Gästskribent Jens Stilhoff Sörensen: Svensk sociopatologi 2018

Tänk dig ett samhälle där ingen talar sanning. Eller värre, ett samhälle där en tredje aktör styr den som talar till dig så att du inte vet vem som faktiskt står bakom orden och vad som är autentiskt. Eller än värre, ett samhälle där du riskerar bli angiven för det du tycker och säger och kan förlora jobbet, ditt medlemskap i facket, din rätt att studera, eller ännu värre.

Detta är själva definitionen av social patologi. Ett sjukt samhälle som är tyranniskt. Vi känner till det från angiverisamhället i forna DDR eller Sovjetunionen där lögnen genomsyrade det offentliga samtalet och misstänksamheten det personliga mötet. Det är ett patologiskt och omänskligt eftersom det går emot vår personliga frihet såväl som en del av själva kärnan i att vara människa, nämligen vårt tänkande och vår rätt att kommunicera. Hur gör man när man tänker? Man framför en idé, lägger fram ett förslag eller en tes, som man sedan testar. Vi gör detta i små som stora frågor, alltifrån när vi föreslår vår vän att gå till ett särskilt café, till när vi framlägger en vetenskaplig hypotes. Vi resonerar och utforskar, vi prövar oss fram. När man hindrar yttrandefrihet hindrar man också möjligheten att utveckla tänkandet.

Vi associerar detta med diktaturer, kommunism och fascism. Men varje samhälle, också det formellt demokratiska, måste vara på sin vakt mot lögnen, mot hyckleriet och angiveriet. Politisk förändring kan komma långsamt, smygande. Till en början genom små avvikelser, så kallade anomalier till det normala, men dessa kan sen bli alltmer tydliga och vanliga, tills de blir det nya normala.


Under flera års tid har jag betraktat vad jag såg som avvikelser i en demokratisk rättsstat, men som numer håller på att bli det nya normala.

I drygt fem år har stiftelsen Academic Rights Watch dokumenterat i detalj olika övergrepp mot yttrandefriheten och mot den akademiska friheten som är grundläggande för fri forskning. De långt över hundra fallen gäller alltifrån censur och inskränkning av informationsinhämtning för forskare, till direkta grundlagsbrott när det gäller att tysta oliktänkare, eller rekrytering av professorer på ideologisk grund. Fallen innehåller reseförbud för forskare, illegal rekrytering, och förbud att yttra sig för lärare och studenter. De innehåller systematisk mobbning, utköp, avsked och avstängningar. Sammantaget ger de en diger databas för ett universitet och en statsförvaltning i djup förändring. En förvaltning som korrumperas och gradvis eroderar. Universitetet är den plats där yttrandefriheten, demokratin och meritokratin kanske har sitt slutgiltiga test i samhället. Om det inte finns yttrandefrihet på universitetet där forskare försöker förstå och förklara världen, och där kunskap produceras, så finns det heller inte någon annanstans. Det är den sista instansen. Därefter kommer media, skola, offentliga institutioner och myndigheter, och till slut arbetsplatser och föreningar. På grund av sin uppgift att kritiskt undersöka, att söka sanningen och producera kunskap, är universitetet ett lackmustest för hela samhället.

Fallen är för många för att beskriva; de upptar hundratals sidor. Det senaste fallet gällde en student på KTH som hamnat i diskussion med två kursare om utomeuropeiska invandrares överrepresentation vid överfallsvåldtäkter. Kursarna hade begärt bevis för studentens påstående om överrepresentation och denne presenterade då statistik och uppgifter från officiella källor, bland annat BRÅ.

Det som sedan händer visar det patologiska i högskolan och i samhället. Diskussionen och uppgifterna sprids och andra studenter känner sig kränkta och gör en anmälan. Representanter för högskolans hotar då studenten med disciplinåtgärder och avstängning och deklarerar i öppet klassrum att åsiktsyttringar och diskussioner om känsliga ämnen inte är tillåtet i universitetsmiljön. Det är helt egalt om det som sägs är sant eller inte, och vad som är känsligt avgörs av den enskilde som råkar känna sig kränkt. Därmed är det fullt möjligt att närsomhelst kväsa all diskussion och alla yttranden med att hänvisa till att man känner sig kränkt av dem. Det är den mest lättkränkte, eller iskallt kalkylerande, som här får sin vilja upphöjd till regel. Denna slår ut grundlagens skydd för yttrandefrihet.

Man vill instinktivt avfärda den här typen av fall som förvisso allvarliga men ändå enskilda incidenter. Vi lever i en rättsstat och det korrigerar sig säkert. Men tyvärr är detta bara ett exempel av många och vi ser en tydlig trend med försök att tysta enskilda genom hot om avsked, uteslutning ur fackföreningar, eller liknande. För en enskild student är det mycket svårt att stå emot sitt lärosäte. Signalen till andra studenter blir också starkt avskräckande. Din frihet gäller inte längre. Det blir en form av totalitär terror.

Vi ser också en farlig brist på korrigering från de rättsvårdande instanserna. Reaktionerna från JO, JK eller rättsväsendet är överlag bristfälliga. De har också en svag roll och sammantaget fungerar de dåligt som korrigerande faktor. Samtidigt ser vi en svag förmåga från media att sköta sitt uppdrag som kritisk granskare. Det är symptomatiskt att inga tidningar och heller inte SVT eller SR har reagerat på yttrandefrihetskränkningen på KTH. Den enda tidning som tog upp det var Fria Tider. Det senare kan vara en bidragande anledning till att andra undvikit det, eftersom Fria Tider anses högerextremt och/eller främlingsfientligt, men i så fall har vi en allvarlig politisering av media där kärnan i det journalistiska och samhällsrapporterande och granskande uppdraget har slagits ur spel. Detta är ytterligare symptom på en social patologi.

