Reciprocitet

Patrik Engellau

Jag åt lunch med den stridbara före detta riksdagsledamoten och nationalekonomen tillika mamman till pigdebatten och RUT-avdraget Anne-Marie Pålsson. Hon poängterade reciprocitetens betydelse för solidariteten och drog därav slutsatsen att vår tids avtagande solidaritet – och därmed tillbakagång för socialdemokratin – nog beror på reciprocitetens försvagning. Nu ska jag säga nästan samma sak med lite fler ord.

Solidaritet betyder att folk hjälper sin nästa vid nästans behov och förväntar sig – och får – samma behandling av nästan. Jag tror att solidariteten har uråldriga rötter i Sverige med omnejd. Åtminstone fanns den år 1830, när Johan Ludvig Runeberg dokumenterade den i dikten Bonden Paavo (som jag skrivit om exempelvis här). Dikten går ut på att bonden Paavo och hans hustru, som haft missväxt år efter år och tvingats blanda hälften bark i brödet för att överleva, plötsligt får god skörd. Men när hustrun jublar över att slippa barkbrödet säger Paavo kärvt att ”blanda du till hälften bark i brödet ty förfrusen är vår grannes åker”. Det är solidariteten i dess ädlaste form.

Denna troligen ursvenska attityd lyckades socialdemokratin framgångsrikt  personifiera och göra till sin affärsidé, sitt motto och emblem. Solidariteten var det svenska samhället när det var som bäst, socialdemokratin var solidariteten förkroppsligad och socialdemokratin därmed rättmätig representant för Sverige när Sverige var som bäst. Inte konstigt att s-partiet fick styra Sverige så länge.

Här kommer Anne-Maries observation kring reciprociteten in. Solidariteten är endast trovärdig så länge den är ömsesidig. Bonden Paavo och hustrun hade aldrig blandat hälften bark i brödet det där lyckliga året om de inte förväntat sig att grannen skulle göra motsvarande om rollerna varit omvända. Så länge Sverige var ett homogent land där alla tänkte samma uråldriga solidaritetstanke blev reciprociteten aldrig ifrågasatt.

Men tiderna förändras. Tidigare handlade solidariteten mer om plikten att hjälpa än om rätten att få hjälp. Det var inte så att Paavos granne kom och knackade på Paavos dörr och hävdade någon sorts rätt till halva Paavos skörd. Men gradvis har välfärdsstaten – det maskineri socialdemokraterna inrättade för att administrera solidariteten – förändrat attityderna. Pliktmomentet har gradvis kommit i skymundan bakom rättighetstänkandet. Ett tag vägde de lika som i den socialdemokratiska devisen ”Gör din plikt, kräv din rätt” (ett slagord som en del påstår ska läsas som om det betydde ”Det är din plikt att kräva din rätt”, men det tror jag inte på). Numera har rättighetsaspekten helt tagit över kommandot över våra föreställningar. Tanken att medborgaren skulle ha plikter eller skyldigheter är praktiskt taget utraderad.

Det här leder naturligtvis till problem inte bara för samhället i allmänhet, utan också för socialdemokratin i synnerhet. Om solidaritet bara betyder rätten att få leder det till en huggsexa om välfärdsmiljarderna. Och socialdemokratin riskerar att reduceras till en advokat för mer eller mindre parasitära organisationer och personer.

Urartningen kom, tror jag, oberoende av invandringen, men de senaste decenniernas migration har nog avsevärt försvårat problemet eftersom de nyanlända kommer från kulturer som, vad jag kan förstå, helt saknar något som ens liknar den gamla svenska reciproka solidariteten.

Och socialdemokratin? Antingen fortsätter den att trumma för allas rättigheter att åtnjuta en alltmer maskstungen och ihålig solidaritet. Då glider partiet nog snart ut i den stora glömskan. Eller också försöker partiet återuppväcka det kanske inte helt avsomnade mentala arvet från bonden Paavo. Det skulle kännas ovant och uppfriskande om statsministern började hålla tal om medborgarnas – samt migranternas – skyldigheter och plikter, inte bara deras rättigheter.

80 reaktioner på ”Reciprocitet

 1. Bo Svensson skriver:

  Solidaritet är något flockvarelsen i oss har i sitt register. – Den hör till vi och dom -tänkandet och chansen att kunna behålla solidaritet som motivation för att beredvilligt betala skatt, är att vi tillåts gynna dem vi känner gemenskap med. – Begrundar man läget i andra traditionellt multietniska samhällen, vilar freden på antingen på effektivt förtryck, på att en grupp seglat upp som elit som man sträver efter att få tillhöra, eller på att varje grupp tillåts sköta sina angelägenheter och statsmakten är svag.

  Saken upphör att vara ett problem, om vi som individuella skattebetalare lyckas ta över makten över pengarnas fördelning över de av de folkvalda godkända ändamålen. – Då kan vi gynna dem vi vill tillhöra och känner samhörighet med.

  Liked by 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Demokratin var ju inte färdigtänkt och svagheterna blir ju övertydliga i multietniska länder. – Det finns länder där den styrande och kompetenta eliten är i minoritet och ett sämre rustat folkslag utgör flertalet. – Får dessa makten genom att man tvingas anpassa sig till vad omvärlden menar vara den rätta sortens demokrati, hotar massakrer.

   Men problemen finns överallt.

   Liked by 1 person

 2. Alexander Zetterberg skriver:

  Vi lever i begreppsförvirringens tidevarv när grannars godhet och solidaritet jämställs med hur statsmakten via sitt våldsmonopol framtvingar en omfördelning av pengar och resurser.

  Statsmakten behövs för att stifta lagar, sköta rättsväsendet, skydda nationens gränser och möjligen upprätthålla en del andra gemensamma uppgifter.

  Dessa statens kärnuppgifter missköts idag och lejonparten av skatteintäkterna går i stället till uppgifter som successivt måste återbördas till den instans där de hör hemma – till civilsamhället.

  Liked by 9 people

  • JL skriver:

   ”Dessa statens kärnuppgifter missköts idag och lejonparten av skatteintäkterna går i stället till uppgifter som successivt måste återbördas till den instans där de hör hemma – till civilsamhället.”

   Spot on!

   Världens högsta skatter, 350+ (!) myndigheter, och ändå ett dysfunktionellt rättväsende, vårdköer, underbemanning etc etc

   Gilla

  • Alexander Zetterberg skriver:

   För några dagar sedan skrev jag en kommentar till en tidigare post på Det Goda Samhället, men det var långt ner i kommentatorsfältet och ett dygn efter artikelns publicering, så jag kanske är förlåten om jag postar den igen. Ni som händelsevis har läst den får scrolla vidare.

   I kommentaren spekulerade jag att det nog inte är en tillfällighet att det just är i det kristna västerlandet som välfärdsstater växt fram, och föreslog att kristendomen redan från sin begynnelse var havande med ett fatalt missförstånd som gjort utvecklandet av välfärdsstater moraliskt försvarbart. Avslutningsvis gick jag så långt som att hävda att detta missförstånd utgör Judas verkliga förräderi (kyssen i Getsemane trädgård är ju bara i teknisk mening ett förräderi, och kan likaväl ses som en nödvändig förutsättning för kristendomens uppkomst):

   Resonemanget byggde på en passage i Johannesevangeliet som alltför sällan uppmärksammas, en kort berättelse som visar hur kristendomen redan vid sin begynnelse härbärgerade ett missförstånd som gör att Svenska kyrkans uttalanden av idag oftast inte kan särskiljas från vad en miljöpartistisk sociolog eller en vänsterpartistisk riksdagsman tycker i en fråga. En passage som förklarar hur människor kan vara troende kristna och samtidigt övertygade om vikten av en stor välfärdsstat – ju större desto bättre.

