Brottsförebyggande rådets rapporter om brottslighet

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det har diskuterats om det inte är dags att Brå, liksom myndigheten gjorde 1996 och 2005, gör en rapport om brottsligheten bland personer födda i Sverige och i utlandet.

Justitieminister Morgan Johansson har i en skrivelse förklarat att det inte behövs någon sådan undersökning eftersom, säger han, en studie från Stockholms universitet ”visar att det mesta av skillnaderna i brottslighet mellan personer med svensk respektive utländsk bakgrund försvinner när hänsyn tas till vissa faktorer i uppväxtmiljön, såsom föräldrars inkomst och sociala förhållanden i det bostadsområde individen har vuxit upp i”.

Det verkar inte alls stämma med Brås rapport från 2005. Där arbetar Brå med begreppet ”överrisk”, vilket betyder hur många gånger mer sannolikt det är att en person i en viss grupp, exempelvis utlandsfödda som folkbokförts i Sverige, är misstänkt för brott jämfört med en person som fötts i Sverige av två svenska föräldrar. Om man inte standardiserar för sådant som föräldrars inkomst och sociala förhållanden – det som Morgan Johansson pratar om – är denna överrisk 2,5 enligt Brås Tabell 10. Om man emellertid genomför standardiseringen, säger Brå, blir överrisken i stället 2,1. Det är ingen särskilt betydande minskning vad jag kan se. Underligt att justitieministern väljer att tro på en rapport från Stockholms universitet framför att tro på en rapport från hans egen myndighet.

Brås rapport från 2005 påpekar ytterligare en sak som förefaller göra en uppdatering idag desto mer angelägen. Brå redovisar att överrisken för utrikes födda, som i den senare studien alltså låg vid 2,5, i den tidigare studien låg lägre, nämligen på 2,1 (detta 2,1 har inget med standardiseringen att göra). Brå menar att detta i första hand beror på att många ”… av dem som anlänt till Sverige under denna [senare] period är flyktingar från just de områden som både i dag och för tolv år sedan har en särskilt hög överrisk att registreras för brott…”

Migranter från vilka länder är det då som har särskilt hög överrisk? Det framgår av din Bilaga 4, Tabell 3. För personer från Västasien är överrisken 3,8 och för folk från Nord-, Öst- och Övriga Afrika är siffrorna 4,7, 3,5 respektive 5,3. Då ska man betänka att detta gäller både kvinnor och män. Brå påpekar att män ligger högt över kvinnor i brottslighet men redovisar inte, vad jag kunnat hitta, de verkliga siffrorna för män från dessa områden.

I själva verket har andelen migranter från de särskilda överriskområdena ökat kraftigt sedan Brås förra studie. Migrationsverkets statistik visar att denna andel stigit från 51 procent av de asylsökande år 2000 till 85 procent år 2015. Så mycket större anledning att göra en ny och aktuell studie över migranters brottslighet.

Jag kan inte annat än instämma i den bedömning generaldirektören Jan Andersson i Brå gjorde i förordet till 2005 års rapport:

Om den registrerade brottsligheten visar sig vara påfallande hög i några grupper av utlandsfödda så försvinner inte problemen om man inte belyser dem och talar öppet om dem. En korrekt bild av problemens omfattning och utveckling torde i stället vara den bästa grunden för att analysera förhållandena och förbättra alla invånares förutsättningar att fungera väl i Sverige, oavsett etnisk härkomst.

Vad jag kan förstå måste Morgan Johanssons yttrande av Brå uppfattas som en sorts förbud mot genomförandet av en studie som Brå, om man ska dra slutsatser av myndighetens tidigare ställningstaganden, rimligen hade velat genomföra. Det är såklart svårt för en myndighet att gå tvärs emot vad högsta chefen säger och framföra budskap som han uttryckligen sagt att han inte vill höra.

Här är ett tillfälle när man faktiskt önskar att en myndighet vågade vara olydig.

65 thoughts on “Brottsförebyggande rådets rapporter om brottslighet

 1. Hortensia skriver:

  Instämmer, Patrik, och tillägger att den underligt upphaussade sosseministern Morgan Johanssons uppseendeväckande nonchalans inför den inhemska befolkningens trygghet, säkerhet och självklara rättighet, att slippa drabbas av grov, importerad kriminalitet – i Sverige! – är djupt stötande.

  En svensk justitieminister, som av missriktad politisk korrekthet helt sonika vägar vända på varje sten, för att avbryta massimmigrerade, kulturellt inkompatibla barbarers vämjeliga våldtäktsvåg mot svenska småflickor och hänsynslösa brutalitet mot övriga, värnlösa, två- eller fyrbenta godtyckligt utvalda offer – i Sverige! – borde självmant lämna sin post… och skämmas!

  Liked by 12 people

   • Hortensia skriver:

    Tack, snälla Lars!

    Jag börjar bli lite hes (och skumögd – ”vägrar” skulle det ju stå) så efter genomläsning av kloka kommentarer och vänlig respons börjar min kokande ilska äntligen förångas. Jag har goda förhoppningar om att kunna avhålla mig från mer rytande idag. 🙂

    Gilla

  • Hovs-Hallar skriver:

   Instämmer — men denna rättsröta är så långt gången att det krävs mer genomgripande åtgärder. Bort med hela det nuvarande korrupta etablissemanget från makten! Få äntligen ett slut på den destruktiva PK-sektens makt i Sverige!

   Liked by 3 people

  • rudmark skriver:

   Om nu det är så (med stor sannolikhet) att invandrade grupper är överrepresenterade. Vad blir följden? Jfr med ID kontroller, eller REVAinsatsen för att minska inflöde av illegala migranter, alternativt att skjutsa hem de som inte får vistas här. Polisen får inte gå efter utseende, vilket skulle höja träffsäkerheten och effektiviteten betydligt.
   (Tänker på när polisen vill ha hjälp att hitta vissa förövare, med hjälp av mediers pixlade fotografier)

   Gilla

 2. Johan skriver:

  Det sägs att de senaste 50 åren har mordfrekvensen legat still. Runt 100 mord per år.
  Tanke-lek…Vad hade den varit idag med en minimal invandring under samma tid?
  90…70…50…30…
  Överfallsvåldtäkter är säkert ännu intressantare att undersöka…

  Liked by 1 person

 3. malmobon skriver:

  Märkligt inte Sverige har statistik på detta längre. Borde inte vara en uppgift som politiker skall kunna bestämma. Borde ligga i Polisen och Kriminalvårdens intresse,
  Hur skall annars förebyggande arbete bedrivas.
  Allt är dock tillrättalagt för att vi inte skall få se verkligheten.

