras genom valen vart fjärde år så får vi nu en månatlig korrigering genom minskande PF, som ger en positiv återkoppling hela tiden.

PF-teorin säger att opinionen alltid går mot ett stabilt jämviktsläge, men att i en given situation kan det uppstå flera jämviktslägen. Tidigare hade vi bara ett jämviktsläge. Stabilitet skulle komma att uppnås när ingen vågade yttra att man sympatiserade med den oönskade åsikten. Siffrorna i tabellerna visar hur Sverige sakta men säkert rörde sig mot detta jämviktsläge (ständigt stigande PF under 9 år).

Om PF plötsligt börjar minska uppstår ett nytt jämviktsläge då ”alla” som sympatiserar med den oönskade åsikten uttrycker detta offentligt. Då uppstår frågan om vilket jämviktsläge som kommer att vinna. Jämför vi med situationen i öststaterna under kommunistisk ledning så ser vi att även där hade man en långsam rörelse mot ett stabilt jämviktsläge då alla påstod sig ha anammat den kommunistiska samhällsbeskrivningen. Under väldigt kort tid på 80-talet blev befolkningen emellertid av olika anledningar medveten om att ingen hade gillat läget utan alla var emot den åsikt som drevs officiellt. Vad som hände var att PF plötsligt började minska. T ex började fler och fler delta i de regeringskritiska demonstrationerna i Östtyskland. De oönskade åsikterna blev väldigt snabbt totalt dominerande i det offentliga rummet, vilket ledde till att de kommunistiska samhällena kollapsade.

Det kommer att bli intressant att se effekten när de svenska politikerna vill lätta på spärrarna för invandring och återgå till en situation liknande den som existerade fram till hösten 2015. Med minskande PF finns det inget som hindrar folkopinionen att då kraftigt slå över till förmån för SD. Är det vi nu ser i siffrorna en försiktig början på det svenska postmoderna samhällets sammanbrott? Med sammanbrott menar jag en utveckling liknande vad som hände i Östtyskland eller kanske vad som nu sker i Storbritannien efter Brexitomröstningen.

Under färdigställandet av den här artikeln har samtliga opinionsmätningar för juni publi­cerats och man kan då notera att ökningstakten för SD under de senaste två månaderna (webbmätning) redan är på en nivå som tidigare bara överskreds under sommar och tidig höst 2015. Detta är helt i linje med de tankar som jag framför i artikeln.

Nils-Olov Johnson driver sedan 20 år tillbaka eget företag inom teknikkonsultbranschen. Tidigare innehade han chefsbefattningar inom fordons- och försvarsindustrin. Han har doktorerat vid Cornell University i Förenta staterna.

22 reaktioner på ”Gästskribent Nils-Olov Johnson: Opinionsundersökningar – en alternativ analys

 1. tirutaa skriver:

  Mycket intressant. Tack för en så pedagogiskt väl framlagd redovisning om dessa statistiska data. Man förstår diskrepansen mellan de olika mätningarna bättre nu. Det ska bli intressant att ta del av kommande månaders olika mätningar härefter och själv jämföra dem med varandra.

  Gillad av 1 person

 2. JAN BENGTSSON skriver:

  Ej ett dugg förvånande!

  ‘Sannolikt’ föreligger en grov, (tom medveten) underskattning hos framförallt Sifo/SCB av SD.
  Liksom en kraftig överskattning S o M…

  Man har hört många som fått frågan från dessa institut…
  Om svaret blev SD, då blev man sen aldrig tillfrågad IGEN…

  När man pratar med folk enskilt, e i mindre grupper,
  då är man hjärtligt trötta på impotenta politiker som mest snackar,
  typ Stefan o AKB!

  Att Dan Eliasson fortfarande kan sitta kvar är en gåta för många!

  Starkt tal, som vanligt frestas man tillägga, av Jimmie igår.

  Det märks när en talare är äkta vara, med patos,
  som uppriktigt bryr sig om Sverige!

