Personligheter till politiken

Patrik Engellau

Individers personligheter spelar roll, desto större ju mer framskjutna positioner individerna besitter. Det är ett kontroversiellt påstående eftersom det motsäger den allmänna, underförstådda föreställningen att en ann är så god som en ann och att alla människor är lika värda och därför utbytbara.

Jag tror till exempel att ett justitieråds eller överläkares eller en företagsledares personlighet har ett större inflytande på vederbörandes förmåga att hantera sitt jobb än en städares eller löpandebandarbetares (om det finns några kvar). Löpandebandarbetet skapades för övrigt just för att göra det möjligt för företagen att anställa den okunniga och för industrin kulturellt främmande arbetskraft som lämnat jordbruket för att söka sig ett modernt jobb i staden. Själlöst var det också, så det spelade ingen roll hur man tänkte. Där kan vi snacka om ”enkla jobb”.

Men hur ska det vara med politiker? Ska vi leta efter överläkartyper eller utbytbara löpandebandarbetare? Om man frågat Platon hade svaret varit alldeles tydligt. Stater bör ledas av de främsta begåvningarna, sa Platon, dem han kallade filosoferna.

Veterligen har ingen stat följt Platons råd, men det hindrar inte att två frågor i ärendet lämpligen bör ställas: för det första om lämpliga personliga egenskaper för politiker och, för det andra, hur människor med sådana egenskaper ska lockas till politiska uppdrag.

Platon påpekade att det finns en allvarlig risk med demokratin, nämligen att den lockar till sig mer eller mindre oärliga ”försäljare” av bondfångarbudskap som dessutom försöker sälja helt motsägelsefulla bondfångarbudskap till olika väljargrupper. Där hade Platon förstås rätt, det behöver man bara skärskåda demokratin i nästan vilket land som helst för att konstatera. I själva verket drar sig politikerna för att formulera några mer exakta planer eftersom det då blir svårare att bryta mot dem. Sveriges politiska problem, brukar jag säga, vilket orsakar tvivel och höjda ögonbryn, är inte bara att sverigedemokraterna saknar en genomtänkt politik för migrationen, utan att samtliga partier saknar en genomtänkt politik för samtliga områden.

Men om man bortser från Platons oro och funderar över de politiker vi faktiskt har så känns det närmast som om de valts enligt löpandebandarbetarprincipen, alltså att alla medborgare duger, alla ska med. Det är fräckt sagt av mig, ty jag vet att det finns ett antal mycket dugliga, ärbara och skarptänkta personer bland de folkvalda, men jag tror, Gud hjälpe mig, att de tillhör en rätt liten minoritet. De flestas främsta merit är att de är lydiga. Påminn dig gärna om vad den förra riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson hade att säga i frågan.

Här kommer min sorgliga observation och slutsats: den typ av erfarna, förnuftiga, handlingskraftiga ledartyper vi skulle behöva i våra politiska församlingar är just den typ av personer som systemet ratar eftersom de inte suktar tillräckligt efter politiska utnämningar och inte är särskilt lydiga. Liksom Anne-Marie tröttnar de på att sitta i riksdagen som i stället anrikas på fogliga och av världen utanför politiken oerfarna lönemaximerare.

Vad gör man då? Man startar ett personvalsparti, vilket jag föreslog tillsammans med ett antal andra människor i en bok med just detta namn. Boken fyller snart tjugo år och är således på god väg att kvalificera sig till gruppen briljanta idéer som det aldrig blev något av. Det är synd, för boken är skriven med dagens regelverk för ögonen, så ett sådant parti skulle kunna startas i morgon och vara på banan i nästa vecka.

Partiet har inga medlemmar, men väl en självutnämnd styrelse vars uppgift det är att auktorisera personvalskandidater, alltså personer som beviljas rätten att uppträda under partiets emblem. För just de personer som vi skulle önska engagerade sig som politiker beredes en snabb och lättrampad väg in i politiken. Du har hundratals frågor. Läs boken. Den har 95 lättlästa sidor med svar på allt.

24 reaktioner på ”Personligheter till politiken

 1. Bo Svensson skriver:

  En bättre idé: Man hittar ett spel – en ständigt pågående utslagstävling – där det krävs hög grad av intelligens, omdöme och andra i sammanhanget värdefulla förmågor för att hävda sig och vinnarna bildar sedan en självutnämnd första kammare som kontinuerligt offentligt talar om för oss hur saker bör göras istället för hur de görs.

