GÄSTSKRIBENT MICHAEL DIAMANT: Ska Amish-folket vända utvecklingen på den amerikanska landsbygden?

IDÉ OCH KULTUR Amish-folket är inte bara en udda rest i östra USA från förmodern tid. Det är också en folkgrupp som ökar kraftigt i numerär och som skänker vitalitet och ekonomiska möjligheter åt amerikansk landsbygd. De begär ingenting av myndigheterna, de sköter sig själva, de är laglydiga och betalar skatt. Många barn föder de också. Skulle de fortsätta öka i samma takt som de gjort under senaste hundra åren kommer de år 2200 vara runt 220 miljoner.

I en ledare 2 februari i Dagens industri beskrev PM Nilsson hur stora delar av den amerikanska landsbygden befinner sig i kris. Ekonomisk utslagning, vikande befolkning och en känsla av man är ringaktad av kultureliten har skapat en dödsspiral som hotar att lägga ned hela landet utanför storstäderna. Politiskt har situationen drivit den rurala befolkningen i armarna på Donald Trump vilket dock inte bekymrar de demokratiska strategerna. De senare räknar kallt med att vita i mellanvästern gradvis försvinner som viktig väljargrupp och ersätts med icke-vita migranter som nästan unisont röstar demokratiskt.

Vad Donald Trump försökt göra under sin mandatperiod är att bromsa denna nedåtgående spiral. Viktigast har varit alla de avregleringar han genomfört och som möjliggjort för ny gruvbrytning och så kallad ”fracking” som är en metod för att utvinna naturgas och skifferolja. USA under Donald Trump är kanske för första gången i modern tid oberoende av import av energi från Mellanöstern. Trump har med viss framgång även kämpat för att tillverkningsindustrin ska återvända till USA. Även om hans politik har varit lyckosam är krisen så djup att det kan tyckas som att han slåss mot väderkvarnar. Det är dessutom svårt att påverka befolkningsminskningen då det relativt låga födelsetalet och utflyttningen har med tidsandan att göra. Vad som till syvende och sist behövs är just unga människor som vill bo på landsbygden och som kan skapa sin egen sysselsättning.

Nu finns faktiskt dessa människor, men vilka de är kommer nog som en överraskning för de flesta svenskar. Det är de konservativa Anabaptisterna. Det senare är en samlingsterm för flera grupper som alla har det gemensamt att de vill leva utanför samtidskulturen och försöker begränsa användandet av ny teknik. Den största och mest kända gruppen anabaptister i USA är Amish. Eftersom Amish-folket vill leva utanför samtiden söker de sig till countys där det är längre avstånd till de större städerna. De vill vara självförsörjande och önskar inget av lokalpolitikerna annat än att få driva sina egna skolor samt slippa vara uppkopplade till el- och vattennätet. Även om det finns många typer av företagande inom gruppen är idealet att driva jordbruk. Amish är antimaterialistiska och värdesätter istället stora barnskaror då barn anses vara det enda man får med sig till himlen.

Dessa värderingar i kombination med att deras företagande är mycket arbetskraftsintensivt gör att Amish-folket har mycket höga födelsetal. Trots att ungefär 15-20% av deras ungdomar väljer att lämna gruppen så dubblas Amish i antal var 20:e år. Detta skapar en konstant jakt på ny mark och sedan 1992 har antalet Amishbosättningar mer än tredubblats. Och då utvecklingen inte visar tecken på att bromsa in förutspås antalet bosättningar tredubblas igen de kommande 30 åren. I reella tal fanns det 5000 Amish 1920 och idag 100 år senare har antalet vuxit till 344 000 (en sextioniodubbling!) trots avhopp och bara 150 dokumenterade konvertiter. År 2050 förväntas antalet Amish ha vuxit till en miljon och i slutet av detta århundrade beräknas det finnas hela sju miljoner Amish om de växer i samma takt som de gjort hittills. År 2200 skulle de med samma tillväxttakt vara runt 220 miljoner!

Vad händer då när Amish bosätter sig i ett county och hur tas de emot? För det mesta positivt även om hästspillning på gator och motstånd mot att installera avlopp ibland har skapat konflikter. Amish ökar även risken för trafikolyckor då hästar och bilar måste dela på vägarna. Att gruppen driver sina egna skolor där barnen inte får lära sig om evolutionsteorin och där skolgången bara sträcker sig till åttonde klass skapar principiellt ingen konflikt då det anses vara en rättighet inom ramen för religionsfriheten. Då de dessutom alltid är självförsörjande och inte tar emot bidrag så finner countys det sällan intressant att ta strid om bristande skolgång. Amish använder sig inte av sjukförsäkringar utan betalar sjukvård ur egen ficka eller via sin kyrka. Generellt är Amish-folket friskare än övrig befolkning tack vare sin livsstil. Allergier, övervikt och cancer är sällsynta fenomen. Många Amish bär även på en gen som gör att de är friskare i hög ålder. Genetiken är annars en flaskhals då nästan alla Amish härstammar från 400 förfäder som anlände till Pennsylvania på 1700-talet. Förekomsten av svåra och ärftliga men normal sett mycket ovanliga sjukdomar är i vissa församlingar 100 gånger vanligare än hos övrig befolkning.

På senare tid har gruppens mycket positiva inverkan på lokalekonomin uppmärksammats. Även om de som egenföretagare sällan anställer icke-Amish skapar de skatteintäkter och drar till sig besökare. Den snabba befolkningstillväxten skapar också en stor efterfrågan på allehanda tjänster som Amish av religiösa skäl inte får utföra själva. Många av dessa arbeten kräver ingen högre utbildning eftersom det handlar om att transportera Amish med bil eller distribuera deras varor online. Det kanske därför inte är så överraskande att lokalpolitiker nu aktivt försöker rekrytera Amish till sina countys. Ett uppmärksammat fall har varit Barbour county i det ökänt fattiga West Virginia. Amish har traditionellt inte sökt sig till delstaten då den kuperade terrängen lämpar sig mindre väl för jordbruk och hästtransport. Nu när fler Amish driver andra typer av verksamheter har dock inflyttningen ökat vilket på sikt kan få mycket positiva effekter för delstaten.

Sammanfattningsvis kan man ha många åsikter om Amish och deras förmoderna och stränga livsstil. Men att de kan vända en nedåtgående ekonomi och befolkningsutveckling går inte att betvivla. Och för många av USA:s hårt drabbade rurala countys kan detta mycket väl vara skillnaden mellan liv och död.

Michael Diamant startade 2013 Facebooksidan ”Nyproduktion i klassisk tradition” och är idag också en av de drivande personerna bakom sidan ”Arkitekturupproret” där specialister och allmänintresserade samordnar sitt motstånd mot modernistisk arkitektur.

Michael Diamant