De två haten och hoten

Patrik Engellau

Människor indelar sig i olika grupper och dessa grupper kämpar mot varandra om vilken grupp – eller kombination av grupper – som ska bestämma.

Jag tror att det är ett rimligt allmängiltigt utlåtande om människans tillstånd. Sedan är det en annan sak att grupperna och kampen dem emellan kan formera sig helt olika allt efter tid och rum på olika, oftast svårtolkade, sätt. Det är först när arméerna ställer upp sig på led mot varandra och börjar skjuta som gruppernas karaktär klarnar. Fram till dess kan man bara spekulera och resonera kring frågan om vilken grupp som står i harnesk mot vilken just här och nu.

Även i vårt land, brukar jag påstå, står grupper mot varandra. Den ena gruppens kärna består av politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex. Den andra gruppens kärna består av den nettoskattebetalande medelklassen.

För att förstå det här, tror jag, måste man klargöra kampens nuvarande natur. Det handlar hos exempelvis om att de olika grupperna etablerar och finansierar sina respektive styrkor nästan som Tyskland och Frankrike och andra länder gjorde inför första världskriget. Hos oss är emellertid väpnad kamp lyckligtvis inte påtänkt. Kampen sker med andra medel än kulor och krut.

I vårt land strider vi med ord och idéer. Vi kämpar om tolkningsföreträdet på verkligheten. Det betyder emellertid långt ifrån att kampen enbart vore intellektuell och skulle kunna avgöras av en jury bestående av de erkänt mest begåvade professorerna i riket. Ordstrider förs i verkligheten med så många andra redskap än strikt vetenskapliga och logiska argument. Även känslor är starka tillhyggen som alltid används. Propaganda från de två sidorna spelar stor roll och brukas tämligen hänsynslöst. Annat som också har stor betydelse i den här kampen är hur starka högtalare respektive sida har till sitt förfogande. Det är också viktigt hur stora hejarklackar grupperna kan mobilisera. Stridskassornas storlek är likaledes synnerligen betydelsefull.

Till skillnad från första världskriget är vår tids svenska ideologiska kamp asymmetrisk. Det betyder att de två grupperna strider med olika vapen eftersom de helt enkelt har olika vapen. Om detta varit ett väpnat krig så hade det påmint mer om Vietnamkriget än om första världskriget.

Efter en inledande och ytlig betraktelse skulle en bedömare kunna dra slutsatsen att politikerväldet är den självklara vinnaren. Politikerväldet och dess stödtrupper är vältränade i bemärkelsen att de känner varandra och har jobbat ihop i den sortens ständigt pågående samarbetsträning som är den politiska maktutövningens motsvarighet till militärens gemensamma NATO-övningar, alltså sådant som styrelser, kommittéer, seminarier, konferenser och motsvarande. Medelklassen, å andra sidan, här ännu ingenting som kommer i närheten av slagkraftig, gemensam organisation.

Politikerväldet har dessutom en allierad armé av propagandister exempelvis i form av journalister, debattörer, opinionsbildare och andra ordpersoner med enkel tillgång till de starkaste högtalarna, till exempel de statskontrollerade etermedia och de mest ansedda tidningarna. Medelklassen har ingen motsvarande styrka i det vapenslaget annat än möjligen en större tillgång till internet via sociala medier (vilket retar motståndarna något alldeles kopiöst).

Framför allt har politikerväldet nästan alla pengarna genom sin kontroll över de offentliga budgetarna. Den nettoskattebetalande medelklassens ekonomiska resurser är i jämförelse löjeväckande. För övrigt är de avsevärda enskilda förmögenheter, som kanske skulle kunna mobiliseras för den ideologiska kampen, inte samordnade utan ligger, utan att vara medvetna om varandras existens, som potatisar i en säck.

Man kunde därför tro att det är kört för medelklassen. Men det är inte så, för saker och ting ändrar sig hela tiden på oväntade sätt i den samhälleliga process som vi kallar historien. Till exempel visar det sig nu allt tydligare, tror jag, att politikerväldets intellektuella stormtrupper, alltså journalister, skådespelare, underhållningsartister, akademiker inom humaniora och så vidare inte längre känner sådan självsäkerhet som de gjorde tidigare.

Vi kan fundera över förekomsten av ”hot och hat”. Min obevisade uppfattning är att det avlossas ungefär lika mycket hot och hat från båda sidor (hur nu det skulle kunna mätas). Men hotet och hatet från den ena sidan tar sig annorlunda uttryck än det som kommer från den andra och i detta framträder en aspekt av asymmetrin.

Politikerväldets hot och hat ljuder från de stora högtalarna och handlar om att smutskasta medelklassare som sticker upp, normalt genom att stämpla dem som rasister, fascister, nazister eller, med Anne Rambergs välfunna uttryck, brunråttor som journalisten Cecilia Hagen tycker bör gasas ihjäl. Detta hot och hat har fram till nu varit effektivt eftersom det har skrämt medelklassare till tystnad, i vissa fall för att de varit rädda för repressalier på jobbet, i andra bara för att de inte velat riskera att utsättas för sina skrämda klassbröders avståndstagande. Vem vill umgås med en person som utpekas som brunhögernazist?

Den andra sidan kan inte leverera sitt hot och hat via etern eller de stora tidningarna utan får använda internet och sociala medier (eller skriva vykort). Det blir hot och hat från person till person som inte hörs och syns av andra än de avsedda mottagarna. Därför kan jag inte säga något om detta slags hot och hat, men jag utgår från att det tidvis kan vara synnerligen vulgärt och obehagligt även om det inte kan få samma praktiska konsekvenser för mottagarna som för exempelvis en landstingsanställd som blir rasiststämplad.

Sammanfattningsvis tror jag att vi har å ena sidan en förhållandevis liten grupp professionella och för det mesta offentligt avlönade talare som talar i de stora högtalarna och å den andra en antalsmässigt betydligt större grupp oavlönade amatörer som talar i små högtalare. Vem vinner den kampen? Det är inte självklart. Om amatörerna ökar i antal så kan de vinna trots att de är amatörer och trots att de har svaga högtalare.

87 reaktioner på ”De två haten och hoten

 1. Fredrik Siarsson skriver:

  Det är väl dags att medelklassen börjar uppfylla de krav som faktiskt ställs på medborgare i en demokrati. Hålla sig ständigt informerade och informera sig om alternativen. Det är ingen naturlag som säger att samma partier ska cirkulera vid makten år efter år. Medelklassen har ett väl att krypa ut ur sin bekväma tillvaro och börja ställa makthavare och medier till svars.

  Det här aldrig varit lättare att hålla sig informerad om sakernas tillstånd än i dag men det innebär samtidigt att man måste lämna den varma och sköna världsbild som den statliga propagandan har bäddat in oss i. Vi kan aldrig ursäkta oss inför våra barn att vi inget visste eller bara lydde order när det blev som det blev. Läs medborgerlig samling.se och värdera alternativen inför höstens val.