  Och i grunden handlar det bara om lagstiftningen: Hur rättsordningen skall utformas för att minimera behovet av central maktutövning.

  Det finns ingen centralmakt som är kompetent att bestämma över hur 50% eller mer av vårt samlade produktionsresultat skall spenderas. – Det blir bara en gigantisk misshushållning.

  Makten över skattemedlens användning måste återföras till de individuella skattebetalarna.

  Liked by 1 person

  • rudmark skriver:

   Anar en viss ”Robinson”-känsla. Det är inte de intelligenta som vinner, snarare de som kan ränksmideri.
   Man har ju försökt bedöma amerikanska presidenters intelligensnivå, och de flesta (med Reagan i topp naturligtvis) låg ganska högt. Systemet funkar?

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Det kan ju vara ett spel på nätet där det bara är den sortens kvalifikationer vi efterfrågar som gör en vinnare. – Denna andra kammares uppgift skulle alltså vara att i kraft av sin intelligens och urskillningsförmåga ha kompetens att godkänna och underkänna argument som flyter omkring i den politiska debatten och deras dom skulle inte kunna ignoreras eller avfärdas genom att stämplas med invektiv.

    Gilla

 2. MartinA skriver:

  I sverige kontrolleras över halva ekonomin av politiker. Följaktligen kommer personvalspartiets styrelse bli precis lika korrupt som dagens politiker. Antingen genom girighet. Eller genom rädsla. Det är inte bara politikerna som vill ha del av resurserna utan varje storföretag och varje oligark också. Och de kommer använda vilka informationsmedel som helst. Det är liksom det som är poängen med en stor stat, att upprätthålla jätteförmögenheternas ägarandel av världens resurser.

  Gilla

 3. gmiksche skriver:

  I Storbritannien har man personval.Och med detta en demokrati av annat slag.Som utvecklats över århundraden. Att ens tänka på att införa ett sådant system i Sverige är en chimär. Men även detta har inte hindrat Storbritannien från att vara ett splittrat land, inte enbart vad gäller den skotska identiteten.Det finns stora muslimska öar som växer och en oförmåga från samhällets sida att göra något åt det självvalda utanförskapet som detta innebär. De allmänna kommunikationerna knakar och sjukvårdssystemet går på knäna precis som hos oss. Vad jag förstår skiljer sig den genomsnittlige medlemmen av underhuset som individ ändå markant från sin svenska motsvarighet. Vad hjälper det? I Storbritannien råder i stort sett samma PK-ism som i Sverige och Västeuropa.

  Liked by 2 people

 4. Hortensia skriver:

  Bra initiativ, Patrik, men om inte du kandiderar – gör du det? – är jag nöjd med mitt personliga val, att utse den ständigt påläste, välformulerat sanningssägande, imponerande uthållige, befriande humoristiske och helyllesvenskt väluppfostrade, unge blekingen Jimmie Åkesson som min champion på den rikspolitiska arenan, så fort tillfälle ges.

  Liked by 5 people

 5. Anna Kristina skriver:

  Tar man några steg bakåt och tittar mer generellt på förutsättningarna för det Patrik föreslår idag hittar man den sociala bromsen och gaspedalen.

  Som sociala varelser finns det hela tiden två samtidiga mekanismer i arbete. Det individuella jaget – och den sociala gruppen.

  Social anpassning kräver att man ständigt hittar en balansgång mellan egna drifter och behov – och den större gruppens. Och i den avvägningen är mycket starka och subtila psykologiska mekanismer ständigt i arbete.

  Men det är svårare än så. I den balansen finns även en vertikal axel. Alla storhjärnade sociala djur organiserar sig vertikalt.
  Ju högre upp i hierarkin man befinner sig, ju högre socialt kapital har man ansamlat. Och detta sociala kapital kan sedan transformeras om, växlas in, som överordnade marginaler för handling och egna möjliga initiativ.

  I djurvärlden, bland sociala djur, vilar en ökad reproduktiv framgång på att man når högre upp i en social hierarki, ofta högst upp i toppen. Även hos människa är reproduktiv framgång starkt kopplat till platsen i en social hierarki. Och då är starka och subtila psykologiska mekanismer i ständigt arbete.

