Klart som korvspad

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Fram till för bara några dagar sedan hade jag en obehaglig förnimmelse, ungefär som en sten i skon, att förklaringsvärdet hos teorin om det välfärdsindustriella komplexet inte var fullt så hundraprocentigt som jag hade önskat.

Enligt Marx diktum att samhällets dominerande ideologi är den härskande klassens ideologi hade jag önskat mig en fullständig överensstämmelse mellan komplexets egenintressen och vår tids dominerande postmoderna pk-ideologi.

Visst föreligger avsevärd harmoni dem emellan på många punkter. Till exempel artikulerar den förlåtande attityden gentemot ekonomiska avvikare – läs folk som inte vill eller anser sig kunna försörja sig själva – komplexets intresse att säkra flödet av klienter.

Men det finns så mycket annat i den dominerande ideologin – normkritik, identitetspolitik, genusteorier, kunskapsrelativism etc – som inte uppenbart gynnar komplexet. Vad har komplexet att vinna på att det svenska utbildningsväsendet håller sig med ett idépaket som leder till stadigt sjunkande kunskapsnivåer? Ställd inför denna fråga har jag allt som oftast, ehuru lite skamset, presenterat konspirationsteorin att komplexet har ett intresse av att ungdomarna förblir oanställningsbara och därmed utvecklas till säkra, livslånga klienter hos socialförvaltningarna och andra omhändertagande myndigheter, kort sagt att skolans verkliga uppgift är att borga för barnens okunskap. Förklaringen har inte känts bra eftersom den sortens målmedveten och hänsynslös cynism inte finns i vårt land annat än hos enstaka, särskilt ondskefulla, individer.

Men plötsligt fick jag en insikt. Huvudmotsättningen i Sverige står som sagt mellan å ena sidan politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex och, å den andra sidan, den strävsamma medelklassen (dit naturligtvis även arbetarklass kan räknas; jag har aldrig upptäckt några avgörande skillnader mellan advokatens, läkarens och industriarbetarens grundläggande, på det hela taget småborgerliga, värderingar).

Om vi nu med en klargörande överdrift betraktar denna klasskamp som ett krig – enligt von Clausewitz observation att kriget är politikens fortsättning med andra medel – så kan vi lättare förstå den ideologiska kampens karaktär. Stridande arméer kan ägna avsevärd ansträngning åt att försöka skadskjuta och undergräva motståndarens värderingar och ideologiska självsäkerhet. När de tyska arméerna framgångsrikt vällde in över Sovjetunionen under andra världskriget släppte tyskarna hotfulla och nedsättande flygblad över de sovjetiska soldaterna med uppmaning om kapitulation. (Eller tänk på Voice of America, även om parallellen haltar, då USA under kalla kriget försökte övertyga folken i kommunistländerna att det fanns en annan sanning än den som deras ledare propagerade.)

På likartat vis fungerar välfärdskomplexets propaganda mot medelklassen. Ni har inte en chans, deklarerar propagandan, era idéer är förlegade och felaktiga. Er värdegrund är ett gungfly. Den värdegrund vi i stället förkunnar är sann, demokratisk och god medan er är unken och gammaldags. Så det är lika bra ni viker er för vår övermakt, slänger era värderingar på sophögen och kapitulerar.

När det svenska undervisningsväsendet därför tillkännager att skolungdomar inte behöver lära sig multiplikationstabellen om de inte tycker den är kul och skolungdomarna därför får stadigt sjunkande PISA-resultat så är kunskapstappet inte huvudsyftet, utan en bieffekt av välfärdskomplexets ideologiska krigföring i syfte att undergräva medelklassens värderingar och världsbild och att få den att tappa fotfästet och självtilliten.

Mot denna bakgrund inser man att samtidens ”stolliga” pk-idéer inte alls är obegripliga och stolliga, utan tvärtom helt rationella inslag i en ideologisk kamp. Ju ”tossigare” och därmed förvirrande dessa idéer framstår för medelklassen, desto mer alienerad och osäker känner den sig och desto större nytta gör ”dumheterna” för motståndaren.