   Jag menar att många kristna har missförstått det centrala i kristendomen och att detta missförstånd förelåg redan hos Jesu lärjungar och de första kristna. Passagen jag tänker på är förstås Joh 12 1:8

   ”Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lasaros bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom; Marta passade upp, och Lasaros var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår, och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sade: ”Varför sålde man inte oljan för trehundra denarer och gav till de fattiga?”. Detta sade han inte för att han brydde sig om de fattiga utan för att han var en tjuv; han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sade: ”Låt henne vara, hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid.”

   Kommentar:
   Marta, Maria och andra i Betania bjuder således Jesus och lärjungarna på en måltid, där även Lasarus deltar. Det är svårt att föreställa sig den vördnad Maria känner inför Jesus, men hon uttrycker den genom att smörja hans fötter med dyrbar äkta nardusbalsam och torkar dem sedan med sitt hår.

   Här kunde historien ha slutat – kanske med en uppskattande kommentar om Marias godhet – men den fortsätter med att Judas upprört klagar, och menar att man i stället borde ha sålt oljan och gett pengarna till de fattiga.

   Bestörta över Judas skandalösa yttrande borde förstås de andra lärjungarna ha utropat: ”Vi är väl inte några tjuvar, Judas!” och ”Maria får väl göra vad hon vill med sin egen olja. Det har du överhuvud taget inte med att göra”.

   Men lärjungarna säger ingenting. Inte heller den som skrev Johannesevangeliet hundra år senare verkar ha haft några invändningar mot Judas förslag. I stället ifrågasätter författaren Judas motiv och menar att det inte var av omsorg om de fattiga som han uttalat sig, utan för att kunna snilla till sig pengar från försäljningen av oljan. För att säkerställa att vi verkligen förstår att Judas inte är en god människa, infogas i berättelsen även en påminnelse om att Judas är den som senare skulle komma att förråda Jesus.

   Jesus uppmanar lärjungarna att låta Maria vara, påpekar att oljan faktiskt är hennes, men är i övrigt kryptisk i sin förklaring av varför Judas förslag är förkastligt. Notera att det uppenbarligen handlar om en diskussion på plats och att det inte bara är Judas som trakasserar Maria för hennes generositet, dom andra lärjungarna deltar också!

   Som jag ser det är Judas och lärjungarnas inställning snarlik den som moderna troende kristna har idag. Maria representerar den vanliga arbetande människan. Lärjungarna representerar de kristna aktivister som vill ha en massiv välfärdsstat och Judas representerar politikerna. Något att tänka på!

   I en uppföljande kommentar la jag till:
   Att denna berättelse överlevt alla avskrifter, trots dess tveksamma halt, måste bero på att de munkar som transkriberat ändå anat ett viktigt budskap att föra vidare till framtida generationer. Hur gärna de än ville kunde de inte förmå sig att stryka eller ändra i texten.

   Kanske är det inte bara för att smutskasta Judas som hans kommande förräderi nämns. Kanske är Judas förräderi inte enbart riktat mot Jesus, utan mot kristendomen som sådan.

   I vår sekulära tid anses inget heligt. Den enda företeelse jag kan tänka på som kommer nära status som helig, är välfärdsstaten. Visst, många vill minska dess makt och sänka skatterna. Den politiska debatten handlar om vart pengarna skall gå och hur stor välfärdsstaten skall vara, men få ifrågasätter välfärdsstaten som sådan.

   Om man är öppen för att den i skrifterna förebådade antikrist inte nödvändigtvis måste syfta på en människa, utan lika väl kan avse en företeelse – ja då undrar jag om inte välfärdsstaten skulle kunna passa in i rollen.

   Kan det vara så att välfärdsstaten är den i skrifterna förebådade antikrist?

   Liked by 1 person

   • Paul Zamecnik skriver:

    Hej, intressant inlägg. Emellertid vill jag påpeka att när du nämner att dagens ”kristna” vill ha en välfärdsstat så är det inom den protestantiska/lutheranska delen som vill det. Inom den katolska delen av kristendomen (som också är den största) är en välfärdsstat ett främmande begrepp. Att hjälpa någon annan människa i nöd ses inom den katolska grenen som ett personligt engagemang och bygger frivillighet där det egna samvetet ska styra. Inte heller ser den katolska kyrkan (löne)arbetet som en dygd som den protestantiska/lutheranska grenen gör. Och det är här man kan se en tydlig skiljelinje mellan den katolska och den lutheranska/protestantiska grenen. Den katolska fokuserar mera på den enskilda, troende människan – hur hon ska vara mot andra, medans protestanter/lutheraner ser människan mera som en del i ett kollektiv. Därför agerar den svenska, lutheranska kyrkan nästan aktivistiskt (du nämnde miljöpartiet och vänsterpartiet) vilket är helt främmande synsätt i den katolska.

    Liked by 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Millennialismen, den kristna milleniarismen.

    Jesus säger: ”de fattiga har ni alltid”. Det är antimillennialistiskt. En flaska olja, eller tiotusen, eller tio miljoner, löser inte problement med fattigdom. Den millennialistiska illusionen är att detta och alla liknande problem är lösbara. Ondskan ligger i strävandet efter ”die Endlosung der XXX-Frage”, där XXX kan ta ett valfritt värde.

    Liked by 3 people

   • Alexander Zetterberg skriver:

    @Paul Sameznik: Du har rätt förstås, rent teologiskt, men i praktiken är det väl ingen extrem skillnad vad gäller välfärdsstatens omfång om vi jämför katolska och protestantiska länder i Europa. Inte för att jag satt mig närmare in i frågan.

    Liked by 1 person

   • Alexander Zetterberg skriver:

    @GMIKSCHE och @Fredrik Östman: Ja vad skulle motsvara Jesus idag, dvs vad skulle motsvara ”Messias återkomst”, om vi fullbordar analogin där jag lät dagens välfärdsstat motsvara NT:s profeterade antikrist.

    Kanske svaret står att finna i inledningen av Johannesevangeliet (1:1-3): ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till”.

    Detta ”logos” som i den kristna skapelseberättelsen var hos Gud, tolkas allmänt av teologerna som Jesus. Om vi kunde vidga våra vyer vad gäller antikrist och var öppna för att det kan röra sig om en företeelse (välfärdsstaten) snarare än en tyrann (en super-Hitler), kanske vi kan våga oss på att göra samma sak för begreppet ”Messias återkomst”.

    Tanken att en himmelsk varelse skulle komma ridande på en åskvigg och börja domdera i vår moderna civilisation faller kanske amerikanska evangelikaner på läppen, men är för mig fullständigt absurd. Det skulle bryta mot naturlagarna vilket Gud inte är kapabel till – då hade naturlagarna sett annorlunda ut!

    Det tycks mig som om vi faktiskt lever i den yttersta tiden där allt blir uppenbarat, och enligt AI-forskarna är det sannolikt att vi inom 15-30 år lyckas skapa Generell Artificiell Intelligens med förmåga att skriva om sin egen programvara – och därav risk för en intelligensexplosion, en singularitet.

