Patrik Engellau: Påverkansagenter

Patrik Engellau

Den viktigaste regeln i Sveriges främsta grundlag, regeringsformen, står längst fram i första kapitlets första paragraf. Den lyder:

All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Sedan förklaras lite mer detalj hur makten som utgår från folket ska bli lag och praxis:

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Folkets självstyrelse ska alltså förverkligas genom att folk tänker och diskuterar med varandra och därefter röstar till riksdag och kommunfullmäktige som i kraft av det mandatet ska styra oss. Observera att det inte står att någon annan ska lägga sig i.

Den första januari nästa år är det meningen att FNs Barnkonvention, som antogs i december 1989 och genast på nyåret 1990 ratificerades av Sverige, ska bli svensk lag. Ratificera betyder ”att rättsligt binda” men vad det betyder är oklart. FN skulle troligen inte skicka de blå baskrarna om Sverige i praktiken inte kände sig rättsligt bundet. Ratificeringen innebär egentligen bara en rekommendation som regeringen sänder ut över landet om att Sverige måtte bete sig enligt barnkonventionen.

För två år sedan skrev jag en krönika om barnkonventionen. Min tes var i stort sett att konventionens syfte var att stärka de sociala myndigheterna mot familjerna under förevändning att barnens rättigheter måste värnas om detta inte sker med automatik i barnets familj. (Gissa av vem.) Problemet för socialsekreterarna är att blotta ratificeringen inte ger svensk domstol rätt att avgöra bråk som uppstår genom konventionens existens. Svensk domstol kan inte döma efter ett FN-dokument som inte inkorporerats i svensk lag. Det är därför staten nu ägnat tio år till att tänka igenom hur konventionens ofta oklara paragrafer kan göras om till svensk lag så att rätt kan skipas av svensk domstol.

Detta stora förberedelsearbete har nu resulterat i proposition 2017/2018:186 på 195 sidor om ”Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter”. Propositionen lämnades till riksdagen i mars i år.

Nu kommer min stora fråga. Riksdagen ska ta ställning till propositionen. Riksdagsledamöterna är ombud för det folk ur vilket all offentlig makt enligt regeringsformen utgår. Regeringsformen är ett slags lag för riksdagsledamöterna. (Vanlig lag är riksdagens regler för folket, grundlag är folket instruktion till sina beslutande ombud.) Barnkonventionen är ett känsligt regelstycke eftersom den till stor del handlar om hur svensk domstol ska hantera konflikter mellan det civila samhället, i det här fallet särskilt familjen, och myndigheterna, i det här fallet särskilt de sociala myndigheterna.

Man, i det här fallet jag, skulle ha antagit att regeringen i sitt arbete med propositionen – och riksdagen i sina överläggningar – varit fullt medveten om den potentiella maktförskjutningen från familjen till myndigheterna som en till svensk lag förvandlad barnkonvention skulle kunna medföra. Man, fortfarande jag, skulle därför vidare ha antagit att folkets ombud särskilt skulle ha lyssnat på folket när de formulerat och diskuterat lagförslaget. Hallå Nisse, nu handlar det om en lag som i taskiga lägen kan ta ifrån dig barnen eller i varje fall ge ungarna rätt om de anmäler dig till socialen när du inte gör som de vill!

På sidan 194 i propositionen finns en deltagarlista avseende den hearing som regeringen hållit kring ”de ekonomiska och administrativa konsekvenserna av en inkorporering av barnkonventionen”. Dessa deltog:

1. Justitiekanslern

2. Kriminalvården

3. Migrationsverket

4. Försäkringskassan

5. Socialstyrelsen

6. Inspektionen för vård och omsorg

7. Barnombudsmannen

8. Kronofogden

9. Skolinspektion

10. Diskrimineringsombudsmannen

11. Rädda Barnen

12. Unicef Sverige

13. Statskontoret

14. Ramböll (ett konsultföretag som gjort en del beräkningar)

På sidan 135 finns en uppräkning av de instanser som fått ärendet på remiss. Det är ungefär samma gäng med tillägg för sådana som Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, Riksförbundet för sexuell upplysning, och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Vanliga morsor och farsor är inte tillfrågade. Men hur skulle det ha gått till? Vanliga morsor och farsor är ju inte organiserade. Det är tänkt att medborgarnas valda ombud ska ha fattat att deras huvudmän är medborgarna. Men i verkligheten talar de inte med sina huvudmän enligt regeringsformen utan i stället med sina allierade i det välfärdsindustriella komplexet med stöd- och sidoorganisationer.

