HITTAT PÅ NÄTET: Skandinaviska studenternas möte i juni 1843


Nordiska studentmöten eller Skandinaviska studentmöten var en serie sammanträdanden mellan studenter vid flera nordiska universitet under 1800-talet. Studenter från Uppsala universitet, Lunds universitet, Köpenhamns universitet och Christianias universitet bjöd alla in till varandras universitetsorter.

Studentmötena var ett uttryck för de skandinavistiska strömningar som fanns inom norden under mitten på 1800-talet. Skandinavismen hade sitt ursprung vid Köpenhamns universitet, bland annat som med avsikt att knyta en försvarsallians med Sverige-Norge gentemot det växande Preussen. Skandinavismen spred sig till Sverige vintern 1838 då Köpenhamnsstudenterna tågade över det frusna Öresund för att träffa Lundastudenter. Det första studentmötet kom att hållas i Uppsala i juni 1843.

En skrift trycktes i Uppsala i samma år för att redovisa mötet. Skriften inleds så här:

Det är fullbordadt! Brödraband omgjorda Skandiens folk! Den sekelslånga striden är slut, och sönerna af Yngve, Skjold och Sæming, Asa-Odens barn, Asa-Gudarnes ättemän, stå ännu en gång församlade kring tempelhärden, icke den, på hvilket offret till Asar brann i de Höga Salarne på Fyris’ strand, men kring vetandets och sanningens härd, uti frihetens höghvälfda tempel, Tvädrägten, den Loke, som väckte tvist uti sjelfva Valgudarnes heliga sal, som var orsaken till Balders död och till förlusten af Freyers svärd, är redan fjättrad på de tre bergen, der etterormen dryper sitt gift i hans anlete. Arfvingarne till Valfaders vishetsläror skola hädanefter veta att följa dem; intet brödrablod skall hädanefter fläcka Skandiens jord eller färga Skandiens haf; som en man skola vi stå mot den gemensamma fienden; mot mörkret och dess kämpar, under hvilken drägt och hvilket namn de än må dölja sig, föra det tredubbla svärdet, ty tiden är inne för Nordens folk att vakna ur den långa dvalan. Frihet och Ljus! är vår lösen; Frihet och Ljus! står det på den fana, kring hvilken vi samlat oss!

Läs hela skriften här

Redaktionen