Teorier

Patrik Engellau

Teorier är ett slags förenklade avbildningar av verkligheten, eller delar av verkligheten, som i lyckliga fall tillåter människan att behärska tillvaron på ett för henne själv gynnsamt sätt. Einsteins relativitetsteori, till exempel, som just jag inte begriper, gör det möjligt för folk som begriper teorin att genomföra rymdfärder. Teorin om att vatten expanderar vid uppvärmning och förångning gör att folk kan bygga ångmaskiner.

För att accepteras av människorna måste en teori fungera. Men ”fungera” visar sig vara ett svårt ord som kan betyda helt olika saker, framför allt om man lämnar de naturvetenskapliga teoriernas värld och ger sig in i samhällsteoriernas träskdjungel. Vad det betyder att en ångmaskin fungerar är troligen rätt okontroversiellt, men så är det inte med den praxis som baseras på teorier om samhället. Låt mig ge tre exempel.

Keynesianismen är det enklaste exemplet. Keynes skrev visserligen mycket komplicerade, ofta matematiska, redogörelser för sin teori – ”Den allmänna teorin om sysselsättning, ränta och pengar” – men grundidén kan ett barn tänka ut, nämligen att om varorna står osålda i butikerna och arbetarna blir arbetslösa för att ingen köper deras produktion så kan staten rätta till situationen genom att trycka pengar och själv köpa saker så att ”hjulen kommer igång”.

Fungerar den teorin? Det beror på vad man menar med fungerar. Kapitalismen går ojämnt som en gammal tändkulemotor och i bästa fall skulle keynesianismen kunna fungera som ett svänghjul som utjämnade motorns obehagliga hackande. Men det skulle förutsätta att staten gav ut pengar i lågkonjunktur och tog tillbaka dem i högkonjunktur och det gör den aldrig. Den bara fortsätter att spendera oavsett konjunkturläget. Så, nej, keynesianismen fungerar inte.

Men, jo, den fungerar alldeles briljant. Keynes publicerade sitt verk år 1936, just när en ny sorts makthavare etablerat sig i västvärlden och behövde en teori som gav dem magins legitimitet, nämligen de demokratiskt valda politikerna. Liksom kungamakten fick sin legitimitet av att Gud ansågs ha satt kungen på hans tron så behövde politikerna kunna övertyga medborgarna om att de hade övernaturliga krafter. Keynesianismen blev deras trollspö. Se, kunde de säga, vi kan bekämpa folkets största lidande som är arbetslöshet och fattigdom. Tvärtemot vad många föreställer sig har människan aldrig slutat tro på saker som inte finns.

Så även om keynesianismen inte fungerade som ekonomisk regulator så fungerade den alldeles utmärkt som härskarteknik.

Det andra exemplet är likadant. Det är den påstått vetenskapliga marxism-leninismen. Den byggde på ett ganska snyggt ihopsnickrat teorisystem enligt vilket kapitalismen var det eviga klassamhällets högsta och sista stadium som nu, när mänsklighetens förhistoria övergick till dess riktiga historia, skulle ersättas av det kommunistiska paradiset. Den teorin fungerade inte heller om man med fungera menar att den skulle göra livet behagligt för de människor som levde i det förmenta paradiset. Socialismen var snarare ett helvete för vanligt folk. Men teorin fungerade helt perfekt som legitimation för de olika kommunistpartiernas socialistiska härskarklasser.

Det tredje exemplet är också likadant. Det är vår tids PK-ism som växer ur teorin om att det egentligen inte finns någon absolut sanning. I en mycket abstrakt mening går det att hävda att det ligger något i den teorin, men eftersom ingen människa lever i eller någonsin kommer att leva i en så abstrakt värld så är teorin i praktiken felaktig. I verkligheten fungerar den heller inte för de människor som utsätts för dess konsekvenser, till exempel tesen att barn på egen hand kan lära sig allt de behöver och egentligen inte behöver någon lärare.

Och ändå fungerar PK-ismen alldeles charmant. Varför tror du annars att den omhuldas med sådan beslutsamhet av våra makthavare? När det inte finns en sanning finns det bara makt och PK-isterna är makthavare. Makt blir rätt. Makthavarna kan hitta på vad som helst från värdegrunder till könsneutrala toaletter utan att behöva ta hänsyn till avvikande synpunkter. Rent definitionsmässigt saknar de avvikande synpunkterna ett hållbart fundament eftersom det inte finns något som är sant och rätt. PK-ismen är inbyggt totalitär.

77 reaktioner på ”Teorier

 1. A skriver:

  Jag delar helt och hållet dina värdelösa insikter PE. Detta är den sanna sanningen, men den producerar tyvärr inga känslor. Hur förhåller man sig till det, alternativt löser det?

  Mvh A

  Gillad av 1 person

 2. Hans Högqvist skriver:

  Visst är PK-ismen totalitär, det betyder också att den är dömd till undergång vilket givetvis kommer att kasta folket ut i misär. De överstatliga strävandena kommer också att slita sönder Europa och leda till ännu ett storkrig när EU´s totalitära strävanden för ”ledarnas” egen vinning blir uppenbarade.
  Pragmatiska ledare i de så kallade utvecklingsländerna åser detta med förvåning.
  Kina tar ledartröjan och makten.

  Gillad av 8 personer

 3. Lars skriver:

  Du har tydligen inte läst Keynes ”General Theory of Money, Interest and Employment” PE? Det finns endast någon enstaka enkel ekvation i den. Keynes, som var matematiker, var mycket skeptisk mot matematiseringen av nationalekonomin. Det var Paul Samulelsson och Hicks som försökte omtolka teorin i matematiska ekvationer, Hicks tog sedan avstånd från IS-LM analysen.

  Fungerar, fungerar inte? Den praktiseras kontinuerligt, främst genom de automatiska stabilisatorerna i ekonomin och budgetunderskott vid recession. Det är inte heller tvingande i en expanderande ekonomi att spara i lågkonjunktur, se på den svenska statskulden som knappt minskat, men blivit procentuellt mindre som andel av BNP med åren, nu nere på ca 35 % och bör inte gå lägre för man behöver en marknad med finansiella papper. Budgetöverskott använder man för att hindra överhettning av ekonomin, eller som i fallet med Sverige sedan 1990-tals krisen, för att begränsa privat konsumtion och styra över mot exportledd tillväxt.

