Gästskribent Svante Brandänge: Koranens hat ledde till folkmord

En bit in på 600-talet e. Kr. dök islam upp på det religiösa slagfältet. Upprinnelsen var enligt legenden att kamelföraren och affärsmannen Muhammed vid fyrtio års ålder (610 e. Kr.) började få religiösa uppenbarelser och med dessa som bas så småningom blev profeten Muhammed. Uppenbarelserna skrevs ned och lades samman till den bok – Koranen – som blev islams heliga skrift.

Befolkningen på arabiska halvön uppvisade på Muhammeds tid en religiös mångfald. Där fanns judar, kristna och anhängare till en äldre religion (kanske flera) i vilken man tillbad flera gudar. De senare personerna kallas månggudadyrkare i den gamla översättningen av Koranens arabiska text till svenska från 1917 (Karl Vilhelm Zetterstéen, KVZ). I den nya översättningen från 2002 (Mohammed Knut Bernström, MKB) får de heta avgudadyrkare. Religionen ifråga tycks ha varit vanlig bland de (delvis) nomadiserande som vi och KVZ kallar beduiner. MKB kallar dem ökenaraber.

Den grupp som Koranen bemöter minst fientligt är den kristna. För månggudadyrkarna gäller motsatsen. De utgör ett veritabelt hatobjekt. De omnämns ofta som de som ”sätter medhjälpare vid Guds sida”. Att göra så anser Koranen vara den största synden av alla: ”Gud förlåter inte den som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder; den som sätter medhjälpare vid Guds sida har drivit synden till dess yttersta gräns. Vad de anropar i Hans ställe är avgudabilder utan liv – ja, de anropar i själva verket Djävulen, den upproriske som .…”. (MKB 4:116-117). Några rader längre ned kommer domen: ”Helvetet skall bli deras slutliga hemvist, och därifrån kan de inte fly” (MKB 4:121).

Vår kunskap om månggudadyrkarna är mager. Det är svårt att förstå varför de var så hatade. Kanske höll de starkt fast vid sina traditioner och blev indignerade över muslimernas nitiska försök att omvända dem till islam? Mission kunde förr i världen bedrivas med stor grymhet. Kanske var de inte imponerade av de muslimska försöken att ”bevisa” att det bara kan finnas en enda gud. Till exempel: ”Men om det i himlen eller på jorden hade funnits gudar vid sidan av Gud skulle världsalltets ordning ha brutit samman!” (MKB 21:22). Här följer fler exempel på Koranens obegripligt hätska inställning till månggudadyrkarna (polyteisterna):

MKB 22:19-22: Dessa är de två grupperna som tvistar med varandra om sin Herre. För dem som förnekar Honom skall kläder av eld skäras till och skållhett vatten ösas över deras huvuden, vatten som skall fräta sönder deras inälvor och deras hud. Och de skall hållas i schack med krokar av järn; varje gång de försöker komma ur sitt elände drivs de tillbaka in med orden: ”Pröva på Eldens straff!”

MKB 23:117: Den som vid sidan av Gud åkallar en annan gudom – för vars existens han saknar bevis – skall stå till svars enbart inför sin Herre. Det skall inte gå dem väl som förnekar sanningen!

MKB 50:24-26: Då faller Guds dom: Kasta i helvetet var och en som framhärdade i att förneka sanningen, som spärrade vägen för det goda, som kränkte andras rätt och sådde tvivel i andra människors sinnen och som satte andra gudar vid Guds sida – kasta honom ned där pinan är som svårast!

Sura 9 är en av de allra sista som skrevs. Dess inledning redogör för den kommande slutliga uppgörelsen med månggudadyrkarna. Den mordiska versen 9:5 citeras ofta, men de följande raderna kan tolkas så att det är spridandet av islam som är huvudsaken. Hursomhelst är det en grym hänsynslöshet som texten uppvisar:

9:5: När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

9:6: Om någon av avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Guds ord; för honom sedan till en plats där han är i trygghet. De är nämligen människor som inte vet vad Islam innebär.

Fullt förståeligt finns inte mycket uppgifter om 600-talets strider bevarade. Men en sak är säker: polyteisterna förlorade. Muhammed dog 632 e. Kr. och endast ett fåtal år därefter var hela arabiska halvön muslimsk. Den gamla polyteistiska kulturen utrotades och människor med den. Troligen var polyteisterna analfabeter och därför kunde bara muslimerna – segrarna – skriva historien. Om man kallar händelsen ett folkmord betyder inte det att alla på den förlorande sidan mördades; troligen överlevde många genom att anta islam. Tidiga exempel på ”omvändelse under galgen” alltså.

