Om den goda schizofrena staten

Krister Thelin

Staten ålägger medborgarna skyldigheter och ger dem rättigheter. I Sverige anses staten (eller ”samhället” i ett av socialdemokratin introducerat och numera gängse språkbruk) som regel vara god, och medborgarnas tillit till staten och kommunerna (”det allmänna”) som leverantör av välfärdsstatens goda är i huvudsak fortfarande hyggligt stark. Vittnesbörd om att tilltron är satt under press saknas dock inte. Polisens dokumenterade oförmåga att leverera trygghet i lokalsamhället är en omständighet, sjukvård och omsorg en annan. Ingen bestrider längre, att den sviktande tilltron har med strömmen av asylsökande att göra. Invandring och flyktingmottagande sätter press på olika delar av den svenska välfärden.

Kommunerna står i första linjen. När detta skrivs ägnar DN sin huvudledare åt att vädja till kommunal solidaritet för att hjälpa de kommuner vars socialförvaltningar inte klarar sin uppgift på grund av för stort tryck. I Expressen anklagar samtidigt publicistklubbens ordförande och SVT-medarbetaren Anna Hedenmo sin programdirektör Jan Helin för att ta för lätt på den undersökning som visar att förtroendet för medierna också sviktar: 54 procent av de svarande i SOM-institutets studie, Misstron mot medier, instämmer helt eller delvis i påståendet att svenska medier inte säger sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring.

En stor del av de asylsökande får inte bifall. När deras fall prövats slutligt skall de enligt utlänningslagen utvisas. Medborgarskap har betydelse. Endast svenska medborgare och de som fått uppehållstillstånd har rätt att vistas här i landet. Enligt uppgift finns cirka 80 000 individer i landet som inte har rätt att uppehålla sig här. Det är uppenbart för envar, att polisen saknar möjlighet att verkställa utvisningarna, även om det gjordes till en prioriterad uppgift. Förutom resurser och logistik finns andra verkställighetshinder som ID-problem och förhållanden i mottagarstaten. Det finns skäl att misstänka att det bland dem som uppehåller sig illegalt (”papperslösa” med ett utbrett och empativäckande men felaktigt språkbruk; papper på att de skall utvisas finns onekligen) här i landet kan finnas ett okänt antal som faller under terroristbrottslagen. Den för attentatet på Drottninggatan nu häktade misstänkte gärningsmannen förefaller tillhöra denna grupp.

Samtidigt som staten, å ena sidan, anstränger sig att sätta kraft bakom orden när det gäller dem som vistas i illegalt i riket, ger staten, å den andra, samma grupp tillträde till delar av välfärden.

Sommaren 2013 infördes vissa rättigheter på initiativ av Miljöpartiet, med vilket dåvarande Alliansregeringen våren 2011 ingått en överenskommelse avseende migrationspolitiken. Rätten avser bland annat sjuk- och tandvård som inte kan anstå samt skolgång för barn. De som påbörjat gymnasiestudier före 18 års ålder har som regel rätt att fortsätta, även om de saknar uppehållstillstånd. Från och med den 1 juni 2017 kan vissa personer i åldern 17–24 år få uppehållstillstånd i Sverige om de studerar på gymnasiet. (Viss oklarhet råder i skolvärlden i båda dessa hänseenden: se här .)

Statens godhet går att försvara utifrån rent humanitära utgångspunkter (särskilt vad avser barn, det vill säga de under 18 år, där också stöd kan hämtas i FNs barnkonvention) men associerar snarare till schizofreni: En kluven personlighet.

Dubbelheten i förhållningssätt vis-à-vis illegala utlänningar leder också till praktiska tillämpningssvårigheter i vardagen. Får socialförvaltningen lämna ut adressuppgifter till polisen som eftersöker en illegal utlänning för utvisningsverkställighet? Saken har prövats av JO, som fann att socialförvaltningen har rätt att göra så. Men JO lade samtidigt till i sitt beslut att någon skyldighet (!) att lämna ut uppgiften inte fanns. Polisen kan alltså fråga men socialförvaltningen kan i sin tur vägra lämna ut uppgifterna. Det allmänna visar sitt Janusansikte.

