Gästskribent Gunilla Edelstam: Om nödvändigheten av att ge medborgaren större makt över politiken

Politikerna representerar inte längre sina väljare utan har konstituerat sig som ett eget intresse. De klarar inte att styra de samhälleliga basfunktionerna såsom brandskydd, skydd mot främmande makt eller skydd mot kriminalitet. Medborgare kan enbart försöka rösta bort partier och deras politiker. Detta räcker inte.

Den enskilde medborgaren borde ha möjlighet att föra fram sin kritik mot politiker och få kritiken bedömd av en särskild domstol. Domstolen skall pröva om politikerna uppfyller det de enligt grundlagen är tillsatta att sköta. Vi måste göra Sverige till en konstitutionell demokrati och det kräver ändringar i grundlagen.

Den av våra grundlagar som lägger grunden för statens maktutövning, Regeringsformen, ses huvudsakligen som en arbetsordning för regering och riksdag. Här hittar man regler om hur riksdag och regering bildas, hur lagstiftning går till och hur internationella överenskommelser ingås. Men letar man efter vad det är som regering och riksdag faktiskt skall göra när det gäller den konkreta verksamheten som de skall sköta, finns inte förpliktelser för staten och dess företrädare angivna. Det står inget om statens ansvar att skydda medborgarna och deras egendom mot bränder eller att staten har ett ansvar för att skydda oss mot angrepp från främmande makt. Inte heller att staten ska ansvara för att brott blir utredda och skyldiga blir fällda. Sedan stater bildades har detta varit staternas basfunktioner. I Regeringsformen nämns inte dessa basfunktioner. Istället är det upp till riksdag och regering att, via lag, förordning och budget, utöva sin makt.

Välfärdsdelen av den statliga verksamheten har tillkommit betydligt senare, men den finns nämnd i Regeringsformen. Där stadgas att välfärd skall vara ett grundläggande mål för den offentliga verksamheten och att ”det allmänna” bland annat skall trygga rätten till utbildning och verka för social omsorg. Man kan undra varför sådana välfärdsfrågor där staten kan ge enskilda medborgare vissa rättigheter nämns, när inte de grundläggande skyldigheterna för staten, som rör skydd mot faror för medborgarna, omtalas. Förklaringen är att politikerna ansåg sig behöva grundlagsstöd för att kunna använda våra skattemedel till välfärden.

Förklaringen till att skyldigheterna beträffande basfunktionerna inte finns i regeringsformen är att de var självklara uppgifter för staten. Men med den utveckling vi sett är det uppenbart att basfunktioner för staten inte är tillräckligt garanterade vad gäller säkerhet och trygghet för medborgarna. Den stora frågan är vad medborgarna ska göra. Patrik Engellau skriver:

Att politikerväldet i bemärkelsen sjuklöverpartierna förverkat sitt förtroende känns uppenbart. Kan sverigedemokraterna erbjuda en trovärdig lösning? Det vet jag inte. Det stora problemet är att den enorma potentiella kraft som utgörs av landets rimligt skötsamma och ansvarsfulla medelklass saknar representation i partier, media, politik och över huvud taget i det offentliga samtalet. Det är den medelklassen – ”verklighetens folk” – som varje dag går till jobbet och gör sin insats som gör att Sverige över huvud taget fungerar. Den medelklass som representerar lösningen på Sveriges problem har ingen röst, inget inflytande, ingen makt. Det är vårt eget fel.

En medborgare kan lägga sin röst i val vart fjärde år. Många lägger sin röst på Sverigedemokraterna. En del gör det för att de tror eller hoppas på att SD erbjuder en trovärdig lösning, andra gör det för att de vill protestera mot det nuvarande politikerväldet. Men de som gjort det har hittills fått finna sig i mobbning och vägran från de andra partierna att samarbeta med deras valda ombud.

Men vi skulle kunna ge medborgarna en röst, ett inflytande och en makt om vi gör Sverige till en konstitutionell demokrati där möjligheter öppnas att ”lagpröva” politikers beslut och ageranden, såväl aktiva som passiva, i en särskild författningsdomstol. Det betyder en prövning av om politikerna följt Regeringsformen.

Idag finns följande möjlighet till lagprövning mot Regeringsformen: Domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra offentliga organ får inte tillämpa en föreskrift som strider mot en bestämmelse i någon grundlag (Sverige har fyra grundlagar). Men detta kan bara bli aktuellt vid rättstillämpning som gäller domar och beslut och som handlar om någons rätt i ett pågående domstolsmål eller förvaltningsärende. Vad vi behöver är en möjlighet att pröva Riksdags och Regerings ageranden. Det innebär att en särskild domstol måste överpröva politiska beslut. Strider ett politiskt beslut eller en brist på politiskt agerande mot Regeringsformen skall den särskilda domstolen fördöma beslutet eller bristen på agerande. Den särskilda domstolen skall vara skyldig att utförligt och sakligt motivera sitt beslut och skall även ha möjlighet att ogiltigförklara beslut. Även om domstolen avvisar en begäran om lagprövning mot Regeringsformen skall avvisningen vara utförligt motiverad. Det här är ingenting som politikerna vill ha. Tanken på att deras beslut eller brist på beslut nagelfars av jurister i en särskild domstol tilltalar dem knappast och det är därför Sverige inte har någon motsvarighet till författningsdomstol, vilket finns i många andra länder. Kravet på inrättandet av en sådan måste istället komma underifrån, från folket.

För att en sådan domstol skall få makt krävs det att Regeringsformen kompletteras med stadganden om statens konkreta skyldigheter när det gäller att skydda medborgarna. Där skall anges att staten har skyldighet att tillse att det finns snabb och effektiv brandbekämpning, snabbt och effektivt försvar samt snabbt och effektivt rättsväsende.

Här har vissa basfunktioner tagits upp men det finns många andra områden som på liknande sätt skulle kunna anges som en skyldighet för staten. Ett sådant område är upprätthållandet av fungerande infrastruktur (till exempel järnvägen).

Staten brister i uppfyllandet av viktiga basfunktioner. Våra valda företrädare, politikerna i riksdag och regering, har tappat sin legitimitet. Politikerföraktet, i form av bristande tilltro till politikernas förmåga att styra liksom till deras förmåga att uppfatta de verkligt stora samhällsfrågorna, är utbrett. En ändrad Regeringsform, när det gäller basala skyldigheter för staten och möjligheten för enskilda medborgare att begära lagprövning mot Regeringsformen av riksdags och regerings beslut respektive passivitet, skulle ge ”verklighetens folk” en chans att göra sig hörd. Folket skulle ges röst, inflytande och makt.

Gunilla Edelstam är juris doktor och docent. Huvudinriktningen är den offentliga rätten med dess regler om förvaltningsmyndigheters verksamhet och grundlagarna.  Edelstam har varit verksam som lektor och forskare och har i samarbete med universitetskollegor från andra EU-länder skrivit om EU-rätten och förhållandet till den nationella rätten i flera internationella publikationer. Edelstam har varit prorektor vid Södertörns högskola. 