Under det senaste året har komplexets känsla av moralisk överlägsenhet dock börjat försvagas vilket till största delen nog beror på migrantsituationen. Migrationen skapar inte de triumfer för Sverige som komplexet hade förutskickat. Migrationssituationen är antagligen det välfärdsindustriella komplexets Stalingrad, alltså inte nederlagets orsak, men väl dess utlösande faktor. Sveriges medelklass har slutat finna sig i politikerväldets trumeld av vilseledande prat och intellektuella förolämpningar.

PS Jaha, skulle den här förklaringen vara mindre konspirationsteoretisk än den förra? Mja, det är klart att välfärdskomplexet inte har något högkvarter som skapar teorier och idéer vars enda syfta är att bringa medelklassen ur fattningen. Den sortens listighet finns inte och behövs inte heller. Det räcker med att komplexets aktivister identifierar medelklassen som sin fiende och säger sådant som medelklassen besväras av. Varje idé som retar medelklassen får sin egen statsfinansierade professur på Södertörns högskola.

PPS Jag har inget emot välfärdssystem. Jag tror att Sverige mår bra av att ha ett välfärdssystem. Men det ska inte vara ett arrogant och självhärskande välfärdssystem, utan ett som reflekterar och respekterar de värderingar och normer som ligger bakom Sveriges framgångar och därför gör det möjligt för Sverige att överhuvudtaget ha ett välfärdssystem. Ner i korgen, du välfärdsindustriella komplex!

35 thoughts on “Klart som korvspad

 1. Lars Thylen skriver:

  Jag uppskattar verkligen ”Varje idé som retar medelklassen får sin egen statsfinansierade professur på Södertörns högskola”, det är en fullträff vad gäller situationen på flera ställen i ett alltmer raserat universitetsväsende, där fritt tänkande ersatts av det av etablissemanget och finaniärer påbjudna.
  Intressant exempel: Studenter vid ett univ i Sverige ville ha mera feministisk undervisning i Maskinlära.
  Mot dumheten kämpar även Gudarna förgäves…

  Lars Thylen

  Liked by 5 people

 2. tomas skriver:

  Jag började analysera migrationspolitiken på heltid för sju år sedan (mitt jobb hade flyttats till Indien). Jag fick ett paket på två år, en bra start. Jag gick på arbetsförmedligen, läste platsjournalen, utbildade mig. Såg dessa horder av lågutbildade välfärdsmigranter på AF. Sverige behöver invandring var mantrat från etablissemanget. Analfabeter och lågutbildade kom i massor. Jag var helt enkelt för högutbildad. Och så jobbade jag i en bransch i utdöende, IT, LOL. Alla lögner från etablissemanget gjorde mig extra nyfiken. Jag förutspådde krisen som kom 2015. Tankar kring migrationspolitiken fyller hela min dag. Jag har inte långtråkigt. En tanke… en 50-årig flykting som kommer till Sverige, hur länge skall han arbeta för att inte vara en ”parasit” på det svenska välfärdssystemet? Fyrtio år?

  Liked by 6 people

 3. MartinA skriver:

  Medelklassen hade information nog om migrationen för tjugo år sedan för att förstå det här, om de hade velat. Men det gjorde de inte. Därför att det drabbade någon annan. Nämn inte ideer, värderingar och medelklass i samma mening är du snäll.

  Liked by 3 people

  • Tage Sundin skriver:

   Jag delar dina funderingar, Martina. Helt och hållet!

   I stunder av förtvivlan – jag vet ju rätt bra vilket öde som slutligen väntar det svenska folket – får jag tröst av vetskapen att cirka 87% (2014) av valmanskåren faktiskt röstade för sin egen undergång och utplåning!