  En skillnad mellan Europas hantering av den stora recessionen är just att man inte trodde på Keynes utan trodde man skulle spara sig ur krisen, medan USA tillämpade mer traditionell
  Keynesiansk politik.

  Det är intressant eftersom nyliberalerna med Milton Fridman i spetsen försökte omtolka depressionen på 1930-talet till att den skapades genom att penningmängden reducerades av misstag av FED. Märkligt nog har den stora recessionen nu visat att de teorierna inte höll.

  Hur kan vi se att Keynes tankar höll? Kanske genom att de stora tyska krigsrustningarna mot budgetunderskott liksom väginvesteringar faktiskt fick igång ekonomin (med tragiskt resultat att nazisterna fick stöd) eller i att politiken efter kriget fram till 1970 var Keynesiansk i väst världen.

  Marx och Lenin lämnar jag därhän. PK ismen är din uppfinning, en teoretiskt mycket svag modell.

  Välfärdsindustriella komplexet, ja det är nyliberalism, privatisera välfärden osv.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Jag tyckte general Theory… var mycket svårläst eftersom så mycket var inkorporerat i Macro teori (skapades i princip av Keynes) och det var svårt urskilja vad som var det stora brottet mot den klassiska nationalekonomin. Sedan är det naturligtvis även intellektuellt svårt att begripa.

   Idag lever det vidare som (Milton Fridman konstatera att idag är vi alla Keynesianer) neoklassicism i Chikago skolans tappning (monetarism) och ny-keynesianism, öst kust skolan (där man accepterar att arbetsmarknader har tröghet, att marknader inte fungerar av sig självt och behöver regleras, men man har köpt Chicago skolans tro att Macro måste bygga på Micro för att vara vetenskap från ca 1980 och man löser det med representativa agenter i sina komplexa dynamiska stockastiska generella jämviktsmodeller (som alla centralbanker använder) dvs man har en låtsasindivid som har ett beteende som ska avspegla hela befolkningen, som har samma preferenser och optimerar sin egen nytta. Kritiken kommer från tredje skolan post-keynesianismen, som hävdar att ekonomi och samhälle inte kan analyseras hypotetiskt-deduktivt utifrån orealistiska antaganden om beteende.

   Det är rätt kul för en amatör att försöka sätta sig in lite i dessa modeller, men det ger en känsla av att meningslöshet, för vad kan man använda teorin till? Kan man förutspå finanskriser? Nej. Kan man förstå hur en bank fungerar och påverkar Macro ekonomin? Nej. Kan man förutse en lågkonjunktur? I någon mån, men inte med säkerhet och det är orsaken till att man inte försöker bromsa överhettning, som kan leda till en djupare krasch (fine tuning). Kan man bedöma politiken? Ja. Utifrån Keynesiansk perspektiv.

   Nationalekonomin ägnar sig ju dessutom nästan enbart att matematiskt beskriva modeller, förenklade med antaganden som gör det möjligt lösa ekvationerna. Man har fysiken som ideal, men samhällen är ju inte lika lagbundna som fysiken och experiment är svåra att göra.

   Låt oss se om det bland kommentatorerna finns någon vederhäftig nationalekonom.

   Gillad av 1 person

   • A skriver:

    Alltså Lars, jag uppfattar dessa ekonomiska teoretiker lika kassa som filosoferna på att beskriva verkligheten. Detta leder tillbaka till PE`s text, de är inte alltid vad de verkar. Sanningen tillhör i större utsträckning de som GÖR och samtidigt tänker. Inte det ena eller andra. Läs Armstrong, han köttar i verkligheten. Det är något helt annat. Och kokar ned till skin in the game. Jag skulle vilja benämna denna typ av människor som hantverkare, i vid bemärkelse. Ett ideal för mig. I det lilla och i det stora. En sådan människa KÄNNER de väsentliga faktorerna och agerar.

    Mvh A

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    A: Armstrong (som fängslades för sina ekonomiska råd och spekulationer) tror jag inte på.
    Gör, skriver du, men centralbanker och finansministerier GÖR hela tiden utifrån nationalekonomins teorier och Macro teorin ger redskap att förstå och hantera lågkonjunkturer, det ger också redskap att först varför EMU inte fungerar, så problemet är nog närmast för lite kunskap.

    PE har naturligtvis rätt i att många teorier inte ger en bra bild av verkligheten, men vad Keynes bidrog med har haft mycket stor betydelse och är i olika former centralt för tillämpningen av ekonomisk politik. En del av den tveksamma krishanteringen av den stora recessionen 2008 hade att göra med att monetarismen, Fridmans nyliberala teorier, inte fungerar. Visst hade centralt bankernas likviditetstillskott stor betydelse för att rädda det finansiella systemet och visst har det senare hjälpt till att föra resurser från skattebetalarna till bankerna, som återställt sina balansräkningar, men effekterna av senare likviditetstillskott förefaller endast att ha snedvridit de finansiella marknaderna med uppblåst aktiemarknad och bostadsmarknad – de enda räntabla placeringarna och kapitalet söker sig dit i brist på alternativa räntebärande möjligheter.

    Så vi kan inte navigera världen utan teorier, men det är skillnad på modell och verklighet. Den teoribildning som fått mest stryk av verkligheten de senaste decenniet är den som PE bekänner sig till, nyliberalismen och Chikago skolan.

    Gilla

   • Zhengyang Wu skriver:

    Jag tror att Milton Friedman var emot Keynesianism främst för att den minskar friheten för människorna, vilket är självklart.

    Att den inte fungerar ekonomiskt kommer i andra hand.