    Kanske det är just detta ”logos” (som var med Gud när världen skapades) som i vår tid kommer att uppenbaras. Hur detta ”logos” bjuder sig har jag förstås ingen aning om, men vad det än är skulle det sluta cirkeln – fullborda den kristna berättelsen. Om detta skedde skulle det förefalla mirakulöst för alla, även om inte en enda naturlag bryts.

    Något måste hända snart, tänker jag, för kommande GAI och AI-explosion riskerar annars bli slutet för människans långa äventyr på jorden.

    Liked by 1 person

   • Alexander Zetterberg skriver:

    De sista månaderna har den kanadensiske psykologiprofessorn Jordan B Peterson seglat upp som en personlig favorit och intellektuell själsfrände – även om han förstås är ohyggligt mycket mer beläst och en gudabenådad kommunikatör.

    Efter att ha postat kommentaren ovan gick jag in på Youtube och såg en rykande färsk video av Jordan B Peterson, en föreläsning i Ottowa den 12 mars 2017. Han börjar lite trevande men presentationen växer till ett passionerat försvar av yttrandefriheten, parat med ett blottläggande av postmodernismens tomhet och de konsekvenser vi har att vänta om den segrar. I en avslutande sekvens visas bilder på identitetspolitiska aktivister (döda själar) utanför föreläsningssalen som protesterar mot Petersons yttrandefrihet…

    Att jag postar den här beror på att Peterson i en central passage diskuterar det kristna logos-begreppet, lite i samma anda som i min tidigare kommentar.

    Liked by 1 person

  • PK Boogie skriver:

   Mycket bra, ett parti som haft detta som hörnsten hade fått min röst, det finns tyvärr inget sådant just nu som jag vet. Vi är livegna vilket man kunde stå ut med tidigare när medlen användes ineffektivt men ändå för ett i huvudsak gott syfte, men att betala för att avskaffa sig själv och sina barn, det får åtminstone mig att tvivla på den demokratiska vägen. Demokrati fungerar endast om åsiktsskillnaderna är rimligt små.

   Gilla

 3. Christer L skriver:

  Runeberg hyllade bonden Paavo. Han hyllade även Lotta Svärd, Sven Duva, och den där ryssen som ”älskade och slog ihjäl med samma varma själ”. Och von Döbeln, för böveln. Ett härligt gäng! Mycket reciprokt, alltihop, men det övertygar inte längre. Bonden Paavo var knappast någon undersåte. Det var därför han höll till på Sarijärvis moar. Så långt ifrån en trygg svensk industrianställning med arbetslöshetsunderstöd och pappamånad osv. man kan komma. Vi kan inte referera till något som vi inte har minsta erfarenhet av vad det kan ha varit. Ord som reciprocitet och solidaritet kan exemplifieras på tiotusen sätt, så varför bonden Paavo och hans granne? För att det är så vackert, skogens sus, en björn lufsar förbi…

  I vår tid av snabba kommunikationer heter grannarna Mellanöstern och Afrika. De är här nu, våra grannar, och de knackar på och säger att de behöver det ena och det andra. Och förvisso behöver de. Ledande svenska politiker ser en avvägning mellan risk, förpliktelse och egenintresse, och kommer till slutsatsen att det är en god idé att fortsätta dela med sig till Mellanöstern och Afrika. Ett skäl syntes härom veckan: Medan andra grannar blir allt stelare och mer avvisande till Mellanöstern och Afrika, blir Sverige alltmer bockande och nigande, hucklande och hycklande. Nu har vi väl inte så mycket utrymme längre. Det börjar handla om att visa bort dem till om inte Sarijärvis moar så Norrlands inland. Men det är affärer i kikarsiktet, svenskt näringsliv, svenska arbetsplatser och svenskt välstånd. På så många sätt, så många nivåer. Vidare har vi ju inte så mycket av terrordåd här i landet, men i utbyte mot inga terrordåd får vi kanske ta litet mer trassel med islam i övrigt – jihadister på socialbidrag, och den kanske litet väl stökiga dialogen mellan polis och ungdomar man läser om i alternativa media osv. Så har de inte det i Norge och Danmark eller Finland. Finland för tusan, bonden Paavo…

  Vad är det som händer, och varför? Nu har Arnstberg i Nya Tider utvecklat sig om skälet bakom snacket om den lönsamma invandringen. Det våra politiker ser och väljarna inte fått se är just detta: för varje nytt uppehållstillstånd för grannarna Mellanöstern och Afrika ökar BNP för svenskarna (om man fifflar bort per capita-faktorn)! Detta är reciprocitet a la carte – eller? Alla tiger om det, och slipper så att tänka efter (en win-win). Om den djävulska planen är felberäknad är kanske inte så enkelt att lista ut, men det går nog – eller visar sig rent konkret…

  Liked by 3 people

  • I.Leek skriver:

   Jodå Christer, vi finns fortfarande i livet-säkert några miljoner t.om. som har både erfarenhet, minnen och historiska kunskaper om bonden Paavo-samhället-liknelsen, för övrigt är vi nog rätt överens. Jag minns en tid när man lade ut insamlingslistor till sjukdoms-olycksdrabbade i byns butiker, praktiskt taget alla kunder gav ett bidrag, -samhörighet, solidaritet, tillhörighet! (Idag är inte bara butikerna borta………)

   Liked by 1 person

 4. Christer Carlstedt skriver:

  Jag tror nog att nuvarande, såväl som tidigare makthavare här i landet inser reciprocitetens betydelse. De har ju precis hela tiden orerat om hur migranterna, som de av någon obskyr anledning kallar flyktingar, skall rädda välfärden genom sitt idoga arbete i Sverige och därigenom med råge betala igen vad de kostat initialt.

  Det måste ha varit en mardröm för dessa, den politiska godhetens apostlar, när folk i landet tog fram statistik som klargjorde att det tog dryga sju år innan ens hälften av de som utgett sig för att vara flyktingar kom i någon form av arbete.
  Alla tycks vara rörande överens om att ju längre någon person står utanför arbetsmarknaden, desto lägre är chanserna att vederbörande alls skall komma in på denna marknad.
  Den där hälften som inte har jobb efter de sju-åtta åren kommer med största sannolikhet följaktligen heller aldrig att jobba.
  Om man sedan beaktar att man måste ha ungefär 80% av den svenska medianlönen för att välfärdssystemen och övriga gemensamma åtaganden skall gå runt på individnivå, så behöver man inte vara matematiker för att räkna ut att ”det sket sig” med hela teoribygget om invandrarnas bidrag till den gemensamma välfärden, som politikerna försökt truga på oss.

  Det är nu vi kommer till det verkligt grandiosa i kråksången!

  För att det skall finnas en statistik som den vi har så måste man betrakta alla som invandrat under de senaste 10-15 åren, vilket betyder att Syrienkrisen inte ens var påtänkt. Inte ens Irakkriget. För att inte tala om somaliernas exodus och eritreanernas.

  Den usla försörjningsstatistiken handlar om människor från Europa och då huvudsakligen från Balkan.
  Varför invandrare från Afrika och Mellanöstern skulle fungera annat än sämre än européer i Sverige har jag ”en aning” svårt att se.

