HITTAT PÅ NÄTET: Johan III föddes sannolikt på dagen före Tomasdagen år 1537

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Johan III (1537-1592) var kung av Sverige 1569–1592. Han var son till drottning Margareta och kung Gustav Vasa. Han var bror till Karl IX och Magnus och halvbror till Erik XIV. Han var gift från 4 oktober 1562 med Katarina Jagellonica (1526–1583), med vilken han förutom Sigismund också hade dottern Anna Vasa, och från 21 februari 1585 med Gunilla Johansdotter (Bielke) (1568–1597).

Det finns två åsikter rörande Johans födelsedag – en åsikt förlägger den till Tomasdagen, en annan till dagen före Tomasdagen den 20 december. Enligt Nordisk familjebok (Ugglan) är den senare åsikten rätt.

Utdrag ur boken Svenskt Pantheon. Porträtt och historiska plancher efter gravyrer av Fredrik Ulrik Wrangel (1906):

Äfven rörande Johan IILs födelsedag hafva på senare tider framkommit nya uppgifter. I alla hittills utgifna arbeten uppgives att han föddes 21 december 1537; detta motsäges likväl af konung Gustaf I:s notificationsbref af den 2 (ej 22) januari 1538 till sin svåger i första giftet, konung Kristian III af Danmark. Han säger deruti att den nyfödde sonen kommit till verlden den 20 december en ”donners-tag”, hvaraf man helt naturligt dragit den slutsatsen att Johan ej vore född den 21.

Emellertid finnes af samma hand, som antecknat Eriks födelsedag, äfven en anteckning om Johan, deri det heter: ”Anno etc. 1537 på Sancte Thommus dagh om morgonen do 4 var slaghitth bleffh min nådhighe herre, hertig Johann Födtt po Stekborgs Slåtth”.

Att härmed afses den 21 är tydligt, när man vet, att Tomasdagen alltid är den 21 december, såvida man ej får antaga att dermed afses Tomas biskops dag den 29 i samma månad.

Man kan dock med lätthet konstatera huruvida den 20 december 1537 var på en torsdag. Då så verkligen var förhållandet och konung Gustaf vid skrifvelsens affattande sannolikt ännu hade i minne på hvilken veckodag sonen föddes, är detta så mycket mera att fästa afseende vid som då ännu användning af siffror vid bestämmande af månadsdagarnas inbördes ordning ingalunda hörde till regeln och Gustaf dessutom enligt E. Hildebrand var känd för att ega ett alldeles ovanligt minne (se “Från Gustaf Vasas sista tider“ Hist. Tidskr. 1899. s. 283). Den gamla uppgiften om Johan III:s födelse den 21 december torde derföre böra ändras till den 20.

Fortsätt läsa här

Redaktionen