Ett annat område gäller rätten till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (det som tidigare kallades socialhjälp). Kommuner har enligt lagen det övergripande ansvaret för dem som visas i kommunen. Asylsökande har rätt till bistånd enligt särskild lag. Den som håller sig undan, så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas har dock inte rätt till sådant bistånd enligt den lagen. Kan de kräva att kommunen i stället ger dem försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen? Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen i ett avgörande från dagen före nationaldagen besvarat frågan nekande. Någon skyldighet att ge försörjningsstöd finns inte slår domstolen alltså fast. I ett avslutande stycke i skälen påpekar domstolen dock, att kommunen har en rätt (!) att ge bistånd enligt socialtjänstlagen. De illegala utlänningarna kan inte kräva bistånd, men kommunen kan likväl alltså ge det; mot en snål kommun kan dock den enskilde inte klaga. Återigen visar staten sin kluvenhet.

Hur och efter vilka riktlinjer denna av HFD medgivna kommunala diskretionära generositet skall tillämpas anges ej. Den kommun som vill synes fritt kunna besluta härom (och delegera till enskilda tjänstemän inom socialförvaltningen att administrera). En sådan ordning reser frågor om kommunal behörighet enligt kommunallagen vad avser likställighet; kommun får inte favorisera enskilda kommuninvånare. Kan ett beslut om riktlinjer överklagas genom kommunalbesvär av bekymrade skattebetalare? Ja, men knappast med framgång, då socialtjänstlagen som speciallag tar över och legitimerar förfarandet. Leder det till rättsosäkerhet för de enskilda? Ja, men eftersom de inte har rätt att vistas i kommunen över huvud taget torde den aspekten vara av underordnad betydelse. Kommer illegala invandrare att söka sig till generösa kommuner? Säkert. Det får antas att i de kommuner som är generösa med försörjningsstöd kommer inte socialsekreterarna att medverka till att bistå polisen i dess ansträngning att spåra upp och verkställa utvisningsbeslut. Det allmänna (stat och kommun) riskerar att härigenom skapa ”safe havens” i vissa kommuner för illegala utlänningar.

Alla torde vara ense om att närvaron av många illegala utlänningar i ett parallellt skuggsamhälle är av ondo. De som saknar uppehållstillstånd och rätteligen skall lämna landet riskerar att utnyttjas på allehanda vis för att genom brott och svartarbete klara sin tillvaro. Det allmänna bidrar genom sin kluvna hållning vad avser välfärdsstatens förmåner till att vidmakthålla de oönskade parallellsamhällena.

Att ge humanitärt bistånd bör förstås inte vara förbjudet. Att enskilda och organisationer gömmer och hjälper olyckliga människor som vistas illegalt i landet kan snarast ses som berömliga gärningar. Över humanitet, idealitet och samveten bör staten inte styra.

Men att stat och kommun intar en schizofren hållning i detta avseende är inte lika berömvärt. För den som i laga ordning bedömts inte ha rätt att vistas i riket och därför skall utvisas bör välfärdsstatens dörrar i princip vara stängda. Statliga och kommunala myndigheter bör samarbeta och tala med en röst. Undantag bör bara medges i två hänseende: barn och akut sjukvård för vuxna. Allt annat undergräver tilltron och tilliten till såväl utlänningslagen som välfärdsstaten. Och denna tillit är, som sagt, skör nog som det är.

32 reaktioner på ”Om den goda schizofrena staten

 1. Bo Svensson skriver:

  Man utvisas från och inte till, därför skall de utvisade/avvisade bara förpassas till bevakad enklav intill flygplats varifrån de är fria att ta sig tillbaka dit där de hör hemma. Har de inte papper som krävs för flygresan, får de skaffa sådana, – inte vårt problem.