86 reaktioner på ”Gästskribent Gunilla Edelstam: Om nödvändigheten av att ge medborgaren större makt över politiken

 1. Fredrik Östman skriver:

  Nog fanns en gång sådana stadganden någonstans i laghärket, men togs avsiktligt bort av politiker i direkt avsikt att möjliggöra det brott mot folket och mänskligheten som vi nu bevittnar slutfasen av, den s.k. socialdemokratiska allmänna välfärdsstaten? Jag tänker på bestämmelserna om landsförräderi, tjänstefel och riksrätt och vissa av Konungens uppgifter och plikter.

  Gillad av 10 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  Att däremot fylla på grundlagen med en kategori basala funktioner är mycket farligt. Det anförda exemplet med järnvägen förskräcker särskilt. Effekten kan bara bli att vartenda parti måste få in sin egen basfunktion i grundlagen och pressen valsa runt UPPWÖWDHET för varje kostsam statlig funktion som DISKWIMINEWAS genom att ICKE åtnjuta denna uphöjda status. Järnväg i grundlagen! Varför inte telegrafen också, fotogenbelysning och körordning för oxkärror!

  Gillad av 5 personer

 3. Bo Svensson skriver:

  Nej, – istället för att ordna bättre möjligheter att klaga på maktutövningen, skall vi ta makten själva: Direkt makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Det som då återstår för de folkvalda, är lagstiftningen och där krävs det visst ett förtydligande: Rättsordning är ett regelverk för ekonomi och samvaro som resulterar i framlängesutveckling.

  Gilla

 4. Fredrik Östman skriver:

  Den viktigaste juridiska reformen som snarast måste genomföras om Sverige skall räddas som civiliserad state, kanske en gång till och med för första gången bli en rättsstat, är inte införandet av en författningsdomstol, även om detta är önskvärt, utan avskaffandet av det rättspositivistiska eller värdenihilistiska rättsparadigmet.

  Vi måste etablera en kulturellt rotad hierarki av lagar och bestämmelser som löper från personligt ansvar och tillåtligheten i utövandet av privat moral, d.v.s. rätten att fnysa och ””uttrycka missaktning” om precis vad fan som helst, via en genom tradition och etablerad sed uppstånden common law, utövad av oväldiga domare i domstol, till av parlamentet stiftad lag — som gäller även lagstiftarna själva, en viktig reform i Sverige! — och slutligen grundlagar som inte kan ändras så enkelt och bekvämt som i dagsläget.

  Gillad av 13 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Men denna författningsdomstol skulle ju måsta döma och bedöma efter och hålla sig till det rättspositivistiska paradigmet. Därmed skulle den vara helt tandlös, eftersom detta paradigm i sig utesluter att en författningsdomstol kan ha något som helst att säga om det som politikerna har bestämt eller rent av det man kan antaga att politikerna ”egentligen” ”vill” eller ”önskar sig”.

    En Hägerströmsk författningsdomstol är en säck potatis eller en trasa.

    Eller kan man tänka sig att införa en författningsdomstol som före alla andra juridiska institutioner i landet använder sig av och baserar sig på ett annat rättsparadigm, ett rättsparadigm som inte är rättspositivismen och värdenihilismen? Att en ny författningsdomstol kan vara första steget i en reformering av rättsväsendet? Är inte risken avsevärd att det befintliga systemet, de befintliga institutionerna, all tröghet och gammal vana och auktoritet kommer att omintetgöra, kastrera, sabotera projektet att införa en författningsdomstol, om inte detta system först får sig en rejäl snyting?

    Finns inte vidare risken att fienden, när ropen på en författningsdomstol blir höga och mångfaldiga, på eget bevåg inför en helt menlös författningsdomstol och därmed uppfyller de formella kraven utan att det blir någon som helst förbättring av de åkommor som författningsdomstolen enligt planen skulle bli en bot på? Rättspositivismen, juridiken i politikens ledband, gör det möjligt.

    Vi skall skynda långsamt och läsa vår Sun Tzu: I. Göra upp planer.

    Gillad av 8 personer

   • Bo Svensson skriver:

    FÖ drömmer liksom jag om att det skall gå att hitta en naturgiven rättsordning som skall kunna trumfa folkviljan.

    Det finns det inte men om det funnes, skulle den se ut som den jag beskriver.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Bo, uttrycket ”trumfa folkviljan” stör mig. Antingen betyder folkviljan bara djuriska impulser, och då måste all politik, all rättsskipning, allt samhälle ”trumfa folkviljan”. Men folk verkar ju vilja ”trumfa folkviljan”? Eller också är folkviljan en viss uppenbarad ordning och kan inte så att säga trumfa sig själv.

    Problemets lösning är en mer sofistikerad analys i flera plan, där man kan önska sig en viss ordning utan att därmed uttryckligen önska sig varje instans av denna ordnings tillämpning, och sedan en meta-ordning som säger hur ordningen skall fastställas o.s.v. tills man måste knyta ihop säcken med något slags axiom. Som jag ser det ställs sedan dessa axiom mot varandra i civilisationernas kamp. Västvärlden och Kina var de som valde de bästa axiomen för tio respektive åtta tusen år sedan, eller längs vägen vi vandrat sedan dess. Resten misslyckades med Indien och Persien på delad andraplats och de amerikanska civilisationerna på tredje, sedan bara kollaps på kollaps.

    Låt oss alltså hålla fast vid våra civilisatoriska axiom helt utan vidare diskussion, helt enkelt för att vi redan har dem, för att vi har prövat dem länge, för att de fungerar och för att vi INTE har kommit på några bättre som de skulle kunna ersättas med, enkannerligen inte något slags liberalism eller socialism eller deras postmoderna sammansmältning.

    Gillad av 2 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Man får onda aningar när man rekommenderar införande av fler skriftliga regler som skall ändra någons personliga värdegrund och livssyn. Det går inte, den fick man hemma som barn när man drog mamma i kjolarna och såg pappa arbeta i sitt anletes svett. Den som inte fick någon uppfostran som barn går det ofta snett för, utan att individerna förstår varför.

   Man kan inte uppfostra vuxna individer på jobbet, bara byta ut dem. Detta är välkänt i den privata sektorn. I västvärlden blev vi förr uppfostrade att vara hörsamma, lydiga och arbetsamma, men nu gäller istället ”världen är stor, gör vad du vill, allt är möjligt”.

   Försöken att införa systematiserad kvalitetsstyrning i produktionsföretagen har i västvärlden fungerat sisådär eftersom det inte här går att inkräkta på individens frihet att göra litet som de vill ibland. I Asien gick det däremot utmärkt, och vi märker nu att allt de exporterar fungerar bättre än motsvarande produkter från västvärlden.

   Statens företrädare verkar existera i ett moln av fragmentariska idéer, krav, motkrav och ogenomtänkta beslut eftersom ingen med kraft styr upp verksamheten, bedömer behov och rimlighet, prioriterar, väljer lämpliga handläggare efter kompetens, intresse och allmän duglighet, följer upp resultatet, informerar medborgarna om framåtskridandet och lyssnar kontinuerligt på kritik och synpunkter och styr rätt när det behövs.