  Gillad av 4 personer

  • Johan skriver:

   Lyssna på VICTOR DAVIS HANSON, svenskättad historiker och bonde, om tillståndet i världen. Hans analys av Trumps segertåg är imponerande.
   Han gläds åt det mediala kaos som västvärlden befinner sig i. Gammelmedia kommer mer eller mindre försvinna. Folk hämtar sina nyheter på nätet. Detta kommer få stopp på det postmoderna identitetspolitiska vansinnet…
   Lyssna på honom. Lite av en idol…

   Gillad av 5 personer

   • Framgångens vägval skriver:

    1947 skrev Harvardprofessorn George Gaylord Simpson boken; This View of Life,The World of an Evolutionist. En intressant bok skriven långt innan Dawkins syn på evolutionen. Här beskrivs det storskaliga anpassningsmönster som ständigt återkommer under evolutionens gång. Ett mönster som ser ut så här;

    En väg till tryggandet av resurser är Generalistens. Att inte vara bäst på något. Men någorlunda bra på en mängd olika saker. Det ger trygghet. Vid miljöförändringar finns alltid nya alternativa levnadsätt att ta till. Beteendet blir öppet, sökande och nyfiket.

    Den andra vägen är Specialisten. Man blir överlägset bäst i någon gren. Beteendet blir mera låst men ytterst effektivt. Som Pandan när den äter bambuskott tryggt i höjden.

    Men vid en miljöförändring kan alternativa levnadssätt saknas. Bambuskogar torkar bort. Och arten riskera att dö ut.

    Generalisten kan aldrig vinna i en speciell gren. Men buffrar via flexibilitet.

    När ett samhälle låser in sig i total enhetlighet är det att jämföra med Specialisten. Sårbarheten ökar. Generalisten kan mer liknas vid pluralism. En bukett av fria idéer och alternativa förhållningssätt.

    Vid förändring finns då en mental beredskap. Konformismen däremot bär lätt på sin egen undergång.

    Men dessa två olika anpassningsvägar utgör endast toppen av ett isberg. För Evolutionen är i grunden konservativ. Enbart de gener som bär framåt överlever. Det nya vilar alltid på det gamla och väl beprövade.

    Gillad av 6 personer

   • Lars skriver:

    Du skriver:

    ”Ett bra parti för positiv politik. Positiv politik följer principen att inga politiska åtgärder skall vidtas som inte på goda grunder och med hänvisning till klara och tydliga förklaringar, modeller och teorier kan förväntas

    att uppnå den avsedda effekten
    att inte ha några andra effekter alls, varken bra eller dåliga”

    Det är en omöjlighet eftersom samhället utgörs av dynamiska system och det inte är möjligt att med empiri verifiera hur en förändring kommer att slå eller knappast ens att verifiera en teori som motsvarar en lagbunden verklighet.

    Du skriver vidare om solidaritet i betydelse att alla får lika mycket efter insats, inga privilegier till någon grupp, och det strider mot all försäkringsmässig solidaritet mellan medlemmar i sociala system t.ex. det svenska samhället.

    Framtiden är inte sannolikhetsberäkningsbar typ skriva fram en regressionslinje och mäta risk som variation utefter linjen utan här råder genuin osäkerhet. Vår bästa försäkring mot negativa framtida utfall är samhället i mening hela kollektivet och ett samhälle med institutioner som förmår parera okända, framtida händelser. Som av en tanke är det också bärande skäl till att de principer jag citerar ovan inte är en rimlig programförklaring.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Lars, du tänker för stort. Det finns massor av åtgärder som vi vet (med rimligt hög sannolikhet) kommer att ha de avsedda resultaten, t.ex. att koka ett ägg eller åka till jobbet. Staten och dess våldsapparat måste besinna sig. Vi måste inse att alla på spekulation och förment goda avsikter byggda megalomaniska system är irrationella.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Nja, jag är sympatiskt inställd, men i riksdag och regering måste eller borde tänka stort (och ha dina synpunkter i åtanke). Vad blir effekten? Kan vi kontrollera utfallet? Kan vi återta? Du tänker väl inte på en sådan fråga som om Kristersson ska åka taxi mellan riksdag och centralstationen 500 meter bort? Eller skaffa sig hyreskontrakt via kontakter? Eller om Yvonne Rwaida ska ringa i sin mobil för 60 tusen per år? Vad händer om vi går med i EMU (som Björklund så säkert tycker är bra?)Ska lärare ha en lön högre än en VD (som Björklund tycker)? Ska Sverige gå med i Nato (som Björklund tycker)? Vad händer om vi har öppna gränser? Ska grundlagen om tryckfrihetsförordningen ändras?

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det är viktigt att inse att varje handling, vars följder inte är klara, är irrationell och omöjligtvis kan leda framåt. Detta är inget man kan ha en åsikt om. Det är ett oomkullrunkeligt faktum.

    Bättre att låta bli än att avleda resurser och uppmärksamhet. Detta är min åsikt.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Det är så här med livet Fredrik att man måste handla även om man inte har konsekvenserna framåt i tiden klara för sig. Det är inte irrationellt. Irrationellt är att inte göra detta klart för sig. När man exempelvis skaffar sig en utbildning och går in i IT branschen så kan man inte förutse hur branschen ser ut om tjugo år eller ens om man själv passar så bra in i den typen av yrke. Man gör en slags bedömning utifrån vad man tror sig veta, man viktar olika möjliga scenarier som mer eller mindre sannolika.

    Det är motsvarande för affärslivet eller politiken. Som Donald Rumsfeld konstaterade, det finns ”known knowns”, ”known unknowns” och ”unknowns unknowns”.

    Men ta ett exempel där du själv ignorerar kända fakta ”known knowns”. Det amerikanska hälsovårdssystemet är dyrast och inte effektivare än vad övriga västvärldens hälsovårdssystem. Man är i USA medveten om problemet och att man har en tickande bomb av ökande kostnader och Trump m.fl. försöker lösa det genom att minska ned på andelen personer med rätt till vård, men det kommer inte att hjälpa, Tyskland har däremot ett kostnadseffektivt system med korta köer och är till storleken på populationen och befolkningstätheten jämförbart med östra respektive västra och södra USA. Orsaken till exploderande kostnader söker man i de privata försäkringssystemen, inte i att produktionen av tjänster är privat liksom i den juridik som blir följden av olika försäkringar, ansvarsskrivningar, olika patientgrupper som ska behandlas olika och även i bristen på förebyggande behandling typ screening..

    Du hävdar en Milton Fridmans lösning, förvisso en teori, om att frihet skapas genom individuell försäkring, medan motståndare hävdar att en gemensam försäkring från vaggan till graven är vad som behövs.