Den kollapsande myndighetskulturen syns inte bara på universitetet utan än mer i övriga offentliga sektorn. Generaldirektörer rekryteras allt mindre på merit och utses alltmer efter partilojalitet, trots Regeringsformens (12:5) krav på rekrytering efter meriter. Detta innebär i praktiken att vi har fått en återgång till statsförvaltning som den såg ut före 1809 års regeringsform, då man avskaffade den privilegierekrytering där kungen förlänade tjänster till sina kusiner eller efter börd, efter frälse. Systemet med adelsprivilegier har ersatts med partiprivilegier. Vi ser också en avsaknad av ansvarsutkrävande, särskilt för det nya frälset.

Ett av de största säkerhetshaverier Sverige haft i modern tid är läckan på Transportstyrelsen. Omfattningen är av sådan art att det är svårt att greppa, men sannolikt kommer ingen spion under överskådlig tid att kunna vara så skicklig att en motsvarande skada kan åstadkommas. Trots detta sker ingen ansvarsutkrävning. En förklaring till detta är att både nuvarande och förra regering på något sätt varit bidragande. Särskilt den nuvarande, men den förra lade en strukturell grund genom att även den vara hårt drivande för de reformer inom offentlig sektor som kallas ’new public management’ (NPM). Dessa handlar om att staten ska styras efter samma princip som företag och det finns ett starkt tryck på privatiseringar, upphandlingar och att lägga ut uppdrag på entreprenad. Här har man lagt ut delar av statens kärnverksamhet, som dessutom är säkerhetsrelaterad, på entreprenad utomlands.

Bristen på medial eller rättslig granskning är allvarlig eftersom det dels innebär att korrigering och förnyelse hindras (det är business as usual och dessutom visar att det finns ett politiskt frälse som står över lagen. Tillhör man detta frälse och har ett nätverk som skyddar en så kan man bryta mot lagen, grundlagen och ställa rikets säkerhet i fara. Ett grundläggande problem är att Sverige har en bristande maktdelning, vilken vi också har fått kritik för internationellt. Detta gäller både domstolarnas bristande oberoende men särskilt JO, JK och KU, där faktiskt oberoende saknas.

Samtidigt jagas oliktänkare i lägre samhällsskikt. Studenter hotas och tystas, poliser som blåser i visslan hotas och misstänkliggöra, arbetare som skrivit fel saker på Facebook hotas och avskedas, fackföreningar och media ringer till arbetsgivare för att pressa fram hot av och disciplinering mot oliktänkande medarbetare. Det finns åtskilliga exempel på allt detta och sammantaget ger de en bild av ett nytt samhälle, ett framväxande angiverisamhälle där yttrandefrihetskulturen kväses aktivt av media, fackföreningar, politiska partier, och civilsamhället självt. Det sker främst genom egenmobilisering och praktisk myndighetsutövning, inte genom lagändring.

Det har länge talats om en åsiktskorridor eller om politisk korrekthet som styr det offentliga samtalet. Rent praktiskt innebär detta en kontroll av offentliga yttranden genom tre bevakningstekniker: ad hominem, associationism, och tolkning genom tillskrivning. Ett ad hominem argument (= på människan) handlar om att fokusera på person i stället för innehållet i det som sägs. Associationism går ett steg längre och handlar om att associera personen som uttrycker sig med en tredje part eller med något tredje som varken har med personen eller uttalandet att göra (till exempel att han åt lunch med en Sverigedemokrat), och tolkning genom tillskrivning handlar just om att i stället för att fokusera på det som sägs eller skrivs göra en egen alternativ tolkning och tillskriva en åsikt eller tes. I historiska, vetenskapliga eller till och med traditionella journalistiska sammanhang betraktas detta som ohederligt och en form av förfalskning.

Dessa tre tekniker har alla samma effekt i att man aldrig någonsin behöver processa ett argument intellektuellt. Den grundsten för demokrati som handlar om rationell process och att framföra argument, i bemärkelsen att försöka övertyga genom att presentera bevis eller genom logiska resonemang, slås ur spel. Den demokratiska kulturen eroderas bort och i dess ställe inträder en annan kultur; en som är baserad på tystnad, angiveri och skräck.

Rädslan för det tyranniska samhället finns djupt rotad i människan och genomsyrar europeisk intellektuell historia. I rådhuset i Siena i Italien finns den berömda serien fresker Good and Bad Government som målades av konstnären Lorenzetti åren 1338-39. Målningarna är gripande. De visar i starka färger hur en god respektive dålig regering ser ut och sedan vilka effekter detta har på staden eller i samhället. Lorenzettis målning är en varning och en instruktion i samhällsstyrning mitt under en högmedeltida epok när nästan all konst annars har religiösa motiv. De speglar det politiska klimat som fanns i norra Italien med självstyrande statsrepubliker innan dessa alltmer övertogs av despotiska furstar. Temat med bra eller dåligt styre fortsätter in i renässansens politiska filosofi hos författare som Machiavelli och det är än idag ett centralt tema inom statsvetenskaplig forskning.

Det finns de som menar att den politiska korrektheten och åsiktskorridoren har spräckts efter den stora helomvändningen, åtminstone i retorisk mening, under flyktingkrisen hösten 2015. Det politiska och mediala kappvändandet, hyckleriet och dubbelspelet blev så tydligt att det även skedde en frigörelse från åsiktskorridoren. Men de exempel jag nämnt och den dokumentation vi ser ger en annan och dystrare bild. Den ger istället bilden att detta nu har spridit sig och satt sig djupt i samhällsinstitutionerna. Vi ser också hur den offentliga lögnen och mörkläggningen blir en strategi för politiska syften från politiker och myndigheter, till exempel när det gäller situationen i våra förorter eller brottsstatistik. Detta är förruttnelseprocessens djupare fas och påminner direkt om den förfalskning av statistik och fakta som skedde i Sovjetunionen. En viktig skillnad var att befolkningen där hade viss immunitet mot lögnen och inte trodde på den. Det fanns i Ryssland en ’dubbeltro’ och en medvetenhet om skillnaden mellan officiell sanning, pravda, och verklig sanning istina. I Sverige saknas ett sådant dubbelt begrepp för sanning.

Lorenzettis målning ger en varning om att samhällen ruttnar uppifrån. Men de ruttnar också inifrån. De ruttnar gradvis genom de praktiker vi alla utför och vanor vi lägger oss till med.