  De problem Patrik tar upp, den att ansamla ren kompetens högst upp i en ledning, stöter då på flera svårigheter. För begreppet kompetens utgör enbart ett samlingsnamn för en mängd olika mänskliga egenskaper och förmågor.

  Bildning, intelligens, socialitet, ålder, kön, allmän social status, egen historia och tillhörighet – och ren kunskap – hamnar allt tillsammans under paraplyet kompetens.

  Klätterförmåga på en social stege består av många pinnar och trappsteg. Där återfinns massor av spretiga egenskaper, alla i verksamhet när människor organiserar sig i större strukturer.

  Att ur dessa processer vaska fram de enskilt kunskapsmässigt lämpligaste människorna stöter därför alltid på stora svårigheter.

  Inom det militära struktureras maktpyramiden hårt efter funktion. Individuella initiativ måste hela tiden underordna sig högre syften. Och det gäller även inom större företag. Likväl behövs och är organisationer och företag helt beroende av de enskilda tänkande individerna och deras initiativ. Problemet med balansen mellan individen och kollektivet uppstår ständigt runt omkring oss.

  I ett komplext samhälle som vårt, kan man även få makt tilldelad av andra, utan att de underlydande har sanktionerat det. Man kan bli chef utan att ha fått mandat underifrån, från den grupp man är satt att leda.

  Detta är i princip omöjligt i de små samhällen människan evolutionärt är sprungen ur. Där ges makten till en ledare som visat sig kompetent för gruppen som sådan. Ofta då en äldre, klok och erfaren människa. Men även som makt given till en mindre utvald grupp inom stammen. Då fungerar det övergripande kompetensbegreppet.

  Underordning och överordning, att ta initiativ, att få folk med sig, ser lite annorlunda ut i samhällen som organiserar miljontals av individer. När makt delegeras ut i stora mer anonyma organisationer, ansamlas inte alltid rent formel kompetens. Kompetensen kan rentav mest bestå av lydnad och anpasslighet gentemot en överordning. Och då kan egen liten makt mer betraktas som en social belöning för uppvisad underdånighet. Vi får då vårt knapptryckarkompani.

  Att krångla sig förbi all socialt hokus pokus och renodla det vi gärna kallar oberoende kompetens, stöter därför ständigt på svårigheter. Makt och befästande av det finns inom alla organisationer. Det finns i det lilla – likväl som i det stora.

  Se på Turkiet i dessa dagar – vem och på vilket sätt, och med vilka medel, makt byggs upp, sanktioneras och befästs.

  Se på riksdagen och i media i dag. Hur uteslutning och stigmatisering av Sverigedemokraterna används som medel i en politisk och ideologisk maktkamp. Hur den kampen även återfinns i de mest Nobla sammanhang, men likväl med vassa spetsar och eggar.

  Att betrakta och behandla SD som spetälska och oberörbara, utgör då inget annat än en demonstration av vilka medel människan är beredd att utnyttja för att behålla och säkra egna investeringar i social position och maktutövning. Inga tjusiga värdegrunder får då stå i vägen. Och den mer maktlöse människans frustration betecknas gärna nedlåtande och föraktfullt som populism.

  Över- och underordning, i människans värld – och med vilka medel social makt och kapital arbetar – har sällan med ren boklig kompetens och kunskap att göra. Det är just det som utgör problemets verkliga kärna när ett samhälle ropar efter ett gott och kompetent ledarskap.

  Det hindrar inte att jag önskar Patrik all framgång i egna initiativ. Men att känna sin fiende utgör ofta halva segern, och i detta fall, är fienden – människan själv.

  Liked by 4 people

  • Bengt skriver:

   En mycket bra problembeskrivning, Anna Kristina!
   Det perfekta demokratiska systemet finns inte.( Lika lite som den helt i genom perfekta människan). Men låt oss ändå sträva ditåt. Ett viktig komponent för att styrelseskicket ska utvecklas i den riktningen är god allmän moral.Min uppfattning är att politiken, uppbackad av media, utvecklas i motsatt riktning. De flesta krönikörer och kommentatorer här utgör en sund reaktion på det, förefaller det mig. Ledarsidorna.se är ett annat exempel.
   Hoppas ”smittoeffekten” ger resultat i nästa val – på ett eller annat sätt!