    Gillad av 1 person

   • Jonas Nilsson skriver:

    A har tydlig poäng utifrån begreppen praktik-teori. Det är praktiken som är utgångspunkten, praxis, görandet. ”Köttigt” gör det mer reellt än begreppet ”verklighet” som ofta just beror av ett betraktande snarare än görande.
    Teorin är betraktandet, betänkandet, av görandet. Teori kommer av grekiskans theoreo, se.
    PKismen som teori har på svenska en lång historia: en kung, ett språk, en tid, en majoritet.
    Det är när majoriteten inte längre är självklar som man kan tala om att det tänkt självklara inte är självklart. Annars är det bara minoriteterna som ser svensk PKism.
    Ganska fascinerande att SR skryter med att ha samlat all din valbearbetning under ett paraply , ett enda ställe ???
    Tänk om vårt ”public service” ändå kunde nyanserat sig t.ex i våra fyra största städers OLIKA politiska horisonter, eller det faktum att landet har olika landsändar!!
    Men inte, ETT centrum, som fokuserar det mesta på frågan: vem eller vilka får/tar/köper majoriteten. Det är ännu långt kvar till den gamla grunden för landet: att i respekt för landets olika parter söka lösa de gemensamma utmaningarna.
    EN lag men i respekt för att rätten inte konstrueras utan är given i praxis.

    Gilla

  • Iv. Tactical dispositions skriver:

   Du illustrerar perfekt Patriks poäng, om något fungerar eller inte kräver rigorösa tester, som i detta fall är omöjliga. Precis som med klimatforskning, och vi får en situation där en varm sommar tas till intäkt för global uppvärmning. Prat är inte bevis.

   Det verkar på mig som det hade varit av enormt värde om den vetenskapliga metoden gavs mera fokus på de ekonomiska och andra sociala fakulteterna, kanske första året skulle ägnas åt detta, och med praktik, lite matematik och experiment. Experiment är mycket utvecklande, för man hinner så lite, kan bevisa så lite, en person lyckas sällan visa på något annat än en liten skiteffekt, det är väl därför Nobelpristagare i fysik och medicin tenderar att vara 85 åringar som fortfarande driver ett labb.

   Jag har i min ungdom faktiskt gjort ett klimatexperiment, det var inte flott, men vi kunde visa corioliseffekten genom att använda två gigantiska grytor, en som kyls i mitten och en större som värms vid kanterna, låter man sedan hela rasket rotera så bildas virvlar precis som på jordklotet. Så åtminstone denna effekt kan jag tror på. Det verkar som ekonomi helt saknar dessa trappsteg, man kastas direkt in i att förklara världsekonomin, hybris från sida 1, eller 3.

   Gillad av 2 personer

  • Ett litet skratt förlänger livet skriver:

   Ett motbevis mot din tyska rustningsteori finns en ledtråd till i denna historia om stimulans:

   Some years ago a small rural town in Spain twinned with a similar town in Greece.
   The mayor of the Greek town visited the Spanish town. When he saw the palatial mansion belonging to the Spanish mayor, he wondered aloud how on earth he could afford such a house.

   The Spaniard replied: ‘You see that bridge over there? The EU gave us a grant to construct a two-lane bridge, but by building a single lane bridge with traffic lights at either end, I could build this place.’

   The following year the Spaniard visited the Greek town. He was simply amazed at the Greek mayor’s house: gold taps, marble floors, diamond doorknobs, it was marvellous.

   When he asked how he’d raised the money to build this incredible house, the Greek mayor said: ‘You see that bridge over there?’

   The Spaniard replied: ‘No.’

   Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Nja, det handlar ju om korruption. Jag tog Tyskland som exempel, men det var samma effekt i USA för man hade varit tveksam med budgetunderskott, stramat åt igen 1938 och så återgått, men man anser det var först kriget som fick fart på ekonomin i landet.

    Keynes var en mycket viktig ekonom, han motsatte sig fördraget vid första världskriget om skadestånd från Tyskland, att de skulle sänka ekonomin, och det gjorde det och i depressionen 1929 skapades enorm arbetslöshet och även hyperinflation. Det var bakgrunden till nazismens framväxt. Vi andra världskrigets slut gjorde man tvärtom, man stödde återuppbyggnaden, 1946 införde man Marshall hjälpen.

    Bretton Woods systemet för att reglera valutor mot dollarn, kompatibel med guld och dollarn som ankare (Keynes var huvudman vid sidan a amerikanske statssekreteraren vid konferensen 1944) fungerade farm till 70 under den tid USA hade bytesbalansöverskott mot omvärlden och Europa tog emot motsvarande kapitalflöden.

    Sverige efter krisen 1992 och valutadevalveringen agerade likadant med budgetunderskott för att hålla igång ekonomin. Malaysia 1998 gjorde motsvarande efter att först ha prövat IMFs nyliberala koncept, men gått ifrån det. Kina har hela tiden agerat enligt Keynesianska koncept, men här tillkommer självklart utvecklingsteori dvs man har inte heller där följt nyliberalismens koncept utan följt Japan, Syd-Korea, Singapore, vars koncept motsvarade de europeiska, men med fokus på konkurrensutsatt exportindustri.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Men det är som du konstaterar och vad jag förstår enorma metodproblem inom de sociala och psykologiska sektorerna och självklart inom de historiska. Hur hantera vetenskaper som inte kan utföra experiment? Och hur hantera dem om Micro nivån måste särskiljas från Macro nivå dvs som jag förstår det skillnaden mellan termodynamiken i slutna system på Macro nivå och gasmolekylernas rörelser som genererar värme (som, modell) på Micro nivå och miljoner molekyler.

    Vad jag förstår måste man se på praktiken, på utfallet, analysera viktiga faktorer, men man kan inte göra det empiriskt genom att fösa samman en mängd data för att se om de är korrelerade utan behöver metodiken att isolera för att finna kausalsambanden och sedan har man problemet med att överföra till verkligheten med ännu fler okända påverkande faktorer.

    Det är nog svårare än meterologi skulle jag vilja hävda, som ändå kan formulera några ekvationer som ger utfall som duger för en femveckors prognos mha Cray datorer!

    Jag besitter ingen lösning, jag inser problematiken. Man hävdar även att ekonometriska undersökningar rymmer samma problem, dolda variabler som påverkar som man inte är medveten om och dolda kausalsamband, utan teori, inga ekonometriska modeller. Och rimligen inte heller någon femfaktor modell för personlighetsegenskaper om vi ser till psykologin. Och antagligen kommer man inte runt det med beteende ekonomi på Micro nivå heller.