    Åter till rationaliteten. Milton Fridmans teser är i princip i sin helhet idag falsifierade av praktiken (tom Chile, som liksom Sverige införde vouchers (Fridmans ide från 70-tal) har backat och genomfört stiftelseform för privata skolor, men har till skillnad från Sverige mycket större inkomstklyftor och acceptans för att föräldrarna betalar direkt för utbildning).av de teser han fick Nobelpris för (till Alfreds minne), den permanenta inkomst hypotesen, NAIRU och att styra penningmängden istället för räntan..

    Så vad är rationellt idag? Att stödja sig på teser från 70-talet och dessutom på ett moralfilosofiskt resonemang om individuell frihet? Att kräva teori, ja det finns, men falsifierad. Milton trodde på ideerna och blev en förgrundsgestalt för Chikagoskolan och den ekonomiska politik man bedrivit inom Euro zonen, men även i USA. Vi ser ju resultatet av hanteringen efter krisen 2008 nu? 2018 skriver vi och tillväxten är anemisk. Bäst i USA med 1.5 % där man också även använde Keynesianska finansiella stimulanser.

    Gilla

   • Olle Reimers skriver:

    Lars är en troende systemsocialist och hans tankegods blir alltmer ogenomträngligt, även för honom själv. Det är hans övertro på sociala konstruktioner som har skapat alla de rädda och oförmögna individer som samhällena till största delen består av.

    Det sådan personer inte förstår är att ju mer ansvar och kraft man tar ifrån INDIVIDEN desto mer försvagar man samhället. Man kan inte bygga vare sig hus, båtar eller broar genom att sammanfoga ett antal svaga beståndsdelar.

    Att uppfostras till solidaritet med andra utan att först klara av att vara solidarisk med sig själv är ett falskt mantra som leder fram till dagens situation.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Du vet Fredrik, programmerare blir lätt fyrkantiga liksom civilingenjörer och har svårt hantera en osäker värld, mjuka variabler och komplexa samband.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Du skall inte bli oförskämd. Kom med saklig kritik eller var tyst! Man får inte bättre egenskaper automatiskt bara för att man inte har genomgått en mycket svår utbildning.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Fredrik, jag har också utbildning. Civilingenjörer har en naturlig tendens att dels se världen deterministiskt, dels arbeta med påtaglig och konkret verklighet, inom IT nära hårdvaran och det logiskt rätlinjiga. Allt är inte matematik, som prefekten på statistikum konstaterade. Dessutom har civilingenjörer när de är unga insupit en kåranda och den relativt hårda utbildningen gör att de tror sig om mer än de är.

    Jag har framfört att värden inte är deterministisk när det kommer till samhällen och att om framtiden råder genuin osäkerhet, inte beräkningsbar sannolikhet. Du har svårt acceptera att med det faller dina resonemang i bitar.

    Olle Reimers: Du pratar som du har förstånd till. Är du också programmerare? På någon bank med trettio år gamla system i en härva av samband, påbyggda efterhand utan rensning, där människor sitter tjugo år och förvaltar samma system och är lagom överbetalda pga bankens monopol och att systemen måste fungera? Kostar hundratals miljoner så fort man börjar röra i eländet. Socialism vet du inte vad det är, men uppenbarligen inget om systemteori heller. Patetiskt.

    Gilla

  • Elof H skriver:

   Frågan är hur illa det ska gå för dem (förlora sin heder, förlora sin försörjning, landsförvisning, fängelse, våld eller bråd död). Ju längre de pressar igenom sin agenda, desto värre.slutar det för dem.

   Gillad av 3 personer

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  På sikt kan vi ändå ha förtröstan ty det enda stöd som PK-ismen har är från det post-normala verkligheten. Även om den för många idag är fina Q så har den trots allt visat sig bedräglig eftersom den fysiska verkligheten är en sträng herre. När det blåser hårt bör man helst hålla sig till Newton, Einstein och Darwin och inte till SVT eller journalister i Expressen och Aftonbladet.

  Gillad av 6 personer

 3. Hat och värdegrindar skriver:

  Lagom våt sand på en sandstrand kan man bygga med. Exempelvis sandslott. Vattnet håller samman gruskornen. Kornen häftar fast vid varandra.

  Men vad håller samman människogrupper? Gemensamma intressen? Makt i sig? Ideologier? Religion? Kärlek? Ekonomiska resurser? Släktskap? Historia? Identitet? Etnicitet? Att bestämma? Tillit? Egoism? Hat mot andra? Vad består det klistriga utav på ett mänskligt plan?

  Att välja ut hat som något som håller samman andra, är att stigmatisera motparten. Ett vapen avsett att reducera. Att banalisera den andre. Rentav förenkla honom eller henne.

  Medan den egna sammanhållningen drivs fram av rena, högre mål och syften. Samma gamla mönster som alltid kryper fram vid mer hårda konflikter.

  Vart tog den gemensamma värdegrunden vägen? Blev den till en värdegrind som stänger andra ute? Håller andra borta?

  Människan är en idéproducerande varelse. I stort som i smått. Som blandas upp med känslor. Som motiverar och styr henne. Vissa människor möter vi. Andra står i vägen. Vissa bara finns där.

  Hat består av en känsla. Hot däremot är ett medel.

  För mig är ordet hat ett extremt starkt ord. Jag kan inte hitta en enda person som jag känt personligt hat emot. Likväl tillhör jag ett otal överlappande människogrupper som kan stå i motsättning till andra.

  Ordet hat dyker allt oftare upp i det offentliga rummet. Ett vasst vapen. Som ett verbalt svärd att sticka andra med. En anklagelse. Du hatar. Det gör inte jag.

  Så tänker jag om människor som lättvindigt gör bruk av ordet hat. Och som gör det i kamp om utrymme för egna idéer. Ordet hat tar bort alla nyanser. I användningen av ordet döljer sig ett slags övervåld. Där alla samtal och dialoger upphör.

  Och det är kanske också meningen. Att reducera andra underlättar den egna vägen framåt. Både för en själv som person – och ens egna idéer.

  Men att reducera andra utgör i sig en väg mot det verkliga hatet. Användningen av ordet slår tillbaka mot brukaren själv. Hatbegreppet som verbalt vapen är ett tveeggat svärd.

  Man bör vara ytterst försiktig i bruket av ordet hat – om man vill bli tagen på allvar. Och inte bara betraktas som företrädare för ett särintresse med en stark vilja att ta till övervåld. En av hatets ingredienser.

  Gillad av 9 personer

 4. svenne skriver:

  ”Hos oss är emellertid väpnad kamp lyckligtvis inte påtänkt. Kampen sker med andra medel än kulor och krut”.

  Den ”väpnade kampen” pågår ju nu – till huvuddelen – inom den kategori av personer som befinner sig i Sverige därför att dom har ”varit tvungna att fly för sina liv” och söka en fristad. Men på grund av skjutandet inom denna grupp så finns hela tiden risken för att ”den andra gruppens kärna som består av den nettoskattebetalande medelklassen” skall drabbats trots att denna kan benämnas som huvudsakligen fredlig och vapenlös.