  Skulle man hävda att man är barn och det verkar troligt, kan man ha en superbt human regel med innebörden att om antalet barn i enklaven är x, man ökar anslagen till hjälporganisationer motsvarande vad som krävs för att ytterligare 5x barn kan lyftas ur misär någonstans där organisationerna är verksamma.

  Skulle denna ordning strida mot några avtal vi ingått, får vi omförhandla dessa. – Som t ex att EU-domstolar har rätt att överpröva våra lagar och sabba varje försök att lösa våra problem.

  Gilla

  • rudmark skriver:

   Viktig den där punkten att man utvisas från, inte till som i Sveriges fall där vi på alla sätt försöker hjälpa. Brottslingar får inte dömas i sitt hemland, eller någon annanstans. Pengar till nystart (30.000:-, tillräckligt för att ha detta som levebröd fler ggr) Sker det terrordåd någonstans öht i hemlandet är tydligen hela landet farligt (jfr Kabul) Osv osv. Tills vidare försörjer vi tydligen 80.000 personer eller mer. Tänk vad dessa bostäder som används skulle kunna komma till nytta. (Nej Norrland, jag tror inte att ni kan komma ifråga här…)

   Gilla

 2. gmiksche skriver:

  ”Att ge humanitärt bistånd bör förstås inte vara förbjudet. Att enskilda och organisationer gömmer och hjälper olyckliga människor som vistas illegalt i landet kan snarast ses som berömliga gärningar.”

  Författaren anklagar staten för kluvenhet, helt rätt. Att hjälpa en utvisningshotad individ undandra sig en lagenligt utvisning må vara en berömlig gärning ur det ena och andra perspektivet, men är ett lagbrott. Att å ena sidan förorda ett lagbundet agerande hos myndigheter men å andra sidan förorda lagbrott är icke mindre schizofrent.

  Gillad av 4 personer

  • Bengt skriver:

   Vänligen ange vilken lag-§ du stöder ditt påstående på när du anklagar Krister Thelin för att förorda lagbrott!

   Gilla

   • gmiksche skriver:

    Det är omständigheterna kring att hjälpa en utvisningshotad person som i dagsläget bestämmer risken för påföljd. Ifall det sker mot ekonomisk ersättning är det straffbart, annars inte. I vilket fall som helst är det hindrande av myndighetsutövning. Vi lever inte i en rättsstat utan i en stat som, enligt Fredrik Östmans definition är brännvinsadvokatyrens stamort på jorden. Såsom bl a framgått med önskvärd tydlighet ur flera artiklar på http://www.ledarsidorna.se.

    Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Kostnaderna för de illegalas transport till flygplats bör kunna lastas på dem som gett dem husrum eller försörjning.

   Gilla

  • Mjölner skriver:

   Så länge svetsaren med anhang skiter i regeringsform och grundlag samt svassar för EU får vi finna oss i detta. Alla goda råd hjälper föga när samhällssabotörer sitter vid makten.

   Gilla

 3. Fredrik Östman skriver:

  Sverige är brännvinsadvokatyrens stamort på jorden. Landet styrs inte genom lagen, utan genom modeflugor som sprider sig i förvaltningen tillsammans med färdigtuggad brännvinsadvokatyr. Enligt FN:s barnkonvention skall alla flyktingar under 18 år omedelbart och undantagslöst återbördas sina föräldrar. Så enkelt är det. Så sätt igång!

  Gillad av 3 personer

 4. JAN BENGTSSON skriver:

  Än en variant på komparation…
  Tokig tokigare Svensk…

  Det är ej planerad INVANDRING som skapar problemen,
  det är flyktinginvandringen av analfabeter från aparta kulturer!

  Som senaste intervjun i DGS-TV visade mörkar Regering o Media!

  Vi är inte så rika som det antyds, vi har inte råd…

  När dessa medvetet sätter en svag grupp i strykklass,
  de äldstas vårdbehov.

  Enda stället man kan skära…

  Förutom att infrastruktur, som VA system o vägar får otillräckligt underhåll!
  Prioriteras ner!

  Dags att tala klarspråk med medborgarna?

  Vem tror det händer?