Politikerväldets vänner är det välfärdsindustriella komplexet och dessa klienter. Här försöker man inlemma barnen i kretsen av klienter. Politikerväldets motståndare är det civila samhället. Till och med Sveriges kristna råd, normalt en nog så politiskt korrekt sammanslutning, bekymrar sig rådet i Dagens Nyheter för vad barnkonventionen förvandlad till svensk lag kan ställa till med. Till exempel oroar de sig för att lagen ska användas för att förbjuda konfessionella friskolor.

44 reaktioner på ”Patrik Engellau: Påverkansagenter

 1. A skriver:

  Bra P.E, FN är socialism, barnkonventionen är socialism. En väv av lögner som förstör allt de kommer i kontakt med. En avveckling av livet, det är vad det handlar om!

  Mvh A

  Gillad av 11 personer

 2. Skarprättarn skriver:

  Men detta är ju den svenska korporativismen i ett nötskal, statliga remissrundor i olika skrån, samförståndsanda och så vidare. Organisationer av olika slag ger vissa människor dubbel rösträtt i praktiken, precis som i Mussolinis Italien eller dagens Hongkong. Fast det är alltid okej när vi gör det.

  Gillad av 6 personer

 3. Jan Hyllengren skriver:

  Det blir svårt att förbjuda konfessionella skolor med hänsyn till EU-rätten och frågan kommer i så fall att sysselsätta en massa advokater innan den hamnar i EU-domstolen. Svensk lag är sedan länge underordnad allt detta. I Sv. Kyrkan är barnkonventionen redan implementerad och i församlingslivet innebär den att berörda barn ska höras i de beslut av kyrkorådet som rör just dem. Vilket kan bli lite lustigt när tex nya sittkuddar ska köpas in till ”kyrkis” och barnen måste höras. Är inte barnens synpunkter inhämtade är detta grund för överklagan till Domkapitlet. Somliga i vår kyrka anser att barnkonventionen ska användas som argument för att återförena de ensamkommande med sina släktingar här istället för där. Säkert är dock att även denna internationella konvention binder upp Sverige och minskar vår nationella självständighet. Men det är väl just sådant som utmärker sk liberal demokrati.

  Gillad av 1 person

 4. Gibrahil Ortigo skriver:

  Mycket angeläget och bra att detta analyseras!

  Barnkonventionen är något i sig fint som FN tagit fram för att skydda barn mot ondska av olika slag, att markera barns rättigheter. När man läser den ser man att den hela tiden utgår från familjens centrala roll för barnan.

  I Sverige kan inte detta tålas! Familjen får aldrig ges ett större ansvar eller en högre roll än samhället! Därför skyndar sig svenska makthavare att anpassa svensk lag och myndigheters föreskrifter så att Samhällets Makt över familjen aldrig ska hotas. Nej, ingen ska kunna hävda barnens och familjens rätt mot samhällets rätt i Sverige!

  I inget annat land har mellanmänskliga relationer institutionaliserats och perverterats lika djupt som i Sverige.
  Det vidriga socialfascistiska organisations-Sverige.

  Gillad av 11 personer

  • Gibrahil Ortigo skriver:

   Kammarrätten varnar i sitt negativa remissvar om att göra barnkonventionen till svensk lag för att det kommer att leda till att familjens (vårdnadshavarens) roll försvagas.
   Precis vad socialdemokratisk familjepolitik gått ut på i 50 år.

   Gillad av 7 personer

  • Maria C skriver:

   ”Att be för sin sjuka mor”, är ett sätt att uttrycka det. Att, i sin godhet, hjälpa den svage och själv dra största fördelen av det, är alltså en gammal, välkänd taktik. Fördelen kan bestå i att få fatta och förverkliga beslut utifrån politisk ideologi.

   ”Vad barnen vill” är ett förträffligt politiskt alibi och också ett gott försäljningsargument. Man behöver bara se/höra dagsaktuell reklam. Barn, gärna tillsammans med miljöomsorg, används för att framhäva företagens eller produkternas förträfflighet.