    Om man t.ex. ser på psykoterapi, en praktik som kan avgöra om en metod och teori är bra, vem och hur avgör man det? Vem har tolkningsföreträde i den situationen? Det är ju i grunden endast patienten som känner sin historia och samma patient har vanligen svårt att förstå den och minnas alla händelser och relationer. När man jämfört utfall mellan olika metoder mha olika kriterier så ser man liten skillnad och man identifierar arbetsrelationen mellan terapeut och patient som avgörande. Men teorierna för psyket är olika och hur ser då sanningskriteriet ut? Människor kan ju tydligen tro på det mesta? (Även på nyliberalism, välfärdsindustriellt komplex och en nyss upptäckt PKism….)

    Men det är intressant att fundera kring t.ex. hur massinvandring accepteras och försvaras o problemen förnekas trots att en viss form av sanningskriterium torde vara uppfyllt!

    Gilla

   • i. Laying plans skriver:

    Lars, det var min poäng, det är andra faktorer som styr, i detta fall tyskarnas arbetsamhet och samarbetsförmåga och vilja att alltid följa en stark ledare, mot grekers och spanjorers lathet och oorganisering.

    Gilla

 4. Iv. Tactical dispositions skriver:

  Lustigt, dagarna efter jag frågade mig om Arpi och Gudmundson låg och ruttnade inlåsta i källaren på SVD så dyker båda upp slag i slag. Betalar för SvD gör man ju inte så klart.

  Gillad av 1 person

  • Iv. Tactical dispositions skriver:

   När jag ändå är inne på SvD, är det bara jag som använder JanErik Larsson som ett lod för mäta hur djup dumdrygheten är just för dagen?

   Gillad av 3 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Just Arpis alster förvånade mig häromdagen. Först förkastar han båda de senaste regeringarna sen avslutar han det hela med ”den som garanterar att vi blir av med regeringen som svek landet 2015 har min röst”. Har han blivit Sverigedemokrat? För det är ju det enda partiet som garanterat vill slänga ut nuvarande regering.

   Gillad av 5 personer

   • patriotzz skriver:

    Inte alls sant!
    MED är ett parti!
    MED vill verkligen avlägsna nuvarande regering!

    Personligen är jag medveten om att nuvarande regering har motarbetat landets innevånare allt sedan 1945 07 31 då Östen Unden tillträdde som utrikesminister.
    Han sådde fröet till ett utrikesdepartement som endast har tjänat S syften, då med tyngdpunkten hos den vänsterinriktade delen.
    Betänk hans vägran att försöka rädda Raul Wallenberg och hans illvilliga kommentarer till de anhörigas uttalanden om Sovjet.
    Märkligt nog lever andan kvar.

    Gilla

 5. V for Vendetta skriver:

  PK-ism fungerar så länge den sätter folk i ett socialt sammanhang där de växer i sin identitet samt också så länge den sätter mat på bordet åt ett etablissemang. Till skillnad från relativitetsteorin ger den inte vid handen en möjlighet till förståelse utan endast en möjlighet för varje individ som anammar den att växa personligt och i vissa fall ekonomiskt. Precis som P E säger så föröder den de personer som förkastar den.

  Gillad av 1 person

 6. svenne skriver:

  ”Makthavarna kan hitta på vad som helst från värdegrunder till könsneutrala toaletter utan att behöva ta hänsyn till avvikande synpunkter”.

  En sak som irriterat mig – under en mycket lång tid – är att makthavarna ansett sig föra ”folkets” talan då de har bedrivit sin ansvarslösa invandringspolitik. Nu poppar det upp kappvändare i parti och minut då de börjar inse att de har kört över medborgarna, och att de är avslöjade då det gäller denna politik. Vi har aldrig varit tillfrågade, och om så skulle ha skett så hade inte makthavarna fått vårt mandat att fortsätta på den destruktiva vägen, så den enda lösningen för dem var att ignorera väljarna.

  De vapen som har använts för att tygla dem som protesterar har varit att slänga negativa epitet i ansiktet på dessa liksom försök att framföra olika teorier angående t.ex.”vithet”, ”genus”, ”rasism”, ”islamofobi” och dylika kvasivetenskaper.

  De styrande använder uttryck som ”vi har varit naiva”, ”det gick inte att förutse att …” och liknande formuleringar för att bortförklara det gigantiska fiasko som den, under decennier, förda politiken har resulterat i. De borde ju inse att dylika piruetter endast förstärker föraktet för dem.

  Nedanstående utdrag från Riksrevisionens hemsida den 16 november 2017 borde egentligen utgöra ett underlag för att åtala de politiker som är ansvariga för vansinnet:

  ”Konsekvensanalyserna inför regeringens migrationspolitiska propositioner har haft brister, visar en ny granskning från Riksrevisionen. Bland annat har det saknats ekonomiska analyser, trovärdiga skattningar av antalet asylsökande samt beskrivningar av hur förslagen påverkar människor, myndigheter, kommuner och landsting”.

  Gillad av 7 personer

 7. Lennart Bengtsson skriver:

  Till en början hade säkert den naturvetenskapliga forskningen ett positivt inflytande på samhällsvetenskaperna. Vad vi tyvärr ser i dag är motsatsen, nämligen samhällsvetenskapernas skadliga inverkan på naturvetenskapen. Den så kallade klimatvetenskapen (till skillnad från den verkliga) är här ett trist exempel där allt väder påstås ha en antropogen orsak. Årets varma och torra sommar tillskrives allmänt människans beteende och så till den grad att det kommer att påverka årets valrörelse!. Samma sak hade hänt om sommaren varit lika kylig som 1987. Då hade man bara sagt ”Se här, nu håller man på att förstöra Golfströmmen” eller något liknande osv osv osv. Problemet är att folks väderminne försvinner normalt efter en årstid och sedan händer det något annat som upptar intresset. Men då har redan valet ägt rum och aktivisterna gläds över hur skickligt de hanterat den uppkomna situationen!

  Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Alla former av socialism emanerar ur bekräftelsetendens (confirmation bias).

   Samtidigt finns — Gud ske lov! — en motsatt tendens som vi inte skall glömma, nämligen rationaliseringen av nationalekonomin genom metodiskt noggranna forskare som Nassim N. Taleb, genom anpassningen till evolutionsteori och biologi inom psykologien och därmed snart sociologien, där vi har E. O. Wilson och sociobiologien, Charles Murray m.fl. Även de medicinska undersökningarna av hjärnan påverkar underifrån så sakteliga dessa kunskapsområden så att de inom kort åtminstone delvis kommer att kunna betraktas som vetenskapliga.

   Detta har inte gått de traditionella tillverkarna av varm luft inom dess discipliner förbi, vilket kan förklara en del av deras hyperaktivitet och aggressivitet. Vi kan eventuellt betrakta hela baletten som en dödsdans liknande den process som drabbade astrologien under den period då astronomin tog form och etablerade sig.

   Gillad av 3 personer

 8. Iv. Tactical dispositions skriver:

  ”Pk-ismen är inbyggt totalitär”, liksom socialismen och socialdemokratin. Mycket bra. Jag har haft svårt att läsa ekonomi, på sidan 3 brukar en graf komma om ”utility” eller något, men det är sällan data, utan ekonomens viktigaste teoriredskap verkar vara kurvmallen. Är det kurvmallen som ligger bakom så mycket usel teori? Jag tror personligen att de helt enorma framstegen inom fysiken, inte minst runt sekelskiftet år 1900 ligger till grund för många problem, alla ville leka fysiker. Tänk att kunna sitta på sin kammare och fundera över stoftpartiklar i vätska och drömma om atomer i Köpenhamn och sedan få år senare så exploderar Trinity, eller som Einstein visa är rumtiden är gravitation, och sedan få rätt när man mäter att ljuset böjer sig runt solen vid nästa solförmörkelse.

  Jag tror ekonomerna som applicerade matematik drabbades av hybris, är det föregångaren till klimatforskningen? Man ställer upp teorier som inte kan testas, inte effektivt falsifieras. Det är helt enkelt för komplexa skeenden, och om man skall använda vetenskapens redskap så måste man göra det med stor försiktighet. En fysiker lär sig att redan ett trekroppssystem är kaotiskt, det verkar som ekonomer missar detta. Den enda jag tycker varit intressant är Mandelbrot och andra experimentalister, som Thorpe (föregångaren till Black-Scholes) eller Jim Simons som år efter år tjänat flera miljarder dollar på ekonomiska experiment, samt min gamla chef som var som en sjörövarkapten.

  Om jag ändå skall förbättra min kunskap så tänker jag läsa ”Vägen till träldom”:

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Vägen till träldom är en alldeles utmärkt bok, men det är inte en bok om ekonomi. Det är en idéhistorisk essä som beskriver hur och genom vilka mekanismer national-socialismen byggde upp sitt inflytande i Tyskland under tjugo- och trettiotalet. Tysklands historiska väg till träldom er en ekonoms perspektiv. Ett annat perspektiv, utrikeskorrespondentens, hittar man i en bok som rekommenderades i dessa kommentarspalter för något år sedan, Douglas Reeds Insanity Fair:

   https://alor.org/Library/Reed%20D%20-%20Insanity%20Fair.pdf

   Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Jag läste Vägen till träldom, som Heyek skrev på 30-talet med behållning för rätt länge sedan. Han visar på logiken för hur totalitära stater hänger samman med kommandoekonomier dvs med Sovjetisk planekonomi, driver tesen att endast marknadsekonomi är förenlig med demokrati. Ganska övertygande logiskt sett. Man kan inte jämföra svensk blandekonomi med Sovjetunionens planekonomi, men resonemangen om att totalitärt bestämma produktionen och konsumtionen visar ändå på behovet av gränsdragningar, gränser som kan, anser jag, ses utifrån marknadsmodeller dvs dess tillkortakommanden i verkligheten eftersom modellerna bl.a. ställer krav på full och total kunskap hos konsumenten kring produkten. Heyek var lättläst och läsvärd. Jag ser inte att man ska läsa honom pga. sin tro och vilja tillhöra visst politiskt läger, då hamnar man snett i förståelse. Det är mycket väsentliga frågor han tar upp och man kan, tänker jag, se det som logiskt motiverade begränsningar för hur stater bör agera.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det finns inte flera sorters ekonomi. Skall ekonomi studeras vetenskapligt kan det bara finna en ekonomi.

    Allt snack om kommandoplanering är inte ekonomi, utan politik, användningen av våld i samhället. Det ändrar eller påverkar inte ekonomins principer. Inte heller är girighet eller asocialt beteende något som har ett skvatt med ekonomi att göra. Det är psykologi och ändrar eller påverkar inte ekonomins principer. Låt oss sluta med dessa töntiga sammanblandningar!

    Gillad av 1 person

   • Jonas Nilsson skriver:

    PKismen grundidé: bara en ekonomi, ett system. Flera parallella blir för svårt för en majoritet.
    Ett enda språk i landet – världen!?
    En enda ekonomi i världen???

    Gilla

  • i. Laying plans skriver:

   Ekonomi i praktiken, hört på tradinggolvet just efter WTC sågs rasa på storbildsskärmarna:

   Stop your crocodile years, how do we make money from this!

   Gilla

  • brrr skriver:

   IV. TACTICAL DISPOSITIONS, fysik är vad jag vet konstant, medan förutsättningarna för ekonomi och finanser förändras hela tiden? Tömmer man t.ex. en gruva så kan man inte längre räkna med att kunna skapa incitament att köpa aktier i den eller få några arbetstillfällen där. Så alla dessa teorier borde väl uppdateras varje dag?

   Gilla

 9. Ett litet skratt förlänger livet skriver:

  Stor komik, riksgycklaren Reinfeldt (stavas det Renfield?) i DN: medier svartmålar. Personligen så röstar jag på det parti som vill införa riktigt svart tjära och riktigt vita fjädrar för politiker och ämbetsmän som agerat förrädiskt. Kanske det finns på något program 2022?