   Liked by 1 person

 6. Bamse skriver:

  Vore interessant att bli medlem, om man befinnes vara värdig. Ty enligt min egen bedömning är jag ganska klok. Det amerikanska systemet med senatsförhör av blivande ministrar vore kanske något att ta efter? Skulle t. ex. Alice BK klara en sådan skärseld?

  Liked by 1 person

 7. Lars Holmdahl skriver:

  Personval skulle kanske vara bra. Kortare mandatperioder och fler beslutande folkomröstningar vore definitivt bra.

  ”Open innovation” är något jag funderar på som arbetsmetod i politiska partier. Open innovation innebär att ett företag bjuder in leverantörer, kunder, användare och andra till att delta i företagets produktutveckling. Rätt skött kan det vara mycket lyckosamt.

  För ett politiskt parti skulle det helt kort innebära att alla partimedlemmar inbjuds att delta i policy-skapandet. Man skulle få en intensiv debatt, ur vilken politiken utkristalliseras och genomförs av partiledning och förtroendevalda.

  Det skissade förfarandet är tvärt emot dagens praxis som innebär att en liten klick utformar politiken, som sedan alla i partiet, jublande över den kärälsklige ledarens stora vishet, entusiastiskt genomför.

  Gilla

 8. Bengt skriver:

  En gång i tiden när jag var engagerad i ett parti placerades namnen på valsedlarna i den ordning som medlemmarna i demokratisk ordning (sluten omröstning) bestämt. Vilka personer som fick kandidera avgjordes av medlemmarna på s.k. nomineringsmöte. På valdagen kunde väljaren stryka det eller de namn den inte ville rösta på. Därigenom kunde man lyfta fram andra.
  De allmänna valen hade mera karaktär av personval på den tiden, i synnerhet till kommunfullmäktige.
  Hur det fungerar i de politiska partierna nu för tiden vid kompositionen av valsedlar känner jag inte till. Varierar förmodligen mellan partier. Att väljaren numera får kryssa för den kandidat vederbörande har störst förtroende för, men inte stryka de icke önskvärda innebär en urvattning av personvalet. Ett exempel: I senaste valet till EU-parlamentet fick det till resultat att centerns Fredrick Federley, som sannolikt de flesta centerväljare velat stryka, blev invald som partiets ende representant.

  Ett (eller flera) personvalsparti skulle vara ett lyft för demokratin, men finns tillräckligt många entusiaster för att sätta det i verket innan nästa val? Kan ju alltid hoppas, men jag tror det är mera realistiskt att kraftsamla genom valsamverkan mellan Medborgerlig Samling och SD. När de ska bilda regering(!) finns det förhoppningsvis utsikter att kompetens och inte kön eller etnicitet avgör vid tillsättning av statsråd liksom statssekreterare m.fl. befattningar.

  Gilla

 9. dolf skriver:

  Jag kom själv upp med idén om ett personvalsparti för några år sedan, hade då aldrig hört talas om den från något annat håll. Jag har inte läst Patriks bok, men vad jag förstår så lär vi utgå från samma grundidé, fast valet av representanter i partiet går nog lite annorlunda till i min variant. (Jag får ta och skriva det inlägget någon dag.)

  Gilla

 10. Mark skriver:

  Tror jag i dag föredrar byggjobbare med en IQ på 95 än läkare med en IQ på 145. Alla fall verkar de som bor i samma områden som läkare generellt ha en mer ansvarslös attityd idag än gubbarna i byggfutten. Det beror kanske på att en läkare kan flytta var som helst i världen och få ett välbetalt jobb om Sverige brakar ihop medan byggjobbaren inte har samma möjligheter i detta avseende. Därför är de mer ängsliga för att Sverige skall braka ihop och mindre oansvariga i sina politiska val.

  Liked by 2 people

  • cmmk10 skriver:

   ”Pilotskolan” så att säga.

   Trump, som stor fastighetsägare i USA, skulle värna mer om landet än vad de som kan flytta ut sina tillgångar skulle göra. Ett kärnvapenkrig t ex, är nog det sista en fastighetsägare önskar sig.

