HITTAT PÅ NÄTET: Resningen mot kung Hans

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Avsättningskriget mot kung Hans var ett svenskt uppror som pågick mellan 1501 och 1503, mot den danske unionskungen Hans. Under kung Hans tredje regeringsår började den svenska rådsaristokratin frondera mot den danska överhögheten och de danska fogdarna. Missnöjet hade successivt ökat och den danska legoarméns ohyggliga nederlag i fälttåget mot Ditmarsken gjorde viljan till uppror större. När det sen kom fram att ett avtal mellan Danmark och Ryssland riktat mot Sverige var i görningen, blev situationen akut.

I januari 1501 träffades ett antal rådsherrar för att planera resningen mot kung Hans. Sten Sture den äldre, Svante Nilsson (Sture), och Hemming Gadh var tre av de mest namnkunniga på mötet.

Den 10 augusti 1501 inleddes belägringen av Örebro slott för att avsätta den danske fogden Jöns Falster. Han hade rykte om sig att vara grym mot sina undersåtar. När hans slott intagits av de svenska upprorsmännen fördes Jöns till Arboga där han blev ihjälslagen av stadsborna.

Utdrag ur boken Sveriges medeltid, senare skedet, från år 1350 till år 1521 av Hans Hildebrand (1877):

Att återvinna Sverige undan konung Hans och hans tjenare var nu de
svenska herrames främsta uppgift.

Herr Sten Sture befann sig redan före utgången af augusti månad 1501 i Dalarna, der allmogen genast förklarade sig mot konungen. Böndeme rustade sig och Vesterås slott belägrades, liksom Örebro. Rådet samlades mot slutet af september och sände till Stockholms stad en uppmaning att sluta sig, till det fosterländska partiet. Borgerskapet tvekade och redan fore midten af oktober hade staden begynt belägras. Efter några dagar utbröt i staden en häftig eldsvåda, hvilken man antog vara anlagd af slotts-besättningen. När elden grep allt vidare omkring sig, öppnade stadens styrelse portarna för den svenska hären, som genast ryckte in och hjelpte bor-garne att hämma eldens framfart. Nu kunde man med hopp om framgång belägra slottet, men innan detta skedde, erbjöd man drottning Kristina att lemna det, och skulle man med vederbörligt följe ledsaga henne till Danmark, men hon svarade nej.

Läs vidare i boken här

BILD: Sturemonumentet i Uppsala.

Redaktionen