GUNNAR SANDELIN: Rörliga diagram, del 1: Sveriges demografiska förändring under 50 – 60 år 

I nedanstående rörliga diagram kan vi se hur dramatiskt Sveriges demografi har förändrats sedan 1970. Här gäller det invandrarmän i åldern 15-44 år eftersom den åldersgruppen är mycket brottsaktiv. Diagrammet redovisar både ursprungsländer och geografiska områden samt i antal hur många ur denna grupp från de 15 vanligaste länderna som det finns i Sverige. Det går att pausa vid valfritt årtal för jämförelser. 

Det är inte bara volymerna som förändras dramatiskt utan också sammansättningen. Från att invandringen för 50 år sedan till största delen har utgjorts av härkomst från övriga nordiska länder, med Finland i topp, domineras den idag av män med bakgrund i Västasien (som i stort sett kan översättas med Mellanöstern), vilka ligger i en division för sig.  

Detta går särskilt väl att utläsa i den övre delen av diagrammet.

Det är också till personer från dessa länder, tillsammans med Afrika, som permanenta uppehållstillstånd regelmässigt har utdelats, då det rör sig om asylrelaterad invandring i första och andra led. Invandringen från europeiska länder (främst Östeuropa i diagrammet) handlar däremot till överväldigande del om uppehållsrätter och rörlighet inom EU samt tidigare invandring från det forna Jugoslavien, där också strömmarna från inbördeskrigets Balkan är inkluderade. Inflödet från Östasien, som Kina och Indien består huvudsakligen av arbetskraftsinvandring. 

Syrien och Irak ligger idag högst på listan över de vanligaste ursprungsländerna vad gäller män 15-44 år, medan våra nordiska grannländer i vår samtid helt lyser med sin frånvaro inom denna grupp. Nordens trend är ett bra exempel på hur statistik över hela befolkningen inte ger en rättvisande bild i alla sammanhang. Finland är fortfarande ett av de större länderna bland utrikesfödda män i alla åldrar, men bland de unga männen finns Finland inte ens med bland de tjugo största länderna år 2020. Högst placerade nordiska land är numera Danmark på 20:e plats.  

Det finns, i detta åldersspann, tusentals fler män från Somalia än vad det finns från Danmark, Finland, Norge och Island tillsammans. Frågan är om något annat europeiskt land än Sverige har en så dominant utomeuropeisk invandring. Särskilt efter regeringen Reinfeldts tillträde 2006 pekar dessa kurvor brant uppåt. 

I nedanstående diagram redovisas ursprungsområden från och med 1960 för samma grupp, där vi kan observera utvecklingen över ytterligare ett decennium. 

Det ska sägas att statistiken som ligger till grund för dessa framställningar är enligt SCB endast kvalitetssäkrad med exakta siffror från och med år 2000. Äldre statistik över utrikes födda finns bara i särskilda publikationer och är inte kompletta vad avser redovisning av samtliga födelseländer. Åren 1961-69 är mestadels rekonstruerade efter data från 1960 och 1970. Trots detta är det viktigt att kunna redovisa trender över tid och det bästa sättet att åskådliggöra en sådan överblick, är i ett visuellt ”stapelrally”. Den som vill veta mer och söker fullständiga källhänvisningar kan gå till Affes statistikblogg här.

I en kommande text behandlas de demografiska förändringarna i ett rörligt diagram med fokus på män 15-44 år, vad gäller ursprungsländer och brottslighet utifrån beräkningar från Brå:s senaste undersökning 2021:9. Dessutom tillkommer ett rörligt diagram över religion efter födelseland.  

Fotnot: Tack till Affes statistikblogg för research och framställande av diagram. 

Gunnar Sandelin