Det olustigaste i denna historia är nutida försvar av de gamla övergreppen. Hat som uttrycktes för 1400 år sedan är en sak, men hat som uttrycks i vår tid blir direkt obehagligt. På en muslimsk sajt besvarar en skribent en extern fråga angående ”Tolkning av vers 9:5 i Koranen”. Skribenten försvarar 600-talets utrotning av månggudadyrkarna:

”Detta då avgudadyrkan varken är en religion eller logisk livsåskådning utan bygger snarare på vidskepelse och är en vantro och fördärv som skadar hela samhället och mänskligheten och därav behöver utrotas”.

Hur kan skribenten anse att avgudadyrkan ”skadar hela samhället och mänskligheten”? Det är obegripligt. Man anar en påverkan från M. K. Bernströms text i sura 27, not 66:

”Dvs. de som förnekade livet efter döden och därmed människans slutliga ansvar för sina medvetna handlingar. Som framhållits i föregående not leder detta förnekande oundvikligen till förlust av all känsla för rätt och orätt, och detta i sin tur till andligt och socialt kaos och till samfunds och civilisationers undergång.”

Bernström verkar ha levt i en religiös bubbla där information om människans inneboende kvaliteter inte tycks ha nått honom. Han hade uppenbarligen en svart syn på människan och gjorde ett eländigt försök att urskulda folkmordet.

Svante Brandänge, professor emeritus i kemi med intresse för Koranen

24 reaktioner på ”Gästskribent Svante Brandänge: Koranens hat ledde till folkmord

 1. Moab skriver:

  Jag vet inte nog om islam men struntar egentligen i denna så,kallade religion, jag tycker att denna åskådning saknar intellektuellt intresse, och jag hade aldrig trott för 30 år sedan att jag skulle behöva lägga så mycket tid på att läsa om denna företeelse. Islam är relevant av en enda anledning, våldet. Det är därför denna religion nu växer, eftersom de som är kapabla till mest våld, nämligen väst, har valt att inte använda detta medel ens för att försvara sig, så då som nu, så sprider sin inte de bästa ideérna, utan de som backas upp med våld. VHS över Betamax. Kristendomen och judendomen fanns redan då islam skapades, alla intressanta tankar var redan tänkta så vad tillförde islam, utom våld? Inget vad jag vet. En kopia plus våld och förtryck. Jag har aldrig förstått det skeende som beskrivs ovan, varför spreds islam, utom just för att det var ett politiskt verktyg att få makt? Jag tror man nu kan söka islams utbredning på många ställen, senast idag ny skribent på GPs ledarsidor. Man kan läsa artikeln som ett angrepp på IS, men man kan lika gärna läsa den som ett angrepp på en sekulär post-kristen tillvaro som varande för tom för förorten, dvs förorten behöver islam, det rätta islam, kanske muslimska brödraskapets islam? Alice Teodorescu är mammaledig, jag undrar vem som har anställt denne man? Håll ögonen öppna kära medskribenter.

  Gillad av 1 person

  • Hortensia skriver:

   Jag såg också den muslimskt helskäggige skribentens mediokra alster och käcka ”varudeklaration” i GP, MOAB. Smått ångestframkallande att han kan inneha en rektorstjänst i ett europeiskt land.

   Angående ditt påstående, att islam ökar genom det ociviliserade våldet vill jag (väl medveten om risken att bli censurerad) särskilt understryka hur det, av den barbariske pedofeten Muhammed…

   … sanktionerade, sexuella våldet och kvinnoförtrycket har främjat islams, bokstavligen, olämpliga spridning medelst muhammedanernas acceptans för sina ”mäns” översexualitet och inavel.

   Gilla

 2. MartinA skriver:

  Koranen formulerades under det stora och extremt destruktiva kriget mellan Sassanidimperiet och Rom 602-628. Som dessutom kom efter att en stor andel av befolkningen dött i den jusanianska pestepedemin. Kriget utkämpades främst i mellanöstern, det som senare blev det arabiska/muslimska imperiets hjärtland. De två imperierna slogs till sista blodsdroppen och kriget blev fruktansvärt hänsysnlöst. Städerna och ländrena i mellanöstern blev belägrade av Sassaniderna, när städer besegrades följde gängse orgier i våld och plundring. Sedan när romarna grävt ännu djupare i skattkistan så anföll de och gjorde samma sak mot samma städer åt andra hållet. Fram och tillbaka. Islam kan ses som mellanöstern/tvåflodslandet/den fruktbara halvmånen som helt enkelt lessnade på att bli missbrukade av de två imperierna som hade sina hjärtland utanför mellanöstern. En hård och desperat tid formade en hård ideologi.