  Ett flyktingmoratorium på TIO ÅR krävs garanterat,
  så vi kommer tillrätta med problemen, som politikerna orsakat!

  Slopad MÅNGkultur är ett måste, återgå till assimilering!
  Tänk lite på Sverige!

  Gillad av 1 person

 5. Petrus skriver:

  ”Den goda schizofrena staten” kan förefalla som något obegripligt om man inte inser att det bland politikerna och medieägarna finns ett medvetet tänk för att hålla trösklarna för att komma in till Sverige lagom låga så att vi får ett konstant inflöde av nya väljare som kan ersätta de gamla som ligger precis på den nivå samhället klarar av (man vill inte skapa kaos, i alla fall inte i närtid)). Blir det för mycket som hösten 2015 kan man tillfälligt dra i nödbromsen. Nu är vi tillbaka på ungefär samma nivåer som innan det plötsligt drog iväg under 2015.

  Man har under åren satt ungefär samma tänk i system i USA. Illegala invandrare (”papperslösa” med dagens nyspråk) har sedan 1980-talet beviljats körkort. Det har heller inte varit några problem för dem att jobba och betala skatt. En enkel samkörning av skatteregister med medborgarskaps- och uppehållstillståndsregister hade på direkten identifierat en väldigt stor del av de illegala invandrarna och gjort det möjligt att avvisa dem. Intresset från federala och delstatliga myndigheter att göra så har dock varit noll. Varför? Jo, därför att de som kontrollerat medierna och kampanjbidragen inte velat att så skulle ske. Man vill ha en annan etnisk sammansättning av väljarkåren. Man vill en gång för alla sätta P för nazism och andra typer av utpräglad vit nationalism. Och det gör man genom att ändra sammansättningen på väljarkåren.

  För den som inte inser ovanstående blir det som händer obegripligt.

  Gilla

 6. Benny skriver:

  Svenska media ljuger om det mesta inte bara konsekvenserna av invandringen! Man undanhåller och ljuger om hur illa det är i Ukraina efter Poroshenkos kupp med fascister som öppet marscherar på gatorna i Kiev och den fortsatta plundringen av landet främst USA och till viss del EU. I Syrien så tiger media om den verkliga situationen som är den att Assad har stort stöd bland befolkningen och att terroristerna stöds av Saudiarabien, USA, Turkiet och Israel med vapen och pengar. Det är inte många rätt i svenska media numera men så blir det när ägarna ytterst är bankirer och oligarker…då är sanningen inte mycket värd, propagandan är viktigare.

  Gillad av 1 person

 7. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Enkelt uttryckt är situationen följande: Sverige är ett av världens mest byråkratiserade länder och förmodligen finns inget annat demokratiskt land som är lika hårt centralstyrt och där den politiskt/byråkratiska makten har så stark kontroll över opinionsbildningen.

  Det som denna mäktiga byråkrati ägnar sig åt är att genomföra ett fullskaleexperiment för införande av mångkultur. Införandet bygger på att ett betydande antal människor ges samma eller i vissa fall högre status som medborgarna när det gäller tillgång till välfärdstjänster och utan krav på motprestation.

  Detta kommer på sikt leda till att hela nationsbygget undermineras och därmed försvinner även maktbasen, frågan är bara när det kommer att ske.

  Gillad av 1 person

 8. Sture Larsson skriver:

  Om man införde en strikt regel att den samhällsnivå som tar besluten också skall betala kostnaderna skulle nog mycket ändras till det bättre. Om regering eller statliga myndigheter beslutar är det en statlig utgift som skall gå på statsskatten.
  Givetvis skall riksdagen i lag kunna ålägga kommuner och landsting block av uppgifter som de skall hantera genom egna beslut i sina fullmäktige och för vilka de tar ut skatt. Men varken regering eller statliga myndigheter skall kunna ta beslut som belastar kommunbudgetar eller landstingsd:o utan skall betala för dem ur statsskatten.

