Migrationsverket ska ha kompetent och saklig personal, inte kuratorer

IMG_5315 - version 2

Merit Wager

Ur ett inslag i Sveriges Radio P4 Norrbotten den 10 augusti, under rubriken Migrationsverket i Boden växer så det knakar börjar så här:

Man hanterar sorg och barn som är utan något land, och hus man har lämnat och ett liv, och man hoppas på en bättre framtid. Det är en varm arbetsplats.

Så börjar alltså inslaget. En dämpad, medkännande och medlidsam röst talar som om det var Migrationsverkets anställdas uppgift att vara inkännande och agera som kuratorer på en socialbyrå.

Vad som behövs – och har behövts i Sverige under mycket lång tid – är välutbildade, juridiskt kunniga personer med särskilt stor kunskap om asyl- och migrationsfrågor och de lagar och konventioner som reglerar området. Det behövs statliga tjänstemän som effektivt, kunnigt och utan känslosamhet utreder, förhör, efterforskar och sammanställer underlag och sedan fattar beslut i dessa oerhört viktiga ärenden. Det ska stå klart att den som söker rätten att få skydd i Sverige har styrkt (eller åtminstone gjort sannolikt, trovärdigt) vem han är, varifrån han kommer och vilka asyl- eller skyddsskäl han har.

När det gäller personer som säger sig vara minderåriga (under 18 år) och åldern inte är styrkt men det uppstår tveksamhet kring åldern och det finns en risk att personen kan vara äldre, kan myndighetens anställda erbjuda möjlighet att göra en åldersbedömning. Att gränsen för vilka som ses som ”ensamkommande minderåriga” går vid 18 år anges i utlänningslagen och det framgår dessutom av Migrationsöverdomstolens dom UM 2437-13, att det är den sökande har bevisbördan. I exempelvis Finland gäller att:

Om sökande eller anknytningsperson vägrar genomgå undersökning utan godtagbar orsak, behandlas han eller hon som myndig.

Till och med de asylsökande själva som jag talat med säger att de blev lite chockade av attityden hos de anställda på Migrationsverket som är den myndighet som ska avgöra vem/vilka som har asyl- och skyddsskäl och kan beviljas flyktingstatus eller uppehållstillstånd i Sverige. De är inte vana vid den här typen av myndighetspersoner och det gör också att de känner sig förvirrade och osäkra kring seriositeten i hanteringen av deras ansökningar. Många tror också att det är självklart att de här snälla och empatiska människorna, som talar med mjuka röster och är så måna om deras mående och så vänliga i sina kontakter med dem, också kommer att ge dem uppehållstillstånd. Asylsökande uttrycker inte sällan att de hellre skulle möta sakliga, kunniga och lite mer opersonliga tjänstemän som gör sitt jobb på ett mer respektingivande sätt. Så gott som alla säger dessutom att de inte vill mötas av landsmän eller andra som själva asylinvandrat från Mellanöstern som handläggare och beslutsfattare, vilket är ganska lätt att förstå.

Det är svårt att våga tro att rättssäkerheten ska kunna garanteras när det ser ut som det gör med ett mycket stort antal nyanställda (och personalomsättningen lär dessutom vara hög inom Migrationsverket), starkt inkännande, men inte tillräckligt kunniga och kompetenta personer på det svåra och snåriga asyl- och flyktingområdet. Det tar många, många år innan man behärskar det ens någorlunda. Jag har själv läst hårresande beslut där de som skrivit dem resonerar felaktigt och inte kan vare sig stava rätt eller uttrycka sig begripligt. Beslutsmotiveringarna är ofta standardiserade och de texterna är korrekta, men när något ska skrivas utanför mallen är det inte alls lika säkert att de är det. Detta får icke önskvärda konsekvenser, i en del fall för Sverige, i andra fall för de asyl- och skyddssökande.

Av texten torde framgå att jag, som under 14 år själv var asylombud och som sysslat med de här frågorna på olika sätt sedan 1996, anser att en skärpning på alla nivåer inom Migrationsverket behöver göras. Och att de personer om får avslag på sina ansökningar snabbast möjligt ska avvisas i enlighet med Migrationsverkets egen information på hemsidan:

En avvisning ska genomföras omedelbart om det är uppenbart att du varken har skyddsbehov eller har andra skäl att få stanna i Sverige. Om du får ett sådant beslut måste du alltså genast lämna Sverige.