   Gilla

 11. Conan skriver:

  Vilka som bör ha makt, vilka som är mest lämpade, är i mitt huvud en enkel fråga: de som visat sig ha de rätta egenskaperna.

  Att som ung få makt blir därför fel; man har ännu inte kunnat visa sig ha stabila goda egenskaper över tid. Ungdom hos en ledare bör vara utesluten, tex figuren Fridolin som uppenbart saknar mognadens vett och helt saknar självinsikt om denna stora brist.

  Även okända personer, tex asylmigranter som inte fötts i sverige, saknas det kunskap om huruvida de varit goda människor innan de släpptes in i Sverige. Det bör krävas ett par decennier av gott uppförande o inbetalning av skatter innan en utlänning bör konna ifråga: återigen ålder o rykte samt livsgärning bör vara avgörande.

  Man kan ju drömma åtminstone.

  Liked by 1 person

 12. 77711n skriver:

  Frågan gäller hur ska vi få demokratin, det bästa styrsystem vi känner, att fungera? Idag har demokratin som styrsystem mest utvecklats till en form av hästskojarmarknad.

  Liked by 1 person

 13. Rolf Ahlqvist skriver:

  Sveriges aktuella politiker har en del individuella personliga olikheter, som kan vara värda att begrunda emellanåt. Tidningarnas förenklade, astrologiska födelsedagsögonblick ger
  vid handen, att två av de nio partiledarna är födda i Oxens konservativa tecken. Nämligen Gustav Fridolin och Jimmie Åkesson. Och för moderatledaren Anna Kinberg-Batra
  skulle nog den som ville, redan under hennes barndom se, att hon nog skulle bli moderat. Tanke-logik-jaget, alltså Merkurius, kärleks-kreativitetsjaget Venus,
  och pionjär-aktivitetsjaget Mars, finns alla tre i Oxens trygghetskonservativa tecken. Även Åkesson har dessa tre jagsidor där, om hans Venus på 29 grader Vädurens tecken
  vill dela med sig med nästa dags ankomst 0 i Oxens tecken. Ävenså Jan Björklund har tanke- och logikjaget i Oxens tecken. Alltmedan statsminister Stefan Löfven brassar på
  med att ha dessa tre personlighetsjag i Lejonets tecken. De som han kanske inte tillräckligt ofta visar så tydligt. Utan tar det lite för lugnt och tvekar emellanåt, och vilar lite för
  länge i känslo- och trygghetsjaget Månen, i Oxens tecken.

  Gilla

 14. Sixten Johansson skriver:

  Patriks och det övriga teamets ypperliga bok kan läsas som PDF eller beställas hem för en mycket billig penning. Det är ofattbart att inga partier eller andra grupper har insett de här möjligheterna! Jag är hundraprocentigt positiv till upplägget.

  Först skulle man behöva få ihop ett dussintal vettiga till den stiftelse som ska utgöra Partirådet och utarbeta ett manifest och etiska riktlinjer, sköta mediekontakterna och långsiktigt granska och auktorisera kandidater. Observera att medlemmarna av detta Partiråd inte samtidigt får kandidera själva, utan ska lyfta fram och stötta de auktoriserade förtroendepersonerna, vilka utgör det egentliga Personvalspartiet (PVP). Dessa blir varken ledarstyrda eller detaljstyrda, utan är fria att i enlighet med riktlinjerna rösta efter eget huvud och samvete.

  Jag skulle föreslå att PVP år 2018 inriktar sig enbart på riksdagen, alltså 29 valkretsar. Då blir det kanske några hundra kandidater att granska. Det skulle förenkla både Partirådets och kandidaternas informations- och kampanjarbete och framhäva PVP som ett medborgarinitiativ för att rädda Sverige och förbättra demokratin. Man kan uppnå en hög grad av politisk samsyn och handlingskraft, om Partirådet redan från början försäkrar sig om att varje kandidat är beredd att ta tuffa beslut och att samarbeta med SD i en sorts kris- eller expeditionsministär under den helt avgörande mandatperioden 2018 – 2022.