Vi kan ha vilken lagstiftning vi vill. Det är människorna, politikerna, tjänstemännen i myndigheterna, domarna, åklagarna och juristerna, journalisterna och publicisterna, fackföreningsföreträdarna och rektorerna, och deras handlingar, och alla vi som väljer att protestera eller acceptera, att utkräva ansvar eller inte, som skapar den offentliga kultur som avgör om vi har gott eller dåligt styre, ett frisk eller sjukt samhälle, social sundhet eller social patologi.

Jens Stilhoff Sörensen är docent och lektor i freds- och utvecklingsforskning med inriktning mot internationella relationer vid Göteborgs universitet. Han är också seniorforskare vid Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISDP) i Stockholm. Jens är även styrelseledamot i Academic Rights Watch, som bevakar den akademiska friheten i Sverige. 

90 reaktioner på ”Gästskribent Jens Stilhoff Sörensen: Svensk sociopatologi 2018

 1. Fredrik Östman skriver:

  ”I Sverige saknas ett sådant dubbelt begrepp för sanning.” — Det stämmer inte. Pravda motsvaras av politisk korrekt och istina av högerextremt. Skillnaden är i stället att folk i allmänhet inte ständigt förhånar den politiska korrektheten och på natten bryter benet av de politiskt korrekta och slänger dem på gödselstacken. Rid i natt!

  Gillad av 6 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  Men Sverige valde Sovjetunionens väg 1932 och har fortsatt att experimentera med socialism utan egentligt avbrott sedan dess. Hur skulle det kunna ha blivit något annat än social patologi när man aktivt eftersträvar social patologi? Det enda som har skyddat oss från den sociala patologi är ju de rester av det gamla, traditionella, kristna samhället som tills nu har överlevt.

  Vi styrs sedan åttio år — frivilligt! — av Socialpatologiska Angivarpartiet SAP!

  Gillad av 14 personer

 3. Jonas Bohman skriver:

  Jag tackar ödmjukast för denna text. Uppskattar alla som sätter ord på mina (och andras) tankar. Känns som det kanske finns hopp för detta land ändå, då fler och fler kloka människor har börjat att säga ifrån. Ni andra, sprid på sociala medier, och printa ut till gamle far

  Gillad av 16 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Vill man Sverige så illa???

   Snart söver såporna våra medborgare i höst…

   I den politiska Robinson,
   kan vi lyckas rösta ut BÅDE Stefan o Ulf samtidigt?

   Fast då käkar väl Rödluvan upp Vargen istället…

   Klockan slår snart tolv,
   absolut sista chansen att få skuta Svea på rätt köl???

   Gilla

 4. Bo Svensson skriver:

  Om vi lyckas återställa normalitet, har jag ett förslag till fungerande lösning på problemet:

  Grundlagssäkrad regel att våldsam död som drabbar den som agerar för att begränsa yttrandefriheten, skall rubriceras naturlig död och inte motivera utredning eller rättslig åtgärd.

  Gillad av 1 person

 5. svenne skriver:

  ”Detta är förruttnelseprocessens djupare fas och påminner direkt om den förfalskning av statistik och fakta som skedde i Sovjetunionen. En viktig skillnad var att befolkningen där hade viss immunitet mot lögnen och inte trodde på den”.

  Nu har ju i alla fall statliga medier – SVT och SR – kastat masken och visar sitt rätta ansikte. Detta gör ju att deras förtroende undan för undan urholkas mycket snabbt vilket till slut ger de svenska medborgarna ”en viss immunitet mot lögnen”, och vi kommer inte att tro på allt som framförs av dessa båda aktörer. Det räcker att notera vilka politiker, tyckare och debattörer som bjuds in till tv-soffor, debattprogram och som sommarpratare för att slagsidan skall bli uppenbar.

  Även de politiker som förordar censur, föreslår införandet av tvivelaktiga lagar angående ”ensamkommande barn”, blandar ihop kultur och politik etc. skapar ju en grogrund för att förstärka sin egen opålitlighet.

  Lärarförbundet har ju nu visat sin bristande syn på demokrati genom att inte ”samverka med SD i valrörelsen”. Det är ju bra att även detta förbund har kastat masken och visar vad de står för. Detta därför att vi i och med ställningstagandet får vetskap om att indoktrinering sannolikt kommer att bli ett inslag i skolarbetet och det kommer givetvis att påverka valrörelsen.

  De uppenbara smutskastande och demokratihämmande insatser som t.ex. politiker, media och skolväsen nu står för vaccinerar i verkligheten medborgarna och ger oss ”en viss immunitet mot lögnen” i deras budskap.

  Gillad av 8 personer

  • Nils Dacke skriver:

   Därtill kommenterar en hög KD- politiker lärarförbundets åtgärd med ” är man sverigedemokrat kan man inte vara lärare”. Detta är väl så nära ett DDR-liknande yrkesförbud man kan komma. Ta inte KD-ledningen kraftigt avstånd mot detta uttalande så får man nog inse att vi närmar oss totalitärt samhälle fortare än vi tror.

   Gillad av 13 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Kan det bero på att SD har en helt annan skolpolitik,
   helt överlägsen som skulle kunna vända utvecklingen!

   Där flumskolan skulle rensas ut…

   HEN är väl rädda om jobben kan man tänka?

   Gilla

 6. ulsansblogg skriver:

  Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  De politiskt korrekta bojorna brister, åsiktskorridoren rämnar och locket lyfts på den förhatliga tryckkokaren som hindra fri åsiktsbildning.
  Vi ser ljuset i tunneln och den här dagen börjar mycket bra med en förnämlig artikel som belyser det nuvarande samhällets åsiktsförtryck men ger hopp om om bättre tider där det svenska folket fullt ut kan uttrycka sina åsikter utan att drabbas av förföljelse.

  Gillad av 1 person

 7. Rune skriver:

  ” I rådhuset i Siena i Italien finns den berömda serien fresker Good and Bad Government som målades av konstnären Lorenzetti åren 1338-39.”
  ————————————-
  Kan de verkligen heta så? på engelska? Har de inte ett namn på italienska?