  Sammantaget på gruppnivå innebär detta att reciprociteten är en ren chimär. Kan gruppen migranter som helhet inte ens försörja sig själv – hur i hela fridens namn skulle de då kunna lämna ett bidrag till den gemensamma välfärden?

  Liked by 11 people

 5. gmiksche skriver:

  PK har globaliserat begreppet solidaritet. Det har blivit en del av newsspeak där vitt är svart och svart är vitt. En del av hjärntvätten som skolan utsatt och utsätter den yngre generationen för. Att S skulle vara intresserat eller ens ha förmåga att återuppväcka begreppet tror jag inte på. Det skulle vara en kovändning av icke skådat slag.I så fall spricker partiet. De som värnar den gamla sortens solidaritet hängs ut som rasister, icke minst av S.

  Liked by 1 person

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Exakt: De som värnar den gamla sortens solidaritet demoniseras av den nya tokvänster som numera styr och ställer i Sverige, och som få människor vågar säga emot.

   De flesta anpassar sig till detta vanvett, eller låtsas åtminstone; precis som i sagan om Kejsarens nya kläder.

   Moralen i denna berättelse är just att människor kan fås att anpassa sig till nästan vad som helst även om det strider mot deras egna sinnens vittnesbörd, bara det finns ett starkt grupptryck. Denna levnadsvisdom har även bekräftats vetenskapligt (visst är det fint när vetenskapen bekräftar saker man redan visste!)

   Det är några få modiga människor med stark integritet som vågar gå emot den påbjudna lögnen, och får en massa skit för det.

   Exempel: polisen Peter Springare, som var ofin nog att påpeka att sisådär nio av tio grova brottslingar han träffade på i sin vardag hade tydligt utomeuropeiskt klingande namn.

   Myndigheterna söker nu efter förevändningar att straffa honom, men han har snabbt fått över 200 000 sympatisörer i gruppen ”Stå upp för Peter Springare” på Facebook. Även den legendariske Leif GW Persson har nu ställt sig på Peter Springares sida.

   Om Sverige inte drivit denna vanvettiga och destruktiva massinvandrings-politik hade vi alltså idag haft en dramatiskt lägre nivå av grov brottslighet. Det hade kanske varit mer som det berättas av äldre folk: Man behövde inte ens låsa dörren när man gick hemifrån!

   Så var det. Och inte fasen behövde statsminister Tage Erlander någon livvakt på sin tid! Han åkte på valturné i sin privata bil, och hustrun körde.

   Ja, ännu finns det spillror kvar av detta samhälle och jag har turen att numera bo i en sådan spillra, någonstans i norra Skåne. Men hur länge det dröjer innan även denna småstads-idyll invaderas av den så kallade ”mångkulturen” vet man inte.

   Att hata invandring av den aktuella sorten är, i ljuset av de konsekvenser vi sett, den enda rationella hållningen. För ens egna överlevnad, och för ens anhörigas välgång, är det rationellt att avsky allt som är skadligt och försöka undvika det. Man avskyr t.ex. sjukdomsbakterier och man avskyr även sådant som loppor, löss och råttor.

   Att vilja stoppa ett inflöde av människor som allmänt sett både utgör en ekonomisk belastning och en ren säkerhetsrisk för oss är ren självklarhet. Den som inte inser detta har ett problem, ett problem som evolutionen kommer att ta hand om. Precis som i naturen i övrigt överlever de bäst rustade individerna i konkurrensen, och det lär INTE bli miljöpartisterna.

   Tyvärr hotar dessa människor, som vill fortsätta översvämma Sverige med för oss skadliga element, inte bara sin egen grupp utan även alla oss andra, och i synnerhet våra barns välfärd.
   Därför ser jag den sortens folk som förrädare, likt de som släppte in den trojanska hästen.

   Liked by 9 people

 6. Sture Larsson skriver:

  En skyldighet medför i sig rättigheter för någon/några andra. En rättighet gör inte det, pekar inte ut den/dem som har skyldigheter. 10 Guds bud handlar om skyldigheter. De har historiskt gett rättigheter.

  Liked by 1 person

 7. Bjarne Däcker skriver:

  En generös invandringspolitik innebär att politikerna är generösa med våra pengar. De kan känna sig storsinta och människokärvänliga men det är vi som betalar och som inte ens har blivit tillfrågade.

  Liked by 8 people

 8. Jan Ahlström skriver:

  En mycket bra ”spaning”, bonden Paavo hade nog inte överlevt i dagens samhälle.
  Men du Patrik, reciprocitet?? Jag har aldrig hört/sett det ordet trots att jag är 70 bast, skapligt allmänbildad och vaken. Google, yes!

  Gilla

  • Hedvig skriver:

   @ Jan Ahlström 13 mars, 2017 kl 07:42

   Varför inte se uppdykandet av ett okänt ord som ett bra tillfälle att lära nytt? Så gör jag, 70+, även om jag råkade känna till just detta ord. 🙂

   Gilla

   • Alexander Zetterberg skriver:

    Mitt tips är att SD når över 30 procent vid valet 2018 och inget annat parti når upp till 20 procent. KD, L och MP hamnar under fyra procentsgränsen. Men allt händer så snabbt nu och ingen kan förutse hur det politiska landskapet ser ut om arton månader!

    Liked by 1 person

   • gmiksche skriver:

    Tyvärr tror jag att du har fel vad gäller MP. Det finns en hård kärna i det partiet som är opåverkbar. Tillkommer att folk lätt glömmer skandaler som ligger mer än ett år tillbaka i tiden, i synnerhet när de överskuggas av nya skandaler på annat håll. Tiden fram till valet räcker för att någon procent ska glömma.

    Gilla

  • PK Boogie skriver:

   Det är många som slåss om dessa röster, C, Mp, V, Fi, L och delar av M, jag tror S skall bli mycket mycket glada om de når 20%, jag vet inte en hantverkare som röstar S mer. Gå in på valfritt ställe där snickare, elektriker eller VVSare äter lunch, det är SD för hela slanten.

   Gilla

 9. Varm korv boogie skriver:

  Det har ju varit klart för väldigt många, väldigt länge, att den svenska ömsesidigheten saknades hos invandrarna, det visste man redan för 30år sedan, innan muslimerna började komma, de var redan överrepresenterade på alla negativa vis. Det står allt mer mellan de som sköter sig och de som parasiterar, och socialdemokratin, MP, V, och C parasiterar på de som parasiterar, och L och M vill också vara med och dela på parasiterna. Fältet är därmed fritt för SD att bli det nya medelklasspartiet, för de som bidrar.

  Jag ser ingen chans att S kan rädda sig, tydligen så håller S i Holland att dö sotdöden, de är väl något före oss, Alexander Bard har ännu livet i behåll, men om han kommer ut som muslimkritiker så riskerar han nog samma öde som Theo V Gogh.

  Jag har börjat tänka över vem som styr, egentligen, och hur? Vem styr S? Vem styr statsapparaten? Jag tycker det är klart att det är ett aggressivt kvinnligt prästerskap som håller S i öronen, en och annan man räknas dit, vem är det som verklgen bestämmer? Vem sitter i Vatikanen i Sverige? Eftersom vi styr efter värdegrunden så är det den som är närmast denna gud som styr, dvs verkliga fundamentalister, kanske Veronika Palm, kanske de som åkte till Iran i slöja? Jag misstänker att det är en mycket liten klick som håller alla i schack, men eftersom deras teser och aggresivitet inte tål dagens ljus så spelar de i skuggan, Rambergs brunråttor är ett exempel, det är så jag tror denna inre krets ser Hanif Bali, SD och oss på DGS, men att säga det öppet går inte, att viska i Löfvens öra går däremot. Vem ser till att Löfven aldrig aldrig läser avpixlat, friatider, ledarsidorna och DGS?