  Gillad av 3 personer

 9. Lars Åhlin skriver:

  Det var intressant att läsa Högsta Förvaltningsdomstolens dom som du länkat till. En sak som stack i ögonen var oklarheten i LMA när det gäller vilka som omfattas av lagen. En annan var naturligtvis att kommun har möjlighet att ge bistånd enligt 4 kap, §2, till personer trots att de omfattas av LMA.

  Oklarheterna är naturligtvis regeringens och riksdagens ansvar. Deras uppgift är rimligen att skapa tydliga regler som respekteras av alla och lätt kan upprätthållas. De politiker och de partier som av ren konflikträdsla utformar otydliga regler borde aldrig få förnyat förtroende!

  Gillad av 3 personer

 10. uppstigersolen skriver:

  Ja men så länge de som bestämmer i stat och kommun inte drabbas själva av multikulturens avigsidor så kommer detta att fortsätta. Jag ser fram emot rättegångar mot dessa figurer som nu styr. Kommer vi få se Löfven och Reinfeldt på Stadsmissionens matutdelning? Hoppas kan man alltid.

  Gilla

 11. Moab skriver:

  Problemet är en variant på Patriks dominobrickor, ingen vill geomföra fungerande åtgärder konsekvent, som välter ALLA brickor. Det måste därför återigen sägas, de enda som kan förväntas göra det som är nödvändigt är de som tål att utsättas för medias och stora delar av samhällets avsky. Ingen annan kommer att lösa detta, kryphål kommer att lämna eller skapas. Ingen vill vara den faste fadern, som säger NEJ. Det måste sägas att det bara finns ett parti som med minsta trovärdighet kan antas ha hårdheten att stå emot. Ta Medborgerliga samling, säkert fina människor, men vad är deras trackrecord i att visa att de kan leva med att vara samhällets paria, expressen som ringer på, vända ryggar i riksdagen, AFA,och Expo, uthängningar i TV, Löfvens kritik,.. Eller konkreta islamistiska hot mot politiker, som blir den naturliga utvecklingen om man säger NEJ.

  Det måste sägas, det finns bara ett parti som har hårdheten, utan denna hårdhet kommer detta aldrig att gå. Trovärdiga argument för att det är på något annat sätt har aldrig presenterats. Insikt är bra, men utan hårdhet så fortsätter vi mot kollapsen.

  Gillad av 5 personer

 12. Bo Adolfsson skriver:

  Sverige är inget land längre. Ett land som inte följer sina egna lagar är inget land. Sverige har inte följt sin utlänningslag.
  De som vill bli insläppt i Sverige skall identifiera sig. Detta har 80 % inte gjort. De har alltså okänd identitet. Därför blir de också omöjliga att avvisas.
  Så går det när känslan vinner över förnuftet.

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Men vi kan ju börja tillämpa lagar lika igen. Kan Du legitimera dig och är medborgare i Sverige får Du stanna. Kan Du inte legitimera dig och inte är medborgare i Sverige så ska Du antingen kunna visa att Du är turist och har nödvändigt kapital alternativt giltig returbiljett hem. Klarar Du intet av detta så ordnar Sverige returresan. Under tiden vi ordnar hemresan interneras Du i läger där mat och sängplats ingår. Överlåter vi hanteringen på asylbaronerna så klarar vi nog att skicka hem minst 1000 per vecka. När de illegala fattar att loppet är kört så kommer nog många att ordna hemresan själva.

   Gilla

   • Rune skriver:

    Precis, internering på ett tråkigt ställe med endast sängplats och tråkig mat. Ingen radio, ingen TV, inget roligt alls. Viljan att resa hem kommer säkert efter någon vecka på en sådan plats.

    Gilla

   • Fredrik Sjöstedt skriver:

    Du glömde att utländska medborgare som har uppehållstillstånd självklart också har sätt att resa in. Så är det i alla demokratiska rättsstater, även i Sverige, Samma sak gäller alla de svenska medborgare (t.ex. pensionärer) som bosätter sig i andra länder med tillstånd. De har också rätt att resa in i och ut ur de länder där de bor även om de inte har det landets medborgarskap. Svenskar utnyttjar gärna andra länders gästfrihet och bosätter sig där och då får svenskarna också göra samma sak själva mot andra – men självklart ska det ske i enlighet med svensk och internationell lag och lika självklart ska de ha en egen försörjning.
    Jag tycker ibland att det är lite dåligt ställt här med kunskaper om lagar. Det är mycket ”tyckande” men inte alltid så mycket fakta.