   ”Man lär sig så mycket av barn”, var länge ett mantra, som, om det förverkligats, antagligen hade lett till att lärarutbildningen hade lagts ner. Det var, om jag inte missminner mig, under den perioden som idén att Barnkonventionen skulle bli svensk lag först dök upp

   Den renodlade versionen av ”barn är så kloka” är fortfarande bäst, Nöjesmassakern – Lilla Annas önskning.

   Gillad av 4 personer

 5. Gibrahil Ortigo skriver:

  Sverige saknar riktig konstitution och konstitutionsdomstol. Regering och riksdag har därmed stor frihet att stifta de lagar de vill. Detta innebär att Barnkonventionen som lag gör det möjligt för politikerna att avgöra vad de anser vara barns bästa, och styra landets familjer därefter. Lagar och förordningar tolkar Barnkonventionen på ett sätt som grundar sig på den aktuella regeringens ideologi och politiska mål. För närvarande är det det som Patrik kallar ”socialsekreterarstaten”.

  Barnkonventionen som svensk lag innebär ett massivt överförande av makt från föräldrar till staten. Gör EN familj fel är det tragiskt, men det får inga nationella konsekvenser.
  Men gör STATEN fel kan konsekvenserna bli förfärande på nationell nivå.

  Gillad av 5 personer

 6. Observatör skriver:

  I Sverige har vi en godtrogen syn på FN. Huvuddelen av världens stater är korrupta och följaktligen blir en organisation av dessa stater också korrupt. Det svenska bidraget till FN bör reduceras kraftigt,

  Gillad av 7 personer

  • Johan skriver:

   Precis. Spåren leder ofta dit. Betänk vad namnet egentligen säger och vilka som startade det.
   Samt hur inflytandet för aktuella frågor kan se ut idag och förändrats genom åren.

   Gillad av 1 person

 7. tom crean skriver:

  Ja vad skall man säga? Sisyfos rullar sin sten. Jag anser att vi för länge sedan nått ett tillstånd där staten blivit folkets fiende, en utopi-fabrik där svenska folket bara är ett hinder. Se senaste swebbtv med Hoa-Hoa, vilka i systemmedia skriver om äldre slängs ut och ersätts med invandrare? Eller se avsnittet om asylbedrägerier. Jag tror SDs angelägnaste reform måste vara att stifta en lag som mycket hårdare bestraffar förstörande av statlig information, 10 års fängelse för att radera mailarkiv för jag gissar att när allt blir öppet så kommer man på alla instanser som nämns ovan att få löpa gatlopp, de är ALLA medskyldiga.

  Vi har nått det stadie som är inkorporerat i USAs konstitution via John Lockes visdom, nämligen att medborgarna i denna situation inte längre är bundna av statens lagar och förordningar utan är fria att göra det som krävs för att byta ut landets ledning.

  Gillad av 12 personer

  • bejji skriver:

   Swebb-tv och ”äldre”.
   I senaste numret av en dansk tidskrift (vg se internetsidan ”weekendavisen.dk”) säger socialisten och f.d. AB-skribenten Åsa Lindeborg att Sverige har 400.000 fattigpensionärer – den officiella siffran är att ”bara” ungefär en kvarts miljon svenska gamla lever under EU:s fattigdomsgräns. Man kan då undra varför alla dessa , som lever under betydligt större utsatthet och fattigdom än invandrarungdomar i förortsområden, inte tar till skjutningar, sprängningar och allehanda våldsamheter pga sin situation – socialt elände etc (och inte invandring) är ju Löfvéns förklaring till våldet i detta land idag.
   Intressant i artikeln är ju också att Lindeborg ger ”åsiktskorridoren”, MeToo-rörelsen, ”manshatet” och annat skulden till att Sverige snart kan komma att rämna/brytas sönder pga av det tillstånd som råder här nu.

   Gillad av 4 personer

   • tc skriver:

    Ja hycklarna vänder kappor så det smattrar i vinden men vem lägger hon sin röst på? Ögontjäneriet tas till nya höjder bland Sveriges jounalister.