   Även om det inte nämns i Grundlagarna så måste väl för höge Farao det finnas organisationer och namn på alla dessa konkreta ansvarsområden? Det jobbar 4800 anställda på Regeringskansliet – vad sysslar de med hela dagarna! Har de gått under jorden!

   Vore jag statsminister skulle jag ge alla dessa ett A4-papper med statens grundläggande ansvarsområden nedskrivna punktvis, med anvisningen att papperet skall varaktigt tejpas fast på skrivbordsunderlägget. Den som protesterar får en månads uppsägningstid.

   Gillad av 7 personer

  • olle reimers skriver:

   Författningsdomstolens uppgift är att kontrollera att de institutioner som har makten, såsom den formulerats i KONSTITUTIONEN ; d.v.s grundlagen, följs.

   Alltså, först måste vi ha en grundlag värd namnet.

   Gillad av 1 person

  • Jan Molin skriver:

   @ Fredrik Östman: Ursäkta en okunnig: vad är rättspositivism och värdenihilistik? Och rättsparadigmet?
   Det kanske finns fler okunniga i lagfrågor här. Själv har jag arbetat inom privata verkstadsindustrier med teknisk utveckling i 40 år innan pension och aldrig stött på dessa uttryck.
   Så gärna en förklaring tack!

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Här är en intressant länk och blogg. Du kan också läsa om begreppen på Wikipedia.

    Jag tror inte att du är ensam om att inte ha en aning om hur Sverige styrs. I retoriken har politiken bröstat sig med hur viktigt det är att samhällskunskap lärs ut i skolan, men i verkligheten har de grundläggande mekanismerna hållits hemliga för folket.

    Rättspositivismen gör det i princip omöjligt att bedriva hederlig politik i Sverige, gör det omöjligt att byta regering på ett ordnat sätt så som det förutses i den parlamentariska demokratins konstruktion. Den gör all rättssäkerhet till ett dåligt skämt. Den föder den typ av advokater som representeras av Henning Sjöström, Leif Silbersky och Anne Ramberg fru Brunråtta, vars uppgift i livet det är att bli rik och berömd på att på folkets bekostnad förstöra och omintetgöra dess säkerhet. Den är i sig tillräcklig orsak att för sin egna personliga säkerhets skull emigrera från Sverige helt oavsett alla andra fenomen.

    http://www.polisprofessorn.se/?p=291

    Gilla

 5. Lilla fröken PK skriver:

  Vår motsvarighet till författningsdomstol är konstitutionsutskottet, en ganska tandlös historia, som består av politiker, som knappast vill vara för drastiska i sitt agerande. ”Idag jag, i morgon du” präglar naturligtvis bedömningarna. Därtill kommer Lagrådet, som är just det, ett råd, som politiken kan runda.
  En konstitutionsdomstol vore bra och behövlig, liksom en översyn av grundlagarna, med både tillägg och strykningar.

  Gillad av 3 personer

  • Mikael Birk skriver:

   Vår motsvarighet till författningsdomstol är inte konstitutionsutskottet utan Lagrådet, vars uttalanden i lagstiftningsärenden dock endast är rådgivande och inte normerande som utslag i en egentlig författningsdomstol. Vidare har svenska domstolar lagprövningsrätt, vilket uppmärksammats genom domstolsutslag avseende tillämpningen av gymnasieamnestin.

   Gillad av 2 personer

 6. Östrahult skriver:

  Inte finns det någon juridisk/rättslig lösning på detta problem. Hela rättssystemet är impregnerat med byråkrater som är lojala mot makten (och utsedda av makten). Det räcker att titta på hur rättssystemet behandlar den stackars tandtekniker som var dum nog att säga sanningen.

  Det är uppenbart att makten försöker stoppa ifrågasättanden i valförfarandet och i opinionsbildningen. Makten består idag av människor som inte skulle ha några betänkligheter mot att utöva makt i e diktatur. Jag brukar tänka att en person som Morgan J inte skulle ha några problem att smälta in i en DDR-regering.

  Det känns som att årets val är sista chansen för vanliga medborgare att reagera.

  Gillad av 16 personer

  • Björn skriver:

   Hela samhället är genommarinerat i PK-aktivism! Advokatsamfundet t.ex, som borde stå på den lilla människans sida, har i stället blivit regeringens hantlangare. Nyligen tabbade sig Finansinspektionen, och visade sin verkliga politiska agenda genom en, av misstag sänd tweet. ”Forskarna” på BRÅ, lyckades i TV inte dölja vilka politiska motiv de hade, och vilka resultat de hade som målsättning att få fram! Tom SMHI bedriver oblyg MP-aktivism med sina TV-sända ”larmrapporter”! En del av Polisens befäl står också och bedriver öppen opinionsbildning i TV:s olika debattprogram! Dan Eliasson på MSB! GD-arna på Migrationsverket! Osv, osv! Finns det över huvud taget nån enda forskare eller myndighet i Sverige idag, som bedriver en seriös, förutsättningslös och ICKE PK-styrd verksamhet?!

   Gillad av 15 personer

 7. Aurora skriver:

  Sverige har alltså s.k grundlagar, varav en är Regeringsformen. En annan är Tryckfrihetsförordningen. Dock har vi ingen konstitutionsdomstol som bevakar efterföljandet och upprätthållandet av grundlagarna. Javisst kan vi rösta bort partier som inte fyllt väljarnas förväntningar vart 4e år. Men vilka är alternativen? Politik är idag en vansklig vandel där vassa armbågar, elaka tungor och allmän elakhet är framgångsrecept. Vanliga hederliga medborgare drar sig för detta ormbo. Risken är nog att traditionell politik kan vara överspelad. Spelplanen har ändrats med risk för stor oro. Vi har sett hur flera svenska partier infiltrerats av fundamentalistiskt religiösa intressen och kopplingar till utländska fascistiska partiorganisationer. Har Sveriges grundlagar och rättskyfdandr myndigheter, som MSB, medel och resurser att hålla vårt land stånd mot dessa hot?

  Gillad av 3 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Bara det att vi inte vet hur samhället kommer att fungera är det mest skrämmande. Vi hålls utanför och kan bara konstatera när behoven uppstår att resurserna inte finns. Varför ställer t.ex. inte EU upp grundkravet att det skall finnas ett grundläggande brandförsvar i alla länder, kompletterat med en mobil EU-gemensam förstärkningsstyrka för extrema fall och som kan komma på plats med mycket kort varsel?

   Du kan nog be vilken som helst sågverksägare i Sverige att organisera upp det hela på en vecka.

   Gilla

   • akenastgards skriver:

    Staten är tydligen ansvarig för Sveriges skydd vid brandkatastrofer. Dock är jag lite förvånad över att svenska skogsbolag inte har eget brandflyg. Sveaskog, SCA, Holmen och Bergvik – för att ta några exempel. SCA äger t.ex. motsvarande 5% av Sveriges yta!