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Jag tycker faktiskt ;), Fredrik, att det är hög tid att vi börjar göra riktigt ordentlig skillnad mellan ASYL-invandring och all annan migration.

    Det är stötande, att asylshoppare – t o m med multipla hitte-på-identiteter – tillåts resa i skytteltrafik mellan Sverige och sitt ursprungsområde.

    Resolut repatriering och ett definitivt ”retur-stopp” för samtliga asylbedragare, jihadister och deras supportande anhöriga finns på min önskelista!

    Gilla

  • 77711n skriver:

   Det schizofrena läget och landets status visar sig i allt – t ex att ”skärpt gränskontroll” i praktiken innebär helt obevakade gränser!

   När förstår staten och allmänheten att ”snällhet”, ”godhet” och allmän eftergivenhet alltid verkar i motsats till syftet. Det gäller barnuppfostran, betygssättande lärare, avvisningsbeslut som inget betyder i praktiken etc – allt blir till slut en nackdel för den berörde. Fasta regler, förhållningssätt och krav är alltid det rätta – då alla, inkl den berörde vet vad som gäller.

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Tacka gud för dessa lagar! Med deras hjälp kan man — teoretiskt — helt legalt utvisa folk som har bott här i årtionden. De som har kommit in på grund av lagbrott har inga som helst fasta rättigheter. Lika lite som man har rätt till stöldgods som man har köpt på Blocket.

   Gilla

 13. Strix skriver:

  ”Staten ålägger medborgarna skyldigheter och ger dem rättigheter”.
  Vilka rättigheter har en svensk medborgare åtnjutit som staten inte lyckats att ta från dem?
  Staten och korrupta politiker skyddar inte längre våra liv och vår egendom, dom ända rättigheter vår Herre gav oss!!!
  Svår fråga, eller?

  Gilla

  • Välfärdsjihad -- nej tack skriver:

   Tack Strix, jag reagerade på samma mening, och även på meningen ”Statens godhet går att försvara”.

   Krister Thelin får det nästan att låta som staten är ett eget levande väsen, som i sin allvisa godhet och generositet ”ger” oss medborgare rättigheter. Man bugar och tackar så hemskt mycket, med mössa i hand. (ironi)

   Tvärtom utgår enligt regeringsformen allt offentlig makt från folket.

   Därför är det ingen ”stat” som ”ger” medborgare rättigheter eller ”ålägger” dem ”skyldigheter”.

   Det är vi själva, folket, alla fria män, som har dessa så kallade ”mänskliga rättigheter” och som med riksdagsbeslut — med staten som verktyg — i regeringsformen fastställt dessa i relation till statsorganisationen. Därefter tillkommer nödvändiga medborgerliga skyldigheter i diverse annan lagstiftning.

   Det är alltså inte politikerna och deras handgångna som givit oss något på nåder, utan det är tvärtom vi, folket, som är politikernas uppdragsgivare.

   Detta var förvisso inte Thelins huvuddiskussion i artikeln, men det förtjänar ändå att särskilt påpekas när det smyger in en ofrihetlig anda i den allmänna debatten.

   Återigen, då den ”härskande klassen” i dessa dagar alltmer förefaller ha glömt bort detta, förefaller det viktigt att särskilt påpeka för alla att hålla i minnet:

   Det är politiker som är till för folket — inte tvärtom.

   Gilla

 14. phnordin skriver:

  Kriter Thelin skriver om de schizofrena regler som styr Samhället /Staten. Jag skulle vilja kalla det för uppsåtlig otydlighet. Den svenska flummen tillåter alla lösningar och utvägar ur besvärande situationer för de makthavande.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.