    Gillad av 1 person

 8. slaszlos skriver:

  Staten tar föräldrars hemmets ansvar ifrån mammor och pappor – för barnets skull i vilket folket blir skådespelare i sina skapelsers utveckling , liksom mänskliga produkt i statens ägt tillverkareprocessen. Grundläggande regeringsförklaringen om ” All offentlig makt utgår ifrån folket ” tillhör snart i det förflutnas sagovärld för nästa generationer i vilket inte ens egen kropp förlorar äganderätten ,enligt George Orwells socialist framtidsvisionen ( 1984 ).

  Gilla

 9. Aha skriver:

  Barnkonventionen passar vänstern som hand i handsken då konventionen leder till en försvagning av familjen. Familjen är som bekant under attack från vänstern. Den heterosexuella leende kärnfamiljen som lever i en sörgårdsidyll ses som en styggelse då den lämnar mindre lyckligt lottade utanför såsom HBTQ:are och samhällets olycksbarn.
  Detta är särskilt synligt i kulturlivet och public service som väl knappast aldrig visar upp fungerande kärnfamiljer – människans fundament i tiotusen år.

  Vänta och se; Astrid Lindgrens familjer i sina sörgårdsidyller kan en dag vara ett minne blott i det offentliga rummet, inte av åldersskäl utan av politisk korrekthet.

  Gillad av 3 personer

 10. Lars Bernhoff skriver:

  Stor försiktighet måste gälla när barn ska tas från sina föräldrar. Samtidigt måste myndigheter ha en större repertoar att agera när tex gängbrottsligheten flyttat ner i åldrarna, dvs att knarkkurirer blir släppta för att de är för unga. Ett av skälen som lyfts fram är just bristande föräldraskap med egna kriminella tendenser. Klart att det finns situationer som myndigheter behöver gripa in med omdöme. Ju mindre politiker i hanteringen desto bättre, samtidigt måste lagar och regler inte bli för fyrkantiga eftersom det inte alltid finns kraft från enskilda socialtjänstemän när någon byråkrat vill följa en lag trots att den inte är riktigt giltig för våra förhållanden i sin text.
  10 års utredning och 25 års betänketid borde räcka men PK synpunkter dyker upp på för många ställen med nuvarande regering och liga lagar pressar de igenom när det passar. Befogad oro finns.

  Gilla

 11. olle holmqvist skriver:

  Kriminalvård & Kronfogde får avlämna synpunkter, men ingen av de två välstrukturerade pensionärsorganisationerna. Fast många har barnbarn och tom barnbarnbarnsbarn och t o m en generation till. Men synpunkter från fängelsernas värld och indrivning.. .det är viktigare.

  Gillad av 1 person

 12. Jari Norvanto skriver:

  Har inte den s k afghanledaren varit en instans i remissrundan? Har hennes många tusen skäggbarn beaktats i inkorporerandet av FN:s barnkonvention till svensk lag?

  Gillad av 4 personer

 13. ERROL skriver:

  De remissvar som varit kritiska mot att direkt inkorporera barnkonventionen har föga förvånande varit de juridiskt förfarna som exempelvis Advokatsamfundet. För en lekman så förefaller det säkerligen som om en barnkonvention skulle stärka barnets rätt per definition och således så har Rädda Barnen bl.a. förutsägbart varit en tillskyndare av att anta konventionen.

  Barnkonventionen saknar förarbeten och relevant juridisk doktrin som kan utgöra tolkningsuderlag i enskilda fall. Konventionens allmänna språkbruk gör den i det närmaste fullständigt meningslös rent juridiskt. Sverige har redan lagstiftning för de områden som Barnkonventionen träffar. Den svenska lagstiftningen på området utgörs av adekvat juridisk lagtext, lagtext som har vägledning i förarbeten, som har tolkningsstöd i doktrin och lagkommentarer och som slutligen bärs upp av praxis och prejudikat.

  Barnkonventionen kommer oundvikligen behöva tolkas utifrån befintlig svensk rätt, vilket för övrigt Rädda Barnen medgivit. Sverige uppfyller idag redan den allmänt avfattade barnkonventionen och inkorporeringen av konventionen kommer i sak inte innebära någon förändring. Att tro att konventionstexten skulle utöka antalet tvångsomhändertaganden är fel. Sverige har redan detaljerad lagtext på området och tillhör redan världsligan för antalet omhändertagna barn per capita. Barnkonventionen kommer aldrig kunna rucka på svensk rätt på området i sak, då dess juridiska avsiktsprosa, alltid kommer behöva tolkas och fyllas ut av befintlig svensk lagtext och rättstradition.