  Gillad av 6 personer

 3. gmiksche skriver:

  Tack för detta värdefulla inlägg. Nästa fas blir att en del företrädare av PK-linjen börjar ömsa skinn. I någon mån håller det redan på att ske. Viktigt att se till att det nya skinnet inte vilseleder om det som finns under. I en del öststater, bl a Ungern, har kommunister lyckats ömsa skinn till liberaler och fortsatt att dominera politiken i sina nya kläder. Till stor nackdel för ländernas ekonomi.

  Gillad av 3 personer

 4. Lisen skriver:

  Vad som är lite komiskt är stt SD:s ledning inte håller sej till manus. Tyvärr.
  … ”Kvar blir bara några få dissidenter som känner ett personligt ansvar för att sanningen kommer fram. Ju fler som omfattar den oönskade åsikten desto viktigare blir det för de troende att piska upp stämningen mot dessa potentiella dissidenter… ” Detta citat återger vad SD faktiskt bidrar till, nämligen sitter i knät på media och offrar sina egna. Speciellt MK står i täten för denna sk. utrensning av engagerade och ofta kunniga partikollegor. Detta är mycket olyckligt och jag HOPPAS att det blir en förändring i toppen på Landsdagarna (innan nästa val). Sverige som sekulärt välfärdsland är helt beroende av att alltfler ger Sverigedemokraterna sitt förtroende och att de förvaltar det väl. Hoppas de klarar sej utan både M och KD!

  Gillad av 1 person

 5. Sten Lindgren skriver:

  Tack för den analysen. Att sanningen segrar till slut finns det många exempel på, franska revolutionen, kommunismens fall etc.
  Om man tänker några år framåt ter det sig dock mindre sannolikt att Sverige skulle drabbas av ett sammanbrott, för att det ska uppstå krävs en allvarlig ekonomisk kris. En sådan ska inte uteslutas men är ändå inte så trolig.
  Däremot är det mycket sannolikt att SD i nästa val når en nivå som gör att man inte längre i rikspolitiken kan kringgå SD såsom skett hittills. Troligen sammanfaller en sådan utveckling med en ökad press på de offentliga finanserna. De tendenser till ytterligare skattehöjningar på alla plan i samhället som vi nu ser kommer troligen att påverka skattebasen negativt. Det betyder att alla former av offentliga utgifter behöver prövas hårdare och då ryker en del av dagens excesser till förmån för de mest angelägna behoven.
  Skulle mot all förmodan kommande samhällsförändringar i Sverige behöva ske på liknande sätt som vid kommunismens fall så får detta ses som ett nederlag för de demokratiska processerna. Resultaten ute i världen av sådana förändringar har varierat alltifrån att demokratin segrat till att mer eller mindre totalitära regimer uppstått.

  Gillad av 1 person

  • Hovs--hallar skriver:

   Vad är det som hindrar att makthavarna, om de då ännu driver samma politik som idag, anser att fortsatt inflöde av migranter från MENA-länder (= muslimskt dominerade länder) utgör ett sådant HÖGPRIORITERAT behov?
   Redan idag är det så att dessa migranter prioriteras högre än både våra egna ålderspensionärer och våra egna svårt sjukdomsdrabbade personer Folk dör t.ex. i vårdköerna i väntan på livräddande operationer.

   Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Vi importerar barnaföderskor, fast ej i första vågen,
    när våra Feminister har andra prioriteringar!