  Gillad av 6 personer

 10. Nils Dacke skriver:

  Dagens PKism gör sig påmind varje dag i olika ämnen, ta tex klimatdebatten där medier i somras tävlade i att följa John. När jag tittar ut nu på morgonen kan jag konstatera att det regnar som f-n och har regnat sedan igår lunch. Nu fylls vattendrag med vatten som det brukar på hösten, nu vattnas våra ängar och skogar med vatten som det brukar på hösten, nu fylls våra grundvattenmagasin med vatten som det brukar på hösten. Nu väntar jag bara på att miljöpartister, agendajournalister och klimatalarmister skall kliva fram i media och utropa att dessa extrema vattenmängder är ett tecken på klimatförändringar och vi går mot undergången, som de brukar göra på våren, sommaren, hösten och vintern.

  Gillad av 9 personer

 11. Henric Ankarcrona skriver:

  I förordet till Jordan B. Petersons ”12 rules for life” ifrågasätts tanken att ingen sanning finns. Bilden är följande: fråga postmodernisten vad han tycker om att någon just har repat lacken på hela långsidan på hans nya bil.
  Hur många klarar att förneka att det är en klandervärd handling?

  Gillad av 5 personer

 12. Kjell Rehnström skriver:

  Artikeln väcker flera frågor.

  Kan det vara så att keynsianismen fungerade när staten hade pengar att pytsa ut för att få fart på samhällsutvecklingen? Och de som kan vrida på penningkranen använder den gärna, när stimulanserna ser ut att ge resultat, som när någon berättar en historia som alla skrattar åt och därför fortsätter berätta om och om igen.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   I så fall innehåller ”Keynesianismen” inget annat än det platta konstaterandet att det är fysiskt möjligt att tvinga in skatt till staten. Mot detta konstaterande måste vi ställa Arthur Laffers konstaterande att detta inte är ett ymnighetshorn.

   Det socialister, enkannerligen marxister, vägrar att inse är att det är skillnad på resultaten av närande utgifter och tärande utgifter, på investeringar och konsumtion, på kapital och förbrukningsvaror, på sparande och förslösande. Och denna skillnad förstärker sig nödvändigtvis genom den exponentiella funktion som brukar kallas ”ränta på ränta”. Det finns även en ”missad ränta på missad ränta”.

   Gillad av 3 personer

 13. Björn G skriver:

  De övergrepp som PK-regimen utsätter äktsvenskarna för, saknar motstycke i Svensk historia.

  Genom sina diskrimineringslagar, miljölagar samt godtyckliga beskattning (ibland retroaktiv) driver PK-regimen en rättsvidrig och skoningslös förföljelse av sina fogliga undersåtar.

  Dessutom har regimen, genom de senaste årens slödderimport, gjort att våldet i landet ökat lavinartat.

  Vi har nu fått nog, och vi visar det i vårt VAL!

  Gillad av 5 personer

 14. Kjell Rehnström skriver:

  Den andra frågan är om inte flummet i skolan, där man menar att barnen själva ska söka kunskaper går tillbaka till självaste Rousseau?

  Js, och t.o.m. i det unga Sovjetunionen försökte man stimulera ekonomin, med påstås det, gott resultat i NEP (den Nya Ekonomiska Politiken). Sedan kom ju Stalin och då blev det slut med NEP.

  Jag vill slå ett slag för pragmatismen. Laga inget som funkar. Vi prövar idén och ser om den fungerar. Får vi de resultat vi vill ha? Och när det gäller skolor. Titta på eliten. Vad gör den?

  Gillad av 1 person

 15. Hovs_hällar skriver:

  Keynesianismen har jag ingen åsikt om.

  Marxismen är överhuvudtaget inte en ekonomisk teori, utan en slags gudlös religion, som gång på gång visat sig leda till mycket obehagliga konsekvenser.

  Och PK-ismen (Marxismens missfoster till avkomma) har inte ens någon sammanhållande idé, utan är ett löst hoprafsat konglomerat av lösa tyckanden centrerade kring diverse rasistiska och sexistiska hat-teorier. Alltså rasistiska och sexistiska med omvända förtecken — nu ska man hata vita män — och dessutom utnämns det ytterst framgångsrika västerland, där man själv lever i trygghet, till ett sataniskt påfund som ska rivas ner.

  PK-ismen är kort sagt ett självmordskoncept skapat av en sjuk hjärna.

  PK-vanvettet utmanas nu på flera håll av hederliga debattörer som åtminstone delvis lyckas genomskåda det. Men det är djupt ingrott och det är svårt att helt frigöra sig från dess nät av perversa föreställningar då dessa inpräntats i allmänheten med hjälp av en massiv propaganda som helt riktar sig till känslorna.

  Ex-vis kan den kvinnliga instinkten att ta hand om och beskydda barnen perverteras, så att PK-sekten skapar en allmän mental föreställning om att migranterna från främmande kulturer är ”flyktingar” som det är ”synd om” — när det i själva verket handlar om en invasion som skulle stoppas, om nödvändigt med militära medel.

  Gillad av 7 personer

 16. Elisabeth skriver:

  PE diskuterar olika härskartekniker. En alldeles uppenbar härskarteknik är ju att kontinuerligt utvidga EUs makt, ingen orkar diskutera det, ingen märker något förrän den stackars grodan är kokt.. Macron, f d investment banker numera fransk president, är på resa i bla Finland och Danmark. Han söker upp progressiva nationer som ska stödja hans vision om en globaliserad EU-superstat. I ett tal i Danmark prisade han de skandinaviska nationernas öppenhet för resten av världen ( !!!). Han sa dessutom bl a att det inte finns något sådant som en äkta dansk eller äkta fransman vilket väckte visst rabalder i hemlandet.
  Ja, detta är fienden. Den här f d bankiren tycker förstås att allt i Sverige hittills gått enligt planerna, all nationalkänsla ska ju utplånas. Det kan inte nog betonas att den s k ”eliten” lever i en annan värld och har helt andra planer för framtiden än de flesta av oss . Brexit var sannerligen folkets revolt , en skiftnyckel slängdes i maskineriet.
  https://www.breitbart.com/london/2018/08/30/macron-denmark-true-dane-frenchman/