  Gillad av 1 person

 8. Aurora skriver:

  Klarspråk som ger en bra bild. Utvecklingen i Sverige är djupt oroande. Omvärlden följer med förvåning det märkliga, eller bristen på, debattklimatet i Sverige. Många länder i europa har liknande samhällsproblem som Sverige men där tillåts man att kalla en spade för en spade. Att svenska universitet är helt politiserade och endast bedriver forskning där resultatet överensstämmer med rådande politik är tydligt. Och, som i kTH-fallet, kränkthet står över fakta och yttrandefrihet; även rättsligt. Lagen försvarar den som ’känner sig kränkt’ (obs; inte skrivet som den ’som är/blir kränkt’). Det är alltså den talande/skrivande som har ansvaret för hur mottagaren kan tänkas (vilja) känna sig. Lagen försvarar också endast ’minoriteter’. Det framgår heller inte när en rådande minoritet blir majoritet. Nej, ryssarna förstod reglerna; tyvärr inte många svenskar. De fortsätter naivt att rösta på dem som driver sin befolkning mot det sociopatologiska lögnsamhället.

  Gillad av 8 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Bjereld sitter på kassan och beviljar/avslår forskningsansökningar!

   Forskning om Muslimska Brödraskapet är INTE ett ett prioriterat område,
   av någon anledning som vi Allah undrar över!

   Genusvetenskap däremot, där finns väl en kran att vrida på,
   precis som hos Migrationsverket…

   Gillad av 2 personer

 9. Vaknauppnu skriver:

  ”Det enda som har skyddat oss från den sociala patologi är ju de rester av det gamla, traditionella, kristna samhället som tills nu har överlevt.”

  Javisst, men ”Svenska kyrkan idag” är i kris, då man så uppenbart viker ner sig för allt som har med islam att göra. En tysk Äskebiskop med veneration för islam, präster som öppet välkomnar böneutrop, . Bjuder in imamer att läsa koranen i Våra kyrkor!!! Församlingar som vill hjälpa tiggare och flyktingar och söker arbetsvilliga som skall torka skiten efter dem. Vad gör svenska kyrkan för våra egna uteliggare och olycksbröder & systrar. Ser de ens dessa längre? Man undrar, när det behövs privatinitiativ för att just denna kategori skall få något. Bedrövligt när utländska tiggare även går till dem och sliter till sig av det insamlade. Man känner en sådan enorm vämjelse& avsmak för sådan information

  Inget kan trojanpacket göra; inte städa upp efter sig själva ens. Allt för många är lättkränkta och har en affärside´ i detta. Det finns snabba lättförtjänta pengar! Egenbidrag, föreningsbidrag, kränkthetspengar till förbannelse…Och detta från folk som är på TOTAL TVÄRS emot allt vad det svenska samhället står för. De som lett oss till det samhälle vi har idag är inget annat än lands & folkförädare. För dessa återstår bara landsförvisning. NOG ÄR NOG!

  Gillad av 6 personer

 10. Den blinde arkitekten... skriver:

  Om alla korrigerande faktor tycker exakt samma sak, och även drivs av en vilja att korrigera i en enda konvergerande riktning, så är samhället i realiteten på väg in i tankestelhet. Det är denna ideologins stelhet som tidningar, SVT, SR, KTH, politiker, tjänstemän, myndigheter, domare, åklagare, jurister, journalister och publicister allt mer verksamt verkar arbetar för. En slags enhetlighetens aktiva korrektörer som hela tiden äter sig in och styr oss andra. Samhället hamnar till slut i en ren åsiktsdiktatur. Som om en arkitekter endast skulle acceptera en enda hustyp. Dags att syna vilket hus man vill bygga, och med vilka medel och metoder. Och varför. Dags att utnyttja åsiktsfriheten innan lågan har hunnit släckas.

  Tack för en bra och initierad text.

  Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   En civiliserad lösning på problemet består i krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet utanför bevakade enklaver och rätt antal miljoner som skall krävas för olika våldsbrott. – Självfinansierad rättsordning.

   Det finns andra lösningar man kan ana i utvecklingens riktning.

   Gilla

   • Jan Bengtsson skriver:

    Du tycks tro att den siste idioten inte är född???

    VEM skulle vara villig att garantera/borga för en outbildad flykting/lycksökare???

    Försäkringsbolag vill nog ha en inbetald premie?

    Utom Svea Insurance…
    Som är ett dotterbolag till Ebberöds Bank!

    Gillad av 1 person

 11. Karl Oskar skriver:

  Glasklar framställning!
  Mycket otäckt.
  Jag får allt tydligare förståelse för hur Tyskland kunde spåra ur före andra världskriget.
  Tack för lysande text!

  Gillad av 4 personer

 12. Jan Andersson skriver:

  Frisk luft i ett unket ovädrat rum, tack! Men av de politiker jag själv varit ytligt bekant med finns ingen som förstår vad du har skrivit och kan reflektera över innehållet. De har istället varit låsta vid vissa för normalt tänkande personer egendomliga mantran som varit deras plattform och övertygelse för att engagera sig politiskt. Trots att att deras uppfattning ibland upplevts som skriande fel av hela omgivningen kan de inte lyssna till argumenten utan framhärdar i sina mantran.
  Många är drabbade av PK-maffians inkvisition, men det värsta är den stora massa som ännu inte har vågat öppna munnen utan går med näven knuten i byxfickan. Det låter manschauvinistiskt och det är det avsiktligt också. Kvinnor hittar snart något kul att roa sig med även om de är litet upprörda då och då.

  Gillad av 2 personer

 13. Aha skriver:

  Ett exempel på civil angiveriverksamhet är näthatsgranskaren som också fått offentliga medel, ca 600 000 kr.
  Angiveriverksamheten är inriktad mot de som är hatiska mot invandringspolitiken. Mig veterligen kollar de inte hatet mellan etniska grupper i Sverige, ett hat som förmodligen är mer oförblommerat än det som etniska svenskar ger uttryck för. Ej heller torde de kolla muslimernas antisemitism som väl sker på arabiska.
  Det bör också noteras att hat faktiskt är en del i yttrandefriheten och som grundform laglig, dock inte mot judar.