  ”Till exempel visar det sig nu allt tydligare, tror jag, att politikerväldets intellektuella stormtrupper, alltså journalister, skådespelare, underhållningsartister, akademiker inom humaniora och så vidare inte längre känner sådan självsäkerhet som de gjorde tidigare”.

  Man kan fråga sig vilken genomsnittlig intellektuell nivå som dessa ”stormtrupper” befinner sig på vid jämförelse med ”den nettoskattebetalande medelklassen”. Av någon underlig anledning kallas dom för ”elit” men detta epitet har – enligt min åsikt i många fall – ingen koppling överhuvudtaget till intellektuell spänst. Varenda B-skådis, eller andra tyckare som genomsyras av hat till SD, räknas ju till ”eliten”, betraktas som experter och ges mycket stort utrymme i media i motsats till en del intelligenta personer som är kritiska mot den nuvarande ordningen.

  Gillad av 6 personer

  • Hedvig skriver:

   @ svenne 20 mars, 2018 at 06:55

   Det skrämmer mig att det hundratal människor som i SvD Debatt skrev under ”Demokratin är hotad – vi tänker försvara den” nu har för avsikt att bege sig runt i landet för att predika sin lära om vad som är svensk demokrati.
   Det finns de bland undertecknarna som beviserligen kämpar för demokrati som Dilsa Demirbag-Sten, Hédi Fried, Po Tidholm m fl. Medan andra snarare tycks vilja vill begränsa vår demokrati, där yttrande-, tryck- och mötesfriheter utgör en hörnsten.

   I vår tänker sju av våra riksdagspartier godkänna en ny censurlag som ytterligare urholkar våra friheter att uttrycka oss i tal och skrift.

   https://www.svd.se/demokratin-ar-hotad–vi-tanker-forsvara-den

   Gillad av 1 person

   • Svenne skriver:

    Ja Hedvig, det räcker att titta på bildkollaget som visar dom inblandade för att varningsklockorna skall ringa med full styrka.

    Gillad av 1 person

 5. Bo Svensson skriver:

  Fienden är dumheten och elakheten. – Alla andra motsättningar försöker jag upplösa genom att tala folk till rätta.

  Exempel: Mellan kommunisten och liberalen finns inget motiv för oenighet. – Vill kommunisten ha en kollektivistisk ordning, där individen fungerar som en kugge i ett välsmort samhällsmaskineri, – varsågod, – då är marknadsekonomin och en bra rättsordning metoden för dess förverkligande.

  Det är bara den dumma och elaka kommunismen som är ute efter att förslava folket och mörda eliten som skall stävjas.

  Samma med tycka synd om -politiken. – Jag försöker sprida insikten om hur man med i storleksordningen 50 gånger bättre effekt använder skattemedel för att hjälpa flyktingar och nödställda än genom den mordbrännarpolitik som drar ner vårt eget land i skiten.

  Gillad av 1 person

 6. Jan Bengtsson skriver:

  När en MOTIVERAD ”Allmoge” fått nog på Medeltiden och tågade mot Stockholm,
  beväpnade med hötjugor, i sällskap med fjädrar och tjära,
  då darrade Makten snabbt i sina grundvalar…

  Armén gjorde ingenting för att stoppa dem!

  Idag marscherar vi inte,
  utan anväder sociala media…

  DÄRFÖR vill (M)akten till varje pri(S) tysta dessa utryckssätt!

  Som (S)tefan säger,
  SÅ kan vi inte ha det!

  Gillad av 2 personer

 7. Eva Danielsson skriver:

  Det hoppas vi på, Patrik.
  Att medelklassens små högtalare vinner tolkningsföreträdet om verkligheten.
  Vanlgt folk är inte vana att använda högtalare alls och det är nästan lite fult att prata politik i vårt land. Men det jäser missnöje i stugorna.
  När tillräckligt många blir varse att de är förda bakom ljuset av staten och socialdemokratin som man alltid trott att man kan lita på. Så kommer en reaktion.
  Den skulle behöva komma före valet.

  S kohandel med islamister, skriftliga samarbetsavtal och stora penningbelopp, skulle behöva bli allmänt känt. Folket gillar inte att bli påtvingade en konstig religion.

  Och vad man använder våra gemensamma pengar till – vad kostar niotusen ”ensamkommande” per år i jämförelse med hemtjänsten som nu håller på att avvecklas, t ex? Ska vi behöva acceptera att anhöriga ska vårda sina äldre själva, som är Arbetsförmedlingens förslag? Och ändå jobba tio år till fram till en mager pension, för att bekosta försörjningen av invandrare? Med världens högsta skatter.

  Hur ser brottsstatistiken ut egentligen? Med gärningsmännens ursprung och kultur.
  Varför tjatar vänstern om vinstförbud för friskolor? De bryr sig inte om vinsterna utan vill ha bort valfriheten utan att säga just det från början.

  Vanligt folk inom S behöver upptäcka vad deras parti är beredda att luras med och utsätta oss alla för. För att öka och säkra en socialistisk och mer enväldig makt.
  Regimen agerar (med hjälp av sina media) med påhittade antydningar, förvrängda argument, lagändringar och stora nätaktivistgrupper som får statligt stöd för att förfölja de små högtalarna. Och man spelar på folks känslor.

  Medelklassen får inte bara stå där välkammade med goda argument. Man måste också spela på känslor och väcka folks besvikelse och misstänksamhet mot politikerväldet. Väcka förtrytelsen över att ha blivit lurade och väcka vreden över allt som inte blir gjort när nu makthavarna väljer att bara måna om sin egen makt. I stället för att måna om sitt eget folk.
  Visa på vad våra pengar går till. Och vad de skulle kunna gå till.
  Och att vi har rätt att se till våra egna intressen. Ingen annan gör det.

  Gillad av 10 personer

 8. Leif Nilsson skriver:

  Bra analys av läget Patrik! Som du skriver: ”Politikerväldets hot och hat ljuder från de stora högtalarna och handlar om att smutskasta medelklassare som sticker upp,
  normalt genom att stämpla dem som rasister, fascister, nazister ….”
  Vi ska dock inte förglömma att politikerväldet också har lagstiftningsmakten och de drar sig inte ens för att ändra grundlagen för att tysta sina kritiker.
  När de nu känner att deras värdegrundsparadigm alltmer ifrågasätts, tar de till Stasi-liknande (Ministerium für Staatssicherheit) metoder och anlitar nya ”inofficiella medarbetare”, (Researchgruppen m.fl.), som spårar upp och anger människor som vågar redovisa fakta som strider mor PK-värdegrunden, tex:
  ”75-årig kvinna åtalas: Skrev att det förekommer kusingifte bland muslimer”. http://www.friatider.se/75-rig-kvinna-talas-skrev-att-det-f-rekommer-kusingifte-bland-muslimer

  Gillad av 6 personer

 9. 5ven55on skriver:

  Etablissemanget har också starka aktörer som Soros (och andra oligarker och därmed även stora företag), de styrande i EU och allehanda NGOs på sin sida. Medelklassen har det gryende motståndet i form av Brexit, Trump och de trilskande öststaterna.