Ingen ska kunna gå under jorden och leva här illegalt i fyra år för att sedan söka asyl på nytt trots att det redan konstaterats att han eller hon inte har asyl- eller skyddsskäl. Följer Migrationsverket existerande lagar och konventioner så behöver inte heller så många nya människor anställas och utbildas. Förhoppningsvis ökar även rättssäkerheten när det finns många långvarigt anställda som behärskar asylområdet. En uppstramning av verksamheten skulle gynna såväl Sverige som land, som dem som har behov av skydd.

16 reaktioner på ”Migrationsverket ska ha kompetent och saklig personal, inte kuratorer

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Sakligt och informativt som allt som Merit Wager skriver. Man kan bara hoppas att personer inom Migrationsmyndigheten och ansvariga politiker tar del av detta och framför allt tar intryck! Kanske även landets journalister också kunde ta intryck i lite större utsträckning och låta dylika rapporter också komma fram, inte minst i de media som medborgarna är med att finansiera. Det är bra om myndigheterna också har hjärtat på rätta stället med det behöver inte innebära att det har huvudet under armen.

  Gillad av 2 personer

 2. MagnusU skriver:

  Privata LVU-hem och privata grundskolor är två exempel på att myndighetsutövning (tvångsvård, skolplikt) kan läggas ut på organisationer som inte är myndigheter. Det finns också exempel på att myndigheter kan läggas ned och verksamheten flyttas över på andra myndigheter. Många svenska myndigheter har krav på sig att vara affärsdrivande. Om de finländska myndigheterna har motsvarande krav är det en möjlighet att lägga ned det svenska migrationsverket och lägga ut verksamheten, inklusive migrationsdomstolarna, på entreprenad på finlands motsvarighet.

  Gilla

 3. BjörnS skriver:

  Kunde inte hålla med mera. Sverige ska vara en rättsstat. Myndigheter ska följa lagen och myndighets- eller domstolsbeslut ska gälla. För alla. Punkt.
  Det är med stigande frustration och irritation jag har börjat inse att detta inte är fallet. Merit Wager har på många sätt belyst detta när det gäller asylärenden. Bara det faktum att asylsökande som efter överklagande och avslag i högsta instans kan vistas illegalt i landet och efter 18 månader få en ny prövning. Sjukvård, skolgång och nu senast försörjningsstöd är en rättighet under tiden. EU-migranter (rättare sagt tiggare) vistas i landet i mer än de 3 månader de har rätt till. Bryr sig myndigheterna? Ibland har kommunen även hjälp till med uppställningsplatser för husvagnar under en betydligt längre tid.
  Försöker myndigheterna ens eftersträva att lagar upprätthålls? Uppmanar existerande regelverk i praktiken till lagbrott? Känns rådande ordning rimlig i allmänhetens ögon?
  Som en parantes försökte jag ta mina barn på bio häromdagen. Det var 15-årsgräns och trots att den yngsta är strax under 15 gick det inte ty sådan är lagen. Inga undantag. Det känns skönt att veta att våra lagstiftare uppenbarligen inte anser sig ha allvarligare samhällsproblem att brottas med.

  Gillad av 2 personer

 4. Axel Sjöstedt skriver:

  En grundläggande princip inom juridiken är att man skiljer på stiftad lag och lag som bör stiftas – (de lege lata och de lege ferenda).
  Jag är inte direkt insatt i Migrationsverkets arbetsmetoder, men av artikeln att döma så anar jag att dåligt utbildade handläggare börjar tolka gällande lagstiftning efter eget skön, varvid asylpolitiken kan komma att hamna i ett mycket rättsosäkert läge.
  Finner handläggare brister i lagstiftningen så bör de påtala detta för verksledningen för att sedan komma våra lagstiftande politiker till del.

  Gillad av 3 personer

 5. Stefan Hill skriver:

  Jag har kännedom om ett stort antal personer , varav ett antal asylsökande., som aktivt arbetar för den eritreanska regimen, från vilken de säger sig flytt. Migrationsverket vägrar att ta del av dessa uppgifter.

  När dessa personer väl fått uppehållstillstånd är det mer än troligt att
  de kommer att fortsätta trackasera och förfölja regimkritiska eritreaner som fått asyl i Sverige.

  Gillad av 1 person

 6. Agneta Berglöw skriver:

  Mycket bra o läsvärd redogörelse från Merit Wagner med låg erfarenhet o kunskap efter att ha varit anställd på just Migrationsverket i så många år.
  Alla anställda på olika statliga, kommunala myndigheter,alla landstingens inrättningar måste ha gedigen kompetens o hela tiden behålla sin professionalitet,sin distans gentemot det uppdrag o de personer man skall hjälpa är oerhört centralt.Man får aldrig ramla ner på kompisplanet då har man förlorat på vems uppdrag man är anställd.