  I vilket fall tycker jag Sverige borde köpa platser i deras egna hemländers fängelser, eller bygga
  enligt svensk standard. Ta från biståndsbudget.
  Har läst att Norge har ont om fängelseplatser och vill köpa sig in i Nederländska fängelser.
  Sverige tackade nej till Norges förfrågan.
  Har läst att det är norsk ägare till en av anstalternas fastigheter i Vänersborg.
  Den andra högriskanstalten i Vänersborg betalar 2 miljoner/år till EU i dispens för att kunna ha speciellt taggtråd. Mycket slöseri inom Kriminalvården.

  Liked by 1 person

 4. Höga kusten skriver:

  Tillit är något ytterst delikat. Det byggs upp över tid. Tillit skapas mellan enskilda människor. Men sträcks även ut till myndigheter och institutioner, om korruption och aktivt missledande kan hållas stången. Ett tummande på förtroendet, eller glidande på statistiska sanningar, blir i förlängningen förödande för tillitens upprätthållande. Om beskrivningen över verkligheten även börjar manipuleras, eller kringgås, känner folk sig lurade. Om det sker från politiskt höga höjder, skadas i förlängningen även basen för det demokratiska samhället. Demokrati kräver väl informerade och upplysta medborgare, för att fungera bra. Om gemene man börjar tvivla på vad som är sant eller falskt, riskerar institutioner att ta skada. Det är därför desinformation är så farlig. Den allmänna tilliten eroderar. Vissa myndigheter är också direkt systemkritiska när det kommer an på att skapa och bygga förtroende. Riksrevisionen, Skatteverket, Polisen, Försvaret och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tillhör dessa myndigheter. Människor lever i en verkligheten. De ser och hör. De tänker. De samtalar med andra. Läser och informerar sig. De söker aktivt. Söker sig även till alternativmedia, om de känner att de manipuleras eller undanhålls information. Går till utländska medier. De drar sedan sina egna slutsatser. Informationsvakuum fylls alltid ut. Blir diskrepansen mellan det officiella Sverige och övrig information, eller självupplevd verklighet, för stor, tar Politiken och Mynighets-Sverige skada. Oviljan att belysa, runda fakta, och även manipulera information, suddar faktiskt i verklighetens kartbild, den vi skall och måste navigera efter. Och det tjänar ingen i samhället på – om vi vill bygga upp samhällen som vilar på tillitens och förtroendets fundament och upplevs som demokratiska.

  Liked by 3 people

 5. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Hyckleriet när det gäller sådana här saker ligger inte långt efter Nord-Koreas eller sådant som man hånar från forna tider i historieböckerna. Dagligen är tidningarna fulla av ”man skjuten”, ”kvinna våldtagen av män”, ”anhöriga blockerade akuten”, etc. Aldrig görs koppling till etnicitet. Det här blir ungefär som när man fyller en ballong med vatten, så småningom spricker den och då blir det blött på fingolvet. Jag undrar ibland hur journalister känner sig, är de tappra soldater eller köpta lakejer? Det har hänt att jag skrivit till någon journalist, svaret blir oftast inget alls, ibland ilska eller ett svar som ”etnicitet är inte relevant”

  Liked by 2 people

 6. Kim skriver:

  De senaste årens migrationsvåg har karakteriserats av det kön (manligt), de ursprungsområden (Afrika och Mellanöstern) och den invandringstyp (asylsökande) som kopplas till extra stor överrisk för kriminalitet. Morgan Johansson vill dock inte veta hur det påverkar brottsstatistiken. Istället lyfter han fram ”goda livsvillkor” som lösningen på problemet. Det är svårt att se hur ekvationen ska gå ihop när migrationspolitiken i sig ökar bostadsbristen och utanförskapet.

  Brist på kunskap leder inte till bättre förmåga att skapa ett välfungerande samhälle. Problem man inte vill kännas vid kan man inte lösa. För att kunna ta ställning till hur Sveriges migrationspolitik bör utformas måste man våga utvärdera politikens konsekvenser.

  Liked by 2 people

 7. sldy skriver:

  Två år till valet, detta är en statshemlighet av första graden, Brå har ett politiskt uppdrag, i detta fallet att med alla medel inte redovisa sanningen, det enklaste är förstås att inte undersöka alls.

  Det enkla argumentet att det spelar roll vem som begår brotten just för att de inte är ett tvärsnitt av nuvarande svensk befolkning som flyttar hit (än), muslimer och afrikaner är överrepresenterade bland migranter, just därför spelar det roll. Av liknande skäl så är det intressant av demografiska skäl, om muslimer eller somalier visar sig vara överrepresenterade inom våldsbrott och våldtäkter, till exempel, så är det extra relevant om denna grupp föder fler barn än genomsnittet. Vi ser framtiden.

  Fler självklarheter, eftersom migranter, muslimer och andra är överrepresenterade i ekonomiskt svaga områden och utgör en allt större del av de så kallat fattiga i Sverige så blir det irrelevant att använda detta argument som Johansson gör, gruppen ”fattiga” växer med gruppen invandrare av 1a, 2a och 3e generationen. I Danmark har man en ännu högre brottslighet bland 2a och 3e generationen, man antar att det är samma i Sverige. Det är snart likhetstecken med ekonomiskt svag och migrant, på samma sätt som man varje gång signalement inte anges alltid antar att det är en invandrare. En svensk gärningsman är det endast då man får se bild och namn då det gäller våldsbrott, detta antagande stämmer nog i allt närmare i 100% av fallen.

  Så det är bland de grupper som växer extremt fort nu som brottsligheten är störst, då Brå gjorde sin undersökning 2005 har jag för mig att materialet var från 2001, dvs snart 16år sedan, Sveriges befolkningssammansättning har ändrats mycket under denna tid. Man skall ej heller glömma att vi nu har rena extremister i rättsväsendet med Eliasson och Ramberg som främsta exempel, man kan på goda grunder anta att invandrare allt oftare frikänns för att dölja samhällsutvecklingen och föda VIK med återfallsförbrytare, därför betyder det mycket vilka markörer man använder då brottslighet undersöks.