  Liked by 4 people

 10. Varm korv boogie skriver:

  En uppföljande tanke är att om det är så att det är ett ”hemligt värdegrunds-sällskap” som styr så blir den viktigaste åtgärden för att rädda Sverige att bryta sönder dessa nätverk. Ledarsidorna är något på spåren med Hilda, Ruben och muslimska brödraskapets tentakler.

  Liked by 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Det finns ju bevisligen en konspiration. Man har kommit överens om att sålla och vinkla i nyhetsflödet för att vår uppfattning av invandrare skall bli mera positiv än vad som vore motiverat. – Motivet för denna veklighetsförfalskning är dunkelt.

    Gilla

   • Hovs-svartaste-hallar skriver:

    Kanske inte konspirationer i dess egentliga mening, däremot finns det starka ideologiska strömningar påminnande om masspsykosen på 1600-talet som ledde till en jakt på ‘häxor’ där människor pekades ut, dömdes och avrättades.

    Man kan även jämföra med Maos ‘kulturrevolution’ på 1960-talet, där fanatiska hopar av Mao-supportrar skapade kaos och anarki i Kina.
    Detta var en rent ideologisk kampanj, som drevs av en psykologiskt betingad mass-psykos. Sverige håller nu på att förstöras av en liknande mass-psykos, även den likt Kulturrevolutionen driven av en vagt marxistiskt inspirerad ideologi.

    Liked by 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Ingen har kommit överens i förväg. Konspirationer är efterkonstruktioner, rationaliseringar, hjärnspöken. Det blev som det blev för att många människor som saknade integritet samverkade spontant i ett system där personligt ansvar av helt andra skäl hade ersatts med moral hazard.

    MSM-journalister har inte sitt eget skinn i potten.

    Liked by 2 people

  • Varm korv boogie skriver:

   Jag menar inte heller en konspiration i klassisk mening, men mer att det verkar finnas en inre cirkel av människor som styr över vad resten skall tycka, som ser till att det är rättning i ledet, lite som spanska inkvisitionen. Den innersta kärnan i pk-sekten.

   Liked by 1 person

 11. cmmk10 skriver:

  Nåja, åtminstone skyldigheten att betala skatt har alltid legat socialdemokratin varmt om hjärtat. Det lär vara så häftigt att beskattas att man stundtals har krävt in över 100% i skatt.

  Liked by 3 people

 12. Rune skriver:

  ”Reciprocitet” ?
  Klumpigt ord som lär betyda ”Ömsesidighet” som ju är klarare och mer förståeligt i betydelse för oss svenskar. Märkligt att många debattörer ofta vill förtydliga sig med otydligheter som man hämtar i något främmande språk som bara ett fåtal svenskar känner till?

  Liked by 3 people

  • Hwessinx skriver:

   Nog är det väl så att rätt många känner till detta ord! Se det annars gärna som en möjlighet att lära något nytt. Jag tror inte Patrik tar till reciprocitet för att glänsa. Det är ett väletablerat ord i svenska språket och den språkliga nivån kanske rentav kan behöva höjas.

   Liked by 1 person

   • Rune skriver:

    Ordet reciprocitet har jag endast sett under det senaste året, under mitt 71-åriga liv, så det kan inte vara så väletablerat?
    Men jag har förstått av sammanhanget vad det betyder, men tycker ändå att det är klumpigt. Ordet ”Ömsesidighet” är ju klart och enkelt och går rakt in i hjärtat utan omständliga översättningar.
    Förresten ordet ”sammanhang” har också begåvats med en modern klumpighet som ofta används av debattörer numera. Men för närvarande kan jag inte komma på hur det lyder.
    Klumpigheterna har svårt att fastna i sinnet.

    Liked by 1 person

  • Drutten skriver:

   Om endast ord som alla förstår skall användas får INGEN chansen att lära sig ett endaste nytt ord. Det kommer med tiden att utarma språket. Var glad för att du blivit språkligt berikad!

   Gilla

  • gmiksche skriver:

   Reciprocitet är ett ord taget från socialvetenskapen. Där används det för att känneteckna kontakten mellan olika grupper av forntidsmänniskor. Kontakten uppstod genom byte av föremål, en början till byteshandel och fredlig kontakt mellan grupperna. Det låter givetvis finare än omsesidighet men är fel på plats i föreliggande sammanhang.

   Gilla

 13. Anders skriver:

  Välfärdssamhällen kan bara finnas i etniskt homogena stater. De bygger inte bara på idén om reciprocitet, utan också på identifikation. Man måste kunna identifiera sig med den nödlidande, känna att det ”skulle kunna var jag”. Det går inte i ett etnisk splittrat samhälle. Jag vill inte att mina skattepengar ska gå till människor som är mig fullständigt främmande och med vilka jag inte har något gemensamt.

  Liked by 8 people

 14. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Tja, ska man tolka kommande inriktning inom (s) utifrån Ekots lördagsintervju med partisekreteraren så är något omedelbart omtänk inte i pipeline. Mycket pekar på fortsatt utförsbacke, jämför exempelvis (s) motsvarighets position i Nederländerna.

  Läsa dikt om bonden Paavo? Expressen har en ganska realistisk klassrumsskildring idag, i den miljön är det svårt att tänka sig att man skulle kunna uppbåda något som helst intresse för någon dikt what so ever.

  På DN debatt skriver några professorer tillika hustomtar åt (s) om att folk har fått fel uppfattningar om olika saker och att detta ska lösas genom mera expertvälde och ”folkbildning”, det är nog den sortens råd som går hem i ledande kretsar inom (s).

  I Agenda igår stod en ”expert” (han hade ju klarat högskoleprovet, frågan är hur) oemotsagd som sa att problemet i no go zoner är att man har för lite resurser, mera skattemedel måste gå dit och de arbetslösa som bor där måste få hjälp med bl a barnpassning. Han sa inget om vad de boende där skulle kunna hjälpa till med själva apropå reciprocitet.

  Liked by 5 people

 15. Hortensia skriver:

  Tack, Patrik, för denna påminnelse om vilken betydelse den svenska solidariteten och socialdemokratin har haft för Sverige, men dagens självgoda, kulturrelativistiskt svenskföraktande, identitetspolitiskt ”feministiska” S-regim är djupt osolidarisk med landets inhemska befolkning.

  Om svenskarnas skötsamhet, skattemoral, sparsamhet och solidaritet ska kunna bevaras, måste Socialdemokraterna – och resten av Sjuklövern – skakas om ordentligt, så att det sanslösa slöseriet med våra mödosamt ihopsamlade välfärdsresurser får ett abrupt slut senast i september nästa år.

  Liked by 7 people

  • Göran skriver:

   Att bevara skattemoralen (vilket ologiskt ord) är något som kommer att leda till Sveriges förfall. Se skatt för vad det är: stöld.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Skatt utvecklas i takt med ökad civilisationsgrad från att vara en organiserad form av rån till att bli som en klubbavgift man betalar för förmåner man bjuds på som medlem.

