LENNART WAARA: Analys av uppfattningen om ”allas lika värde”

Analysen av ståndpunkten ”allas lika värde” måste börja med den liberala och socialistiska ideologiska föreställningen om ”jämlikhet”. De hänger ihop och betingar varandra. ”Jämlikhet”, i meningen lika utfall för alla – equal in outcome – i olika avseenden, inklusive inkomst, är en socialistisk ideologi på gränsen till religion med trosbekännelsen ”alla människors lika värde”. Jämlikhetsidén är en politisk utopi med rötter i den franska Upplysningen som under 1900-talet lett till totalitära socialistiska regimer med folkmord, förtryck och förintelser. Lika möjligheter – equal in opportunities – är däremot en föreställning som kan bejakas.

Ingenstans i naturen, kulturer och civilisationer finns i realiteten jämlikhet. Den saknas tydligast i socialistiska regimers praktik. Ojämlikhet är normen och det normala. Den politiska och ekonomiska historien och den samtida globala utvecklingen uppvisar en social, politisk och ekonomisk ojämlikhet som ytterst är resultatet av vad man åstadkommer av produktion, innovationer, kultur, samhällsbygge och mänskliga framsteg.

Den politiska jämlikhetsideologins värdegrund är konsekvent föreställningen/frasen/lögnen om ”allas lika värde”. Den är dessutom en medvetet vald felöversättning av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Den engelska texten:  All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in spirit of brotherhood.

Den tyska texten:  Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernuft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.

Den svenska texten:  Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot var andra i en anda av gemenskap.

Engelskans (dignity) och tyskans (Würde) bör på korrekt svenska bli värdighet. Det handlar om respekt för människors värdighet, medan den svenska föreliggande versionen (lika i värde) leder tankarna till jämlikhet. Översättningen av ”brotherhood” och ”Brüderlichkeit” med ”gemenskap” är inte heller korrekt.

Artikel 1 i FN-deklarationen om mänskliga rättigheter bör därför korrekt översättas: Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap.

Sverige är såvitt jag kunnat finna det enda land i världen som i lagtexten skrivit in ”värde” istället för värdighet i lagtexten.

”Allas lika värde” är en subjektiv bedömning utan objektiva referenspunkter eller konnotationer. Det bör därför inte jämföras med eller blandas samman med rättssystemet och rättsstatens grundläggande princip om likhet inför lagen.

Få politiska fraser/lögner har skapat större politisk och intellektuell förvirring och kontroverser än “alla människors lika värde”. Frasen/lögnen om ”allas lika värde” används som moraliskt rättesnöre av PK-ister och genomsyrar media/kommunförvaltningar/statsförvaltning och politiken. Det var länge omöjligt att ifrågasätta frasen om man inte ville riskera utsättas för olika negativa invektiv. Det har ändrats och allt fler ser ihåligheten i frasen/lögnen.

De flesta medborgare kan i grunden skilja på vad som är/anses rätt och fel, men de kan ha svårare att genomskåda den fras/lögn som kallas för “allas lika värde”.

Varje människa har INTE samma värde inför alla andra människor. Det är en omöjlighet. I verkligheten, utan undantag, värderar vi vår egen familj högre än andra människor. Våra vänner högre än andra. Vi värderar sannolikt svenskar och andra skandinaver högre än exempelvis muslimska araber och afrikaner. En persons värde avgörs i första hand av vederbörandes relation till oss själva och därefter till hans gärningar och konkreta handlingar som avgör om han/hon är värd vår respekt. Värde är vad en person förtjänar. Det finns inget automatiskt i detta. Det finns inget ”allas lika värde”.

Det är korrekt och avgörande för att inte säga nödvändigt att värdera och gradera andra människor utifrån deras handlingar i samhället och mot andra människor. Anhängare av ”allas lika värde” hänför, åtminstone i teorin, en människas värde till dennes blotta existens och man väger inte in beteenden och handlingar. Om man verkligen granskar en individs/grupps/partis konkreta handlingar blir bilden tydlig. Det visar sig att ”allas lika värde” är ogiltig. Stalin och hans hantlangare, lägervakten som torterar och misshandlar fångar, pedofilen som våldtar barn, våldtäktsmannen som brutalt våldtar kvinnor är inte ”lika värda”. De flesta instämmer här.

“Alla människors lika värde” är snarast att betrakta som tvångstanke som bidrar till att söndra vårt samhälle och leder till enfald och tanklöshet. Den exkluderar exempelvis personer som inte böjer sig för lögnen. Lögnen “alla människors lika värde” måste förkastas och avföras från dagordningen.