    Skogsbolagen skulle kunna samarbeta med brandflyg för att säkra sina egna skogar – det skulle antagligen vara en affär som går ihop sig. Försäkringsbolagen skulle kunna dra ned på premierna. Och staten kan hyra in skogsbolagens brandflyg när det behövs till annan mark. Förresten äger Statens Fastighetsverk rätt mycket skog också.

    De senaste årens katastrofer, med allt från Tsunamin och brandkatastrofer till bilbränder och massinvasion från tredje världen visar att staten har spelat ut sin roll i Sverige. Det är lika bra att inse. Som någon konstaterar ovan, så är politiker och tjänstenän helt enkelt inte skickade att styra Sverige. Ingen författningsdomstol i världen kan ändra på det.

    Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    @akenastgards: Det är en fråga som är lätt att besvara. Om en stor skogsägare skulle investera i brandskydd för sin skog och det därefter skulle brinna i konkurrentens skog, så skulle förstås all moralisk indignation och antagligen statens kommissarier kräva att dessa resurser insätts i släckningsarbetet. Därmed blir det för ett aktiebolag olagligt, ingen investering, bokföringsbrott o.s.v. Alltså måste alla skogsägare samarbeta och införskaffa en gemensam släckningsutrustning. Detta samarbete kallas i Sverige traditionellt ”staten”. Man kunde tänka sig ett civilt samarbete trots detta, men detta försvåras bl.a. av (i) omfattande statligt skogsägande, (ii) djupa historiska konflikter mellan små och stora skogsägare och (iii) förväntan att staten täcker alla förluster.

    Gillad av 1 person

   • Jan Molin skriver:

    När jag var liten på 50-talet fanns det åtminstone i nordöstra Gästrikland brandtorn på de högre bergen som var bemannade på somrarna. Man kunde då se och ”triangulera” var det brann och kalla dit brandkårer. Sedan blev det kanske brandflyg genom flygklubbarnas försorg och nytta för piloterna som på det sättet fick ihop sina nödvändiga flygtimmar. När detta tog slut vet jag ej. Men att det hade med statens och kommunernas ekonomi att göra är nog klart. Mycket pengar gick väl redan då till, ja ni vet, det stora förräderiet.

    Gillad av 1 person

 8. Samuel af Ugglas skriver:

  Det finns ingenting i den svenska grundlagen som skyddar medborgaren mot övergrepp från politiker på medborgarens LIV och EGENDOM.
  Tack Gunilla Edelstam för att Du har modet att påtala detta i valtider även om Du kan förvänta Dig repressalier av en korrupt övermakt som inte kan avsättas av folket i allmänna val.
  Det är högst på tiden att frågan ventileras.

  Gillad av 7 personer

 9. Steven Jörsäter skriver:

  Det är kanske gott tänkt men tyvärr känns det inte särskilt hoppfullt. Risken är bara att vi ger jurister mer makt, inte folket. Och jurister har tyvärr visat sig bli folkets fiende genom att bland annat gladligen driva processer för sammanlagt mycket stora pengar på vår bekostnad mot våra intressen och för utländska brottslingar och illegala immigranter. Än värre är att deras företrädare öppet tillåts tala i egen sak (Anne Ramberg) i syfte att öka intäkterna till skrået. Det måste till en omedelbar begränsning av rätt till biträde till svenska medborgare.

  Domstolarna har i ökande omfattning börjat bli alltmer PK. En mycket oroande tendens är den alltmer vidlyftiga tolkningen av den livsfarliga gummiparagrafen hets mot folkgrupp. Rättsskandalen kring Assange är ett annat exempel. Den senaste trenden, att på löpande band frikänna dömda mördare, en process som är ivrigt påhejad av pressen, utan att (i något enda fall, såvitt jag vet) hitta några andra gärningsmän är också mycket oroande. Den usla svenska brottsuppklaringen blir alltså ännu sämre a posteriori. Vare sig domarna var felaktiga från början eller att frikännandena är felaktiga så kastar detta en mycket mörk skugga över svenskt rättsväsende.

  En svensk författningsdomstol skulle lika gärna kunna bli PK samhällets största bundsförvant. Det krävs nog något annat.

  Gillad av 11 personer

  • Errol Flynn skriver:

   Precis, jag saknar denna punkt i partiprogrammet, sparka alla man kan av pk-gardet. Ett bra parti kommer väl närmast med sin sanningskommission, kanske AFS har något ditåt.

   Gillad av 3 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Bara en sak: …”på löpande band frikänna dömda mördare”.

   Det låter ju förskräckligt, vad har jag nu missat?
   De fall jag kan erinra mig gäller den absurda rätts-skandalen kring Tomas Quick för ett antal år sedan, och så det fall då ett par barn blev oskyldigt utpekade som mördare därför att den verklige skyldige hade immunitet genom att vara ”nysvensk” — han var därmed höjd över alla misstankar! Även det hände för ett antal år sedan.

   I övrigt är det väl ytterst ovanligt att dömda mördare blir frikända?

   Gilla

  • svenge skriver:

   Bra påpekande Steven. Vi skall inte låta ett dåligt RF krönas av dåliga jurister: Det måste börja med ett godtagbare valsystem. Kanske det som rådde före 1970 med val vart annat år, till första kammaren mitt emellan valet till andra kammaren. Sedan handlar det om vilka krav som skall till för att få en bättre representation för glesbygdens kommuner. Det är ju i dessa som en politiker skall göra sina första lärospån. Redan i dag tycks kommunala partier vara mer alert än riksdagens.
   Minns debatten när Bertil Olin ville bli statsminister. Han var min favorit på 50-talet. Valsystemet skulle vara så att partiprocenten harmonierade med valresultatet. Först då skulle vi ha demokrati hette det. Tage propsade på det kommunala sambandet = gemensam valdag. Efter några försök fann man att riksdagen fungerade dåligt. Vid maktskifte gällde första året det
   avgående partiets budget. Andra året kunde det bli en real budget från de nya makthavarna. Så tredje året var det dags med en ny valbudget. Misslyckat, vi gör alla tre valen vart fjärde år.
   Så har vi då det som i dag ger politikerskrået fria händer att lura oss andra. Det skulle aldrig gå med mellanårsval. Många frågor kommer att fastna i skyddsnätet och plötsliga vindar blåsa förbi. Tvåkammarsystem ses inte alltid positivt, Exv. US, RF, No, DK, men det beror kanske på att uppgifternas fördelning inte förfinats. Jag efterlyser en djupare debatt om tankarna som följde i upplysningens spår, och som ledde till att inte bara UK hade en traditionsfylld demokrati till fördel för västvärlden. Detta finns anledning att begrunda. / Svenge

   Gilla

   • Jan Molin skriver:

    Intressant historik! Jag drar slutsatsen att du är född på 40- eller 30-talet. Varför signatur då istället för namn? Jag tycker att signatur är ett otyg, det tar ner värdet på det man skriver. Dock, jag förstår att man ibland måste, det kanske ändå gäller dig trots din ålder.
    Jag blev nyligen utfrågad av ett barnbarn om jag i valet kommer att rösta på Sverigedemokraterna. Så mina barn pratar således öppet om detta med sina barn. Men nu fick jag då ett bra tillfälle att grundligt förklara för 11-åringen hur jag tänker och tycker.