  Gillad av 5 personer

 14. Valdemar den Store-Kung av Danmark. skriver:

  När de politiska eliterna som styr analyseras och kartläggs Sverige måste historiska ideologiska förhållanden vägas in i analysen-viktiga utgångspunkter för analysen kan vara frågan hur Hägerströms statsabsolutism påverkat och påverkar de poltiska skeendet.Statsabsolutismen som grotesk förminskar den enskilda individens makt i förhållande till den enväldiga absoluta statsmakten är gammal tradition i Sverige och banar både vägen för och är ett alibi för den fascism som de facto även är en tradition i Sverige och även den på ett påtagligt sätt påverkar individens ställning i staten och hans/hennes förhållande till den sk politiska eliten som endast idag är ett instrument för de internationella finansoligarker som är de svenska politikernas egentliga arbetsgivare och egentliga uppdragsgivare.Svenska politiker har i realiteten inte det svenska folket som uppdragasgivare utan är endast att betrakta som de internationella finansoligarkernas springpojkar och springflickor.De svenska politikernas huvudsysselsättning är att med lögnen som arbetsredsap utarma och förslava det svenska folket.De svenska politikerna skryter inför varandra hur de på olika sätt lyckats svindla och totalt förnedra det svenska folket-nu genomförs sedan några decennier ett ”soft” genocide-projekt by proxy mot det svindlade,bedragna,förnedrade och beljugna svenska folket.Vi mot dom.De svenska politikerna mot deras främst fiende och främsta exploateringsobjekt:Det svenska folket.En totalt korrumperad svensk politikerklick vars främsta och enda mål är att berika sig själva på det svenska folkets bekostnad.Sverige=En bild av en fullständigt totalt korrumperad stat i händerna på en hänsysnslös ständigt ljugande och stjälande kriminell svindlarelit.Att vara en svensk politiker innebär i sig att vara inte bara en svindlare utan även en inspiskad durkdriven kallhamrad kriminell folkmördare som nedlåtit sig att låta sig köpas med hull och hår av de internationella finansoligarkerna.Svensk politik-en bisarr svart taskspelarhistoria.och tragedi.

  Gillad av 3 personer

 15. Eskil skriver:

  Barnkonventionen är ett verktyg för asylaktivister. Man kommer hävda att alla barn som kommer från fattigare länder med bristfälliga allmänna levnadsvillkor skall få stanna i Sverige då man har barnets bästa att ta hänsyn till. Samtidigt ligger det i barnets intresse att hela familjen får komma till Sverige.

  Gillad av 7 personer

 16. Christer L skriver:

  Att barn utnyttjas för politiska syften är vad detta handlar om. Det är inget nytt. FN utnyttjas också för politiska syften, inte heller något nytt. Så vad nytt? Vilka politiska syften gynnas, vilka inte, det är frågan. Det finns redan lagar som skyddar mot alla typer av misshandel, ohälsosamt tvång, obehörig påverkan, oansvarig tillsyn, religionsfrihet etc. Men problemet är att barn som går i skolan inte får en ostörd undervisning de har rätt till, barn blir mobbade, barn som går hem från skolan blir rånade, barn blir våldtagna osv. Vad beror detta på? Vad säger FNs barnkonvention om det?

  Gillad av 1 person

 17. Bo Svensson skriver:

  Det är i sin ordning att man anpassar sitt beteende till vad som anses acceptabelt av dem man vill tillhöra och det gäller ju också hur man fungerar som förälder.

  Starka incitament för detta får man under en ordning med direkt makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål, då man tillåts gynna dem och de ändamål man känner för. – Man ser en framtid, då det gäller att bli accepterad i någon solidarisk gemenskap för att få del av de förmåner man bjuds på som medlem.

  Jag har väl reda i min tänkta framtida liberala och demokratiska ordning, där staters makt och myndighet är överspelad och det finns inget konkurrerade liberalt idébygge som beaktar att vi är flockvarelser.