  Men som sagt, hur mycket Brå än fuskar med statistik, kanske Dan Eliasson kan söka jobb som chef där, så kommer ändå ett resultat att vara till stöd för SD, så innan 2018 kommer inget från detta håll. Vi kommer heller inte att få se några reportage inifrån svenska fängelser, svenska fängelsevakter vet mycket om det nya Sverige, hur mycket kött är inte halal i våra fängelser?

  Det är vi de skötsamma mot de vansinniga hycklarna, liksom i USA.

  Liked by 1 person

  • Bengt skriver:

   ”…på samma sätt som man varje gång signalement inte anges alltid antar att det är en invandrare. En svensk gärningsman är det endast då man får se bild och namn då det gäller våldsbrott, detta antagande stämmer nog i allt närmare i 100% av fallen”.

   Mycket talar för att det är så. Som svenska medier överlag uppträder numera förs tankarna till statskontrollerad motsvarighet i forna öststaterna. Som läsare, lyssnare, tittare anpassar man sig och gör egna tolkningar av verkligheten beroende på vad som utelämnas eller publiceras.

   Gilla

 8. Sture skriver:

  Patrik,
  låt oss räkna på det här sättet istället: Jag skulle tro att 80% av fångarna på våra fängelser har utländsk bakgrund eller icke-nordisk etnicitet. Detsamma gäller ungefär 20% av befolkningen i Sverige idag. Om en femtedel av befolkningen begår 80% av alla de brott som ger fängelsestraff men de andra fyra femtedelarna endast begår 20% av dessa brott så är ju risken att begå sådana brott 16 gånger högre för den förstnämnda gruppen. För att inte tala om risken för en kvinna att utsättas för gruppvåldtäkt om hon råkar stöta på ett gäng invandrarkillar istället för etniskt svenska. Där är nog risken ”oändligt” mycket större.
  Nu bluddras alla dessa skillnader bort genom att man väger in en massa andra faktorer, som sannolikt inte alls har någon betydelse, men det är ju detta som är meningen.
  Man kan lika gärna lägga ner BRÅ eftersom de ändå aldrig kan dra några slutsatser andra än att ”rapporteringsbenägenheten kan ha ökat”.

  Liked by 4 people

 9. JL skriver:

  Håller med dig 100%.
  Elefanten i rummet.

  BRÅs rapporter och liknande statistik har jag diskuterat med intelligenta och erfarna människor i bekantskapskretsen.

  Många tycker som vi, men en del gör det inte.

  Uppmanar alla läsa rapporterna. Det som skrämmer kanske mest är de extrema översikterna när det handlar om sexual- och våldsbrott avseende Mellanöstern och Nordafrika. Även rensat för inkomstskillnader etc kvarstår skillnaderna.

  Efter ett liv i olika idrottssammanhang (kampsport och lagidrott) i både Sverige och utlandet är jag inte förvånad, har själv sett den extrema aggressiviteten och lättkränktheten tusentals gånger. Nej, gäller absolut inte alla bla bla bla…… men procentuellt sett stämmer mina egna erfarenheter väl med det BRÅ rapporterar.

  Varför är det så? Osäker, men gissar evolutionen gjort oss olika beroende på omständigheterna i omgivningen eller? Rasist är jag då eller? Andra förklaringar?

  Argumenten som framförs mot beskrivning av verkligheten utifrån ett ”etniskt perspektiv” är det blir stigmatiserande och att man dömer folk på förhand. Det enda som gäller för dem (vilket jag håller med om också är viktigt) är att samhället måste vara stenhårt i att se till att lagar efterlevs, och att det blir konsekvenser vid brott.

  Nu pratar jag inte om några lattedrickande aktivister på folkhögskola, detta är folk som jag normalt har samsyn med avseende det mesta. Just på denna punkt verkar det vara en skiljelinje även mellan ”realister” eller? Varför? Vad är rätt, och hur ska vi agera? Jag vet hur jag agerar utifrån ett personligt plan, baserat på egna erfarenheter. Barnens sällskap behandlas olika beroende på härkomst. Ger dem chansen, men vissa kommer är ”skyldiga” tills de bevisat motsatsen. Andra är oskyldiga tills de bevisat motsatsen. Precis som jag agerar olika när jag gör business i olika länder. I Sverige är det ”default” att lita på svennar. I andra länder är det default att förutsätta att de försöker lura en tills motsatsen är bevisad.

  Hade inte alls denna syn när jag var yngre men learned the hard way efter att ha blivit blåst eller utnyttjad en gång för mycket som naiv svensk.

  Gilla

 10. Tomas Lenke skriver:

  Tror att allt mörkande från poliser, BRÅ etc är otroligt kontraproduktivt. När polisen inte går ut med signalement, tolkar jag automatiskt det som att det är en utlandsfödd gärningsman och kod 291.
  ”En korrekt bild av problemens omfattning och utveckling torde i stället vara den bästa grunden för att analysera förhållandena och förbättra alla invånares förutsättningar att fungera väl i Sverige, oavsett etnisk härkomst.”

  Liked by 1 person

 11. Ben-Hur skriver:

  Vad han egentligen säger är ju att vi skall acceptera denna ”extra överbrottslighete” eftersom den är orsakad av en tråkig barndom hos utövarna!

  Gilla

 12. Christer Carlstedt skriver:

  Oviljan att genomföra en ny undersökning kan knappast bero på något annat än att man är orolig för resultatet av undersökningen.

  Undersökningen 2005 pekade på en markant överrepresentation bland invandrare från vissa områden. Det är från dessa områden merparten av invandrarna kommit sedan 2005.
  En inte alldeles för vild gissning blir då att situationen förvärrats snarare än dess motsats.

  Om man skulle få för sig att göra den omtalade rensningen för socioekonomiska faktorer, så var ju läget 2005 fortfarande en överrepresentation i brottslighet bland invandrarna på dryga två gånger.

  Jag kan ha missat någon poäng men vad jag förstår så finns det bara två möjligheter att något sådant kan förekomma.
  Den första är att man inom vissa grupper skulle ha en kulturell syn på brottslighet som skiljer sig från den svenska.
  Den andra är att man genom bristande kontroll och förutseende släppt in kriminella från dessa länder som tyckt att Sverige var en trevligare marknad för deras aktiviteter.