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Sant, att det nuvarande, orimligt höga skattetrycket är mer att betrakta som stöld, Göran, men svenska folkets förmåga att osjälviskt ”sala” till sådant man tycker är extra viktigt har ju stärkt våra tidigare försök att uppnå någorlunda jämlikhet mellan svenskar med olika förutsättningar.

    Man har inte behövt födas med silversked i mun, för att kunna skaffa sig en god utbildning och egen bostad eller, vid behov, få tillgång till adekvat sjukvård. Nu är samhällskontraktet ensidigt brutet av storhetsvansinniga sjuklöverpolitikers ”öppna-era-hjärtan-och-töm-era-plånböcker-politik”.

    Inte ens de snällaste svenskar lär vilja fortsätta slava, för att andra länders oönskade befolkningsöverskott ska kunna få ett ”generöst mottagande” i Sverige på menlig bekostnad av våra egna barn, gamla och sjuka – som kunde fått omvårdnad i världsklass för de enorma summor anhöriga och anfäder har avstått till statskassan.

    Liked by 1 person

 16. Curt Norstedt skriver:

  Det viktiga begreppet solidaritet har banaliserats av beschäftiga Gutmenschen. Solidaritet är en helt annan sak än medkänsla. Solidaritet är ömsesidigt förpliktande; medkänsla är det inte.

  Solidaritet var fackföreningsrörelsens mest värdeladdade begrepp vars innebörd stod klar för alla.

  Soldaten i krig kämpar inte för fanan eller fosterlandet – det är solidariteten som driver honom att stanna kvar med kamraterna även i utsatta lägen, riskerande sitt liv.

  Den konsumentkooperativa föreningen Solidar skulle alls inte ha kunnat heta Medkänsla.

  Välgörenhet drivs däremot av medkänsla.

  Solidaritet kräven lojalitet – medkänsla driver välgörenhet.

  Reciprocitet är till intet förpliktande vare sig för ömsesidighet eller välgörenhet och bör bli kvar
  inom sociologin.

  Curtn

  Liked by 2 people

 17. Lasse W skriver:

  Här hittar vi igen den svenska modellen eller ”socialsekreterarnas Sverige”. Ju mindre krav desto finare. Varje utdelat bidrag är en manifestation av det goda starka samhället och högskattestaten. Fint som bara den tycker socialstatens – oftast kvinnliga tillskyndare. Som nu fått ytterligare några hundratusen nyanlända att stötta. Utan motkrav.

  Att ställa krav på folk fungerar inte i ett anonymiserat, tydligt boendesegregerat och mångkulturellt Sverige. Var och en sköter sitt och Ingen bryr sig om sin granne eller sin nästa. Civilsamhället är utarmat. Krav och reciprocitet är bara en tanklek. Samhällskontraktet går inte att återställa när det snart finns 7-800 000 lågutbildade i landet som inte har förutsättningar att uppfylla sin del av något kontrakt eftersom de inte arbetar. Och vem bryr sig som sagt. Sverige är hopplöst uppsplittrat och alla förutsättningar för någon form av gemenskap har mullvadats bort av kulturvänstern.

  Det har gått så långt att jag inte längre har några förhoppningar om mitt egen land som nu styrs av personer som Alice Bah Kuhnke och Stefan Löfvén. Jag vill lämna landet så fort jag bara kan. Det är inte mitt land längre.

  Liked by 5 people

 18. Fredrik Östman skriver:

  En otroligt falsk och förljugen text.

  Det som bonden Paavo i det givna exemplet representerar är precis den typ av småborgerlig (ja, självägande bönder är småborgare, vilket kulakerna i Ukraina, Paavos verkliga fränder, bittert fick erfara) givmildhet och frivillig privat välgörenhet som socialdemokratin ända sedan sin allra första början sett som sin centrala och alla viktigaste uppgift att utrota. Välfärdsstaten skall se till att Paavos granne aldrig skall känna tacksamhet gentemot Paavo för att han fått del av dennes överflöd, utan att tacksamheten skall riktas till socialstatens makthavare och fackföreningsrörelsemaffians bossar. Paavo skall beskattas och förlora alla materiella möjligheter att själv bedriva förnedrande välgörenhet. Paavos granne skall underordnas fackpamparnas diktat och beskyddarverksamhet. Sådan är socialismen.

  Maken till fräckhet att komma ex post festum, när socialismen bryter samman under sin egen tyngd, och påstå att allt det den bekämpat med all sin kraft i hundratals år plötsligt är dess själ och hjärta! Privat välgörenhet, pah! Stå med mössan i hand, pah! Skulle det vara något för en socialdemokrat att stå efter, pah!

  Liked by 1 person

  • Jaxel skriver:

   Läser du inte Patriks text lite som f-n läser bibeln? Han tycks ju ha ungefär samma bild av dagens socialdemokrati ideologi som du. Det tycks dock skilja såtillvida att Patrik verkar tro att en annan socialdemokrati skulle kunna vara möjlig.

   I alla händelser tar krönikan upp en viktig diskussion. Inom dagens vänster – inklusive den s k oppositionen – tycks solidaritet likställas med gränslös generositet och dito medkänsla. Det senare är något helt annat.

   Liked by 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Det finns bara en socialdemokrati och den har i sin inställning till välgörenhet inte ändrat sig. Själva tanken att låta enskilda personer själva besluta över, dela ut och ta emot välgörenhet är diametralt motsatt socialdemokratins djupaste ideella innehåll. Det har aldrig, aldrig varit en del av dess lära.

    Socialdemokratin har ägnat hela sin kraft och all sin förmåga nästan uteslutande åt att utrota privat välgörenhet.

    Kulaken Paavo och hans kulakgranne hade ingen välfärdsstat och behövde den inte heller.

    Gilla

 19. Anna Kristina skriver:

  Det Patrik tar upp idag kan betraktas som ett kulturellt fenomen. Men mänsklig reciprocitet går faktiskt djupare än så. Kultur som företeelse vilar ytterst på biologiska mekanismer. Ingen ärver sitt modersmål rakt av. I språkinlärningen döljer sig en hel räcka med olika ärftliga psykologiska mekanismer, verksamma under många år, och de har alla sin grund i DNA. Så även om ens modersmål bygger på inlärning, vilar det likväl ytterst på DNA. Och, som sagts, motsvarande gäller även för olika kulturer.

  Språket som skepnad visar även upp det sociala. Visar på en reciprocitet inom gruppen.
  Språk förutsätter ju flera människor som delar en gemenskap och intressen. Ett helt ensamt djur har ingen större anledning att kommunicera. Investering i språk blir därför en investering i andra.

  Men mänskliga investeringen går djupare än så. Vid psykologiska experiment har man blottat att den som helt följer egoismens linje, i längden alltid tillhör förlorarna. I ömsesidigheten ligger en försäkran. Jag hjälper dig, …så hjälper du mig. Ett socialt kapital som alltid faller ut.
  Det är i ömsesidig hjälpsamhet den egna gruppens styrka ligger.

  Men, det finns ett helt avgörande men. Det fungerar bara effektivt om gruppen av människor är sammanhållen över tid och rum. Att man tillhör de som långsiktigt går att investera i. Där det sociala kittet håller. Att investera i helt okända människor har ingen naturligt fungerande reciprocitet i sig.