  Med alla oss systemkritiker i ryggen skulle PVP ha ett drömläge och möjlighet att omforma hela det politiska landskapet. Företrädesvis äldre skulle nog kandidera, och PVP kunde framstå som ett efterlängtat nytt och kompetent vuxenparti i dagisriksdagen. För allt detta krävs stryktålighet och mycket arbete, men den moraliska belöningen skulle vara ett gott samvete, t o m om projektet skulle gå i stå eller om den stora valsegern skulle utebli. Det vilseledda svenska folket förtjänar att få veta sanningen, att få höra och förstå hur landet ligger. Om det ändå skulle välja att rösta på de gamla partierna igen, så är den oundvikliga systemkollapsen välförtjänt.

  Liked by 2 people

 15. D skriver:

  Vreden på Östermalm” uppdagades inte bara brister i vreden mot hatet och hatarna. Det skrevs också om en sakfråga. Tidigare finansministern Anders Borg var mer bekymrad över en annan fråga än att folk gick in på sajter som är otillåtna för alla med klass och/eller hyfs. Han räknar med omkring 500 000 invandrare till Sverige fram till och med 2018. Och sedan ytterligare tre, fyra decennier av stora folkvandringar. Först när skillnaden i BNP per capita mellan Nordafrika och Europa sjunker under 50 procent tror Borg att invandringen klingar av. Det öppnar för en viss fallhöjd i svensk standard.
  http://avpixlat.info/2017/03/20/de-finas-vrede/
  Att en tidigare finansminister erkänner medansvar till en politik som når jämvikt vid en standard 50 % över Nordafrika hör till den sorts riktigheter som man inte skall låta sig vilseledas av. Att Reinfeldts statssekreterare Mickael Sandström ”kom ut” i höstas med en liknande ånger som Borg fick minimal uppmärksamhet. Sådana åsikter kan skada den positiva Sverigebilden. Det svenska etablissemangets intresse av att beskriva Sverige som en moralisk stormakt påstås också vara svenska folkets. Mot godhetens mer eller mindre sanningsenliga apostlar står skurkarna. Det spelar ingen roll om de har rätt eller fel då de agerar mot de godas uppbyggliga berättelse. Mot dem uppmanas till vredgad vrede.

  Jan Tullberg

  Liked by 2 people

 16. klyvnadenstid skriver:

  En mycket intressant idé. Har funderat över hur personvalsystem skulle kunna användas för att vitalisera det politiska livet. Det skulle åtminstone sprida makt om den lyckades med att bidra med representation.
  Anna Kristinas kommentar avslutas med en mening som öppnar upp ett perspektiv som kanske går att förena. Det är svårt att samverka utan en slags plattform. Den skulle kunna vara en beskrivning av människan som partiet uppfattar henne. Vi har således människopartiet.Det skulle vara den överlägset viktigaste fasta grunden att utgå ifrån i politiskt arbete.
  En beskrivning av människan utifrån alla den forskning som gjorts under det senaste halvseklet skulle bryta upp mycket av de ideologier som idag styr det politiska livet.

  Är det dessutom inte så att politik är just att skapa ett samhälle som gynnar människan.

  Gilla

 17. Håkan skriver:

  Jag tycker att allt tyder på behovet av en ny konstitution värd namnet!
  Vi har ett konstitutionsutskott som är ett skämt! Konstitutionsdomstol måste inrättas.
  Vi har en statsminister som inte är vald. I fall all mkt mkt tveksamt vald. Av vem?
  Ministrar som inte kan ställas till svars eller avsättas mer än för toblerone.
  Inget myndighetsansvar, inget tjänstemannaansvar.

  Märkligt att man, Danielson(c), först år 2016 tar reda på hur många invandrare som är i arbete!!
  Märkligt att (m) först år 2016 tar reda på hur mkt en ”nyanländ” får i bidrag.
  (med 3 barn i genomsnitt 25000:-/mån efter skatt).
  Riksdagsmännen har ju väldigt lite aning om vad man besluter om.
  Tja man kan fortsätta i det oändliga.
  En riksdagsmannaskola med examen kanske!

  Gilla

 18. Folke Lidén skriver:

  En av våra mest framträdande företagsledare, Percy Barnevik, hade en policy när det gällde att rekrytera medarbetare.
  Han sökte främst Civilingenjörer, linjen Teknisk Fysik.
  Han antog att dessa var smartast och att de skulle klara av vilka arbetsuppgifter de än sattes på.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.