    Kanske dags att på allvar diskutera surrogatmödraskap)

    Hade löst många av Sveriges problem!
    Hade gett viss sysselsättning också…

    Gilla

 6. Detta har jag bara hittat på skriver:

  Vilken bra genomgång! Varje gång då man läser MSM rapportera om opinionsundersökningar så tänker man detta. Det är naturligtvis helt i linje med Nils-Olovs tankar rörande att undertrycka icke önskade åsikter att detta förhållande aldrig nämns. Förtryck fungerar, på så vis så gör journalisterna och politikerna för en gångs skull en riktig analys, även om de varje gång det blir val måste uttrycka förvåning. Det är det värt. Det har nu nog antagligen också gått så långt att valfusk inte endast blir en marginell företeelse 2018 och liksom Reinfeldt menade att Vilks får skylla sig själv så kommer säkerligen det bli lätt att inte upptäcka detta valfusk. Skulle man behöva undersöka det så kan man ju göra som med Riks”revisionen”. Eventuellt valfusk drabbar ju ingen oskyldig, likt Vilks.

  Nä nu skall jag göra slag i saken och rama in rondellhunden som ligger i lådan.

  Gillad av 4 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Nog är det önskvärt med UTLÄNDSKA VALOBSERVATÖRER HÄR!

   En tanke som varit fullständigt otänkbar förut…

   Men nu snarast en nödvändighet!

   Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Undrar om inte samma opinionsinstitut blir förvånade/besvikna i höstens USA val?

   Det känns som att Trump liksom Brexitsidan underskattas klart.
   Man är rädd att visa sina riktiga sympatier…

   Trumpvinden är stark, känns det som.
   Samlar överfulla hus överallt han talar!
   Folk får stå ute på gatan…
   Synes ha en enastående energi o hälsa,
   medan det finns många gigantiska frågetecken på Hilliary sidan!

   En rejäl knäpp på näsan för Globalisterna vore ytterst välkommet!

   Gillad av 1 person

 7. Tahmas skriver:

  Hög intressant läsning måste jag påstå. Jag ser dock en risk med valfusk i någon form kanske inte direkt att fibbla med röstsedlarna men att sätta tryck på väljarkåren i någon form. Det finns starka grupperingar som vill förbjuda SD och ”liknande partier” med hänvisning till deras historiska kopplingar.
  Att inte kunna vädra sina åsikter eller var man har sympatierna är det mest odemokratiska ett samhälle kan begagna sig av och som Lövfen brukar säga det är ovärdigt ett demokratiskt samhälle.
  Mattias Karlsson SD, hade en kort frågesport på youtube om vilka partier som hade det värsta bagaget och det var inte SD kan jag påpeka så det argumentet för att inte rösta på SD är som bortblåst.

  Gillad av 1 person

 8. dolf skriver:

  Jag tog upp den länkade demoskopundersökningen i Åsiktskorridoren, vilka talar om vad? förra året. Finns fler intressanta aspekter där, och en del frågeställningar. Till exempel så undrar jag över det faktum att folk verkar känna att de kan tala fritt om jämställdhet, om det skiljer sig mellan ”femnistisk jämställdhet” och riktig jämställdhet (den som anser att man inte skall kvotera och tycker att omskärelse är omskärelse oavsett kön osv.), likaså när det gäller miljö så hade det varit intressant att se mer noggranna jämförelser. Klimathotet är förmodligen välförankrat både i maktens korridorer och i befolkningen, så därför känner sig de flesta fria att prata öppet om det. Hur stor del är det som faktiskt ifrågasätter klimathotet och hur fria känner de sig?
  Dagen efter inlägget om åsiktskorridoren tog jag upp en närliggande undersökning (det var ursprungligen tänkt att ingå i det första inlägget) i Hur vi ser dem och de ser oss som visar i mycket intressanta skillnader i hur vänstern ser på högern jämfört med hur högern ser på vänstern. Den bekräftade vad jag länge haft på känn, och betydelsen av det är verkligen något att begrunda.