  Människan har evolutionsmässigt utvecklats och formats i sin psykologi inom den lilla fungerande sammanhållna gruppen. Ömsesidighetens psykologi har växt ur en grupp på kanske mindre än 100 individer. Nu är vi runt 8 miljarder människor på jorden, alla med psykologiska mekanismer utvecklade för det intima livet. Det är en av skälen till att människan har så lätt för att bilda in- och ut-grupper. Vår evolutionära bakrund slår så lätt igenom.

  Nu har Sverige en migration som innehåller mycket fler än hundratalet olika nationaliteter. Alla med sin kulturella särart, olikhet och bakgrund.

  I Sverige har det moderna välfärdssamhället tagit över mycket av det tidigare privata och istället organiserat fram en kommunal och statlig byråkrati formad och uppbyggd runt begreppet solidaritet och omhändertagande. I klansamhällen låg och ligger fortfarande ömsesidigheten inom klanen, inom den egna gruppen.

  Att Sverige länge rent kulturellt har kunnat upprätthålla en ömsesidighet, beror nog i hög utsträckning på vår tidigare kulturella homogenitet, och att vi bands samman genom en likartad historia ned i en djup och gemensam mylla. I ett samhörighetens mer kollektiva bondeliv.

  Nu har politiker och globalister bestämt sig för att röra om i demografins gryta, men utan egentlig kunskap och insikt om vem människan egentligen är, och hur hon psykologiskt fungerar. Okunskapen och naiviteten har satts på förarplats, och sitter där alltjämnt. Och man tror att in-gruppen plötsligt kan famna hela världen. Att ideologi kan tvära förbi miljoner år av mänsklig evolution och psykologi. Det är därför Sverige krackelerar och välfärdssamhället snart går i kras, i alla fall som vi hittills lärt känna det.

  Liked by 8 people

 20. Ipse Cogita! skriver:

  Solidaritet definieras även det på ett speciellt svenskt sätt (vi gillar ju att märka ord i stället för att tala om problemen). Den svenska solidariteten ser ut som så: Jag är solidarisk med dig om du tycker som jag — annars ”fuck off”! Jag har döpt den till egosolidaritet.

  Gilla

 21. Magnus skriver:

  Välfärdsstaten har vuxit sig så pass stor att ömsesidig solidaritet som människor nära varandra alltid haft är så gott som borta. Välfärdsstaten tog bort pappans, mammans, släkts, vänners- och grannars roller. Därav försvann plikten och den ömsesidiga solidariteten.

  Allt har ett tak, gräns, inget är oändligt. Allt går i cirklar och ibland går processen snabbare och påminner mer om en pendelrörelse där vissa delar hoppas över till förmån för motpolen.

  Nedan två Cirkelresonemang:
  1.
  – Hårda tider skapar starka män
  – Starka män skapar bra tider
  – Bra tider skapar svaga män
  – Svaga män skapar hårda tider

  2.
  – Demokrati
  – Demokratur
  – Anarki
  – Diktatur
  – Efter punkten diktatur hamnar vi antingen i en fredlig övergång till demokrati eller så blir övergången blodig som oftast är fallet.

  Var befinner sig Sverige och hur blir utfallet? Vilket utfall vill vi ha? Just nu finns det ingen som berättar var vi ska gå, utan allt handlar om diskussioner, dialoger, pengar och dessa ständiga beställningar av rapport och den ”rätta” ”värdegrunden”. När har vi tillräckligt med information? Enligt pk-ismen ska inget åtgärdas för då brister idén om ett mångkulturellt samhälle oavsett resultat… lyft på mattan så sopar vi alla för att skapa det rätta samhällsbygget! Sedan säger han som kallas för statsminister att vi ska kräva vår rätt? Jag har försökt men ingen inom vårt etablissemang bryr sig om min rätt.

  För jag ifrågasätter
  – mångkulturalismen
  – Feminismen
  – Globalismen
  – Islamism
  – Genusvetenskap där det manliga är maskulint och orsaken till allt ont. Ingen ska kvävas pga av att genuspedagoger försöker skapa könlösa individer.

  Jag förespråkar
  – majoritetsdemokrati
  – Yttrandefrihet
  – Åsiktsfrihet
  – Anonymitet
  – Att Sverige alltid ska fortsätta vara Sverige och där de svenska dragen av kultur och traditioner alltid ska vara i majoritet.
  – Inga pengar ska delas ut till enskilda minoritetsgrupper oavsett om det är religösa, etniska, sexuella osv.
  – Religionsfrihetens viktigaste del är att en importerad religon aldrig får påverka människors liv och vardag såsom kläder, byggnader, bön, böneutrop och hederskulturer osv.

  PS. Jag förespråkar inte att vår omvärld ska ändra sina värderingar och kulturer men jag kräver samtidigt att vårt land ska få fortsätta vara Sverige!

  Liked by 6 people

  • Fredrik Östman skriver:

   ”Hårda tider skapar starka män” — Nej, det är survival bias. De som inte redan var starka överlever inte de hårda tiderna. Det finns inget i de hårda tiderna som stärker någon, utan precis som man naivt kan antaga skadar de hårda tiderna, och det är just förmågan att absorbera skada som vi kallar att vara hård.

   Liked by 2 people

 22. gubbeligo5 skriver:

  Den rätta termen för medkänsla är empati. Den som känner empati för någon kräver ingenting tillbaka. Men en hel nation kan inte utveckla empati för alla. Det är detsamma som självmord.

  Den franske filosofen Emile Durkiem instiftade begreppet altruism där en eller flera, faktiskt en stor grupp kan offra sig själva för att uppfylla sina åtaganden och rent av inbillade förpliktelser till den andra.

  Det Sverige bedrivit sedan Olof Palmes dagar är ett sådant altruistiskt självmord. Sedan mitten av 70-talet har Sverige enbart varit en stat uppfylld av godhet som enbart ”hjälper”. Arbetskraftsinvandringen upphörde i stort sett från och med samma tid.

  Reciprocitet är egentligen ett vetenskapligt begrepp. I vardagligt tal säger vi väl ömsesidighet?

  Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   ”Den som känner empati för någon kräver ingenting tillbaka.” — Vad är detta för en ovanlig definition av empati? Det brukar vara ett slags egoistisk sympati, ”Det kunde ha varit jag.” Enligt den gyllene regeln kan man kräva så mycket av andra som man själv skulle erbjuda i samma situation. Det är empati.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Empati visar en massa andra djur prov på genom att hjälpa någon som hamnat i svårigheter och det kan vara någon av en annan art. – Alla djur är ständigt upptagna med att göra det bästa av läget och förmågan till medkänsla kan alltså göra att hjälpen är helt oegennyttig.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Bo Svensson, om djur uppvisar empati så vet vi ju redan därmed att denna empati är (grupp)egoistisk och främjar den egna arten/gruppen/familjen/genuppsättningen på andras bekostnad. Varför skulle mänsklig empati vara annorlunda? Är det inte rimligt att antaga att den uppstått evolutionärt precis som alla våra andra arvsanlag?

    Mänsklig empati orsakar artutrotning.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Empati är något som finns för att vi har medvetande om omvärlden. Det är inte i första hand något som utvecklats för att det gynnar överlevnad. Det kan göra det för samverkande flockvarelser men det kan också ge fördelar i många lägen att undertrycka sin empati. – Om man är ett rovdjur eller i krig.

    Hjälp till nödställda utan tanke på egen vinning, – som när delfiner räddar folk från drunkningsdöd, – kommer ur allas ständigt aktiva strävan att göra det bästa av läget.