    Gilla

 10. Erik Björn-Rasmussen skriver:

  Tack Gunilla för ditt genomtänkta och kunskapsbaserade inlägg. Det belyser aspekter som politiskt intresserade medborgare sällan eller aldrig tänker på. Nämligen att det är våra grundlagar som sätter ramar och styr vad som är möjligt. Dels möjligt för makthavare att behålla och använda makt. Och dels för väljarna att styra utvecklingen i önskvärd riktning. Skrivet med annan vinkling kan Gunillas inlägg tolkas såhär: Det är inte nog med att konservativa krafter – i detta fall SD och MED – tar makten. Hinder i vår konstitution måste också avlägsnas för att Sverige i framtiden skall bli i en sann konstitutionell demokrati. Vi måste bereda oss på att en sådan utveckling kräver längre tid än en mandatperiod.

  Gillad av 3 personer

 11. sjodinbjorn2hotmailcom skriver:

  Man brukar (kanske med rätta) säga att ”all makt utgår från Folket”. Det innebär att folket utser sina representanter i en representativ demokrati. Det är DÄR stöten måste sättas in! Vi måste få en mer folknära demokrati. Kanske med mer beslutande folkomröstningar, enmans valkretsar och dylikt. En författningsdomstol bör finnas på agendan, men är lösning på lägre nivå. Den innebär snarare att man lägger in ytterligare ett lager mellan väljarna och makten. Även domare är människor (och tjänstemän), som går att påverka, och manipulera på olika sätt.

  Gilla

 12. Leif VE skriver:

  Väl skrivet Gunilla. Den reform av grundlagen du efterlyser finns faktiskt redan i boken ”Omstart Sverige”. Läs gärna den. Författaren är intresserad av dina kommentarer på reformförslaget.

  Gilla

 13. Anders Rungård skriver:

  Hej,

  Detta ämne är ju sedan länge diskuterat men ingenting verkar hända. Eftersom det gäller grundlagsändring och i steg 2 få en författningsdomstol så undrar jag om det vore möjligt att sätta samman ett antal mycket duktiga jurister kanske inkl. Gunilla Edelstam som får uppdraget att göra konkreta förslag som partierna får ta ställning till. Jag har inget minne av att detta varit uppe i någon debatt på politisk nivå på länge och detta kunde vara ett sätt att få upp frågan på ytan.

  Hälsningar

  Anders Rungård

  Gilla

 14. Dan Astrom skriver:

  Det låter väldigt bra, men hur ska man få politiker att ändra regeringsformen till en konstitutionellt styrt samhälle?! Det är som jag ser det, att be dom skapa en straffskala mot sig själva, vilket jag aldrig tror kommer att kunna genomföras under fredlig form. När samhällen ”bildas” genom omstörtande, så kan man skriva om eller bilda den typen av styrsystem men att införa det i existerande, någorlunda fungerande samhällssystem är nog tyvärr bara en önskedröm.

  Gillad av 3 personer

 15. PV544S skriver:

  Utan höga skatter försvinner politikernas makt.
  Låg skatt ger dig frihet att välja själv.
  Max 20% i skatt. Punktskatt enbart på sånt som miljöbelastar, inte på mat.

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Före 1914 så var skattetrycket till centralmakten under 10%. Men skattetrycket till socknen var minst lika högt, jag har inga siffror på det. Att bara säga ”max 20%” är feltänkt. Att blanda ihop militärt försvar och att dela social risk på samma nivå är ju ett av grundproblemen i dagens system.

   Gilla

   • PV544S skriver:

    Min synpunkt var skrivet mot dagens skyhöga skattenivåer som ger politikerna oinskränkt makt.
    Nya lagar och bibehållet skattetryck förändrar inget.
    Naturligtvis är inte 20% hugget i sten, set det som en rimlig nivå.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Det var inte procentsatsen jag invände emot, det var det shablonmässiga anslaget.

    Anledningen till socialdemokratins segertåg är att familjer, faktiskt och på riktigt, behöver dela social risk med varandra. En familj räcker inte till. När du säger ”mer än halvera skattetrycket” så tänker människor, med visst fog, slakt av de trygghetssystem de är beroende av.

    Min ansats är att flytta ansvaret för delandet av social risk från centralmakten. Till det extremt centrala. Skattesatsen får då folk avgöra själva. Förutom de 10% som kan vara rimligt att centralmakten behöver för försvar av gränsen.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Skatternas struktur är viktigare än deras absoluta storlek. Skattebetalarna måste få behålla mer makt över utgifterna och ta mer personligt ansvar för dem utan att det därför blir helt frivilligt. Viktigast är att avskaffa alla skatter på utbyte. Vi måste ha ett mer solidariskt system, som inte bygger på att snylta på det som det är lättast att snylta på och där alla tror att de snyltar mer än de blir besnyltade.

    Gillad av 4 personer

 16. MartinA skriver:

  Poängen med att ha två riksdagsbeslut med val emellan för ändring av grundlagen är att medborgarna skall kunna ta ställning till förändringen. Ett undermåligt och politikerdominerat system. Men inte ens detta följdes 2010 vid den största grundlagsförändringen sen regeringsformen antogs 1974(?). Det var helt och hållet knäpptyst i media och från partierna. Det enda som hördes var en självgod moderat som gick ut i SvD EFTER att grundlagen var ändrad och krävde applåder och gratulationer. I den här grundlagsförändringen ändrades regler för folkomröstningar, den petade i lagarna för användning av militär på sveriges territorium, den förstärkte skrivelsen från sjuttiotalet om att sverige skall vara mångkulturellt och, tror jag, grundlagsfäste EU inträdet. Och det här är bara sånt som är tillräckligt grälla politiska frågor för att en lekman ska kunna lägga märke till dem.
  I och med att den stora grundlagsförändringen genomfördes under knäpptystnad. Så må lagens bokstav ha följts. Men grundlagens andemening har kastats på soptippen. Grundlagens legitimitet är kaputt.

  Inte för att det spelar någon som helst roll. Domstolar i sverige och poliser i sverige omtolkar lagen allteftersom. Deras metod är att snegla upp vad sittande politiker vill och sedan tolka lagen efter det. Mitt förtroende för rättsväsendet i sverige är noll. Mitt råd för att reformera sverige är: Tala inte med polisen, undvik skatt, undvik rättegångar, undvik att vittna och odla dina kontakter med släkt och vänner och grannskap. Och om det finns, den lokala maffian eller medborgargardet.

  Gillad av 5 personer

  • MartinA skriver:

   Bra artikel i och för sig som tog upp sådant som ingen någonsin pratar om. Men den som litar på domstolar eller rättsväsende i sverige är mer än lovligt naiv.

   Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det finns en hel ”filosofi” utarbetad av en debil jeppe som hette Axel Hägerström som ligger bakom detta system med rättsväsendet som regeringens springschas. Alla nu levande svenska jurister är helt indoktrinerade med denna ”filosofi”. Alla judiriska institutioner är delaktiga i detta brott mot mänskligheten, mot god smak, sunda seder och mänskligt förnuft. De har till och med hittat på att politiskt tillsatta professorer på diverse institutioner har makt över hur Högsta domstolen och alla andra domstolar tillåts att verka!

   Gillad av 7 personer

  • Rune skriver:

   Denna grundlagsändring som gjordes i smyg. Kan ju inte vara giltig! Grundlagsändringar skall ju bara företas efter omfattande diskussioner hos allmänheten och ansvariga politiker och ämbetsmän.

   Gillad av 4 personer

   • MartinA skriver:

    Politiker och ämbetsmän diskuterade med varandra. Allmänheten informerades ej.

    Det finns en gåta om en präst, en handelsman och en adelsman som pratar med en soldat som är beväpnad med ett svärd. Prästen säger till soldaten, döda de andra två så får du evig frälsning. Handelsmannen säger till soldaten döda de andra två så skall du få mer pengar än du kan göra av med i hela ditt liv. Och adelsmannen säger till soldaten döda de andra två så skall du få en herrgård med gott om mark och fina titlar. Vem lyder soldaten?

    Svaret på gåtan är att den som soldaten lyssnar på är den som har makten. Vem det är är inte vad gåtan handlar om, gåtan berättar dynamiken bakom politisk makt. Grundlagen är giltig så länge vi agerar som om den var giltig. Det är också därför jag berättar varför grundlagen saknar legitimitet.

    Gilla

 17. Errol Flynn skriver:

  Det som behövs först är att nuvarande etablissemang får sparken och aldrig hörs av igen. Kloka människor med erfarenhet som många som skriver här kan då engagera sig i politiken, enligt AFS och MEDs devis att vi skall ha färre yrkespolitiker och lägre skatt. Sedan kan lagarna ändras på klokaste vis.

  Problem har dock uppstått då AFS har fått konkurrens av Alternativ För Sverigeistan, AFS, nämligen C+Mp+L+S som ett koncentrat av 7-klövern.

  Gillad av 2 personer

 18. plq017 skriver:

  Medborgarna måste återta makten från politikerskrået.
  Björklund visar i en intervju i SvD idag, säkert omedvetet, sitt förakt för väljarna. Tonen är att väljarna måste förstå (pekpinne), och inte ‘detta är vår uppfattning, för det ger följande fördelar’ (dvs väljaren kan bestämma om idéen tilltalar honom eller ej).
  Men så så talar inte PK-eliten till sina undersåtar. PK-eliten förväntar sig underkastelse, annars väntar rasiststämpeln.
  Jag tycker det är dags för en folkomröstning om Sverige skall vara ett multikulturellt samhälle. Det ser i vart fall inte ut att bli ett särskilt bra samhälle, och knappast ett där jag vill bo, eller se mina barn och barnbarn växa upp. Ett folkligt förankrat beslut kommer att underlätta beslutet att lämna Sverige.
  Inte ens den fria debatten törs man behålla. Sanningsministeriet Vinnova har ett stort rekryteringsbehov, och säger Du ja till att jobba med att sköta PK-elitens bakdelar, så får Du jobb på dagen.
  För den konspiratoriskt lagde, så är Vinnovas rekryteringsbehov en indikation på att valet i september kommer att fejkas, ogillas eller bara förklaras som av noll och intet värde. Då kommer behovet av verklighetsförfalskande och PK-trogna skribenter att vara mycket stort.
  Räkna med att Din internetleverantör kommer att sila allt som Du skriver, tar emot eller läser.
  Din telefon är redan avlyssnad.

  Gilla

 19. Hans Kindstrand skriver:

  Jag kan minnas fel – men var inte PE initiativtagare till Medborgarnas Offentliga Utredningar (MOU)? och har inte MOU producerat en utredning med den inriktning som skribenten skissar?

  Gillad av 1 person

  • Mikael Birk skriver:

   Flera borgerliga partier driver frågan om införandet av en svensk författningsdomstol. Detta krav har drivits länge av oberoende jurister och främst borgerliga opinionsbildare. Edelstams förslag är dock ett ytterlighetsförslag i vilket äpplen och päron; positiva och negativa rättigheter, blandas principlöst i grundlagsform. Politiskt är förslaget kontraproduktivt och i praktiken skulle det enligt mig snarare underminera författningsskyddet då det inte gör skillnad mellan fundamentalt individuellt rättighetsskydd och olika anspråk en medborgare kan ställa på statens kärnområden, vilket bör förbehållas det demokratiska samtalet.

   Gillad av 1 person

 20. Mikael Birk skriver:

  Monumentalt naivt av en juris doktor att tro att nattväcktarstaten skulle kunna kodifieras på ett rimligt hanterligt vis och stadfästas som grundlag. En oavvislig rättighetslagstiftnig med minikrav på allt ifrån uttryckningstid för polis till tillgänglighet i sjukvård hör inte hämma i grundlagar. Att fullständigt blanda positiva och negativa rättigheter i en grundlag som skulle bli ohanterligt omfattande och därmed urvattnad är bara ägnat att devalvera det konstitutionella skyddet. Vidare är omfattningen av statens positiva åtaganden/ rättigheter själva kärnan i den deliberativa parlamentarismen och demokratin. Att tro att partierna skulle kunna enas om nivån därför är naivt och skulle frysa demokratins kropp i en form. Den processuella apparat som domstolsväsendet skulle behöva bygga upp för att in casu pröva medborgares krav på grundlagsskyddade positiva rättigheter skulle växa till en ohanterlig kravmaskin påhejad av intresseorganisationer. Skulle nedläggningen av Sollefteå sjukhus kunna överprövas i en författningsdomstol?

  Personligen delar jag uppfattningen att det konstitutionella skyddet är för svagt i Sverige. En författningsdomstol vore på sin plats. Sverige har ett svagt rättighetsskydd och en naiv syn på risken för majoritetsförtryck parat med naiv självgodhet. Att som Gunilla Edelstam helt principlöst blanda positiva rättigheter (går tågen i tid?), med fundamentala negativa rättigheter som skyddet för äganderätten och kroppslig integritet är dock bara ägnat att devalvera vad som menas med fundamentala mänskliga rättigheter och konstitutionellt skydd. Att utvidga grundlagsskyddet till att omfatta en borgerlig minimicervice från nattväktarstaten är naivt och kontraproduktivt då det urvattnar de fundamentala individuella och liberala skyddsregler som Författningsdomstolar har upprättats för att garantera. Det finns trots allt andra från vänster mer maximalistiska uppfattningar om vad staten ska garantera av positiva rättigheter – däri består det politiska samtalet.

  En författningsdomstols uppgift är för viktigt och grannlaga för att utvidgas till att omfatta en borgerlig rättighetslagstiftning baserat på nattväktarstaten med en garanterad minimiservice. Att lagtekniskt definiera denna minimiservice skulle i praktiken bli ohanterligt och fundamentalt förskjuta och undergräva det demokratiska samtalet. Det från vänster missbrukade argumentet om juristvälde skulle få fog för sig. Om man inte kan skilja mellan magnituden av olika rättsregler: skillnaden mellan habeas corpus, likabehandlingsprincipen, yttrandefriheten och frågan om tågen går i tid, då visar man en total brist på förståelse av varför det överhuvudtaget finns författningsdomstolar.