  I båda fallen har svenska myndigheter misskött sitt uppdrag.
  Det är knappast något man på regeringshåll vill ha bekräftat i en ny undersökning.

  Under en inte alt för lång tid har Sveriges befolkning, genom huvudsakligen invandring, ökats med 20%. Utan motsvarande resurstillskott hos polisen så får man då en motsvarande underbemanning.
  Om då de tillkommande personerna har en dubbelt så hög brottsbelastning än samhället som helhet, så blir ju polisens underbemanning plötsligen 40%.
  Att tro att detta skulle lösas via någon fantasifull omorganisation är inte ens naivt. Det är snudd på tjänstefel.

  Om man nu från politiskt håll av någon märklig anledning tycker att det är rätt och riktigt att vi i Sverige skall ta emot och försörja andra länders kriminella så tycker jag att man skall säga det rakt ut. (Fast det tror jag egentligen inte att man törs.)
  Om man till äventyrs nu inte tycker att det är rätt, så måste man väl för sjutton ta reda på hur situationen ser ut och genomföra en analys.
  Utan att veta kan man ju inte rimligen ta rätt beslut för att åtgärda en brist.

  Liked by 1 person

 13. Tomas B skriver:

  Här framträder den perversa sociala ingenjörskonsten i all sin prydnad. Om vi undanhåller fakta om migrationen för medborgarna så blir det lättare för oss att genomdriva vårt projekt att förvandla Sverige till ett mångkulturellt samhälle.

  En politiker som istället förstod innebörden av begreppet ”folkvald” skulle naturligtvis resonera precis tvärt om. Eftersom migrationen utgör en så exceptionell påfrestning på det svenska samhället är det extra viktigt att öppet och transparent belysa alla aspekter av invandringens konsekvenser för vårt land.

  Varför svenskarna röstar fram politiker av den första sorten till maktpositioner i samhället förstår jag inte.

  Gilla

 14. Anders F skriver:

  Ja, detta är välkänt för de flesta bland kommentatorena här. Extra rysliga fakta som förstärks av att denna s k överrisk särskilt gäller grova våldsbrott, men även narkotikabrott. Det finns helt enkelt en sorts skevhet i rättsuppfattning. Naturligt, eftersom man ser hur de där länderna ser ut. Jag ser lösningar på detta och första åtgärd är totalstopp för invandring.

  Liked by 1 person

 15. Jaxel skriver:

  Ett oerhört viktigt ämne och en välformulerad krönika. Ett par kommentarer bara.

  Det är värt att påpeka att överrisken om 2,5 gäller brottslighet totalt. Jag tror att många skulle finna det väsentligt att notera att för vissa brott som de ser mycket allvarligt på är överrisken bland män födda utrikes upp till det dubbla; dödligt våld och försök till mord och dråp (4,1), våldtäkt och försök till våldtäkt (5,1) samt samt rån (4,0j. De här angivna överriskerna gäller överrisken för utrikes födda män jämfört med män födda i Sverige (av svenska föräldrar). De är standardiserade för ålder och utbildning, se tabell 7 i bilaga 4 från rapporten från 2005.

  Ett av krönikans stycken säger följande: ”Migranter från vilka länder är det då som har särskilt hög överrisk? …..men redovisar inte, vad jag kunnat hitta, de verkliga siffrorna för män från dessa områden”.

  Det ligger kanske nära till hands här att tro att överrisken om man bara tittade på män från dessa områden skulle vara ännu högre än de i rapporten redovisade och i det citerade stycket ovan återgivna siffrorna, d v s för män plus kvinnor. Detta är i sånt fall ett felslut. Siffrorna för bara män skiljer sig sannolikt från siffrorna för män plus kvinnor. Skillnaden kan gå i vilken riktning som och bestäms väsentligen av skillnad i andelen kvinnor i de ovan nämnda grupperna i jämförelse med samma andel bland svenskfödda (med svenskfödda föräldrar). I normalfallet är nog förhållandet män kvinnor i de flesta grupper ungefär fifty-fifty, d v s skillnaden i andelen kvinnor bör inte vara så stor mellan svenskar och icke-svenskar.

  Om vi dessutom antar att risken (brottsligheten) bland kvinnor är mycket liten jämfört med den bland män så kan man i en approximation försumma betydelsen av kvinnorna och överrisken totalt (män plus kvinnor) bestäms väsentligen av överrisken bland män.

  Om vi summerar detta så finns det anledning att tro att överrisken för män i de angivna grupperna inte skiljer sig så mycket från motsvarande överrisk för män plus kvinnor.

  Liked by 1 person

  • Affe skriver:

   ”Om vi summerar detta så finns det anledning att tro att överrisken för män i de angivna grupperna inte skiljer sig så mycket från motsvarande överrisk för män plus kvinnor.”

   Grejen är väl att vi inte ska behöva ”tro” något. Vi vet inte eftersom Brå inte vill att vi ska veta.

   Bara det att redovisa enbart standardiserade siffror för män är så idiotiskt att klockorna stannar. Totalt värdelös information. Om man inte samtidigt redovisar de ostandardiserade siffrorna finns ju inget att jämföra med.

   Vi vet inte hur mycket standardiseringen för ålder och utbildning har sänkt männens siffror. Hur mycket högre än 5,1 ligger egentligen männen på när det gäller våldtäkt?

   Brå lämnar en liten spricka i rustningen och redovisar kvinnor med både standardiserade och ostandardiserade siffror. Sid 45 och sid 68. Inte i samma format förstås. Det hade varit för enkelt. Man får räkna ut överrisken/överrepresentationen själv.

   Det visar sig att standardiseringen för kvinnor har sänkt resultaten med mellan 0 och 39,4 procent. Alltså inte helt obetydligt.

   Tex. Misshandel:
   Ostandardiserat: 3,3
   Standardiserat: 2,8

   Olaga hot:
   Ostandardiserat: 4
   Standardiserat: 3,4

   Det skiljer sig åt beroende på brott, men genomsnittet är 14,5 procent reduktion av det ostandardiserade värdet.

   Om det skulle gälla även för män och våldtäkt ligger den ostandardiserade överrepresentationen runt 6,0.