  Alternativet ”ett land, – ett folk” är överspelat för Sveriges del, om det inte skapas mycket starka incitament för repatriering. – Och de skall inte kosta något.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Det är alltså en ordning, – den enda jag vet om, – där man med automatik får den rätta balansen mellan rättigheter och skyldigheter.

   Gilla

 18. Hans skriver:

  Lite OT, kan tänkas, men nej……

  Ja, här sitter vi på DGS och beklagar oss, gång efter gång, krönika efter krönika, på hur illa det är ställt här i Sverige. Kommentatorerna trängs efter att överträffa varande i det förfall som Sverige genomgår. Några med fina ord, som många av oss inte hört eller känt till tidigare, eller hänvisningar till människor som man läst om någonstans, lika okända för de flesta av oss.

  ”Va f-n får jag för detta kverulerande?” Jo, en skock som, man i varje fall tidigare betraktades som en ”förening för inbördes beundran”.

  Men, vart vill jag komma?

  Jo, Var finns ”verkstaden och verktygslådan”?

  Vänstern ska inte ha monopol på människor på barrikaderna.

  Nu räcker det, en samling måste ske!

  Hans, 73

  Gillad av 4 personer

  • Alexander Svensson skriver:

   Helt enig. Svensken måste lyfta arslet ur den bekväma datorstolen och ut och demonstrera. Var själv med på en demonstration med ”demonstration Sverige” som det hette i centrala Stockholm och det var bara en handfull människor där! Svenskar är jävligt duktiga på att skriva tuffa anonyma kommentarer på nätet men mer än så blir det inte. Ett hopplöst försoffat folk…..

   Gillad av 1 person

  • tc skriver:

   Ja, och har ni två varit ute och demonstrerat själva? Ni verkar vara pensionärer så tid finns och inget arbete att mista? Eller det är legitimt att klaga på de som klagar?

   Seså, ner på mynttorget med er!

   Gilla

 19. Lars skriver:

  Jag säger som min vän verkstadsarbetaren:
  -: Det borde finnas körkort för att bli förälder!
  Men det går ju inte. Det måste vara socialisternas fel.

  Gilla

 20. Lars skriver:

  jag funderar på alla barn och ungdomar som far illa och dessa (åtminstone vanligen) tappra fosterföräldrar som försöker ge dem en chans (efter myndighetsingripande).

  Vi har lite problem med en herrelös katt som gästat oss sedan slutet av sommaren. Vi hittar ingen ägare. Tydligen övergiven.

  Han (eller hon) får mat och sover här, men vi kan inte släppa den loss då den far aggressivt efter vår honkatt och tydligen ska jaga bort henne. Dum jävla katt!

  Hur kommer man åt detta? Han har lyckats bita både mig och frun resulterande i antibiotika behandling. Sedan är han så god och kelig. Verkar stressad. Tilltalande på sätt och vis med denna livslust och hävdelsebehov. Ska överleva på sina villkor. Dum i huvudet ändå för den får stanna om han sköter sig. Men det förstår han/hon inte.

  Häromdagen lade han/hon sig så fint på sekretären där jag satt och knappade på datorn och vände upp magen och jag fick klappa. Så var det för mycket och den skulle hugga. Jag tog den i nacken och höll hårt och skällde ut den. Något slokörad gick den till matskålen och såg lite förvirrad ut. Så var den förlåten och kanske något hände i den lilla hjärnan.

  Så vad gör man. Sista utvägen är ju katthemmet för omplacering, men det känns trist för en så kavat herre/dam. Lösningen är väl att den inser att jag är stora hankatten och den får hålla sig i skinnet.

  Vi människor har tycks det mycket av vår funktionalitet med känslor och motivation i lillhjärnan, i limbiska systemet. Det gör att vi kan relatera till katter, som är fria och observerande djur som man kan får en tämligen djup kontakt med. Vad man vill ha ut är just relationen (vad är det för idioter som håller reptiler?, hundägare tycks ju vilja få utlopp för att bestämma (hålla i koppel)).

  Det finns alltså en del att lära av relationen med katter. Jag anser att en bra psykolog håller sig med en flock katter! för att se hur de djupare relationsmönstren fungerar. De är inte sentimentala katter, har kort minne, men inte för det som har betydelse för deras överlevnad.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.