  Gillad av 6 personer

 10. Henric Ankarcrona skriver:

  Det sedan 6-12 månader förändrade debattklimatet kan definitivt tolkas som att vi, som har små högtalare, kan vinna kampen.
  Tag eget ansvar som Jordan B. Peterson hävdar!
  Läs på, fundera, skriv, tala med vänner och bekanta och inte minst obekanta! Sakta men säkert tvingas politikerna ändra kurs.

  Gillad av 3 personer

 11. oppti skriver:

  Krig får sina offer.
  När mediadrevet sänker en person så kan det bli för mycket att bära.

  Det är intressant att följa Facebooks fall och Ryska valutgången-bägge är väl under lupp för fusk eller otillbörligt utnyttjande av särställning. Ena hyllad i Väst den andra i Öst.

  Gillad av 1 person

 12. plq017 skriver:

  En omständighet kanske kan ge litet hopp. PK-elitens propaganda börjar närma sig att bli sin egen karikatyr.
  Ytterligare en rapporterad gruppvåldtäkt, och inga signalement. Vad tror PK-eliten, jo att medelklassen inte förstår att det är gärningsmän från en annorlunda kultur?
  Vad inser medelklassen? Jo, att det är gärningsmän från en annan kultur.
  Så lögnerna som vräks över oss börjar genomskådas.
  Vilket av följande är sant (bägge nyheterna från DN):
  Sandviken tjänar 500 miljoner (troligen om året, mitt tillägg) på invandringen.
  Eller
  Sandviken behöver höja kommunalskatten med 20% eller sex kronor (eller få ett motsvarande bidrag från staten, som Malmö nu får).
  Vem trodde på den första nyheten, även om den var utförd av en revisionsbyrå? Vem betalade för rapporten. Fake-News fabriken DN.

  Gillad av 2 personer

 13. KristinaF. skriver:

  På Samtiden.nu kan man idag läsa om kulturradikalism och konservatism som två olika grupper.
  Där jag uppfattar kulturradikalerna som Pk- folk. https://samtiden.nu/2018/03/sa-blev-norge-mangkulturellt-1111/. Och vi andra är islamofober. Att kultur kan vara olika är helt främmande för den nuvarande elitens uppfattning, det passar inte in i bilden. En synpunkt som kan läggas till den om det välfärdsindustriella komplexet. Jag behöver hitta förklaringsmodeller till det ökande vansinnet i Sverige, för jag håller också på att bli helt galen över allt som händer. Håller med Eva Danielsson.

  Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Min förklaringsmodell är att i västländerna har det kollektiva medvetandet bombarderats med så mycket nytt att ett utvecklingssprång blir nödvändigt. Men jaget fylls av ångest, därför att fyra samhällsbevarande (=konservativa) livbojar nu delvis är borta: 1) Kontakten med det egna psykets djup och den egna biologiska verkligheten, 2) Den yttre verklighetens skola, 3) Organisk social gemenskap, 4) Vertikal dimension, något som är större än jaget och flocken. Dagens atomiserade individualister har bara surrogat i form av mobbkultur och kollektivt önsketänkande. Men ångesten inför jagets ensamhet och gränslöshet alstrar verkligt vansinne i olika former. I offentligheten ser man därför gång på gång hybris, förnekelse, ångest- och rädslodrivet hat och sekteristisk fanatism just i det dominerande skiktet av politiskt rättrogna som kollektivt vidmakthåller en virtuell verklighetstolkning och ideologier som tycks stödja den. Många är lögnare, men de flestas ögon öppnas inte förrän de blir utstötta ur sitt mobbarkollektiv eller krockar med den hårda verkligheten.

   Gillad av 2 personer

   • Anne-Hedvig skriver:

    Det fins en bok (amerikansk forfatter, Toffler tror jeg) med titel ”Fremtidssjokket”. Den kom ut helt på begynnelsen av 1970-tallet. Interessant å lese beskrivelser og fremtidsspådommer igjen flere tiår i etterkant. Det som jeg husker som hovedpoenget, var alle forandringene i høyt tempo – stadig nye ting, bruk og kast, byarkitekturen som endret seg veldig raskt – plutselig er butikken min borte! Den var der i går… Fremmedgjøring, rastløshet og utrygghet blir følgen. Men en del ting som er en positiv del av hverdagen i dag, ble virkelighet. Selvsagt mange spådommer som ikke slo til…
    Tankevekkende å lese boken på nytt. Mye har skjedd ja, og dette var lenge før internett og mobil.

    Leser i avisen at en del ungdommer nå skaffer seg gammeldagse mobiler uten internett for å stoppe opp og begynner å prate sammen igjen ansikt til ansikt. Godt at noen reagerer! Enkelte foreldre gir heller ikke sine mindreårige barn mobil – satser på naturopplevelser og samvær i stedet. Ro, senke tempoet, finne holdepunkter i det daglige.

    Gilla

   • Lars skriver:

    4) Något som är större än jaget och flocken. Hmm. Det låter som vad ungdomen söker om de så blir marxister eller nyliberaler, fråga Annie Lööf. Det är en förvillelse att söka det gudomliga eller tro att en resa till Mars är ett sådant mål. Däremot skulle mål kunna formaliseras relaterande till samhället och till värderingar för hur man bevarar och förbättrar och försvarar det egna samhället, hur man finner en plats för sig själv och flocken och hur man relaterar till andra delar av samhället och även till omgivande samhällen ute i den stora världen. Det är samtidigt vad vi önskar av politiken (visioner) och av religionen (samförstånd och moral), men där GUD borde lämnas åt den enskildes uppfattning och dogmerna tas bort och texterna behandlas som historiska dokument över vad människan trott på och skrivit ned. Kyrkan, för att vara relevant, måste vika ned sig för etiologin kring vad vi kan veta och förstå. Idealism är vad som kännetecknar PK och kyrkorna har bidragit liksom politiken och det är den historiska betydelsen av kyrkor i Väst och över hela världen, att hålla samman de sociala systemen och hantera frågor om liv och död och människans plats på jorden. Antingen får vi krig mellan Islam och Kristendomen eller så omformulerar kyrkan sin praktik i Väst och gör sig relevant för den moderna tidens människor.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Einstein och Gud… han förhöll sig agnostiskt, kunde tydligen inte släppa, det var ju inte heller acceptabelt på den tiden…

    Jag tror förövrigt inte på den determinism han ger uttryck för, inte vad gäller emergenta system, mänskliga och sociala

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Tack, Lars, jag instämmer i din text 01:29 och läste med intresse artikeln i engelska Wikipedia om Albert Einsteins religiösa och filosofiska syn. Jag rekommenderar den speciellt till alla som tror att vetenskapen motbevisar eller nullifierar tillvarons andliga eller religiösa aspekter. Han uttrycker en icke-kyrklig, antidogmatisk, men fullödig, djup och rik andlighet eller ”religion”, som alla bör kunna ta till sig. Större delen av mitt liv har jag också tänkt i liknande banor. Just det som Albert Einstein kritiserar borde skalas bort, så att kristendomen kunde reformeras för vår tids behov och kritiska medvetande. Men alla innerligare varianter av den behöver nog ändå innehålla föreställningen om en icke-dömande, personlig gud (riktpunkten för en egen andlig väg) och övertygelsen om människans fria vilja.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Lars, haka inte upp dig på alla de existerande gudsbilderna. Albert Einstein tänkte sig en sorts panteism utan personlig gud, i vördnad inför livet och alltet. En sådan vördnad räcker långt. Den är en bristvara överallt där miljoner tjatter-jag har fått storhetsvansinne och själva leker gudar.