   Gilla

   • Jaxel skriver:

    @Affe
    Du har givetvis rätt i att vi inte skall behövs gissa. Fast om man skall ifrågasätta (avsaknad av) specifika uppgifter tycker jag det är bättre att fokusera på väsentligheter. Inte på siffror där man riskerar att bli avfärdad på ett enkelt sätt.

    Den siffra som du skattar för ostandardiserad överrisk för utlandsfödda män (6,0) ligger inom felmarginalen på grund av avrundningseffekter om man räknar på de angivna siffrorna i tabell 11 (för m+k). Den indikerar således inte i sig att ostandardiserade för män skiljer sig från dito män plus kvinnor.

    Det som man verkligen skulle vilja se är uppgifter om specifik brottslighet uppdelad på ursprungsområde för de utlandsfödda, exempelvis hur stor överrisken är för våldtäkt bland män från exempelvis Mellanöstern och Afrika

    Gilla

 16. Fredrik Östman skriver:

  Mållgan menar förstås att om man kompenserar för att utländska svenskar i Sverige är brottsligare än svenska svenskar i Sverige, så ser man inte skillnaden längre. Det fungerar till och med för utländska svenskar i andra länder, inklusive de sju miljarder utländska svenskar som aldrig ens satt sin fot i Sverige. Allt är samma lika överallt i alla tider. Amen.

  Låt oss ta ett åskådligt exempel: En man är 196 cm lång och en annan 158 cm lång. Båda blir då lika långa om man dividerar den enes längd med kompensationsfaktorn 196/158, som också beskriver precis i vilken grad den av de lika långa männen, som är ”längre”, är ”längre” än den lika långa man som är ”kortare”. Allt detta kan man lära sig på Södertörns lekskola.

  På samma sätt råder i det postfaktiska dekonstruerade låtsassamhället där godmänniskorna lever per definition alltid fullständig jämställdhet mellan könen. Man kan t.ex. dividera antalet män i privata styrelser med andelen män i dessa styrelser och komma fram till samma mått som om man genomför motsvarande operation med kvinnorna.

  I statistik är det viktigt att kompensera bort det man vill mäta.

  Liked by 3 people

 17. larslindblog skriver:

  Det brukar dyka upp en man , Jerzy ”SnickeSnacki” Sarnecki som så länge jag kan minnas talat om att brottsligheten minskar och att invandrare inte är mer benägna att begå brott…
  Jerzy brukar visa staplar som visar kraftigt sjunkande brottslighet dom senaste 50-100 åren..

  T.ex. kan vi konstatera att stölderna av värphöns minskat kraftigt , tjuvmjölkning , hästskojeri och stölder av ved minskat .. så allt verkar gå åt rätt håll..

  Liked by 3 people

 18. Anders skriver:

  Att korrigera för socioekonomiska faktorer är ett cirkelresonemang, ett påhitt av sociologer för att ursäkta kriminella. Till mycket stor del befinner sig personer i den socioekonomiska ställning de är i, pga hur de är. Tvillingstudier gjorda bl.a. av forskare vid Karolinska institutet visar på hög grad av ärftlighet för våldsbrottslighet. De socioekonomiska faktorerna är således ingen förklaringsgrund, utan samvarierar, på gruppnivå, med individernas personliga egenskaper. Och i vilket fall är det ju för allmänheten tämligen ointressant om invandrare från vissa länder utgör en fara därför att bor/växer upp i ”utsatta” områden, eller för att de i sig är mera benägna för våldsbrottslighet. Att ha en invandringspolitik som ökar på brottsligheten är, oavsett brottslighetens orsaker, fullständigt vansinnigt. Det räcker med att några procent av befolkningen är våldsbrottslingar för att civiliserat liv ska vara en omöjlighet.

  Liked by 1 person

  • Jaxel skriver:

   Kommentaren ovan är väsentlig. För den som utsätts för ett brott är det nog i de allra flesta fall mindre intressant hur de djupare orsakerna till gärningsmannen handlande ser ut.

   På sikt kan man förstås tänka sig att vissa orsaker kan elimineras. Fast hur realistiskt är det exempelvis att vi inom ett tidsperspektiv som är intressant i sammanhanget skall bli av med utanförskapsområdena och kvardröjande effekter av vistelse i sådana. Om nu områdena i sig alltså är en avgörande orsak till invandrares högre brottslighet som vissa tycks mena.

   Jag är dock tveksam till Sarnecki i detta sammanhang, men det skulle föra för långt att diskutera här och nu. Behöver studera detta lite mer, i bästa fall blir det tillfälle för mig att återkomma till det.

   Gilla

 19. oppti skriver:

  Vill man förstå ett samhälle måste man ha fakta.
  Vill man förändra det så är det bra att veta utfallet före och efter.
  Om vi skall ha ett samhälle med engagerade medborgare så är lite fakta bra att ha. Men är det bara skattekraften man vill åt så är det bara att köra på.
  Det går bra för somliga av oss.

  Gilla

 20. Lasse W skriver:

  Ja det finns väl inget som retar vanligt folk mer än de lögner som brukar etiketteras som politisk korrekthet. En importprodukt från USA som inte har någon historik i vårt land. USA har ju haft sina svarta och indianer att förhålla sig till sedan väl gott hundra år tillbaka.

  Politisk korrekthet är ett socialt smörjmedel som ska slipa av och dölja olägenheter och friktion i ett mångkulturellt och feministiskt samhälle. En ansvarskännande medborgare måste acceptera vissa lögner som sanningar och uttala dem utan att rodna. Efter ett tag blir lögnerna till sanning. Det blir extra svårt i ett sanningsälskande lutheranskt land som Sverige där folk intuitivt anar att det handlar om lögner och att något är fel. Exempel på politiskt korrekta lögner:

  – Det finns inga biologiska skillnader mellan könen. Alla skillnader är socialt inlärda.
  – Flyktinginvandring är lönsamt.
  – Överrepresentation vad gäller brottslighet beror på sociala faktorer eller diskriminering.
  – Vita män är priviligierade

  När Sverige i sitt lutheranska nit tar de här lögnerna på allvar blir de politiska beslutsunderlagen felaktiga och på sikt förslummas och försämras centrala samhällsfunktioner som skola och rättsväsende. Det är väl där någonstans Sverige nu befinner sig. Den politiska korrektheten blir till ett virus i samhällskroppen. Lika ska behandlas lika och sanningen ska inte gömmas undan. Det är svenskt.