  Hatet mot månggudadyrkare skulle kunna ses som att den som formulerade koranen såg hur de två imperierna båda hade enande religioner. Och att de egna, månggudadyrkarna, inte kunde göra motstånd just på grund av att de ej hade en enande ideologi. Alltså, hatet skulle då komma från behovet av att ena just de som var månggudadyrkare. Kristna och Zarahustrianer var yttre entiteter. Hm, kanske inte helt logiskt.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine%E2%80%93Sasanian_War_of_602%E2%80%93628

  Gilla

  • Hortensia skriver:

   Va, Fredrik, är Mutti Merkel mor? Det hade jag ingen aaaning om. Trodde hon var naturligt ljushyllt och självvalt barnlös. 😉

   Fast när jag tänker efter, tycks hon faktiskt försöka förvandla Tyskland till ett verklighetens Mordor, fullt av hjärtlösa orcher. 😦

   Gillad av 1 person

 3. Hortensia skriver:

  Många tack, Svante, för en intressant text. Personligen har jag, som svensk, friboren kvinna och kulturellt kristen ateist, avsevärt lättare att fördra forntida polyteism…

  … än den nutida, muslimska polygami, som urbota enfaldiga politiker aktivistiskt har introducerat i Sverige genom den förrädiskt genomkuppade lagen om mångkultur.

  Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Sanningen = verkligheten. Sanningssökandet = det mänskliga medvetandets kollektiva, allt mer detaljerade, men skumögda, utforskande av verkligheten. Verkligheten ter sig bevisligen paradoxal, kan därför mycket väl innehålla delar som mänskligt medvetande inte förmår utforska.

   Och sedan kan jag rationellt, logiskt och rimligt övertygande argumentera för att människan i egenskap av flockvarelse för sin överlevnads skull är tvungen att uppfinna en eller flera gudar – men det kräver så mycket textutrymme att vi kan ta det en annan gång.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Correspondence theory of truth. Jag håller med, men jag ser problem med den eventuellt pragmatistiska inställningen sanning pga att man har nytta av att uppfinna Gudar, men vad man egentligen under årtusendena lagt in i begreppet är nog inte helt klart skulle jag tro. Men håller väl med om att det är ett socialt behov av gemenskap och ritualer och en plats för livets mysterium och ändlighet i någon form.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Dessutom finns ett psykiskt behov: när medvetandet utvidgas behöver det ständigt brottas med motstånd och gränser. Om motståndet upphör och gränserna förnekas, då fortsätter utvidgningen tills medvetandet kan upplösas i kaos, man blir galen. Som skydd behöver man uppfinna något bortom det personliga medvetandet, en yttre fästpunkt, gränser och auktoritet.

    Genom tiderna har många individer drabbats av eller lyckats undvika denna existentiella psykosrisk, men jag misstänker att det här nu är ett svagt, men utbrett, socialt fenomen i de sekulära västländerna, exceptionellt tydligt i Sverige. Kanske en av de djupliggande faktorerna bakom svenskarnas märkliga förening av osjälvständig individualism med ängslig kollektivism, barnslighet och utopism. Kusligt spännande att som deltagande observatör studera en isolerad folkstam, som plötsligt utsätts för yttervärldens påfrestningar och nya anpassningskrav.

    Gilla

  • Lars skriver:

   Jag håller inte med om den förklaringen av psykos. Jag har stött på det i djupt religiösa familjer och det förefaller snarare att religionen är en orsak till psykos. Jag misstänker, en hypotes, att vi drivs av Verifieringsmotivation, en social motivation att förstå och få bekräftat vår omvärld och när den frustreras under lång tid i olika sammanhang så kan psykos utvecklas. Vid psykos är det fantasin som skenar, ett sökande efter förklaring och förståelse av sig själv och omgivningen, orsaker i det förflutna, och fantasin skapar förklaringar av typ ‘tänk om världen inte är vad den ser ut att vara’ parat med rädsla, ångest, som tar över. Psykiska problem har med relationer att göra, graden av skydd vi har att stå ut med frustration. Ett skydd, misstänker jag, är att ha strategier för att upprätthålla jag-du relationen, att inte påverkas ”bli du förbannad, det skiter väl jag i”. Det hela är komplext och psykos har olika svårighetsgrader och varaktighet och kan vara ett symptom vid t.ex. depression. Psykiatri och psykologi har egentligen ingen kunskap om tillståndet. Man kan identifiera en del symtom och det handlar om förvånansvärt likartade reaktioner hos hela patientpopulationen, men hur mekanismerna som leder till tillståndet ser ut vet man inte mycket om. Det är knappast biologi och genetik bakom, möjligen vid schizofren, men inte ens enäggstvillingar är starkt korrelerade att insjukna. Några biologiska markörer finns inte.