  Gillad av 4 personer

  • MartinA skriver:

   Som jag förstår artikeln så förordar inte Gunilla Edelstam att positiva rättigheter skall vara i grundlagen, hon bara konstaterar att det är så? Det verkar som din kritik egentligen borde riktas mot de som har skrivit nuvarande grundlag, inte mot Gunilla Edelstam.

   Gilla

   • Mikael Birk skriver:

    Edelstam konstatera helt riktigt att Regeringsformen innehåller allmänna avsiktsförklaringar om att det ”allmänna” ska verka för social omsorg som exempel. Dessa allmänna skrivningar har dock inte karaktären av fri- och rättighetskatalogens definierade stadganden; RF 2 Kap, utan är preambler och allmänt hållna avsiktsförklaringar. Den relevanta rättighetslagstiftnigen återfinnes härvidlag i tex socialtjänstL.
    Edelstam skriver dock uttryckligen att ett krav på ”snabbt och effektivt försvar” bör stadgas i Regeringsformen. Antingen definieras en sådan rättighet i 2 Kap med praktiska lagtekniska problem för var gränsen går för en sådan ambition, med möjlighet för medborgaren att föra talan visavi staten, eller så formuleras dessa basfunktioner som den tidigare nämnda avsiktsförklaringen om social omsorg i allmänt hållna ordalag utan rättslig verkan, men då faller hela poängen med reglering i grundlag. Att en domstol ex officio, självsvåldigt skulle kunna avgöra vad som utgör ett ”snabbt och effektivt försvar” och överpröva politiska beslut med en så allmän skrivning i ryggen vore absurt, skulle juristerna tillkalla försvarsexperter eller miljöpartister som sakkkunniga vid en sådan prövning och med vilken legitimitet?

    Gilla

 21. Mjölner skriver:

  Så länge 70% av det svenska folket röstar på allianspartierna och den rödgröna röran kommer ingenting att förändras. Vi får behålla Hilda och Ruben och det kriminella invandrarverket som tillämpar egna hittepålagar. Även polismyndigheten tillämpar egna regler, hänvisar till EU-rätt fast EU-regler ännu inte godkänts av parlamentet. Vi får acceptera att samtliga verk och myndigheter, närings-och föreningsliv är marinerade av HBTQ, genus och allehanda värdegrunder. Det förestående valet blir enligt min uppfattning ett spel för gallerierna. Antagligen har man snackat ihop sig och cementerat globalistagendan i en ny DÖ, SÖ septemberöverenskommelsen med A Lööf som statsminister.
  Det politiska etablissemanget struntar i att valboskapen råmar om orättvisa och bondfångeri.
  Politiker vill inte svara rakt på enkla frågor. Man säger vagt och obestämt ”rösta på oss så får du se”.
  Ytterligare fyra års vanstyre väntar. Även Reinfeldt skymtar i kulissen, nypremiär månntro.
  Nu är det inte bara hatet till SD som dominerar beteendet och agerandet, det är makten som är viktigast.

  Gilla

  • Errol Flynn skriver:

   Precis, jag styr mitt röstande efter hur många som kan få sparken, tyvärr inte många nästa fyra år, men utan att sparka väldigt många i ledande position så kommer inget att ske.

   HUR man skall sparka pk-folk är den viktigaste punkten på ett partiprogram.

   Gillad av 2 personer

 22. Underdog skriver:

  Det finns mycket mer angelägna reformer om vi vill stärka demokratin. Begränsa omval till två mandatperioder t ex. Avskaffa partistödet, som gör att riksdagsledamöterna med rätta ser sina partifunktionärer som sina uppdragsgivare snarare än väljarna.

  Om man ser till hur svenska jurister hanterat den lilla lagprövningsrätt som, trots hårt motstånd, införts, så inser man att en författningsdomstol inte skulle göra någon skillnad.

  Gilla

  • Björn Larsson (@bjorntor) skriver:

   En schweizisk professor förklarar deras direktdemokrati:

   Och en intervju med Hans-Adam II Fürst von und zu Liechtenstein, som har lanserat ett koncept för direktdemokrati i större länder. Han har personligen veto mot alla beslut, utom beslut om att hans vetorätt ska avskaffats. En folkomröstning om det har hållits och en majoritet ville ha kvar hans vetorätt. Sunda väljare litar inte fullt ut på varandra.

   Gilla

 23. Mikael Birk skriver:

  Att det i svensk grundlag finns avsiktsförklaringar om välfärdens ambitioner är en sak. Rättighetslagstiftningen finns dock specifikt i tex socialtjänstlagen. Det som Edelstam förordar är en skvaderdomstol med en synnerligen omfattande grundlagsfäst rättighetslagstiftnng utan internationell jämförelse.

  Edelstams förslag handlar inte om ett förstärkt konstitutionellt skydd i traditionell mening. En sådan begränsad ambition med förebild i tex den tyska författningsdomstolen vore dock att föredra i stället för att skjuta över målet med en ohanterlig utvidgning av vad som ska grundlagsfästas och ej endast regleras i vanlig lag. Flera borgerliga partier driver frågan om ett förstärkt författningsskydd idag. Edelstams förslag är dock ett horribelt naivt lagtekniskt monster vilket bara undergräver denna ambition. Författningsdomstolars behörighet bör begränsas till de fundamentala rättighetsskydd som kommer till uttryck i bl.a Europakonventionens och ej överhopas av positiva rättigheter som svårligen låter sig definieras i rekvisit.

  En eventuell svensk författningsdomstol bör likt andra författningsdomstolar prioritera värnandet av de negativa rättigheterna som äganderätten och överlåta frågan om tågen går i tid till den politiska debatten. Hur skulle nivån på ett grundlagsfäst försvar lagtekniskt definieras? och hur skulle ett sådant oavvisligt skydd vara relevant över tid mot bakgrund av grundlagslagstiftningens tröghet med mellanliggande val. Antingen skulle författningsdomstolen få hemfalla åt godtycklig diskretionär prövning av exempelvis försvaret av Gotland utifrån Sven Svenssons medborgerliga anspråk därom eller så skulle det lagtekniska herkulesarbetet med att definiera miniminivån på dessa anspråk resultera i en skrattspegel och undergräva tilltron till nämnda författningsskydd och grundlag.

  Gillad av 4 personer

   • Sune Mangs skriver:

    Tramsiga överdrifter, delar förvisso att författningsskyddet är svagt -Lagrådets utlåtanden är endast rådgivande. Svenska domstolar har lagprövningsrätt. Denna lagprövning mot Regeringsformen var exempelvis grunden till att domstolar valde att inte tillämpa gymnasielagen.
    Europakonventionens gäller även som svensk lag, med möjlighet att söka redress ii Europadomstolen.