  Det föreligger alltså en angiveriverksamhet som är synnerligen asymmetrisk och som därmed dubbelt upp är en olustig företeelse. Detta har mig veterligen inte tagits upp i etablerad media.

  Det officiella stödet till näthatsgranskaren är lågvattenmärke och ett bra exempel på artikelns begrepp ”social patologi”.

  Gillad av 5 personer

 14. Kent Forssgren skriver:

  Svensk sociopatologi 1971.
  New Totalitarians av Roland Huntford

  DEN INRE CENSUREN
  Höstterminen år 2000 gjorde Ann Nordberg ett examensarbete i allmän rättslära vid Stockholms universitet, under handledning av professor emeritus Jacob W.F. Sundberg, en av den svenska juridikens lätt räknade dissidenter. Om sin handledare skriver hon:
  Ett beteende uppmärksammat av Huntford och enligt honom särskilt för Sverige, var förekomsten av icke-personer. Personer som var kritiska mot staten behandlades som om de ej ”existerade”. I sin bok tillhandahöll Huntford en ingående beskrivning av fenomenet.

  Ann Nordbergs hundra sidor långa och mycket gedigna uppsats bär titeln ”Hade Huntford Rätt?” och handlar om ”The New Totalitarians”, Roland Huntfords kritiska beskrivning av svenskarna och i synnerhet den svenska makteliten.

  Vad var det som var så provocerande i det Huntford skrev om svenskarna, och i synnerhet då om den svenska makteliten? Några smakprov:
  Vad svenskarna begär istället är välstånd och inget annat. De har konditionerats till tron på att deras materiella säkerhet är en gåva av staten. Och de betraktar politisk träldom som ett nödvändigt villkor och ett hyggligt pris för välståndets fortsättning.
  Regeringen är mån om att överallt ha kanaler för indoktrinering och propaganda. I slutanalysen blir syftet med agitprop detsamma som hos Orwells tankepolis eller Huxleys kontrollanter: kontrollen över tänkandet.

  https://morklaggning.wordpress.com/2014/12/27/den-inre-censuren-2/

  Gillad av 10 personer

  • Erling skriver:

   Mycket intressant läsning på angiven länk! Huntfords analys har ju ett halvt sekel bakom sig.
   Intet nytt med andra ord, inte heller att vårt land utmärker sig i negativa aspekter.

   Gillad av 4 personer

  • Anders Svensson skriver:

   Fantastisk att läsa vad en själv har konstaterat men inte har lyckats med att sätta på pränt eller förmedla på ett pedagogiskt sätt till omgivningen.

   Gillad av 1 person

 15. Lilla fröken PK skriver:

  Minneshögtiden på Drottninggatan här förleden var ett exempel på blå dunster och perspektivförskjutning. Sammanhållning, peace, love and understanding. Men var fanns utkrävande av det politiska ansvaret för en ansvarslös migrationspolitik, som ledde fram till dådet?
  Man kan bara hoppas att något stort rör sig på folkdjupet och att det får utslag i valet i september.

  Gillad av 8 personer

 16. Elisabeth skriver:

  När jag läste den här fantastiska texten så tänkte jag, denne skribent måste vara verksam, ja, varsomhelst men inte vid ett svenskt lärosäte, och så såg jag, Göteborgs Universitet !. Det är underbart att det fortfarande finns personer som tycker och öppet skriver så här i den svenska akademiska världen. det inger hopp. Tack Jens Stilhoff Sörensen, måtte nu ingen lägga krokben för professuren som jag hoppas du söker. Sådana som du behövs verkligen i vårt avlånga land just av de skäl du framför i artikeln. Det är nödvändigt att slå vakt om äkta akademisk frihet. Södertörnarna måste drivas ut från akademierna.

  Gillad av 11 personer

 17. Jan Andersson skriver:

  Det mänskliga psyket kan aldrig glömma eller förtränga en oförrätt eller elakhet. Har du aktivt hånats, tillrättavisats eller bara fått en gliring och starkt upplevt det som fel eller missuppfattat men förhindrats att säga ditt hjärtas mening eller tystats så glömmer du aldrig det. Händer det flera gånger från samma håll, exploderar du när trycket blir för stort. Men mot PK-maffian kan man inte slåss, bara fly eller illa fäkta.

  Gillad av 4 personer

 18. Lennart Bengtsson skriver:

  Åter ett förskräckligt exempel på det fortlöpande intellektuella och moraliska förfallet. För att börja med ett ytlig betraktelse, varför i himmelens namn sysslar en, i alla fall en tidigare, framstående tekniska högskola som KTH med frågor som knappast kan ha med teknisk forskning att göra?
  Men dessvärre är det nog så illa att det moraliskt/intellektuella förfallet strider sig i alla riktningar såväl nedåt, uppåt och åt sidorna. De är som metastaserna i en cancersjukdoms slutstadie.
  Patienten, den svenska nationen, håller på att förlora sitt immunförsvar och de stackars kämpande T-celler kvävs av de mediala krafterna. Finns det en strategisk hjärna, en slags Dr Mabuse, bakom detta gigantiska illdåd eller är det bara ett exempel på en naturlig undergång mer att jämföra med det sista stadiet i åldrandet? Går patientens liv överhuvud taget att rädda?

  Gillad av 7 personer

  • Richard skriver:

   Det finns inte en Dr Mabuse men det finns några aktörer som varit viktigare än andra. Socialismen med början hos Hegel och Marx och fortsättning bl.a. med Frankfurtskola och Socialdemokrati är en stor skurk.

   En annan samling stora skurkar är oligarkerna som bl.a. finansierade Maktövertagandet i Ryssland, och numera bidrar starkt till massinvandringen.

   Saudi och islamistiska intressen är också stora skurkar som verkar för islamisering av Europa.

   Ytterligare skurkar är vissa ”självspelande pianon” som VIK och det militärindustriella komplexet.