   Men framtidens historiker får en del av grunna över!

   Liked by 3 people

 4. Lasse W skriver:

  Jag tror inte på några onda avsikter någonstans. Däremot ser jag bekvämlighet, kravlöshet och anti-auktoritära ambitioner i det nämnda komplexet som jag även skulle vilja kalla den svenska modellen. Den har goda ambitioner – alls ingen vilja att skada – men beroende på en naiv och godtrogen syn på den mänskliga naturen (barn och ungdomar behöver inte uppfostras, de är goda av naturen, det räcker med barnsäkerhet) blir den över tid rent destruktiv. Det slutar med låt-gåmentalitet, icke-engagemang och upplösningstendenser. Allt för mycket har offrats på anti-auktoritarianismens altare. Ansvaret faller tungt på ett antal socialdemokratiska ideologer och politiker som till exempel Bengt Göransson som ville skapa ett nytt solidariskt samhälle och en ny solidarisk människa. Hybris och övertro på social ingenjörskonst. Rädde sig den som kan.

  Liked by 4 people

 5. JAN BENGTSSON skriver:

  En av de första uppgifterna en ny regering bör ta itu med?
  Lägg ner Södertörns Högskola, detta improduktiva ormbo!
  Byt ut Hannah Stjärne på SVT, denna förljugenhetens kolportör!

  Att sen byta ut ett antal GD är närmast en självklarhet!
  Dan Eliasson Ribbenvik Sjöberg m.fl.

  Advokatsamfundet är ett annat destruktivt ställe.
  Med avgörande inflytande både inom juridiken o statsförvaltningen!
  Lägga ner Hilda o Ruben, dessa vänskapskorruptions skapande nätVÄRK!

  Liked by 4 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Problemet med Advokatsamfundet är att det är en myndighet och inte, som man lätt kunde förmoda, ett privat samfund. När det gäller korporativism står de svenska socialdemokraterna de italienska mellankrigssyndikalisterna inte efter! De med de svarta skjortorna och de romerska poliskvastarna (fascie).

   Gilla

 6. Hovs-Hallar skriver:

  Intressant. Jag har hela tiden hävdat att idén om det välfärdsindustriella komplexet har endast ett begränsat förklaringsvärde. Men Patriks nya kompletteringsteori känns fortfarande en smula otillräcklig.

  Hela teoribygget går, i marxistisk anda, ut på att det finns någon enkel rationell förklaring till makthavarnas till synes vanvettiga beteende. Det finns det INTE enligt min syn på saken.

  Däremot finns det ideologiska, närmast kvasi-religiösa, förklaringar.

  Enkelt uttryckt, så är hela det vänsterprojekt som håller på att ruinera Sverige, och som även håller på att förstöra andra länder i Väst, en effekt av marxismen, där denna destruktiva ideologi har blandats med slev kristendom och omknådats till en rent anti-västlig kvasi-religion.

  Vi har infekterats med en ny religion som anser att Västs framgångar är Onda och att den såkallade ”Tredje världen” är orättvist behandlad, och att det därför är Synd Om alla människor som bor i denna ”tredje värld”. Och ju mer taskigt de har det rent materiellt, desto mer Synd Om dem är det. (Att det går dåligt för dem kan ALDRIG vara deras eget fel!)

  Här kommer den kristna missionstanken in bakvägen: Vi ska ömka oss över dessa stackars fattiga och elända, vi ska ta dem till oss och frälsa dem från Ondo!

  Väst däremot, är rent allmänt en Ond makt, som har fräckheten att se sig som framgångsrik, men är lik det depraverade Babylon i Bibeln (”den babyloniska skökan”).

  Denna nya kvasi-religion, ett förvirrat hopkok av marxistiska och kristna idéer, fungerar som en näve grus i maskineriet för oss i Väst.