    Bevisligen finns det dimensioner som vi inte kan uppfatta, annat än kanske glimtvis, samt laddningar och innehåll som vårt medvetande inte kan ta in utan att proppen går. Själv kan jag tänka mig Gud som ett riktat biofält med en struktur som livet växer i, ungefär som klängrankor växer på en spaljévägg.

    Men jag tror att västerlänningarnas starka individualitetskänsla är evolutionärt unik på jorden och att den behöver stöd av en personlig, människoliknande gudsbild. Den delen bör inte utformas kollektivt, kan vara en antydd form, som individen själv fyller med innehåll och känsla. Inget konstigt i det, vårt psyke eller medvetande fyllar massor av formar med abstrakt och konkret innehåll, från vaggan till graven.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Jag hakade upp mig på tron om en personlig Gud, att det skulle vara nödvändigt i ett upplyst, modern västland. Historiskt ja, men det är också vad man bör komma ifrån nu.

    Religionen är social till sin natur, ett social system. Jag tror inte västlandets individualism är en förklaring på framstegen i väst utan att det snarare ligger i en multipel funktionell orsaksbild, men där pluralismen mellan makt centra t.ex. feodalismen och de mer självständiga städerna, handelns, köpmanklassen och åtskiljandet mellan religion och värdslig makt blev ett faktum efter Roms fall. Västlandets individualism är snarare en följd av kapitalismen och förvandlingen av sociala sammanhang till en fråga om lönearbete och det är också vad vi idag kan se som problem i samhället kring frågor om sammanhållning, solidaritet, värde bas, kommersialisering, partier, skola mm. Väst framväxt vetenskapligt och tekniskt är inte en följd av religionen utan ett resultat av frigörelser från religionen med start redan med reformationen på 1500-talet i norra Europa och inordning av religionen under staten, upptäcktsresorna och handelns tillväxt, konflikten mellan katolska kyrkan och protestantismen, reformationen inom katolska kyrkan, renaissance, brytningen med feodalismen, vetenskapens framväxt och teknologins, sedan utbrytningen av fri kyrkor (hugenotter, May Flower bör nämnas).

    Oavsett så finns det ingen anledning att om vi ser på dagens värld tro religionen som särskilt betydelsefull. Japan utvecklades utan någon personlig Gud typ kristendomen liksom Kina idag och sekularisering kännetecknar alla utvecklade länder. Vågar man dra en slutsats så är det att sekularisering är en nödvändig ingrediens i utveckling.

    Einstein (som inte nödvändigtvis var så klok på områden utanför fysiken (tyckte t.ex. Freud var en stor man med stora insikter) sätter fingret på problemet med en personlig Gud när han, i artikeln refereras, pekat på religionens barnsliga karaktär (ungefär som när du beskriver det svenska infantila samhället) och det är nog en rimlig förklaring, att religionen fångade människor med mindre utbildning är en svensk 13 åring idag.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Därmed inte ignorerande klostrens betydelse för att föra vidare det antika arvet eller skolornas utveckling med någon slags universitet kring skolastiken. Tryckpressens utveckling får man inte glömma i sammanhanget och den informationsspridning som blev följden och inte heller upplysningen. Min poäng är att allt detta sker inom en ekonomisk och maktpolitisk struktur. Industrialiseringen t.ex. förutsätter inte enbart teknologiska framsteg utan möjligheten till kommersialisering och avsalu marknader.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Lars, jag instämmer igen (19:11, 20:04). Individualitetens tidigare utveckling var nog gynnsam, men dagens individualism är varken livskraftig eller sund och blir destruktiv för individerna och civilisationen. Den är som en hög, storbladig, men egentligen vek och ranglig planta, som pumpats upp med konstgödsel, men slås ner av regn och blåst. Den stöds inte av de fyra ”livbojar” som jag nämnt högst upp här (och som ingår i det komplex som förklarar framgångarna i väst).

    När stöden faller bort blir individerna atomiserade och regredierar, därav infantilismen och de sjuka fenomenen. Om samhället ses som otaliga mänskliga pyramider, så orkade folk stå på varandras axlar för att de stöddes som av exoskelett och deras systemkunskap var som hatten på huvudet. Men när allt fler bara speglar sig, så rasar pyramiderna: belastningen fördelar sig ojämnt, kunskapshattar blåser bort, många ställer inte upp.

    I Asien är kollektivet starkt och folk har nog en sorts motsvarighet till personliga gudar, alltså lokala gudar, förfäders andar, levande traditioner. Men det är intressant att de stora religionerna där saknar persongud av abrahamitisk typ, leder sökaren mot ett uppgående i något stort och opersonligt. Och speciellt Kristusgestalten är helt unik som medlande länk till en personlig gud. Nu kan vi inte backa från individualitetens och medvetenhetens följder. En rationellt underbyggd syn på Jesus, Gud och Anden skulle gott kunna ställas mot den lågpannade Allahs tvångströja och brutalitet.

    Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Den boken er interessant – kan anbefales også for svensker! Mange parallelle løp, tror jeg… Forstemmende hvor aktiv Den norske kirke var i å tilrettelegge for muslimene (i praksis de konservative). Det var Kirken som var primus motor i å opprette Islamsk råd – initiativet kom ikke fra muslimene. Biskopen i Oslo tenkte at det også ville dryppe på Kirken at religion ble mer synlig i samfunnet.
   Rådet mistet støtten relativt nylig etter mye surr pluss ansettelse av kontordame med nikab.

   Gilla

 14. Hovs_hällar skriver:

  Om vi vrider klockan tillbaka till 1988 — så tycktes Sovjetimperiet vara närmast oövervinnerligt.

  Idag, 2018, har vi en motsvarande situation för PK-sekten och dess eftersägande quislingar.

  Dessa båda ideologier kom i allt större konflikt mot verkligheten, och när ingen trodde på dem längre så föll de likt korthus. I fallet PK-sekten, så pågår den kollapsen just nu.