  Gilla

 9. Ami skriver:

  Det påstås att det inte finns en åsikstkorridor i Sverige men den finns och den är trängre än någonsin.
  Det finns ett hat och en avsky i samhället mot de som har oönskade åsikter. Allt från gamla gubbar med kissfläckar som röstade för Brexit till dagens bottennapp när Natalia Kazmierska i Aftonbladet ger sig på att recensera SD:s sommar festival i Sölvesborg. Hela artikel är ett infantilt försök att dels göra sig putslustig över folket som har valt att ha en trevlig kväll och dels i sann odemokratisk och kommunistisk anda brunsmeta partiet.
  Nu förhåller det sig så att av samtliga partier i riksdagen så har SD minst att skämmas för möjligen kan KD räknas in också.
  Ebba Busch Thor skall i dag medverka på Sionistiska Fedarationens manifestation för Israel, kritiken mot hennes medverkan har inte varit nådig. Samma människor som skriker halsen av sig för alla människors lika värde ser de judiska människovärdet som underordnat.
  Motdemostrationerna kommer att avlösa varandra med palestinska flaggor, slagord för Israels undergång. Samtliga muslimska föreningar, understödda av staten, kommer att vara där likt flugor på en sockerbit.
  Det finns ett uttryck ”keep your story straight” som säger allt om vänstermänniskor syn på lika värde. När man så selektivt pekar ut människor som onda så är man oftast ond själv.
  Eftersom jag inte personligen kan vara på plats i STHLM och åtnjuta manifestationen för Israel så vill jag dra mitt strå till stacken.
  Israel är en av väldens bästa demokratier, oavsett religion,ras eller sexuell läggning så är man inkluderad i det israeliska samhället. Israel ockuperar inte palestinsk mark eftersom palestinier är påhittade och dessutom aldrig har innehaft områden på israelisk mark.
  Palestierna lever för konflikten med Israel, utan konflikten självdör den palestinska ”saken” och folket blir överflödigt.
  Världen behöver ett stor Israel och ett stor Israel behöver världen. Som avslutning så kommer aldrig Jerusalem delas upp.

  Gilla

 10. Hovs--hallar skriver:

  Mycket intressanta siffror. Ja, Sverige brukar ju av oss dissidenter jämföras med kommunist-erans öststater, som DDR, och kallas ”DDR 2.0”.

  Östtyskland påtvingades ju en kommunistisk diktatur därför att området ockuperades österifrån i 2a världskrigets slutskede, medan den nuvarande halvdiktaturen i Sverige har smugit sig på oss gradvis och omärkligt genom att strategiska opinionsbildande institutioner — media och den högre utbildningen — på 70-talet infilterades av den postmarxistiska 68-vänstern.

  Detta var samma vänster som några år tidigare hyllat Mao tse-tungs välde i Kina, samtidigt som tiotals miljoner bönder svalt ihjäl på Kinas landsbygd under det ”Stora språnget”.

  Jag minns detta mycket väl, då jag hade nära släktingar som var ledande i denna vänsterrörelse, och själv drogs med i den under några förvirrade år i ungdomen.

  Resultatet av denna infiltration kan illustreras av att Olof Palmes företrädare Tage Erlander som en självklarhet kunde påpeka att Sverige var lyckligt lottat genom sin etniska homogentitet, och därför slapp dras med sådana rasmotsättningar som i USA.

  Ett par årtionden senare hade det varit helt otänkbart för en svensk statsminister att säga något i den vägen!
  Då skulle man plötsligt tvärtom VÄLKOMNA etnisk ”mångfald”, och den som inte hängde med på det tåget ansågs allmänt efterbliven.

  Under mellantiden hade Sverige nämligen genomgått en slags revolution i det tysta, där extremvänsterns åsikter ute i marginalen blivit ”normala” och det man ”borde” hålla med om.

  Därmed kunde även mass-importen av såkallade ”asylsökande” från främmande kulturer genomföras utan att mötas av nämnvärda protester.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Den i särklass största olycka som drabbat Sverige heter Olof Palme!

   Dags att lägga ner ormboet Olof Palme Center också!

