MOHAMED OMAR: Julius Caesar föddes denna månad

Romarna började länge sitt år med mars, därför var juli den femte och kallades Quintilis (av latinets quintus, den femte). Månaden fick sitt nuvarande namn år 45 f. Kr. till ära för Julius Caesar, som var född denna månad. Det gamla svenska namnet för årets sjunde månad är ”hömånad”.

Julius Caesar reformerade den romerska kalendern så att året fastställdes till 365 dagar med ett skottår var fjärde år. Den nya romerska kalendern kallades ”den julianska” och blev den dominerande i Europa fram till 1582, då den började ersättas av den gregorianska kalendern, även kallad ”nya stilen”.

Sosigenes av Alexandria var en astronom i Alexandria i Egypten och den som ska ha hjälpt Julius Caesar att reformera kalendern.

Klas Pontus Arnoldson (1844-1916) var en svensk författare, pacifist och politiker, samt mottagare av Nobels fredspris 1908. Arnoldson grundade Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 1883. I boken Världsfreden (1900) skriver han om Julius Caesars kalenderreform:

Freden syntes nu tryggad, och Caesar kunde egna sig åt rikets inre utveckling. I stället för att utsuga och förtrycka de underkufvade folken, sökte han göra dem likstälda med de infödde romarne: galliske härförare och soldater insattes i senaten, grekiske konstnärer och vetenskapsmän inbjödos till Rom. Ett grekiskt-latinskt bibliotek grundades, Rom förskönades med praktfulla bygnader, lagar mot öfverdådigt lefnadsätt utfärdades. Den mest bekanta af Caesars reformer torde vara den, som är känd under namnet ”julianska kalendern”. På grund af den stora förvirring, som inträdt i tidräkningen, inkallade imperatorn från Alexandria den lärde astronomen Sosigenes, hvilken uppgjorde ett plan till förbättring af kalendern. Årets längd bestämdes nu till 365 dagar; hvart fjerde år skulle en tilläggsdag inskjutas efter februari månads utgång. För att komma in i den nya ordningen blef det nödvändigt att förlänga år 46 (”oredans år”) med nära 3 månader. Snart nog upphörde oredorna, och till minne af denna reform beslöts sedermera att uppkalla den månad, under hvilken Julius Caesar var född, efter honom. Den fick då namnet Julius (juli).

Läs hela boken Världsfreden här

BILD: Konstnären Alessandro Tomasi har försökt rekonstruera flera av antikens berömda personers ansikten, bland dem Caesar. Se fler bilder här

Mohamed Omar