  Gillad av 8 personer

 17. Göran Holmström skriver:

  Tackar för din ekonomiska förklaringsmodell omskriven till mekanik. Det förstår till och med jag.
  Att ekvivalens teorin är komplicerad, ja så skulle den hetat egentligen. Är ju beroende på dom enorma krafter som berörs. Att koppla ihop energi med materia och fart in absurdum ger ju lite att fundera över. Häftigaste aspekten är att tiden förändras ju närmare ljusets hastighet man kommer. Antingen långsammare eller fortare beroende på vart man är placerad.
  Men just PK- teorin är helt utan någon form av evidensbaserad logik eller förnufts och trial and error slutsatser. Dess största förtjänster verkar vara just skrik högst, låt drevet sabla ner en snäll måltavla och svälj kamelen utan eftertanke.
  Är glad över mitt trygga hörn ute på landet med blivande bibliotek och en juste verkstad att stilla testa mina teser och idéer i.
  Om dom leder till beröm och ära, är tveksamt dock så leder dom till glädje och nya frågor.

  Gilla

 18. Ingvor Sabina Le John skriver:

  Min amerikanske ”kusin”, pensionerad historiker, pratar om att Sveriges problem är ”kulturmarxistiskt”. Jag förmår inte reda ut detta eller sätta det i samband med ”PK-teorin”. Är det någon som har lust att dra i trådarna?

  Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   Egentligen olika namn på samma sak. ”Kulturmarxism” syftar på att PK-ismen dammat av några gamla marx-begrepp och tillämpar dem på ett nytt sätt, blandat med diverse annan smörja – se mitt inlägg ovan.

   Gillad av 1 person

 19. Rolf H Carlsson skriver:

  Det sägs ibland att Keynes var den första som övergav keynesianismen. Min mentor och chef under många år professor Eric Rhenman brukade avsluta våra diskussioner om keynesianismens begränsade applikationsrelevans (där vi var eniga) med orden: ”men jag beundrar Keynes språkutvecklingsförmåga”. Keynes var en problemlösare och kliniker, inte en dogmatisk hävdare av en situationsspecifik teori. Eventuellt kallade han sin ”General theory…” av marknadsföringsskäl. Det som så många nationalekonomer vägrar att inse är att ekonomi är en social företeelse, inte underkastad lagar liknande naturen. Popper som föredömligt falsifierade sin utgångshypotes att naturvetenskap och socialvetenskap kunde förstås och tillämpas enligt samma principer kom så småningom fram till att i den sociala världen existerar inga” invariances”. Allt, alla situationer är unika och måste förstås utifrån sin specifika situation och genom tillämpning av vad han kallade ”situational analysis. Det skulle dock föra för långt att utveckla denna tes vidare i detta sammanhang. Jag vill bara tillägga att den ende nationalekonom som sagt något av bestående värde de senaste hundra åren är Schumpeter med sin ”theory of creative destruction”. Den förklarar marknadsekonomins dynamik och överlägsenhet, men för de flesta nationalekonomer är den tesen för jobbig eftersom den inte så lätt lånar sig till att omsättas i ekvationer.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det där påhittet att socialprat kan kallas vetenskap på den bräckliga grunden att man skiter i metoden är ju påhittat bara för att socialpratare skal kalla sig vetenskapliga utan att behöva öda tid och möda på metodik. Det finns ingen materiell grund för detta påstående. Självklart lyder hela sinnevärlden under samma lagar och under samma slags lagar. Självklart kan socialprat inte bli vetenskap med mindre än att man tillämpar en rigorös metod.

   Jag tror inte ett ögonblick på att Popper skulle ha lagt sig i lag med socialismens ondsinta ideologer. Men om det nu skulle vara så, så tog han miste eller ljög.

   Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Makroekonomi är en tveksamt vetenskap. Att skapa en teori som förklarar hur ett lärande system kommer att reagera på ny information verkar ingen ha lyckats med ännu. Alla teorier har väl mer eller mindre havererat vid kontakt med verkligheten. Möjligen kanske den österrikiska skolan kan ha någonting att tillföra, men då måste välfärdsstaten bort.

   Undrar om inte Boulding har en ganska förnuftig syn på makroekonomi:

   ”Economic problems have no sharp edges. They shade off imperceptibly into politics, sociology, and ethics. Indeed, it is hardly an exaggeration to say that the ultimate answer to every economic problem lies in some other field.”
   – Kenneth Boulding, 1945

   Gilla

 20. SVT vill inte visa A Swedish Elephant skriver:

  I filmen intervjuas en lång rad profiler i svensk politisk debatt med fokus på invandring och integration. Filmmakarna skriver själva att avsikten med att göra A Swedish Elephant var att man vill ”spegla dagens svenska samhälle, de politiska spänningarna och det polariserade debattklimatet i vårt land”.
  Medverkar gör bland annat Janne Josefsson, Alexander Bard, Jerzy Sarnecki, Anders Lindberg, Tobias Hübinette, Ebba Witt-Brattström, Stig-Björn Ljunggren, Rebecca Weidmo Uvell, Bi Puranen, Johan Hakelius, David Eberhard, Dan Korn, Henrik Johansson och Eli Göndör. Se hela filmen nedan.

  Gillad av 1 person

  • Ladå skriver:

   Ärligt talat så orkar jag inte titta på en debatt, där Anders Lindberg är en dominerande figur. Lika lite ids jag se en film, som släpper fram ärkeanarkisten och rashataren Tobias Hübinette. Jag finner inget intresse av att lyssna till, än mindre se på, fanatiska svenskhatare och deras perversa resonemang.

   Bland annat framför Bi Puranen i filmen påståendet att anledningen till att en svensk inte kan berätta vad som är svensk kultur beror på att ingen, som lever mitt i en kultur kan se vad som är dess kännetecken. Som liknelse tar man att en
   fisk som lever i vattnet inte vet att den lever i vatten. Efter det stängde jag av filmen.