Frasen/lögnen ”allas lika värde” används för att undvika sakfrågor och diskussioner baserade på sakargument, fakta och empiri för att istället använda känslomässiga argument och tyckanden. ”Allas lika värde” låter i förstone positivt, samtidigt som ingen som tänker efter förstår vad den egentligen betyder och konnoterar. ”Allas lika värde” har blivit ett politiskt slagträ för att vrida debatter i sakfrågor till debatter om den egna moralen och egna känslomässiga reaktioner.

Verkligt samhälleligt skadligt är att ”allas lika värde” tillämpas som liktydigt med den vänsterpolitiska parollen ”allt åt alla”. Ett aktuellt exempel är Statens Medicinskt Etiska Råd (SMER) som föreslår med explicit hänvisning till ”allas lika värde” att organtransplantationer även skall utföras på illegala migranter som inte bidragit med en krona till den svenska avancerade sjukvården och välfärden. Eftersom det är brist på organ så innebär det att för varje illegal migrant som med ”allas lika värde” och ”allt åt alla” som grund får en organtransplantation så exkluderas en svensk från den livsavgörande vården. Alltså ”allt åt alla” oavsett. Det är ohållbart och oetiskt.

”Allas lika värde” och dess konsekvens ”allt åt alla” kan också hittas i diskussionen om massmigrationen som ett argument för att migrationen inte skall begränsas av Sveriges ekonomi eller andra samhälleliga faktorer.

”Alla människors lika värde” används av vänsterliberaler, socialister och socialdemokrater i syfte att uppnå fri migration och öppna gränser. De som inte stödjer tanken på öppna gränser och en ohämmad migration utifrån ”allas lika värde” är följaktligen rasister, fascister och nazister.

De som argumenterar på ovanstående sätt hävdar implicit och sannolikt utan att ha tänkt efter att ”allas lika värde” trumfar grundlagens ”all makt skall utgå från folket”. I praktiken vill de att alla människor ska ha rätt att ta sig till Sverige och ta del av svensk välfärd, som exempelvis SMER:s förslag om organtransplantationer, utan att betala för det. ”Allt åt alla”, med andra ord. Naturligtvis i alla avseenden, ekonomiskt, socialt och politiskt en farlig och ohållbar utopi.

Det finns anledning att lyfta analysen från individens ”lika värde” till de kulturer individen tillhör. Vi har nämligen samma problematiska synsätt i föreställningen om ”alla kulturers lika värde”. Varifrån stammar den märkliga idén att alla kulturer är lika värda, en superrelativism bortom all historisk praktik och empiri?

Den falska föreställningen skapades från början av Franz Boas (1858 – 1942) tysk-amerikan som var en av 1900-talets viktigaste namn inom antropologin och en förkämpe för kulturrelativism (bilden).

Kulturrelativismen är ett moraliskt synsätt och delvis också en forskningsmetod. Den innebär att man utgår ifrån det subjektiva axiomet/grunduppfattningen att ingen kultur är viktigare eller mer utvecklad än någon annan. Tro det den som vill! Kulturer förstås i den analysen utifrån den analyserade kulturens egna subjektiva värdena och villkor.

Jag hävdar tvärtom att demokratierna i Väst generellt representerar en överlägsen samhällsform jämfört med vad man finner i till exempel de muslimska länderna i Mellanöstern och Afrika. Kulturer och civilisationer har i verkligheten olika värde beroende av bland annat utvecklingsnivå uppfattat i vid mening. Den västerländska civilisationen skapad av vita medelålders män är överlägsen i stort sett alla andra kulturer: Sokrates, Platon och Aristoteles. Shakespeare och Dante Alighieri. Rembrandt och Monet. Beethoven, Bach och Wagner. Fyrtakts Ottomotorn och Teslan. Penicillinet, pacemakern och magnetröntgen. Hjärnkirugi och hjärttransplantationer. Newton, Einstein och Dawkin. Månlandaren och rymdstationen. Google och Internet. Apple och Microsoft.

Vad har Afrika skapat? Där finns aids, ebola och slavar samt ekonomiska kulturer som fortfarande bearbetar jorden med en böjd trädgren och bor i lerhyddor. Det fortfarande pågående slavhandel i Afrika. I Libyen kan man köpa en svart man/kvinna som slav för 400 dollar.

Jag nämner detta därför att den superrelativistiska synen på kulturer också påverkar, sammanhänger med och ligger bakom den individ- och gruppcentrerade frasen/lögnen om ”allas lika värde”. Det är i grunden samma typ av subjektiv relativism som kommer till uttryck.

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra banker, företag samt finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i bl.a. Ryssland och Baltikum. Företagsledare i olika företag bl.a. som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Videoblogg på FB och Youtube samt textblogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

Gästskribent