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Lars, jag tänkte inte direkt på ett kliniskt tillstånd, utan på något mer vagt och metaforiskt. som fångar in den logiska utveckling jag tycker mig se. Jag har också (som amatör, men med viss erfarenhet) intresserat mig för psykosspektret och personlighetsstörningarna. Du tenderar att slå ner på all användning av termer som inom olika branscher har bestämda definitioner. Visst ska vi värna språklig klarhet och ans, men språket och allt kommunicerande är och förblir oändligt oprecist och mångtydigt. Haka inte upp dig på att t ex ”psykos”, ”masspsykos” och ”socialism” tycks användas ”fel”, eftersom talaren eller skribenten då nog har något diffusare och andra laddningar i tankarna än diagnostikern eller idéhistorikern. Det är oftast omöjligt att hitta exakta begrepp för det diffusa, man måste liksom skjuta en hagelsvärm, men då blir det lätt alltför mångordigt.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Jag är 1) allergisk mot missanvändning av psykiatriska begrepp då det är begrepp som är väsentliga och känsliga för många människor
    2) allergisk mot att man använder namn på politiska ideologier då det är begrepp som är väsentliga och känsliga för många människor

    Gilla

   • Lars skriver:

    Men visst, vill du t.ex. kalla Islam för Jambalaya så är det OK, men jag kommer inte att förstå vad du syftar på. Även om mina kunskaper om Islam och alla olika sekter är begränsad, så kommer Jambalaya att göra mig förvirrad, men Islam åtminstone begripligt så jag kan koppla olika attribut till begreppet t.ex. religion, mellersta östern, 2 miljarder troende osv. men Jambalaya vill jag tro ha med Louisiana att göra? SÅ om du t.ex. kallar Socialism för ‘lila gröna elefanten’ och hävdar att det är den lilla gröna elefantens fel att det ser ut som det gör i Sverige så blir jag lite undrande, för jag visste inte det fanns små gröna elefanter i Sverige? Gör det? Det var nytt för mig. Så det blir konstigt om man med ett mycket oprecist begrepp som man själv definierat en privat innebörd i används för att kommunicera med andra.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Lars, jag ska ha dina två sunda allergier i åtanke, tack! Du har redan tidigare hjälpt mig att skärpa mig i fråga om ”socialism” och de ekonomisk-politiska systemens betydelse. Men utrymmet och mångordigheten är problematiska, när vi försöker urskilja och beskriva detta immateriella, ytterst väsentliga, väldiga, diffusa, nya, mångdimensionella, multisektoriella, som nu påverkar vår civilisations kvalitet och öde.

    Jag har varit ordarbetare i snart 50 år, observerat, tänkt, läst, försökt förklara för andra. Kanske just därför är jag dödstrött på vår tids sjukliga överproduktion av och barnsliga övertro på ord om ord och icke-verklighet. På DGS vill jag närmast bara fortsätta ett tag till med att beskriva det som jag har dissekerat fram och teckna några enkla modeller, som har hjälpt mig att se lite tydligare. Bättre förståelse och synskärpa ger skeendet mening och ökar överlevnadschanserna.

    Gilla

 4. Det är livet skriver:

  Att komma ut ur den mardrömmen som islams utbredning, med medföljande gigantiska problem för med sig, kan enbart lösas med hjälp av muslimerna själva.
  Den muslimska världens intellektuella måste påbörja en ”reformation” av sin religionen.
  Vad vi kan göra är att uppmana och hjälpa dessa krafter. Jag tänker på de universitetsutbildade muslimer som finns i väst. Islam måste välja väg, båda för sina troende och för resten av världen om mänskligheten ska överleva.

  Gilla

 5. Armageddon skriver:

  Folkmord med islamförtecken har fortsatt sedan 600 -talet. Kristna, judar, sikher och hinduister tycks ha blivit jämställda med polyteister. Jag tänker på Armenien, Indien, Kashmir, Libanon, Irak, Kristianopel, mm och Sudan i nutid. Frågan är vad som händer den dagen då ‘dar-al-islam’ (huset där islam bor) officiellt utropas från auktoritativt islamistiskt håll vad betr. Sverige. Varje rättrogen muslim är förpliktad att med sitt liv försvara islams territoriella överhöghet. Det kommer att bli blodigt att återta Sverige som ett sekulärt land; inbördeskrig och folkmord?

