Gästskribent Rutger Engellau: Pressmeddelande från Socialstyrelsen: Programmet för Grupparbetslösa

Samhället drabbas allt oftare av negativa konsekvenser till följd av olaglig verksamhet. Landets ledande partier har påkallat behovet av särskilda insatser av typ ”avhopparverksamhet” och exitprogram för så kallade gängkriminella. Socialstyrelsen nu tagit fram riktlinjer och praktiska tips för genomförandet av sådana insatser.

Från regeringshåll har förtydligats att samhällets svar på olaglig verksamhet primärt ska vara utbildning och arbete. Detta betyder per definition att problemet inte handlar om kriminalitet, utan om arbetslöshet som förekommer gruppvis. Detta överensstämmer med Socialstyrelsens synsätt. Det nu utarbetade förslaget har därför givits benämningen Programmet För Grupparbetslösa (PFG).

Programmet har sin utgångspunkt i principen om allas lika värde. Enligt gängse praxis finner myndigheten att endast personer med utomeuropeisk bakgrund får sina rättigheter och värde åsidosatt, varvid endast denna kategori kan bli föremål för PFG. Det är också inom denna kategori som grupparbetslöshet huvudsakligen förekommer. Begreppet grupparbetslöshet omfattar således olaglig verksamhet begången av person som tillhör grupper där arbetslöshet vanligtvis bedrivs av fler personer gemensamt.

De som antas till programmet bereds förtur till boende i socialt fungerande miljöer som saknar förekomst av grupparbetslöshet. I till exempel Stockholm kan detta betyda Östermalm eller Lidingö. I handlingsprogrammet ingår privatlärare för utbildning, personligt stöd från Arbetsförmedlingen samt vid behov tolk. Ersättning i enlighet med kollektivavtal på tjänstemannanivå utgår tills berörd person blir självförsörjande.

Det har framförts farhågor att berörda personer som antas till PFG möjligen aldrig uppnår egenförsörjning, utan kvarblir för alltid i programmet. Det är Socialstyrelsens bedömning att denna risk i princip är obefintlig. Grupparbetslöshet är inte ett fritt val utan påtvingat av utanförskap och samhälleliga strukturer som åsidosätter allas lika värde. PFG undanröjer dessa barriärer för den enskilde individen och bidrar därigenom till ett bättre fungerande samhälle.

Ansökan till PFG sker på för ändamålet framtagen särskild blankett. I denna redovisar den sökande sina meriter. Meriterna avser att spegla graden av grupparbetslöshet mätt som vederbörandes eget engagemang i olaglig aktivitet. Meriterna kan styrkas medelst utdrag ur belastningsregistret. Men då andelen brott till vilken en misstänkt kan knytas är låg bereds den ansökande möjlighet att komplettera med angivande av begångna men icke personregistrerade meriter. För att åberopa sådan merit måste den sökande förete särskilt bevisning exempelvis i form av intyg från andra grupparbetslösa, mobilfilmer, uppvisande av vapen som brukats eller ägodelar som den sökande kommit i besittning av i egenskap av grupparbetslös.

Som merit ska också räknas ofullständig eller obefintlig lågstadieutbildning samt, och för vuxna, avsaknad av deklarerad inkomst.

Hos Arbetsförmedlingen kommer blanketten att erbjudas i många språkversioner. Tolkar och andra personella stödresurser kommer också att stå till förfogande för sökande med ofullständig blankettvana.

Socialstyrelsen har särskilt uppmärksammat risken att sökande avhåller sig från att redovisa icke lagförda meriter av oro för att sådana erkännanden ska föranleda rättsliga åtgärder. Detta kan riskera att den sökandes rättigheter åsidosätts. Därför ska alla åberopade icke lagförda meriter ges straffeftergift.

Bedömning av sökandens meriter ska ske genom att varje enskild merit värdesätts enligt en skala från ett till 10, där siffran 10 innebär högsta merit och helheten sammanräknas. Misshandel, rån och våldtäkt ger extra poängtilldelning om de sammanfaller med avsaknad av utbildning och inkomst. Sökande som saknar uppehållstillstånd ges extra prioritet då denna kategori tillhör samhällets särskilt utsatta.

Vid godkänd ansökan ska programmet igångsättas omgående. Den praktiska hanteringen faller under det kommunala ansvarsområdet. Om ansökan inte beviljas har den sökande möjlighet att inkomma med ny ansökan. Meriter som tillkommit sedan föregående ansökan kan då åberopas.

Socialstyrelsen bedömer att Programmet För Grupparbetslösa kommer att lösa problemet med grupparbetslösheten och på ett avgörande sätt medverka till Sveriges fortsatt gynnsamma utveckling.

Rutger Engellau, företagare, far, farfar och morfar med en omtanke som också sträcker sig utanför den privata familjekretsen.