  Gillad av 6 personer

 15. Lars-Olof Svensson skriver:

  Tror inte detta kommer att hända på kort sikt. Ingen förmögenhetsskatt, europas lägsta skatt på sparande (ISK), ingen arvsskatt och ingen fastighetsskatt gör att medelklassen trots allt har det ganska bra. Den enda gången den gått ut gatorna var den 4 oktober 1982. Allt hänger på om integrationen – vad det nu innebär – lyckas. Där är det tyvärr alltför mycket i den föra politiken som är rent kontraproduktiv för att man ska tro att den kommer att lyckas, som stödet till självutnämnda muslimska företrädare vars syfte är att konservera sina privilegier från sina hemländer, dvs en arbetsbefriad tillvaro som betalas av andra.

  Gillad av 1 person

 16. ulsansblogg skriver:

  Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  Den dagen som ”amatörerna” vinner kampen är det en framgång för det demokratiska samhället
  Ett samhälle där ett fåtal har tillskansar sig makten därför att flertalet har känt sig nöjda med sin lott och där en positiv utveckling saknas skapar det endast missnöje när tiderna försämras.Det gäller inte endast medelklassen utan också andra grupper.
  Vad xxx får VI för pengarna.

  Gillad av 1 person

 17. Ralph Saarela skriver:

  ….Även i vårt land, brukar jag påstå, står grupper mot varandra. Den ena gruppens kärna består av politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex, de som lever på att administrera välfärdens tillhandahållande. Den andra gruppens kärna består av den nettoskattebetalande medelklassen. Dessa människor som tillhör medelklassen och betalar sina skatter och avgifter som är mer än de emottar från samhället. De försörjer barn och sjuka och pensionärer och har att se fram emot alldeles för låga pensioner som tyvärr inte går att leva på.
  Detta trots att de finansierar och underhåller en politikerklass som i allt högre utsträckning består av oerfaren ungdomskultur som här finner en attraktiv överbetald gräddfil med framtida egna lukrativa pensioner och anställningsvillkor. Tillkommer att betala och underhålla det välfärdsindustriella komplexet så att dessa också får attraktiva anställningar. De tillhör egentligen samma medelklass. Politikerklassen har däremot tillskansat sig omotiverade belöningar som rätteligen borde halveras rakt av, utan pardon så att deras livssituation motsvarar den underhållande bärande medelklassens nivå. De har nått sin gräddfil genom att själva ha tillåtelse att bestämma att så skall det helt enkelt vara. Punkt.

  Gillad av 1 person

 18. Christer Hanefalk skriver:

  Bara en liten kommentar:
  Patrik – ibland skriver du om makteliten som om de verkligen VAR en slags ”elit” i betydelsen ”hög förmåga”, ”begåvning” eller ”kompetens”. För mig är problemet att jag upplever dem sakna såväl förmåga som begåvning som kompetens. En stor anledning till dagens situation är att vi har en samling medelmåttor som leder vårt land. De fattar – som bäst – medelmåttiga beslut och de har en framförhållning som i bästa fall omfattar en mandatperiod. Det jag däremot håller med om är att makteliten har tillgång till ett slags ”opinionsmaskineri” som tuggar på oavsett hur verkligheten ser ut. Jag är orolig för vad som händer när maskineriet börjar hacka – hacka på riktigt allvar.
  En naturlig fråga är då: ”Varför är du orolig för det?” Jo, jag är orolig för att jag ser framför mig hur vi får ännu sämre makthavare – framröstade av kortsiktiga medborgare som tänder på argument i stil med ”Vi ska göra Sverige ledande igen” eller ”Vi ska återställa folkhemmet” eller ”Vi ska åter göra Sverige till en ekonomisk stormakt”…. Alltså floskler utan innehåll som attraherar väljare utan kunskaper och referensramar.
  Än en gång blir Churchills ord värda att återge: ”Demokrati är ett riktigt uselt system, men det är det bästa vi har!”

  Gillad av 2 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Nu ser jag ju inte dessa ännu sämre politiker. Vad jag ser är samma figurer som förstört landet, de vill fortsätta på den inslagna vägen. Lite mer av allt som vi gjort förut ska göra underverk. Hur sjutton kan uppåt 70 % av befolkningen tro på det?

   Gillad av 1 person

 19. versaillessite skriver:

  I dag publicerar ”Le Figaro” ( 20 mars 2018) ett upprop av 100 intellektuella fransmän där man vänder sig mot den islamistiska separatismen. Jag citerar inledningen: ”Vi är medborgare med olika åsikter (…) som är överens om att uttrycka vår oro för islamismens tillväxt.Vi känner att en fara hotar vår frihet i allmänhet, inte bara vår frihet att tänka fritt.” Detta gäller ju för Sverige också. Vilket mod att skriva så, det vore väl omöjligt i Sverige.

  Gillad av 5 personer

 20. Linden skriver:

  Merit Wager avslöjande på sin blogg, är skrämmande fakta och chockerande läsning:
  ”Undrar just om folket (och politikerna och journalisterna) vet att det förekommer specialimport av totalförlamade stackare som utan tjafs, direkt efter ankomsten, klassas som kategori 1, enligt LSS lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade? Importörerna kan därefter anställa sig själva som personliga assistenter (25.000-30.000 i månaden) utan att göra ett smack, eftersom den importerade får sitta för sig själv i en rullstol i ett hörn och skita ner sig tills knappt öronen sticker fram.
  Personen tas alltså till Sverige på anknytningsbasis, vilket innebär att uppehållstillståndet finns inklistrat i passet redan före inresan. Efter ankomsten tar man vederbörande till Skatteverket och skriver in henne eller honom i Sverige, varefter personen efter några dagar får sitt personnummer. Därefter är det dags att skriva in sig i Försäkringskassan och sedan uppsöka närmaste vårdcentral för en första kontakt med den svenska sjukvården, där man inte kan göra annat än att konstatera att personen är:
  a) totalt funktionshindrad och b) i behov av 24/7-omhändertagande avseende personlig hygien, m.m. Därmed blir det så småningom ett LSS-ärende där vederbörande själv får avgöra vilka som ska bli hans eller hennes personliga assistenter.
  Försäkringskassan utbetalar en klumpsumma om cirka 250 kr/timmen för beviljad tid, vilket kan innebära årliga miljonbelopp eftersom den funktionshindrade kan behöva anställa 15-20 personer för att täcka veckans alla timmar, sjukdomar, semestrar, etc.
  Under senare år har ett stort antal grova bedrägerier avslöjats och polisen i Halmstad uttalade i pressen för några år sedan, att de bedömde att cirka 1/3 av allt LSS-bistånd var bedrägligt. För assistansen betalar Försäkringskassan 185 000 kronor i månaden.

  Nu räcker det inte längre med intellektuella förklaringsmodeller.
  De håller på att lura skjortan av oss.

  Gillad av 8 personer

 21. MartinA skriver:

  Förmågan att skapa grupper kommer av genetiken, evolutionen. PEs fortsatta iteration av ”den nettobetalande medelklassen” är enfaldig och grundar sig i hans marxistiska bakgrund.
  Den enda grupp som kan göra motstånd i sverige är de etniska svenskarna, etnisk organisering. Alla andra är spelade och dubbelspelade och trippelspelade.