  Liked by 2 people

  • Johan skriver:

   Det är rasistiskt att inte hålla de färgade människorna ansvariga för tillståndet i sina egna länder…De vita hålls alltid ansvariga. Bra så. Dock är det rasism att inte kräva detsamma av alla ”raser”.

   Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   All ideologi är kvasireligion. En ideologi är en franchise på en sammanhängande och omfattande livslögn. Konfronterad med sanningen drabbas livsljugaren av kognitiv dissonans och börjar hallucinera. Med utgångspunkt i hallucinationerna kan han rationalisera sin livslögn. Ett stereotypt exempel var F. Reingefallens öppna-era-hjärtan-tal: Livslögn. Kognitiv dissonans. Hallucinationer. Rationalisering.

   En god religion, som den kristna tills nyligen var, sprider inte livslögner, utan accepterar verkligheten som den är.

   Gilla

 7. larslindblog skriver:

  Men ingen inom välfärdsindustrin verkar tänkt på vilka som skall försörja dom i framtiden när alla ungdomar är obildade och ouppfostrade busar som saknar ambitioner.
  I kommunistiska länder råder strikt disciplin och studier uppmuntras. Nord Korea har trots allt lyckats få fram kunskap så man kunnat tillverka atombomber.
  Vänstern i Väst uppmuntrar allt som är förbjudet i deras drömländer…klotter , ohövlighet , lättja , våld , invandring , snatteri , ”planka” på samfärdsmedel ,osv i all oändlighet

  Liked by 3 people

 8. Staffan Persson skriver:

  Man får nog se detta i ljuset av en hel världsbild,som är uppbyggd runt föreställningar om (individuell-eller grupp-) hjälplöshet och (kollektivt ”solidariskt”) understöd.Det är svårt att nå fram till den råa kärnan i ideologin,men man känner igen den rätt bra på gången så att säga.Det finns en motvilja mot medelklassvärderingar,”gör-det-själv”,”^bra karl reder sig själv”,självständigt tänkande.Människor ses som bestämda utifrån grupptillhörighet men dessa grupper uppfattas samtidigt inte starka nog att stå fria från ett allomfattande omsorgssamhälle.Alla blir till potentiella klienter.Som Du påpekar handlar det inte om att någon eller några suttit och tänkt ut denna ideologi och lagt upp strategier,utan ideologin torde ha växt fram i växelverkan med systemens tillväxt,en positiv feed-back eller en sorts självbekräftande positiv cirkel.Hur och var det började blir ju som en fråga om hönan eller ägget.

  Men nu har det kommit grus i maskineriet i form av grupper som är så starka och med ett sådant krav på giltighet att de utmanar välfärdssystemets premisser om i grunden svaga men välmenande grupper,nämligen klansystemen hos asylsökarna-samtidigt som volymen av dessa nya potentiella klienter hotar att knäcka ryggraden på välfärdssystemen.

  Omsorgssamhället går då ner i spagat i ansträngningen att också innesluta och omfatta dessa nya självhävdande grupper(som dessutom har fräckheten att kräva de materialla insatserna samtidigt som de bara har förakt över för ideologins inkluderande avsikter)

  Det finns en potential för att det välfärdsindustriella komplexet spricker av detta,eller muterar över till något annat.Det blir intressant om inte annat.

  Liked by 2 people

  • gubbeligo5 skriver:

   Jag tycker du hittar något väsentligt där. VIK gör oss till hjälplösa barn som måste skyddas och omhulda. Fast vi ser inte vapnet i hjälparens hand. Systemet bygger på idén om systemets överlevnad. Alla medborgare (och så alla som inte är medborgare) är i någon mån systemberoende. Bidragen till barnfamiljerna är enormt stora och familjen skulle väl inte fixa budgeten utan dem. T o m medel- och övre medelklass är systemberoende i någon form, vare sig det handlar om dagis med maxgräns, barnbidrag, flerbarnstillägg och underhållsbidrag, standardstillägg och extra studiebidragstillägg. Det går bra att hugga det man är berättigad till.