  Gilla

 6. Lars skriver:

  Det förefaller närmast att religiösa uppenbarelser typ Mohammeds eller kristna visioner är av psykotisk karaktär. Religionen är inte ofarlig! och man behöver se det utifrån och kritisera dess fundament för att kunna närma sig psykologin. Att tro på något som inte kan verifieras öppnar för att fantasi och konspirationsteorier tar över, att paranoia tar över. Det är förklaringar som inte håller och har mening. Samtidigt vet vi att fullt friska människor kan hålla de mest absurda, icke verifierbara teorier om verkligheten utan att falla samman.

  Gilla

 7. Sixten Johansson skriver:

  När människan utvecklades över en viss tröskel och ett jag-medvetande (kopplat till en fri vilja) uppstod, då anförtroddes hon ett mysterium, som inte ens en (ensam) gud kan lösa på egen hand. Denna evolutionära medvetandeprocess går sedan inte att stoppa helt, även om vissa religioner kan lägga locket på i tusentals år.

  Det går en sorts andlig ström genom psyket och sedan beror det på de mottagliga och drivande individernas personlighet och på gruppens struktur och livsvillkor hur pass konstruktiva, destruktiva, flexibla eller rigida visionerna, ritualerna och dogmerna blir.

  Religionen fungerar som ett viloläge, ett utvecklingsstopp, kraftsamlande och målinriktande. Den kan ge styrka, men också låsa fast folket i ett barbariskt tillstånd. Exempelvis tron på reinkarnation och karma kan vara ett stort utvecklingshinder.

  Eftersom jag själv inte är troende betraktar jag tro mer som ett djupare emotionellt engagemang, ett slags äktenskapslöfte och förbund. Som individ kan jag alltså förhålla mig rationellt till alla religioner, men detta förhållningssätt är nog alltför svalt för att det ska fungera i sådana gruppsammanhang där en samlande andlig dimension behövs allra mest.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Kom att tänka på hur metaforer fungerar, att de främst avser bild och känsla dvs som poesi eller liknelse och att det är vad man vill förmedla. Schizofren ordsallad är också av metaforisk karaktär. Vad avgörändar en metafor? Vad gör det tydligt att det är en metafor? Att man talar om att det är en liknelse för något annat, t.ex. jag känner ungefär så här inför något? Jahadu, säger jag, då vet jag det…

   Gilla

  • Lars skriver:

   Viktor Frankl skrev om meningsupplevelse och hur det hjälpte människor klara koncentrationsläger utan att bryta samman och vad jag förstår så handlade det om att förstå vad som händer och för en del kanske en förklaring om Gud kan ha hjälpt, men det är inte rimligt tro att det gällde flertalet, det kan tom ha varit tvärtom. Mening i betydelse förståelse av den faktiska situationen kan ha varit den faktor som hjälpte personer att hålla galenskapen borta.

   Gilla

  • Lars skriver:

   Jag är nyfiken på språket, hur bristfällig kommunikation möjligen och troligen har med psykiska problem att göra, hur svårt det är att formulera sig och göra sig förstådd och hur det politiska språket ofta är innehållslöst. I vår post-moderna subjektiva värld tycks det än mer oklart. Skolelever tycks lära sig att uttrycka sig, men om de har något att säga betyder mindre. Jag funderar lite på hur vi använder markörer i början av våra satser för att ange en riktning och undvika missförstånd, hur propagandafraser används för att skapa känslomässig gemenskap, är du med oss eller mot oss? Hur de religiösa satserna, som här redogörs för i artikelns, är av diffus karaktär, bunden till ett sammanhang, men tolkas och omtolkas och i den islamska världen pluggas in som utantillkunskap i koranskolor och återkommer i högre utbildning som förklaringar av samhällsförhållanden. Hur språket styr vårt tänkande och vårt tänkande styr språket. Orden är laddade med betydelse, med associationer och ingående i kontexter och ofta av betydelse inom en kultursfär men inte i en annan. Översättning av texter måtte ge stora problem då valörerna på svensk kan vara annorlunda och även om vi läser på originalspråk så avser ord och meningar sammanhang vi inte helt är införstådda med. Det är intressant läsa Omars texter, litterära och distinkta på samma gång.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.