   För hundra år sedan kunde många svenskar tala om vad som var svensk kultur. Idag kan nästan ingen det. Vad det beror på är enkelt att svara på:

   Svensk kultur har, nästan hundraprocentigt, bytts ut. Den ‘kultur’ som vi har idag
   består av liberalt snömos kryddat av marxistiskt-feministiskt BS. I indoktrineringsanläggningen Dagis-Skola bankas marxist-feminist-liberala idéer in i det uppväxande släktet.

   Svenskens rötter har effektivt klippts av, genom att föräldrar aktivt hindras från att överföra svensk kultur till sina barn. Alla som har deltagit i skolans ‘utvecklingssamtal’ vet vad jag talar om. Där får man aldrig veta vad barnet har lärtsig, det enda som kommer fram är hur barnet fungerar socialt i skolan. Föräldrarna skall inte få blanda sig i.

   Så nej, det finns idag nästan ingen särskiljande svensk kultur längre, vilket är orsaken till att svenskar inte längre kan peka på en sådan. Det kulturfjantar pekar på är svenskens sagolika anpassning sig till marxist-feminist-liberala värderingar, vilket är svenske

   Gillad av 2 personer

   • Hovs_hällar skriver:

    Filmen är lång, men mycket sevärd. Man får tillfälle att se fienden i aktion, och dra sina egna slutsatser då det även visas ordentliga utsnitt av hur verkligheten ter sig.

    Puranens poäng är att Sverige varit så homogent att man kunnat ta sin kultur för given. Det går inte längre – nu måste kulturen aktivt försvaras. Men makthavarna gör motsatsen.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Anders Lindberg lever i den parallelvärld som är bärare av PK-ismen. Jag delar din avsmak men jag tvingar mig till att lyssna på honom därför att det blir som att följa Alice ner i kaninhålet.Det är inte så dumt att få en inblick i vad som pågår därnere också

    Jag uppmanar alla att också titta på den Almedaldebatt som föregick filmen. Där får man hundraprocentig förståelse för fenomenet Anders Lindberg. På slutet av debatten kom frågan upp huruvida man borde förbjuda små flickor att bära slöja. Lindberg anförde som skäl mot sitt motstånd att han var liberal och att han tycket att man inte skulle lägga sig i sådant som tillhör familjesfären. Tyvärr var det ingen som kom på att fråga honom om man borde vara lika tolerant när det gäller barngifte och andra former av pedofili.

    Anders Lindberg är en av de vidrigaste figurerna i svensk politik. Han är helt tillverkad av teflon och kan göra lögn till sanning på två sekunder utan att blinka,

    Gilla

   • i. Laying plans skriver:

    Jag har också provat, det är faktiskt inget medvetet val för mig, jag förmår inte se det rent fysiskt, rent hat väller fram och det är inte bra för hälsan.

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Intressant fenomen: jag skrev som en första kommentar ”Lysande” i stället för ”Myckt bra” om filmen. I det första fallet fick jag meddelande att kommentaren inte kunde publiceras. Undrar hur algoritmeran fungerar!

    Gillad av 1 person

 21. Afs nästa skriver:

  Biskopen Louka H. El-Khouri från ärkebiskopens sekretariat i Grekisk-ortodoxa kyrkan i Antiocha, riktade sig direkt till sina landsmän, kristna som muslimer:
  – I dag är Syrien fritt från terrorism, till 96 procent fritt. Damaskus och dess förorter är fria från terrorism, de flesta av Syriens städer och regioner är fria från terrorism, så vi ber er, om ni älskar ert land, kom tillbaka! Den som inte har något land, har inget. Den personen existerar inte ens. Så tänk på ert land, kom tillbaka till fäderneslandet som tagit hand om er sedan barnsben och delta i återuppbyggnaden av det.

  Samtidigt som han ville framföra en varning till svenska folket om att bland flyktingarna finns många extremister som begått terrorbrott i Syrien. Inte minst handlar det om krigare som inte alls är syrier, utan som kommit till landet för att delta i kriget och skövlingen. Nu när regeringen befriar allt fler områden och pressar terroristerna, är det allt fler av dem som tar sig vidare till Europa och Sverige.

  https://www.nyatider.nu/nya-tider-i-syrien-intervjuar-soldater-och-civila-foljer-riksdagsman-som-vill-diskutera-atervandring/

  Gillad av 6 personer

 22. Vax skriver:

  Några riktiga danskar existerar inte. Det menar åtminstone Frankrikes president Emmanuel Macron, som befinner sig på en globalistisk turné för att sprida sina idéer om en framtida europeisk superstat baserad på liberalism och ”mänskliga rättigheter”, rapporterar Breitbart.
  http://www.friatider.se/macron-till-danska-folket-ni-finns-inte

  ”Mellan förnekandet av fransk identitet och en ny förolämpning mot det franska folket, har president Rothschild Emmanuel Macron överträffat sig själv i Danmark”, skriver Republikanen Fabien Di Filippo på Twitter.

  Hur var det nu Reinfeldt uttryckte sig: Invandrarna har mer rätt till Sverige än Svenskarna.
  Sett i backspegeln kan man undra över att det inte blev folkstorm efter ett sådant uttalande från en statsminister.

  Vi kan konstatera att en stor del av Europas ledare förråder sina folk. Måtte räfst och rättarting snart stunda.

  Gillad av 7 personer

 23. E.K skriver:

  Många av AfS valfilmer är censurerade på Youtube, du möts av texten: ”Videon är inte tillgänglig
  Innehållet är inte tillgängligt på den här landsdomänen”. Även en instruktionsfilm om hur du gör om AfS röstsedlar inte finns tillgänliga, dvs. ta en blank valsedel för Riksdagsval och skriva: ”Alternativ för Sverige” på den, tilloch med detta har Youtube tagit bort. Svenskarna hindras av att ta del av vissa partiers valpropaganda. Är detta att betrakta som demokratiskt och ett öppet val på lika grunder? Vi medborgare bör alla ifrågasätta detta val som redan kantas av sabotage mot valaffischer och bortplockade röstsedlar. Är verkligen Sverige den demokrati som vi alla gått och trott på eller har Sverige bakom vår rygg förvandlat till en totalitär stat där bara vissa partier har företräde?

  Gillad av 3 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.