   Osv…

   Gillad av 2 personer

 19. Hovs_hällar skriver:

  Mycket bra text. PK-sektens lögner har trängt djupt in i samhället, och fortsätter sitt förstörelseverk oavsett om makthavarna nu börjar ändra sin retorik en aning — på grund av valåret.

  Alla vet ju att valfläsk-retoriken inte är något att ta på allvar. Ex-vis talas det nu vitt och brett om att tiggarproblemet nu ska åtgärdas — men frågan är hur? Det gäller att skapa känslan av att detta nu ”tas på största allvar” men utan att något egentligen händer.

  Att pensionärer hamnar på gatan då pensionen inte räcker till hyran, samtidigt som många miljarder av skattemedel satsas på att illegala invandrare ska ”få en chans till” rullar på som förut.

  Jo — PK-sektens vanstyre sprider sig som en elakartad cancer överallt i samhället.

  Gillad av 7 personer

 20. Palle2 skriver:

  Tack för en helt lysande text.
  Det är en skrämmande utveckling vi bevittnar. Tillståndet i riksdagen har ju tidigare beskrivits av Anne Marie Pålsson (”Knapptryckarkompaniet”), jämför intervjun, som Patrik gjorde på temat. Även där saknas viljan till fri debatt, att ha ett verkligt meningsutbyte där man är beredd att lyssna till andras argument och värdera dem efter förtjänst. Jag minns när jag för flera årtionden sedan blev intresserad av Platons dialoger – det som var så uppfriskande med dessa var strävan att genom diskussion gemensamt försöka komma närmare sanningen i en viss fråga. Det handlade inte om att med dräpande formuleringar eller tillmälen ”vinna” över en fiende/motståndare i en debatt.
  Idag bevittnar vi den raka motsatsen i det offentliga samtalet – kan vi sjunka djupare än när Cecilia Hagen och Ann Ramberg betecknar politiska motståndare som brunråttor?

  Gillad av 11 personer

 21. Stig Rydmark skriver:

  När man lyssnar på SVT/TV4-nyheter så var det Ryssland som förgiftade i London och Assad som stod bakom klorattacken. Trots att bevis saknas så upprepas dessa obevisade händelser som fakta och sanningar. Det är mycket, mycket illa när vi inte kan lita på de främsta nyhetskällorna, när man medvetet ljuger och tyvärr även utelämnar högprioriterade nyheter.

  Gillad av 4 personer

  • Palle2 skriver:

   Stig Rydmark: Ditt inlägg kunde ha varit relevant för temat om det vore så att de svenska medierna var de, som framförde anklagelserna mot Ryssland. Men i stället var det ju Storbrittaniens regering, som anklagade Ryssland för mordförsöket – det vore ju märkligt om inte svenska medier hade rapporterat om detta. Att gå in på orsakerna till det brittiska ställningstagandet (den specifika typen av nervgift, som användes etc) skulle föra för långt utanför temat om tillståndet i det svenska samhället, men uppenbarligen har såväl flertalet EU-länder liksom USA m.fl. funnit skälen välgrundade och resulterat i diplomatutvisanden.
   Att tillståndet i de nämnda svenska medierna förtjänar att kritiseras är riktigt, men ett flertal bättre exempel på detta går att finna.

   Gillad av 3 personer

   • Anders Svensson skriver:

    SVT har framfört att anklagelserna inte är bevisade. Men, samtidigt i andra program som Agenda stoppar man in det hela mellan raderna att Ryssland är skyldiga.

    Utanför ämnet: Det brittiska labbet kan inte säga varifrån giftet kommer. Experter på kemiska stridsmedel skrattat läppen av sig åt beskrivning av vad som har hänt. Blir kontaminerad, kör bil, handlar i shoppingcenter, äter på restaurang, blir sjuk, dör inte.

    Alla kemiska stridsmedel är designade att döda så fort som möjligt. Alla dödar inom 15 minuter.

    Gillad av 2 personer

   • Palle2 skriver:

    Anders Svensson: Effekten av ett gift är beroende av vilken dos det handlar om. Det aktuella giftet är speciellt och utvecklades av Sovjetunionen, samt övertogs av Ryssland.
    Söker man efter motiv till att skada/döda denne f.d. dubbelagent, hamnar man återigen i Moskva, och tidigare dåd från samma adressat passar in i mönstret.
    Men visst är det korrekt att någon rättslig prövning ännu inte ägt rum, och vissa människor reagerar på om något medium kan ha uttryckt sig mindre korrekt, andra (som jag) starkare på själva mordförsöket (som även innefattade dottern).

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    ”Rättslig prövning”!? Skulle ni göra ”rättslig prövning” av varje individ när en armé angriper? Krigshandlingar hanteras inte av rättssystemet, utan av politik och diplomati.

    Gilla

  • Elisabeth skriver:

   Jag håller med Stig Rydmark. Jag får ofta slå dövörat till eller besinna mig när jag hör/ser ”nyheter” i svensk statsradio och svensk statstelevision. Som papegojor återger man bara vad ena sidan säger och påstår. Om man åtminstone bemödat sig om att stoppa in ord som ” det påstås att”, ”den påstådda attacken” osv. Jag håller med om att bevisning verkar saknas och tycker också att det som påstås saknar rim och reson. Varför skulle hårt trängda utfrysta ledare ge sitt tillstånd till saker som bara förvärrar för dem själva och som möjliggör väst-attacker ? Är det möjligen sista desperata försöket att förstöra fotbollsVM ? Alltihop är rent ut sagt skändligt och jag hade faktiskt inte väntat mig att Theresa May och Macron kunde sjunka så lågt. Att döma av kommentarsfälten i brittiska tidningar jag läst har May inte folket med sig.

   Gillad av 3 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   VILKA tjänar på KRIG…

   När Trump började prata om tillbakadragande från Syrien,
   precis DÅ inträffade gasattacken!

   Är det NÅGON ENDA,
   som tror att Assad är så in i H-E korkad???

   Enbart en tillfällighet???