  Gilla

  • meritwager skriver:

   Hej Agneta och tack för din kommentar!

   Eftersom det är lite oklart vad du menar så undrar jag om du själv varit anställd på Migrationsverket i många år, eller om du har missförstått min text och tror att jag har varit det.

   Jag har varit asylombud, dvs juridiskt biträde åt hundratals asylsökande och har aldrig varit anställd eller fått betalt från Migrationsverket. Däremot har rätt många ”miggor” (anställda vid Migrationsverket) i många år rapporterat och berättat här, på min blogg:
   http://www.meritwager.wordpress.com

   Här kan du läsa lite om min bakgrund som asylombud:
   https://meritwager.wordpress.com/mfo/

   Med vänlig hälsning,
   Merit

   Gilla

   • Agneta Berglöw skriver:

    Hej Merit!
    Ursäkta jättemycket, att jag alldeles missförstått din yrkesroll o att det är som asylombud du varit/är verksam.Själv är jag en debattglad sjuksköterska med 40 år som yrkesverksamt i både offentlig o privat vård.
    Med vänlig hälsning
    Agneta Berglöw

    Gillad av 1 person

 7. Tomasz Striner skriver:

  Efter att under ha jobbat på Migrationsverket i Malmö kan jag säga att denna så kallade statliga myndighet ofta har en hel del annat för sig än att se till så att de lagar och regler som omgärdar svensk asylrätt följs på ett rimligt sätt. Ordet rättssäkerhet var det sista jag tänkte på under min tid på Verket.

  Om andra statliga myndigheter hade arbetat med lagar och regler på samma sätt som det jag fick ta del av under min tid på Verket hade JO fått nyanställa en hel del nya handläggare/beslutsfattare för att klara de anmälningar som allmänheten hade riktat mot dem på grund av felaktigheter i såväl rättstillämpning som bevisvärdering. Eftersom Verkets ”kunder” inte har samma rättigheter som svenska medborgare har är detta dock inget att oroa sig för. Antingen får dem beviljat asyl på oklara grunder, eller så avslås deras asylansökan på lika oklara grunder. Vem bryr sig?

  Tomasz Striner, jurist Malmö

  Gilla

 8. Hubbe skriver:

  Det där med bristen på saklighet och kunnande, förenat med en tilltagande avsaknad av professionalitet (som kanske kan upplevas som ”tråkigt” byråkratisk) tror jag är något som de flesta svenska myndigheter lider av. Jag arbetar på en annan statlig myndighet sedan ett antal år tillbaka och jag tycker mig se dessa tendenser även där, i synnerhet bland de som nyrekryteras. Det huvudsakliga fokus som förmedlas nedåt i hierarkin är vikten av bemötande, skapa mervärde och nytta för ”klienterna”; m a o det ska vara så där lite mysigt att ha med oss att göra. Jag vet heller inte hur många gånger jag hört eller läst ordet ”värdegrund” på interna möten eller i skriftliga riktlinjer det senaste året. Detta är förvisso positiva saker, men jag upplever att det juridiska och rättssäkra har fått stå tillbaka och istället upplevs det som besvärande, nästan pinsamt bland oss handläggare nuförtiden. Jag tror att det som inledningsvis är trevligt på sikt kan bli förödande eftersom nånstans måste en bedömning göras och en gräns dras i fråga om behoven hos olika individer i förhållande till regelverk och myndighetens uppdrag.

  Gilla

 9. UlfUlvfot skriver:

  Merit Wager är kanske Sveriges mest kunniga person på detta område, men makthavarna ignorerar konsekvent det hon säger. Det framgår fö. av bland annat en artikel på Axess (”Migränverket”) att situationen på Migrationsverket är helt kaotisk, och att var och en som försöker påtala detta kan räkna med repressalier uppifrån.

  Migrationsverket verkar ha blivit en stat i staten. Dess GD är en aktiv opinionsbildare FÖR ökad invandring, bl.a.

  Gillad av 1 person

 10. Ossian (@OsmanLind) skriver:

  Har ingen vidare erfarenhet av Migrationsverket (som tur är) men fick en glimt när jag såg deras personal på gaten på Arlanda inför en Balkan-flight i somras. Inte precis några som ingav förtroende som statliga tjänstemän.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.