   Det skapar en slags slöhet, bristande initiativförmåga för att driva livet mot nya mål, och en rädsla för att mista de bidrag man har. Livet börjar gå på tomgång och stagnerar. Systemberoende är nog Sverige ensamt om internationellt.

   Liked by 1 person

 9. Sture skriver:

  Patrik,
  nu är du där igen. Du talar generaliserande om ”konspirationsteorier” som om det aldrig skulle finnas, aldrig kan finnas eller har funnits konspirationer. Begreppet konspiration betyder hemlig överläggning mellan två eller flera för att gynna dem själva gentemot andra parter. Konspirationer, komplotter och sammansvärjningar finns, har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Hemliga karteller t. ex. är en ”konspiration”.
  Försök vara lite mera specifik. Du får gärna ta avstånd från vissa förklaringsmodeller på grund av att det inte finns några övertygande bevis för dessa specifika teorier men inte med motivet att de är ”konspirationsteorier”.
  Tänk om en domare i en rättssal som handlägger ett brottmål förevisas att det faktiskt var flera inblandade i brottet men då avfärdar detta med att han inte tror på ”konspirationsteorier”. Hur tokigt skulle inte det bli ? Lika tokigt resonerar du.

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Om två personer bestämmer sig för att gå på bio eller råna en bank är det en överenskommelse som till formen skulle kunna kallas för konspiration. Men ordet konspirationsteori används inte i sådana sammanhang. Det används för förklaringsmodeller som utgår från att mäktiga, dolda intressen fattar beslut om någon större samhällsförändring. Sådant kan såklart förekomma. En del sådant kan jag tro på, annat inte. En hyggligt målmedveten kapitalistklass fanns tidigare, men den hade ingen egen styrelse med sammanträden och protokoll. Det hade emellertid de fyra stånden tidigare. Man får döma från fall till fall.

   För ett tag sedan presenterade jag en konspirationsteori här på kul: https://detgodasamhallet.com/2016/07/17/nytt-uppsnappat-protokoll-fran-styrelsesammantrade-i-det-valfardsindustriella-komplexet/

   Patrik

   Liked by 1 person

   • Sture skriver:

    Du skriver: ”Det används för förklaringsmodeller som utgår från att mäktiga, dolda intressen fattar beslut om någon större samhällsförändring. Sådant kan såklart förekomma. En del sådant kan jag tro på, annat inte.”
    BRA ! Vi är överens.
    Men försök då vara lite mera specifik när du avfärdar vissa beviskedjor som ”konspirationsteorier”. Helst skulle jag naturligtvis se att begreppet försvann eftersom det skymmer sikten och inte har något förklaringsvärde.
    I tretton år avfärdade jag påståendena om att 9/11 var ett inside-job som ”konspirationsteorier” av tokiga muslimer eller vänsterradikaler, som ville skylla skulden på USA självt (och Bush).
    På grund av de ihärdiga ryktena beslöt jag mig en dag för att undersöka saken via nätet och i böcker. Och vad fann jag – motsatsen till det jag alltid trott. Väldokumenterad bevisföring av helt vanliga, normala, ibland välutbildade yrkesmän av olika kategorier, som via sitt yrke hade någon anknytning till händelsen, t. ex. brandmän, arkitekter, ingenjörer, flygvärdinnor, CIA-agenter etc. Det är klart att om man, som du, på förhand bestämmer sig för att det handlar om ”konspirationsteorier” (och jag skulle tro att just detta är vad du skulle kalla en ”konspirationsteori”) och därför inte bryr sig om att undersöka saken närmare så kan man ju fortsätta tro detta. Men den som på allvar försöker sätta sig in i bevisföringen, kommer att komma fram till samma slutsats som jag gjort. Det är jag helt säker på.
    Detta ”inside-job” är nu orsaken till allt vi nu ser i Europa, flyktingströmmarna, det välfärds-industriella komplexets expansion etc., etc.

