LENNART BENGTSSON: Flera kommuner utropar klimatnödläge

Jag fick nyligen en meddelande att Kalmar kommun har utropat klimatnödläge. En medborgare kontaktade kommunnämndens ordförande i Kalmar varvid följande samtal utspelades.

Kommunnämndens ordförande bekräftade att så var fallet men var oförmögen att besvara vad detta innebar utan bad att få återkomma.

Man hade uppenbarligen beslutat om klimatnödläge men ännu inte haft möjlighet att bestämma vad detta innebar eller skulle komma att innebära. Som inte ovanligt i vår postmoderna tid kommer först ordet och sedan det innehåll som ordet avser. Fördelen är att alla kan fylla ordet med sitt eget personliga favoritinnehåll.

Efter en preliminär undersökning visar det sig att flera kommuner har beslutat om klimatnödläge utan att specificera vad detta innebär. Kanske vill man inte bli tagen på sängen som i fallet med coronapandemin. Flera av kommunernas medborgare har i skrivelser till kommun fört fram att man betraktar klimatet som ett minst lika viktigt problem som coronapandemin om inte faktiskt viktigare.

Jag har försökt att göra klart för mig vad som har orsakat det relativt hastigt påkomna klimatnödläget. Kan de bero på efterverkningar av den varma julimånaden för två år sedan eller den senaste milda vintern? Gårdagens höga novembertemperaturer i landet har säkert också spätt på oron. Säkert finns det också myndigheter och konsulter som vädrar morgonluft liksom centrala myndigheter som ser ytterligare möjligheter till införande av nya specialskatter.

För en del medborgare räcker det säkert med ordet nödläge medan andra nog helst vill se vad det innebär. Det skulle inte förvåna mig att det redan finns godkända certifieringsgrupper som definierar vad klimatnödläge innebär för olika kommuner. När det gäller min egen kommun Uppsala är säkert vattenföringen i Fyrisån viktig då antingen ån kan torka ut och leda till problem med dricksvattenförsörjningen. Alternativt kan allt kraftigare nederbörd leda till svåra översvämningar. I ett längre perspektiv kommer också ett allt högre vattenstånd i Östersjön att skapa allvarliga problem inte bara för Uppsala utan för stora delar av länet.

Andra problem är stadens energiförsörjning och att inte tillräckligt görs för att minska utsläpp av växthusgaser samt att utbyggnad av en spårbunden och elektrifierad trafik inte görs med större kraft och beslutsamhet.

Lennart Bengtsson