  Liked by 2 people

 21. Bamse skriver:

  Att få svart på vitt vad många redan förstår, skulle plocka ännu en sten ur det vacklande torn, som kallas ”Invandringens positiva följder.”

  Gilla

 22. CF skriver:

  De har satsat allt på att håna och spotta på det ursvenska. Markerar avstånd med de goda, fina och lite bättre värderingarna som skyddsmur. På andra sidan står vi som inte Vill vara ”liberal”. Som återigen får höra att alla är lika mycket värda, ord från samma människor som vill stänga ute en fjärdedel av befolkningen från de fina salongerna.

  Vi har en nobelfest där blodbesudlade diktatorer är välkomna, men inte en folkvald politiker. Vi har istället en alternativ nobelfest, men inte heller den tolereras i de fina salongerna. Till varje pris ska allt som kan tänkas representera dig, utestängas.

  De tar våra pengar i skatt, men Lämnar allt mindre tillbaka. Bostäderna går till människor som tagit sig hit från andra länder, tryggheten går till dom som har råd att betala för den. Kvar står vi med en pamflett på glättat papper om värdegrund och rättvisemärkt genusdagis. Det var inte det här vi frågade efter.

  Liked by 1 person

 23. Hortensia skriver:

  Ursäkta, att jag tar upp ytterligare utrymme, men förtjänstfulla Merit Wagers blogg förtjänar att uppmärksammas i samband med Brottsförebyggande rådets overksamhet.

  Svenska myndigheter och politiker borde brådstörtat ha rådfrågat de rådiga ”miggor”, som tidigt anat oråd och slagit larm om asylbedrägeriernas häpnadsväckande omfattning och förfärande resultat för svenska folkets säkerhet – och ekonomi!

  https://meritwager.se/2016/11/14/sverige-har-under-otaliga-ar-inte-klarat-av-att-hantera-forodande-och-farlig-asylinvandring-i-falska-identiteter/

  Gilla

 24. Jaxel skriver:

  En fungerande demokrati kräver informerade medborgare. Detta kräver i sin tur förstås att medborgarna har möjlighet att informera sig.

  Apropå kravet om en uppdaterad BRÅ-rapport säger Morgan Johansson avslutningsvis:

  ”Mot bakgrund av tidigare studier ser jag inte att ytterligare en rapport om registrerad brottslighet och individers ursprung skulle tillföra kunskap med potential att förbättra det svenska samhället, och jag har därför inte för avsikt att ge Brå något sådant uppdrag.”

  Medborgarna skulle måhända kunna ha en annan bedömning om värdet av den aktuella kunskapen, men Johansson vill uppenbarligen helst förhindra medborgarna att själva avgöra detta. Johanssons tycker förmodligen att han fattat beslut i god demokratisk anda. Jag är av en annan åsikt.

  https://data.riksdagen.se/fil/0BD5D5F2-9688-4C30-BA00-9EB0D885F85C.

  Gilla

 25. Björn skriver:

  Statistik ska användas på rätt sätt! Inte ”tunnas ut” med ovidkommande faktorer så som BRÅ gör i sina ”beställningsstatistiker” i syfte att lugna populasen! Gruppen invandrare t.ex ska delas upp på hemländer för att få en rättvisande bild av brottsbenägenheten, inte göras till en klump tillsammans med asiater, norrmän och andra västeuropéer! Den ökande risken för att bli utsatt för olika brott är också geografiskt betingad, och skall inte smetas ut på HELA Sverige! Villainbrott t.ex är sällsynta i Stockholms innerstad, men desto vanligare ute i glesbygden, medan motsatsen råder för risken att bli överfallen, misshandlad och rånad av muslimska invandrargäng osv osv!

  Gilla

 26. dolf skriver:

  Just vad gäller det känsliga ämnet våldtäkter så skrev jag under sommaren och hösten förra året en hel serie med inlägg som inleddes med Invandrare och våldtäkter och avslutades med Förlåt för i går tjejer.
  De är alla (tror jag) av typen titta på statistik.
  Det tar upp faktumet att hälften av dömda våldtäktsmän inte talar svenska, medan utlandsfödda utgör (eller då utgjorde) en sjundedel av befolkningen …

  Gilla

 27. Bertil Rolf skriver:

  SANNINGSFILTRET

  Om man inte kan lita på BRÅ, så är väl en undersökning därifrån nästan värdelös som underlag för bedömning?

  En statistisk undersökning kan välja klassifikationer och perioder, som gör att iögonfallande och politiskt oönskade resultat skyms bort. Frågor som är politiskt riskabla undertrycks.

  Bara särskilt tränade experter kan genomskåda sådana trick. Få kommer att läsa en rapport från BRÅ och ha kompetens att dubbelkolla. Istället kommer massmedia att plocka fram alla goda nyheter ur rapporten och mörka oönskade nyheter.

  Personligen skulle jag kontrollera alla verklighetsbeskrivningar från svenska myndigheter och svenska media mot nyheter från utlandet, som inte genomgått ett svenskt politiskt filter mot oönskade sanningar.

  Vi har exempelvis norska TV, som noterar att Sverige slår nordiskt rekord i personskjutning:
  https://www.nrk.no/urix/svenske-politifolk-frykter-at-de-taper-kampen-mot-kriminelle-1.13138829

  Eller norska undersökningar om vissa länders överrepresentation i våldtäktsstatistiken:
  https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/oslo/Vedlegg_1309.pdf (tabell 30)

  Jag skulle inte lita på svenska BRÅ om de kommer till väsentligen andra resultat än motsvarande undersökningar i Skandinavien eller på kontinenten, där polis och kriminologer fortfarande har trovärdighet.

  Så varför inte extrapolera resultaten från andra länder direkt ? Varför vänta på BRÅ? Det är inte så enkelt att myndigheter och press i Sverige kan säga: ”Beklagar att vi ljugit och mörkat för er. Men i fortsättningen ska vi tala sanning.”