   Gillad av 4 personer

   • Stig Rydmark skriver:

    Tyvärr tror jag det är så illa att en majoritet som bara använder PK-media, och inte läser alternativa bloggar/siter, tror på vad man hör och läser. Om man kommer i debatt med en sådan PK så måste jag bevisa att jag har rätt. Om jag inte kan ange källor blir jag inte trodd. Visar jag källor är det rysk propaganda. Vissa vill heller inte läsa då de då riskerar att bli störda i sin uppfattning och som man inte vill ändra. Det finns alltså ett PK-försvar man inte kan bryta ner.

    Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Jo, den här sjukan finns i hela västvärlden. Storbrittanien är precis lika trasigt som sverige. Amerikanska universitet är ännu värre än i sverige.

   Gillad av 2 personer

 22. Valter skriver:

  En klar text som beskriver läget i landet Sverige nu. Indoktrinering av befolkningen har pågått sedan sextiotalet. Då betraktades politik som ett kall, nu som ett höginkomst yrke.
  Att tjänsteansvaret togs bort var nödvändigt för att implementera politiker yrket. Statstjänstemän och politiker sitter vid samma bord och gynnas av status Q, Därav det desperata försvaret av den, där även censur anses vara förenligt med svensk lagstiftning, om inte, stiftas nya lagar. . Det är lika som i kommunist länderna, att folkets röst räknas på valdagen, sedan i fyra år kan man kan skita i dom. Tre år var för kort, snart ökas det väl till fem år. Med längre tid, desto mer hinner man sko sig. Förut var det tvärtom, med emfas försvarades folkets intressen, skattekronorna slösades inte, livrem och hängslen gällde. Media och politiker var ärligare och sällan framlades lögner, som nu är vardagliga på båda håll, där en agenda kan utläsas som inte gynnar gemene man.Sverige en demokratur som håller på att bli politiker diktatur.

  Gillad av 2 personer

 23. DoReMi skriver:

  Jag tycker det är intressant att jämföra dagens utveckling med allt mer dogmatiska och för tanken ofria samhälle med andra historiska skeenden, exempelvis Zuckerbergs, 15-20,000 vänstervridna åsiktspoliser som redan sitter och rensar:

  och åsiktspoliserna som förhörde Lindsay Shepherd, i perfekt analogi med KTH:

  Jämför detta allt mera totalitära och dogmatiska samhälle med hur det Ottomomanska riket vände sig till islam istället för tankefrihet och obönhörligen föll efter väst, och hur nu vänstern och liberalerna i muslimerna finner en lika dogmatisk partner som håller med om att tanken och ordet inte skall vara fritt. I detta står muslimerna och etablissemanget enade.

  Gillad av 5 personer

 24. Jaxel skriver:

  Nyheten om det KTH-studenten (Felix) utsattes för är så absurd att man inte riktigt vet om man skall tro att det är sant. Kan det vara något påhitt i avsikt att diskreditera dem som tror på det och sen engagerar sig i detta.

  Är det korrekt som det rapporterats i Fria Tider är det fullständigt absurt. Rapportering ser dock trovärdig ut, se exempelvis (1)-(2).

  Har krönikören kontrollerat något själv? Det måste, vad jag förstår av rapporteringen, finnas ett registrerat ärende på KTH. Ärendet i sig är säkert sekretessbelagt, men ärendets existens måste väl vara offentligt. Kopia på handlingar och anteckningar i ärendet måste också kunna lämnas av den drabbade studenten. Men som sagt rapportering i Fria Tider ser trovärdig ut.

  Givetvis har man (jag) inte sett något i MSM angående detta. Journalister brukar påstå att yttrandefrihet är viktigt. I praktiken tycks den dock vara viktigare i andra länder än här i Sverige och alldeles särskilt om den som förtrycker yttrandefriheten står för något man ogillar.

  Yttrandefrihet när det gäller åsikter eller till och med fakta som man ogillar är man dock uppenbarligen tämligen ointresserad eller rent av negativ till. Varför har denna grova kränkning av KTH-studenten inte tagits upp av MSM. Journalistkåren borde skämmas, men det har den inte förstånd att göra.

  Om det är någon av studenterna i det aktuella ärenden som borde bli föremål för ett disciplinnärende på grund av att hon betett sig kränkande så är det väl kvinnan som under pågående lektion ställer sig upp pekar på Felix och kallar honom rasist och nazist (1).

  Händelsen ger associationer till dystopisk fiktion, men rapporteringen ger intryck av verklighet.

  1. http://www.friatider.se/student-tog-fram-fakta-om-invandrarbrott-riskerar-st-ngas-av-fr-n-kth

  2. http://www.friatider.se/ingen-tg-rd-mot-felix-kth-backar-efter-fria-tiders-granskning

  Gillad av 4 personer

  • DoReMi skriver:

   Lyssna på youtube klippet med Lindsay Shepherd om du missat det (länk ovan). Detta sprider sig, det gäller att veta var inspelningsknappen sitter på telefonen och se till att man kan gömma den så att mikrofonen fungerar, gäller idag i alla sammanhang i Sverige, var beredd att spela in för åsiktspolisen finns om hörnet, be om ett snabbt toalettbesök innan man kallas in till inkvisitionen.

   Gillad av 3 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   KTH har redan länge varit drabbat av genusvansinne och annat patologiskt. Gå till toklandet.wordpress.com och läs senaste posten: ”Kungliga Tekniska Högskolan”. Den som har ett tåligt psyke kan sedan rulla ner till de följande inläggen och läsa. Det här tror jag är den mest givande bloggen för var och en som vill se hur djupt sjukdomen har gått även nedanför de egentliga härskarskikten i Sverige. Twittertrådarna är avslöjande och tyvärr mycket deprimerande. De långa kommentarsfälten kompletterar med både humor och information och texten kommer ut direkt, ifall man själv vill bidra.

   Gillad av 4 personer

 25. olle holmqvist skriver:

  Ad hominem: ”Om sakargumenten tryter, förolämpa målsägaren” – Cicero
  Ex Löfvén upprepar om SD:s ”heilande” (hur det nu stavas) där hans rådgivare missat.
  Resonansbotten saknas. Få begriper vad der Löwe ryter.