  Gillad av 2 personer

 22. johan utan land skriver:

  ”Eliten”, som man man kan kalla nomenklaturan, makten, systemet eller kanske globalisterna, får allt svårare att försvara sin världbild för sig själva och för andra. Än framstår de som lika oövervinnerliga som Sovjet på sin tid men i likhet med Sovjetmakten har de försummat den materiella basen för sin ställning.

  I efterhand syns Sovjets fall oundvikligt men där fanns en hederlig politiker vid namn Gorbatjov som försökte reformera systemet och när det inte gick släppte satellitstaterna utan våld. En sann hjälte. Utan honom och några till kunde det slutat i blodbad.

  Kontrastera detta mot Venezuela där socialistmakten bitit sig fast medan landet faller mot rent förtryck och ekonomisk misär. Ett konststycke i sig när landet sitter på världens största oljereserver.

  Globalismens undergång är oundviklig men frågan är om de drar oss alla ned i avgrunden innan deras korthus kollapsar eller om det finns något kvar att bygga på när de en dag är borta.

  Väst behöver alltså en Gorbatjov som försöker reformera systemet. Kanske Trump kan motsvara den rollen fast man inte kan beskylla honom för att vara globalist och han har hela systemet mot sig.

  Gillad av 1 person

 23. johan utan land skriver:

  Makten har megafonerna. Den megafåniga makten avskyr att förlöjligas. Vi amöbor, som jag tyckte PE skrev innan jag såg att det stod amatörer, kan nå långt genom att peka på orimligheterna i maktens surrealistiska drömvärld. Ty vi har verkligheten och sanningen på vår sida.

  Gillad av 1 person

 24. Armageddon skriver:

  Själv anser jag att det är fel att ange symbios mellan politikerväldet och ett välfärdsindustriellt komplex. Politikerna styrs av ideologier, varav de flesta är obsoleta i bemärkelsen ‘riktvisare för medborgarorienterade samhällsbeslut’. Ett välfärdsindustriellt komplex kan mycket väl låta sig styras av pragmatiska utgångspunkter.
  Därför menar jag att den nuvarande kampen i Sverige (och en hel del länder i Europa) står mellan
  1. å ena sidan politikerkåren och dess ideologiska förgreningar inom supporterande media, kultur och s.k. akademiska kretsar (de ideologiska bidragstagarna) samt dess ideologiska överstatliga organisationer och fraktionsavtal (EU, Maastrichtfördraget, Lissabonavtalet och Barcelonadeklarationen med vidhängande associationsavtal) och
  2. å andra sidan medborgarna som betalar skatt (och därigenom finansierar ‘å ena sidans’ åtgärder), vars huvudsakliga intresse är en effektiv arbetsfördelning mellan vad den enskilde personen bäst kan organisera och vad det allmänna bäst kan organisera (det s.k. samhällskontraktet) i syfte att pragmatiskt skapa ett välfungerande samhälle.
  Problemet som uppstått är att samhällskontraket glömts bort, vilket skapar spänningar eftersom å-ena-sidan kategoriskt driver fram ideologiska beslut även i frågor där pragmatiska lösningar skulle ge bättre samhällsekonomiska effekter. Spänningsgapet ökar nu i accelererande takt allteftersom misshushållningen i bred bemärkelse ökar inom många samhällsektioner och upptäcks av medborgarna. Eftersom Å-ena-sidan inte adresserar frågorna systematiskt och trovärdigt måste den ta till diktatoriska grepp (negligering av verkliga problem, begränsning i tillgänglighet av officiella data, censur, underblåsande av organiserade utomparlamentariska drev mm) för att behålla makt.
  Historiskt har alla sådana försök misslyckats. Så länge vi kan förlita oss på fria val kommer medborgarna som betalar skatt, benämnd å-andra -sidan, att vinna. Det fria ordet i alternativa media kommer att vara den avgörande punkten.

  Gillad av 1 person

 25. Sixten Johansson skriver:

  På den politiska fronten märks små förskjutningar. Enstaka PK-ister sviktar i anden och några kan nog tänka sig att byta sida. Inför detta hot låter de juntatrogna mediahydrorna och organisationerna sina megafoner yla och tankar sina bandvagnar, så vi måste både gräva diken och ha en långsiktig taktik.

  I Fria tider skriver Gustav Kasselstrand att Alternativ för Sverige ska kampanja för att få bidrag från nationellt sinnade i utlandet, särskilt från Trump-anhängare. Jag tror att AfS har en god chans att komma in i riksdagen i höst, eftersom så många SD-supportrar är missnöjda.

  Nyheteridag berättar att Alexander Bard ska bli medlem i Medborgerlig Samling. Jag tror att flera kända namn kommer att följa efter. Okände Johansson tänker också bli medlem, men inte förrän sista veckorna tar jag ställning till var min röst gör mest nytta: SD, MED eller AfS. Jag förespråkar en konservativ front och långsiktigt samarbete. MED kan säkert locka många tidigare Alliansväljare.

  Själv har jag sett att MED:s genomtänkta och klart formulerade idé- och politikprogram blir en bra utgångspunkt för mig, som känner mig lite skyldig att sona min tidigare idépolitiska okunnighet genom att försöka upplysa andra, särskilt här i Norrbotten. Jag kommer att ge rådet att proteströsta mot juntapartierna och i första hand jämföra och välja något av de tre. Det gäller att väcka folk och få dem att inse vad som har hänt och kommer att hända i Sverige och hur snabbt grundvalarna för ett gott samhälle kan raseras.

  Gillad av 4 personer

 26. Olle Reimers skriver:

  I USA har Deep States förberedelser varit mycket mer noggranna än Sverige med välbeväpnad militär och polis samt detention camps till sitt förfogande. I Sverige har vi Gotland.

  På sikt kommer givetvis ”elitens” maktövertagande att misslyckas (förutsatt att man inte hinner genomföra den 90 %-iga befolkningsrevolutionen dessförinnan). När deras plan blir alltmer tydlig växer kraven på allt högre murar mot resten av befolkningen o.s.v.

  Anledningen till Sovjetväldets fall var att pengarna tog slut. Så blir fallet här också-

  Frågan är om vi har råd att vänta så länge?

  Gillad av 1 person

 27. Olle Reimers skriver:

  I Magsinet Paragraf går Andreas Magnusson till våldsamt angreppp mot alla dem som är hatiska i stället för empatiska, som han uttrycker saken.

  Det är bara det att han menar att alla som inte välkomnar alla att bo i Sverige med ordnad försörjning och allt är hatiska.

  Jag tror att det vi bevittnar i den artikeln är själva skiljelinjen i invandringsdebatten: emapti mot hat. De som beskyller oss som vill bevara Sverige och utveckla landet i en långsam takt för att hata invandrare visar att de helt sanar förståelse för alla de omständigheter som gör att människor ska kunna leva tillsammans i någorlunda harmoni.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.