  Mörkläggningen verkar ha varit en del av uppdraget från den politiska nivån. (https://morklaggning.wordpress.com/im-del-i/) Bo Rothstein har beskrivit politiseringen av myndigheter från 1980-talet och framåt. (http://www.rothstein.dinstudio.se/files/Sverige_-_De_ideologiska_statsapparaternas_frlovade_land.pdf)

  När man har förbrukat sin trovärdighet behövs mycket omfattande åtgärder för att återfå den. Inte förrän den politiska styrningen av myndigheter upphör, går det lita på att tillräckligt många politiskt oönskade sanningar kan läggas fram.

  Det skulle behövas en Ahlenius, i spetsen för en medborgarkommission, förstärkt med expertis från andra nordiska länder, som städar politiserande myndigheter innan det åter går att lita på dem.

  Innan något liknande skett, tror jag att BRÅ:s undersökningar inte kan bidra särskilt till att klargöra läget i Sverige.

  Samma sak gäller, av samma anledning, all politiskt oönskad information från svenska myndigheter och medier.

  Politiker har installerat ett filter mot oönskade sanningar (bland annat) om migration, och tills dess vi vet att filtret avlägsnats, måste vi förmoda att informationen som når oss är filtrerad.

  Gilla

  • sldy skriver:

   Jo, Danmark har menar jag ca 350 anmälda våldtäkter mot Sveriges 6000, om vi antar att alla Danmarks våldtäkter begås av etniska Danskar (vilket inte är fallet..) och skala upp till Sveriges dimension så når vi ca 600-700 i Sverige, dvs 1 av 10 begås av svenskar. om frekvensen är densamma i Danmark så är det istället så att 35 etniska danskar om året begår våldtäkt, dvs 60-70 i Sverige, dvs 1 av 100 begås av etniska svenskar. Det gissar jag är frekvensen.

   För inte länge sedan så hade Sverige och Danmark nästan jämnt antal, läser man t.ex Affes så kan man finna grafer över invandring och våldtäkter som korrelerar väldigt väl.

   Gilla

 28. Fredric Morenius skriver:

  Hej Alla,

  jag har på min blogg fredricmorenius.wordpress.com skrivit en rad artiklar som utifrån statistik samt forskning belyser bl.a. brottslighet och ursprungsland. Intresserade bör hitta en del matnyttigt där.

  Mvh Fredric

  Liked by 1 person

  • Gösta Svensson skriver:

   Citat Fredric Morenius blog:

   ”Doktorsavhandlingen “Det bästa för mitt barn” [5] belyser dessa värderingsmässiga skillnader, eller i alla fall en blandning av upplevda och antagna sådana, genom djupintervjuer av nyblivna “medelklassmammor”. Så gott som samtliga av dessa uppger att de aktivt väljer bort mångkultur till förmån för sammanhang som domineras av traditionellt svenska värden och miljöer. Samtidigt säger de att de vill att deras barn skall växa upp i en kulturellt blandad miljö. Denna motsägelse speglar väl motsättningarna i det svenska mångkulturella samhället, där retorik och deklarerad ståndpunkt ofta går stick i stäv med det praktiska handlandet. ”

   Tack!
   Detta har jag sett så många ggr, men inte kunnat hitta stöd för i någon undersökning. Värsta sortens hyckleri!

   Det gör mig illamående hur den välutbildade och förment goda medelklassen, kan sitta och spy galla över SD och deras väljare, och sedan i praktiken göra exakt samma val som SD-väljarna gör politiskt. Jag träffar och interagerar med sådana människor varje dag. Ibland är det en prövning.

   Liked by 1 person

 29. US skriver:

  nligt mig är det helt uppenbart att 7K kommer att putta landet ganska hårt i riktning mot en rent repressiv diktatur de närmaste åren. Det borde väl vara tydligt för alla vid det här laget att polisen och militären redan är under omvandling till renodlade värdegrundsstyrkor, vars främsta syfte är att hårdhänt slå ner protester från etiska svenskar. Vidare har det på förbluffande kort tid byggts upp en ganska klassisk yttre fiende, dvs Putin och Ryssland, som man kan använda för att förfölja och i förlängningen sannolikt fängsla oppositionen. Uppenbarligen har detta inget alls att göra med om det föreligger ett verkligt hot eller inte.

  De etniska svenskar som vill se en framtid för sina barnbarn, lär endast ha två val: lämna landet eller väpnat motstånd. Tyvärr tyder dock det mesta på att intresset att överleva är ganska svalt hos svenskarna och troligen kommer de att låta sig kuvas återigen. Om så blir fallet och 7K behåller makten efter 2018, är vår saga som folk slut. Alla får då rädda sig bäst de kan.

  Gilla

 30. Johan utan Land skriver:

  Som LL skrev har JS så länge man kan minnas tonat ner brottsligheten. Man kan säga att han basar över brottsfönekande rådet. En faktaresistent statlig propagandabyrå.

  JS kom för länge sedan som flyking från det då kommunistiska Polen. Det går ett rykte att JS inte alls var en flykting utan en övertygad kommunist med hemligt uppdrag att underminera det svenska samhället för att på så sätt bereda marken för ett bolsjevikiskt maktövertagande.

  Men jag tror inte på att JS skulle vara en subersiv KGB-agent. I så fall hade han slutat med sin verksamhet när uppdragsgivaren KGB upphörde i början på 90-talet. Han är nog bara en välmenande hen med blomsterhatt.

  Gilla

 31. Sebulon skriver:

  Detta är nog en effekt av att regeringen låtsas som att vi inte har några problem, något som säkert leder till populism i form av Trump, SD o.dyl. Hade Sverige en ledare skulle denna rimligen tala ut om vilka problem vi har (polisen kan ej nalkas vissa områden, bostadsbrist, Rysslands upprustning etc.), prioritera dem och engagera expertis för att lösa dem samt löpande informera om hur det går. Nu tillämpas strutsmetoden både på invandrares brottslighet och alla andra problem.

  Gilla

 32. David skriver:

  För att överleva och behålla sina ägodelar (boskapen) i en nomadiserande boskapskultur krävs en hel del aggressivitet.En permanentboende bonde i tex Skandinavien har inte samma behov av aggressivt beteende i avskräckande syfte då hans tillgångar inte kan stjälas på samma sätt.
  Bland annat detta förklaras i NRKs ”Hjernevask” av och med Harald Eia, se episod 4 på youtube! Där förklaras bla skillnaden i agressivitet mellan sydstatare och nordstatare.