   Gilla

 11. Kristina von Heland skriver:

  En annan sak är hur många som svarar? När tex SCB ringde upp frågade jag hur vet jag att det är du? Då de ringde frågade jag hur lång tid det skulle ta. De brukade svara 20 min. Då sa jag till vem ska jag skicka fakturan på min tid? Jag debiterar 500 SEK på varje påbörjad timme, sedan tillkommer fakturakostnad, hade lika olika priser. Ibland babblade jag lite för att senare lägga på. En del företagssamtal kom och då bad jag om chefens telefonnummer så att jag kunde ringa honom på hans hemnummer lite senare på kvällen. Efter nio. Eller under en fotbollsmatch på TV för jag ser inte på fotboll.
  Det kom ett påbud från staten om en obligatorisk enkät om folk och bostäder, kommer någon ihåg den?Destruktionen av den enkäten bestod i att man svarade helt fel på alla frågor, stampat jordgolv, fel rum, korvkiosk i badrummet.. Jag tror att den enkäten blev ett totalfiasko då vi var ganska många som saboterade den. Det var obligatoriskt att svara men inte att svara rätt. Att vinna mot en myndighet-det finns ett sätt, du har rätt att vara korkad.
  En minister skulle fråga om folkets sexvanor-det är så dumt då hela temat är upplagt för ett lustigt sabotage-det skulle jag göra gratis. Endast fantasin sätter gränser.
  En sak är sedan hur frågan lyder. Ex SD är ett rasistiskt parti medan soc.dem står för det goda och fina här i samhället. Hur röstar du?
  Jag brukade inte vara så stygg mot dem som ringde undantaget en från Slits eller Sprits som var ett herrmagasin. Då hade jag roligt på hans bekostnad ska erkännas.

  Gillad av 1 person

  • Tahmas skriver:

   Jag gör likadant, ingen myndighet skall tro att jag på min egen bekostnad skall svara på idiot frågor utan att ge idiot svar.
   Om enkäten som Gabriel Wikström vill att vi skall svara på angående vårt sexliv så kommer en elefant, en giraff och två pingviner komma med i enkäten. Likaså mitt harem av kvinnor och min frus fängslade män i källaren.
   Lycka till och reda upp det sexlivet.

   Gillad av 1 person

   • Detta har jag bara hittat på skriver:

    Ja det är absurt, men huvudsyftet med den undersökningen är kanske bara att undersöka hur fogliga svenska folket är inför valet 2018, ungefär som vaccineringen mot fågelinfluensan, ställ er på led allihop pch bli injicerade med otestad medicin. Varför? För att jag säger det!

    Gilla

 12. Johan Utan Land skriver:

  För oss som bor i lugna områden tar det lång tid att upptäcka olägenheterna med den nuvarande politiken. De som fått upp ögonen och tänkt igenom saken grundligt går inte tillbaka till sjuklövern i första taget. De som alldeles nyligen börjat bli oroade och kanske svarat SD som en varningssignal tror säkert att sjuklövern också nyligen blivit varse problemen, och nu börjar åtgärda dem. Om kursen verkligen läggs om så kan säkert de 75 % eller vad det nu är behållas och sjuklövern regera vidare med DÖ och SD-politik. De kanske tappar några salafister som startar eget grönt parti men i stort sett så har etablissemanget fortfarande chansen att klara sig kvar.Inte med den politik de önskat sig men många är maktmänniskor och ändrar säkert gärna kurs om de bara får sitta kvar vid köttgrytorna. De kan ju alltid säga att de är tvungna att ta ansvar och reda upp den röra som deras godhjärtade naivitet till deras stora förvåning orsakat.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Det är stor risk att det blir som du skriver, eller rättare sagt, att det under en övergångsperiod blir på det sättet. En mycket viktig övergångsperiod eftersom fördröjningen av att väljarkåren tar sin förnuft till fånga leder till att en stor del av migranterna inte längre kan skickas dit de hör hemma. Det som i slutänden kommer att välta vagnen tror jag är ekonomin. Utanförskapsområden kanske fortfarande kommer var platser som en stor del av svenskarna endast känner till genom hörsägen. Men den försämrade ekonomin kommer att drabba alla, oavsett bostadsort.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.