  Det finns faktiskt minst en metod till, kanske variant. Istället f a diskutera sakfrågan,
  > diskutera de avvikandes psykologipatologi, deras sjukliga sätt att tolka vad de och andra ser. Deras, av deras förvridna tänkande själva upplevda…Behandla skeptikerna som andra psykiskt avvikande, t ex schizofrena >
  ”Vanföreställningar
  Omotiverad rädsla
  Hallucinationer (inbillade syner, lukter, röster)
  Aggressivitet
  Paranoida tankar (> psykossjukdom.nu)

  I obs-essän den 11 april utreder frilansjournalisten Eva-Lotta Hultén att klimatskeptikern
  lider av, – brist på något allmänmänskligt och normalt, som är ”hopp”. Alltså hädan och dädan med sakargument, här gäller det att diagnosticera, de avvikande – och lita på, lyda Far i huset.

  Vi hopp-förnekare, vad kallas vi på diagnostiska, när vi ska in i DSM ?
  Spes betyder ”tro” därav mitt förslag : aspesier. Andra förslag ?

  Gilla

 26. Åsa skriver:

  Mycket informativ och värdefull artikel. Tack!

  Hur kan det komma sig att du är verksam på samma universitet (Göteborgs) som paret Bjereld och Demker? Du representerar intellektuell höjd och Bjereld agendastyrt agerande som påskyndar den pågående förruttnelseprocessen. Bådar gott att du lyckats överleva i den miljön.

  Att aktivisten och socialisten Bjereld, med sin PK och islamvänliga agenda, tillåts sitta och fördela forskningsanslag är en del i förruttnelsen och innebär statliga pekpinnar och klåfingrighet i forskningen, d v s ett hot mot den fria forskningen. En forskare ska kunna tänka ‘fritt’ och inte tvingas tänka taktiskt för att få forskningsanslag.

  Gillad av 5 personer

 27. Lars skriver:

  Ja, det är värre än man tror. Universiteten sista bastionen för sanning och rationalitet har fallit. Resultatet ser vi fortplantas nedåt i utbildningsvärlden, gymnasier, grundskola, journalisthögskola, grundutbildningar på universitet. Räfst och rättarting fordras på universitet. Utmönstring av verksamhet av tveksamt syfte. UHÄ och universitetens styrelser är de som borde hålla i kvasten. Motsvarande i det juridiska systemet; advokatsamfund, Hilda och Ruben, utseende av domare.

  Gillad av 2 personer

 28. Rikard skriver:

  Hej.

  En invändning: den stora helomvändningen?

  När skulle den ha skett?

  När de hundratusentals som kommit till Sverige utan rätt att vistas här (då de eller deras ankare saknar legala skäl) utvisas, har det svängt.

  När IS-frivilliga utvisas för att avtjäna straff där de begick sina brott, har det svängt.

  När kriminella invandrare utvisas som praxis har det svängt.

  Det som hänt är att alla som har ett intresse av att fortsätta som förut säger att det har svängt, så att alla är överens om att det har svängt.

  Titta först om det faktiskt har svängt.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 4 personer

 29. Mikael Steinwall skriver:

  En mycket bra krönika, som lyfter ett av många exempel på hur ”värdegrunden” härskar i hela samhället, från det lokala fackombudet till den statligt tillsatta generaldirektören.
  Den ökända åsiktskorridoren har måhända krackelerat en smula efter 2015, men regeringens censuriver och medias falska nyhetsförmedling pekar åt ett helt annat håll. Och det är inte lätt att se hur förlamningen ska brytas, när kan vi överhuvudtaget skymta ett debattklimat i Sverige?

  Gillad av 1 person

 30. Tommy Santesson skriver:

  Tack för en utmärkt och genomtänkt krönika.
  Skrämmande läsning, ändå är det en korrekt beskrivning av dagens Sverige.

  Och dom djävlarna har mage att kalla alla som utnyttjar sin grundlagsstadgade yttrandefrihet för facister, man tar sig för pannan.

  Den historiska domen kommer att bli hård.

  👍

  Gillad av 1 person

 31. oppti skriver:

  Tack för en bra krönika.
  Jag är intresserad av klimatfrågan. Där finns alla former av förtryckande av en öppen och kritisk debatt.
  Ät klimatsmart är en slogan som känns väletablerad.
  Tugga snö på vintern och lapa regn på sommaren?
  För det är väl inte CO2 som vi andas ut som avses? Då bör vi sluta äta i stället!

  Gilla

 32. Hawwa skriver:

  Tack för detta superintressanta inlägg!
  Ja, det är kanske ett aktuellt problem på många plan; Att vi kan ha vilken lagstiftning som helst, uttolkarna av den hänger inte alltid upp sig på dess formuleringar utan ger sig utrymme att tolka den efter eget skön; – Vad är det som gäller kartan eller verkligheten?
  (T ex inom religioner: Är det urkunderna som viskats fram genom århundranden eller är det praktiken som människorna står för)

  Fn tycker jag en del motsättningar verkar råda i Sverige härvidlag.

  I vissa lägen är det endast praktik här och nu som gäller; Lagrådets idéer om tillfälliga, godtyckliga lagar underkänns, många knyter blusar för allt vad tygen håller, utan att ha någon som helst aning om vilken verklighet som ligger bakom konflikten i Sv Akademien.

  På ett annat plan verkar det bara vara ett huvud av svenska folket som återstår. Fysisk verklighet är på något sätt en parentes, det är ett slags tänkt verklighet som gäller, där ingen bostadsbrist, utanförskap eller kriminalitet råder (fn kanske det gör det, men det verkar av många betraktas en tillfällighet, egentligen finns det nog med bostäder och omsorg åt alla).

  Och mitt i denna förvirring skänker regering och riksdag en helt ny dimension åt begreppet handlingsförlamning. Magdalena Andersson skall ge hela 200 miljoner åt polisen.

  Problemet när man skall handla är att man måste sätta en fot i marken och gå i någon riktning och det kräver att man bestämt sig i vilken riktning man skall gå.

  Att föra en politik där man håller alla dörrar öppna stannar vid vattentramp.
  Hur ta sig ur ängslighetens förlamning?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.