  Gilla

 33. Sixten Johansson skriver:

  På Hans Li Engnells utmärkta och välkommenterade motpol.blogspot.fi finns rätt sensationella uppgifter i inlägget ”Sexualbrotten ökar” (8 nov). Vissa resultat från Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) har faktiskt återgetts i en BRÅ-rapport: ”Utsatthet för brott 2015”. Normalt vet alla journalister vad som är en nyhet. Något som strider mot den gängse mediebilden är normalt en nyhet. Men i Sverige är vissa nyheter alltför heta för att hanteras. Svenska journalister har så känsliga fingrar, som hela tiden måste slickas och stickas upp – och in och ut – de blir så upptagna av att slicka, slicka och sparka, sparka…

  Det är viktigt att vi avslöjar trixandet med statistik och all mörkläggning, men ofta glöms en svårmätbar och självklar faktor bort: Folk anpassar ju hela tiden sitt beteende efter de kända riskerna. Föräldrar låter inte sina barn röra sig ensamma på stan, inte ens gå till skolan ensamma längre, inte gå på badhus eller jogga ensamma. Vuxna börjar undvika vissa platser vissa tider på dygnet, undviker vissa grupper, skaffar larm, bevakar gemensamt sina kvarter eller sitt samhälle. De vet att polisen inte kan komma på flera timmar eller inte alls, inte hinner utreda mängdbrott, att utredningar läggs ner eller att brottslingar ändå släpps. Mycket ofta är det alltså ingen större idé att anmäla och de medvetna och resursstarka försöker bara minimera riskerna. Summan av allt detta blir att eftersom välvald statistik visar att antalet brott tycks ha minskat jämfört med tidigare år, så har samhället aldrig varit tryggare än nu!

  Det kan tyckas vara humant och gott att inte medverka till att folklig vrede riktas mot kriminella individer och utpekade grupper, men den samlade vreden försvinner ju inte för det. Den undertryckta vreden kommer förr eller senare att explodera och drabba även oskyldiga, inte minst helt oskyldiga immigranter. Under alla dessa mörkläggningsår har ”de godas” skyddande av brottslingar lett till att de värnlösaste, de naivaste, de äldsta och de yngsta, inte har förstått att värja sig. Deras psykiska och fysiska lidande, deras trauman och deras blod, är följden inte bara av brottslingarnas handlingar, utan också av journalisternas, politikernas och tjänstemännens bristande yrkesetik, sociala ansvarslöshet och omoral. Må offrens lidande och blod outplånligt fläcka dessa ryggradslösa och inkompetenta personers livstida rykte och ristas in i deras eftermäle!

  Gilla

 34. tomas skriver:

  Reinfeldt och livslögnen….
  ”It is easier to believe a lie that one has heard a thousand times
  than to believe a fact that no one has heard before.” – Robert D. Ballard

  Gilla

 35. Jasa skriver:

  Om detgodasamhället ska bli nåt mera än en samling gnällspikar, måste man våga ta i konkret och t. ex. ta initiativ till en PETITION där man kräver att BRÅ gör om undersökning om brottsligheten bland personner födda i Sverige och utomlands. Morgan måste känna pressen!

  Gilla

 36. 77711n skriver:

  Varje lite räknekunnig medborgare kan via internet konstatera att antalet domar på utomeuropeiskt födda personer i straffbarbar ålder relativt invånarantalet för dessa relativt personer med nordisk bakgrund är 3,5 – 11 gånger högre beroende på om det är fråga om en någorlunda välsituerad kommun ss Huddinge relativt kommuner som Södertälje. Det är ändå bara fråga om antalet dömda o således inte alla anmälda brott som oftast läggs ner såvida dödsfall inte är med i bilden. Så siffrorna ger en god riktningsanvisning om läget, men en låg sådan skattning

  Gilla

 37. bomarkusson skriver:

  2012 var 52% av de, som satt i fängelse för grova brott, utrikesfödda.(alltså 1:a generationen). De utgjorde samtidigt endast 13% av befolkningen. Det blir en överrepresentation på omkring sju gånger.

  En bra sajt är Affes statistikblogg. Jag tror det är affes.worldpress.com eller något liknande. Roliga ”cartons” av Sarnecki och Reinfelt.

  Gilla

 38. Anna skriver:

  Jag blev förvånad när jag såg Rapport ikväll eftersom man underförstått medgav att de som står för merparten av våldet och dödsskjutningarna i Malmö(tror jag det var), att de är muslimer. Detta eftersom man hänvisade till en imam som bett muslimerna att sansa sig och ej ta till våld. I en intervju med denne imam framgick det att han kände flera av dem som skjutits. Jag hade aldrig trott att svensk media, och något så politiskt korrekt som Rapport skulle medge, visserligen indirekt, att det är invandrade muslimer som står för en stor del av dagens extrema våld. Någonting har hänt till och med i statsmedia!

  Men oj vad man önskar en ny Brå utredning, men det skulle nog bli så politiskt kontroversiellt att visa sanningen att de självklart fått munkavle! Håller med att det vore önskvärt att Brå var en olydig myndighet! Sitter samma generaldirektör kvar som skrev det insiktsfulla förordet till den förra undersökningen? Fast säger man att vi ska ”kalla en spade en spade” som han gjorde då blir man nog inte kvar på en topppost!

  Gilla

 39. Gösta Svensson skriver:

  Citat:

  ”Justitieminister Morgan Johansson har i en skrivelse förklarat att det inte behövs någon sådan undersökning eftersom, säger han, en studie från Stockholms universitet ”visar att det mesta av skillnaderna i brottslighet mellan personer med svensk respektive utländsk bakgrund försvinner när hänsyn tas till vissa faktorer i uppväxtmiljön, såsom föräldrars inkomst och sociala förhållanden i det bostadsområde individen har vuxit upp i”.”

  Vad är det jag inte fattar här? Varför skulle man öht använda dessa ”ursäktande” faktorer för att jämka resultatet. Själva anledningen till att man gör en undersökning är väl att varje sten skall vändas så man hittar förklaringar till varför det går som det går? Om faktorn uppväxtmiljö nu spelar roll, så är väl det intressant och något som skall belysas? Samma gäller med faktorn etniskt eller nationellt ursprung – det kan ju var väldigt intressant om man forskar.

  Men så går det när man låter politisk bekvämlighet övertrumfa vetenskaplig korrekthet.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.