    Gilla

 23. MartinA skriver:

  Apropå hyllningen av socialdemokratin i ovanstående text (nåja, snarare ett uttryck för uppskattning av den socialdemokratiska intentionen eller en fundering om inte socialdemokratin uttryckte en bit av den svenska folksjälen. Hursomhaver, min avsky för socialdemokratin är sådan att inte ens det kan jag tolerera).
  Så kan man läsa ett referat av Huntsfords bok om socialdemokratin i sin prydno 1971 (jag har försökt läsa hela men den var rätt tråkig):
  https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Totalitarians

  Gilla

 24. Göran skriver:

  Du har nog historiskt fel om solidaritet mellan bönder såsom beskrivs i artikeln. Sedan lång tid tillbaka har brukbar jord i Sverige delats upp i tegar så att varje bonde i en by ska få tillgång till samma goda jord som dålig jord. Ett rationellt beslut och inte ett solidariskt.

  Själv hatar jag ordet solidariskt. Det handlar bara om att stjäla resurser från individer. Min egen definition av solidaritet är: när mina egoistiska intressen sammanfaller med någon annans egoistiska intressen. Det innebär att när två eller fler individer har samma intresse kan de mobba någon annan som inte har samma intresse.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Inte bara god och dålig, utan också jord som har olika riskfaktor. Ett fält drabbas ett år, ett annat ett annat. Risksänkningen är värd den förlorade produktivitetspotentialen under goda år.

   Gilla

 25. 77711n skriver:

  Socialdemokraterna har förlorat sin själ i strävandena om att behålla makten och avsaknad av insiktsfulla personer i sina led. Jag antar att felslutet grundas på att de tror att muslimer kommer att rösta S – vilket kanske sker på kort sikt, men inte i det långa perspektivet då helmuslimska partier som uppstår med krav sharia och hela det 1400 år gamla paketet.

  Makt korrumperar, och det märks. I nutid kan vi konstatera att den riktigt sanna själen hos S inte är plikt utan makt och tvång i gammal kommunististanda genom att lassa över ansvaret för invandringspolitiken på självständiga kommuner genom tvång.

  Hoppas A-M P hade några kloka synpunkter för att få stopp på utvecklingen och som vi här så småningom kommer att kunna få ta del av. Alla borde läsa Paul Colliers bok Exodus för att inse vilket sluttande plan Sverige befinner sig på. Om 20-50 år är vi jämförbara med Bangladesh. Därför är repatriering viktigare än reciprocitet, vilket inte är praktiskt genomförbart efter alla decenniers grundläggande felaktiga föreställningar om eget ansvar och samhällsansvar – särskilt inte hos dem som kommer vandrande över halva jordklotet till det lilla himmelriket långt upp i norr.

  Liked by 3 people

  • gmiksche skriver:

   En aktuell fotnot till att muslimska partier kommer att bildas. De finns redan. I dagens Le Monde finns en utförlig artikel om situationen i Rotterdam (”A Rotterdam, la tentation du repli sur soi” – Fritt översatt: I Rotterdam frestas man att söka sig till sina egna rötter). Hälften av Rotterdams befolkning har utomeuropeiska rötter.

   Rotterdams borgmästare Ahmed Aboutaleb är socialdemokrat av marockansk härkomst och muslim. Aboutaleb har försökt att hålla religionen utanför politiken och är inte kontroversiell. Han har bl a tagit klar ställning mot islamsk extremism, bl a genom att fördöma attentatet mot Charlie Hebdo omedelbart när det blev känt. Det var dock för stark tobak för en del av hans/socialdemokraternas muslimska väljare. Som en reaktion har det på senare tid bildats två lokala politiska partier med muslimsk anstrykning. Det bådar illa för Rotterdams framtid.

   Liked by 1 person

 26. Sixten Johansson skriver:

  I flockdjurs och barns sociala utveckling är spegling ett grundfenomen (spegelneuroner). Medvetandet utvecklas gradvis och snart kommer ömsesidighet in i processen. Logiskt sett blir följande nivå ”rättvisa”. Människoflocken kommer då så småningom till en skiljeväg. Ena vägen följer naturen. Den andra går mot en allt onaturligare värld och där har vi nu vandrat så länge att vi är helt vilse och flockens överlevnad hotas.

  I naturen existerar ingen likhet. Naturlig ömsesidighet innebär inte lika för lika. Föräldern växelverkar med barnet, läraren med eleven osv – idealiskt sett får båda parterna något. Utbytet är varken symmetriskt eller identiskt, men det handlar om ömsesidighet. I en fungerande social gemenskap kan gengåvor även komma andra till del, givaren själv med tiden. Ett sådant människoskapat system upplevs som rättvist – så länge gemenskapens regler känns naturliga, förståeliga och fungerar rimligt väl.

  Men naturen är inte rättvis. De uppenbara orättvisorna kan lättare accepteras om man tror att en gud i slutändan kommer att skipa rättvisa. Om man inte tror på någon gud, då måste ju människorna själva av materien skapa sig en rättvisare och bättre värld än den naturliga.

  När rättvisa är målet tolkas det först som jämlikhet och i logikkedjans slut som likhet. Ytterst måste global likhet skapas med tvång för att full rättvisa ska uppnås. För att ingen ska behöva känna sig nedvärderad eller förödmjukad måste alla gåvor, påbud och likhetskorrigeringar förmedlas opersonligt, regna ner från en högre statsmakt, en människoskapad gudom. Ömsesidighet individer emellan behövs inte, för statsguden skipar rättvisa. En klonad och blandad, grå eller melerad, global människoflock behöver bara tro på världsgudens ordning och goda vilja och lyda dess prästerskap.

  Liked by 3 people

 27. Bromma1214 skriver:

  Sveriges Välstånd! Det gäller tyvärr inte för alla ,med 250 000 fattigpensionärer plus ca lika många
  Till som har en tusenlapp mer, dvs en halv miljon som lever under EU s Fattighetsnorm.
  Ett land som inte vill sörja för sina pensionärer först, det landet är illa ute
  Ll

  Gilla

 28. bjornwiklund skriver:

  Bra lösningar på problem skall vara rrealistiska och förståeliga och nåbara. . .
  Dessutom har olika problem olika lösningar och det är där som debaten, i min vy hamnat nu.
  Vi känner problemen och försöker beskriva lösningar för dessa….

  Det bisarra är att vi inser inte ens dgaens problem ännu mindre morgondagens som är de problem vi behöver lösa….
  utan många trampar på med förslag som möjligtvis skulle ha löst tioå gamla problem om lösningarna hade applicerats vid millenniumskiftet

  Att ens i dagens läge föreslå repatriering osv är fortfarande utanför acceptans i många läger trots att det skulle kosta mindre påde pekuniärt såväl som trivsel och välbefinnande…. länder som varit utsatta för krig och elände skulle byggas upp ochatt försörja någon utanför Sverige kostar väsentligen mindre….

  Det som drivits de senaste decennierna är en jakt efter en bättre demografi… bifogar min länk där det visar sig att de senaste decenniernas invandring har bara förvärrat andelen äldre iom att endast hälften i arbetsför ålder någonsin kommer i arbete…. N.B. empiri 15 år bakåt visar detta så skadan är redan skedd……

  https://bjornwiklund.wordpress.com/2017/02/06/demografi-i

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.