    Gilla

   • Björn Larsson (@bjorntor) skriver:

    @SUNE MANGS
    Vad dessa domstolsslut är skrivna på för slags dasspapper framgår av att bl.a. Göteborg tillämpar gymnasieamnestilagen.
    Riksdagen kan helt enkelt lägga ned en myndighet eller sparka alla dess chefer, det bryter inte mot grundlagen, eller hur? Och det Europadomstolen fäller Sverige för hela tiden, är ju att vi har en totalitär Riksdag helt utan minsta maktdelning eller medborgerliga rättigheter. Europadomstolens beslut är tom propaganda i det laglösa korruptionsrummet mellan staterna, helt utan juridisk verkan.

    Gilla

 24. Hovs_hällar skriver:

  ”… staten har skyldighet att tillse att det finns snabb och effektiv brandbekämpning…”

  Att skriva in sådana saker i grundlagen vore absurt. Ska det inte även stadgas att tågen ska gå i tid och att matbutiker ska finnas på bekvämt avstånd för alla?

  Skribenten kommer från Södertörns högskola ser jag…

  Gilla

 25. lookslikeanangel skriver:

  Valet & kvalet

  Lappa och laga
  eller
  köpa nytt?

  Det är frågan….

  Av någon anledning tyckas det vara jättesvårt att implementera
  minsta lilla styrning eller förbättring i Sverige.

  Är det inte då bättre att vara radikal
  och välja något riktigt, riktigt djärvt, nytt och fräscht…

  Tänk på det inför valet!
  Jag tänker i alla fall gå ”all in”.

  Vad väljer du?

  Gilla

 26. Styggestig skriver:

  Faktum är att Sveriges Regeringsform förmodligen är en av de allra sämsta grundlagarna i hela världen. Betänk bara en så enkel sak som att den från börja innehöll en bestämmelse om att det skulle finnas 350 ledamöter i riksdagen – alltså ett jämnt antal! Skälet var att just så många ledamöter skulle bli kvar efter pensionsavgångar i de förutvarande 1.a och 2: kammarna. Ingen ledamot skulle därmed riskera att bli ställd utanför (och ställd utan försörjning, kan man tänka).

  Vidare saknas en förvaltningsdomstol som prövar förslag till ny och ändrad lagstiftning. Få andra demokratiska länder saknar denna institution. Sverige har endast en institution som är rådgivande och vars invändningar riksdagsmajoriteten kan bortse från – se exempelvis den så kallade ”Gymasieamnestilagen”. Där blir det nu uppenbarligen endera Europadomstolen eller EU-domstolen som får krattsa kastanjerna ur elden för den svenska politiska klassen.

  Gillad av 2 personer

 27. Arthur skriver:

  Edelstam bör betänka att våra lagfarna domare saknar oväld. De själva anser detta rätt och riktigt och hittar understundom på lagen allt eftersom. Ann Rambergs radikala politiska nätverk Hilda och Ruben kontrollerar numera domarnämnden som rangordnar alla kandidater till alla domartjänster.

  Den som söker rätt i domstol kan numera alltså utan att veta om det göra det i en domstol där hanns eget ombud, motpartens ombud och lagmannen alla är med i samma radikala politiska nätverk. Det olämpliga i detta är så uppenbart att man måste vara jurist för att inte förstå det.

  Hade Edelstams system varit i kraft 1976 då efter 44 år folket lyckades installera en ny regering så vet vi vilka som skulle bemanna Edelstams domstol. Hade den tidens jurister hållit samma låga standard som dagens skulle de snabbt sett till att folkets val blivit utan effekt.

  Att de politiserade domstolarna inte bara är beredda utan ivriga att begå sådana illdåd kan vi se på att när en borgliga regering hade folkets uppdrag att sluta rutinmässigt benåda mördare så brukade Högsta Domstolen av trots första tillfälle till att devalvera människovärdet genom att sätta tio års fängelse som normalstraff.

  Gillad av 4 personer

 28. Rikard skriver:

  Hej.

  Hur går det ihop med sharia?

  Ingen jordisk lag står över islam – inga jordiska regler står över profetens ord.

  Hur gör du då, i en demokratisk stat, om du släpper in muslimer i den? Förr eller senare kan de på demokratisk väg rösta för just sharia, och vinna.

  Vad gör du då?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 2 personer

  • Gunilla Edelstam skriver:

   SvD:s ledare om lagarnas laglighet är utmärkt och beskriver väl det gällande läget där endast efterhandskontroll av pågående individuella fall medför rätt för domstol att ändra tidigare dom eller beslut om detta står i strid med ett stadgande i Regeringsformen. En sådan ändring kan givetvis också påverka framtida rättstillämpning i liknande fall.
   I det fall, som ledarskribenten nämner, från Migrationsdomstolen i Malmö, angående gymnasielagen har domstolen i på eget initiativ ifrågasatt lagen på grund av bristande beredning, dvs. formfel i samband med utarbetandet av lagtexten. Migrationsdomstolen fann att beredningen av lagförslaget, i den del det avsåg sänkt beviskrav för identitet, var så bristfällig att den, i denna del, ej fick tillämpas.
   Man kan ju tycka att det borde vara självklart att den som vill ha uppehållstillstånd i Sverige måste kunna identifieras. Det handlar om statens skyldighet mot landets egna medborgare. I Tyskland gick i våras den tyske inrikesministern ut och sa: ”Jag vill å regeringens vägnar be befolkningen om ursäkt för de fel som begåtts”. Bakgrunden till detta uttalande var att det tyska migrationsverket i Bremen, BAMF, inte hade kontrollerat identitetshandlingar i 1/3 av fallen. Eftersom det finns säkerhetsaspekter av betydelse för medborgarna var detta allvarligt och brottsutredningar påbörjades mot bland andra chefen för migrationsverket i Bremen.
   Vad gör våra politiker? De stiftar en lag där identiteten inte behöver styrkas för rätt till uppehållstillstånd och gymnasiestudier. Vilka anser de svenska politikerna att de representerar? Hur ser de på sin skyldighet att styra landet? Hur ser de på skyddet för de skattebetalande medborgarna som skall rösta den 9 september? Vilken rätt har dessa?
   Vad kan vi andra göra för att stärka medborgarens ställning? En förbättrad regeringsform och en särskild författningsdomstol är viktiga steg.

   Gillad av 1 person

 29. kvellulvblog skriver:

  Gunilla Edelstams artikel är mycket viktig, och det borde inte vara något problem att skriva in det grundläggande skydd som staten skall bereda sina invånare. En grundlagsskyddad begränsning for utdebitering av skatt skulle snabbt ta bort de värsta avarterna av våra politikers vanskötsel, och tvinga dem att koncentrera sig på de uppgifter som enbart kan skötas av det offentliga. Tjänstemannaansvar för de politiker som vansköter sitt uppdrag, skulle rensa bort inkompetenta makthavare. Man kan definitionsmässigt inte uppnå Utopia, men man måste sträva åt det hållet. Den offentliga sektorn i Sverige av idag, är inte värd de skattekronor som tas från dem som tjänat in pengarna.

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.