    Gilla

   • Erik skriver:

    Många av de konspirationer som kolporteras involverar så många individer av helt olika slag, på olika platser och med delvis olika agendor så konspirationen är en definitiv omöjlighet. Människan fungerar helt enkelt inte så att det vore en praktisk möjlighet med hundratals, kanske tusentals, människor som håller käften om stora ting de deltar i. Exempelvis att de styr världen när de inte pysslar med sin vardag.

    Det räcker alldeles utmärkt med ordinär dumhet, fåfänga och grupptryck för att förklara mycket av samhällets stollighet i beslutsfattande. Lägg därtill lite intressegemenskap mellan olika grupper så är nog helheten förklarad.

    Liked by 2 people

 10. Hovs-Hallar skriver:

  PS: Angående ”välfärden” så anser jag liksom de allra flesta här i landet att vi faktiskt behöver ett sådant system. Problemet är delvis att det vuxit sig alltför mäktigt, men det avgörande felet är att det kommit att missbrukas i massiv skala!

  Om systemet för sådär 40 år sedan var likt ett välskött försäkringsbolag, så är det idag mer likt ett KONKURSMÄSSIGT försäkringsbolag!

  Inget försäkringsbolag kan i längden överleva om det ger sig på att i stor skala dela ut förmåner till personer som inte är betalande MEDLEMMAR i bolaget!

  Men detta är exakt vad makthavarna gör via asylinvandringen, och har gjort ända sedan 1970-talet — och i ständigt ökande skala, ända tills systemet står på ruinens brant.

  Liked by 4 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Inte bara invandrare, inte inte på invandrarnas initiativ. Det är socialdemokratins helt öppna politik, godkänd av svenska folket i tiotals val, att ge pengar till folk som inte behöver det och att medvetet inte kontrollera om det fuskas eller ej.

   Den första principen kallas ”allmän välfärd” och skiljer sig från den hederliga modellen som traditionellt använts och som för länge sedan förfäktades av borgerligheten, nämligen behovsprövad välfärd eller välgörenhet. Sosseriet påstod att det var förnedrande att ”stå med mössan i hand”, som de gärna uttryckte saken.

   Den andra principen har kanske inget namn, men blev likväl utförligt omdebatterad på åttiotalet. Svenska folket valde den i grunden marxistiska sosseprincipen att inte kontrollera, att utgå ifrån att alla människor i grunden vill så väl och att fusk inte alls är så utbrett som den objektiva statistiken visar och att det om det förekommer beror på gamla, inte nya, strukturer och därmed kommer att försvinna av sig själva när man väl ankommer i det Utopia man inte brytt sig om att bygga upp.

   ATP är det arketypiska exemplet som visar sosseriets skuld, folkpartiet nekrofilernas velande och de gamla moderaternas hopplösa kamp mot dumdrygheten.

   De som godkände allt detta i upprepade allmänna val blev likväl bedragna i en massiv bait and switch, eftersom ingen kunde tro eller inbilla sig att principerna skulle utsträckas till hela världen, enkannerligen de sämsta delarna av den. Detta är den ideella bakgrunden till Sverigedemokraterna, socialdemokraterna för Sverige. De motsätter sig inte bait utan bara switch.

   Gilla

 11. oppti skriver:

  SVD s ledarsida idag är tänkvärd. Ni som häcklade Tobias Billström för att han angav att antalet asylsökande vi kan ta hand om har en övre gräns, partier och media typ ex-pressen och AB, har nu ett ansvar för att vi i tid inte satte stopp för alla dem som sökte sig hit.
  Signalpolitik är viktig.
  Detta tal om att vi måste åldersbestämma hit och dit signalerar vadå? Ju yngre ni är desto bättre tar vi hand om er när ni kommer.

  Gilla

 12. Gösta Svensson skriver:

  Även om det är skojigt att läsa dina hypoteser om vad det är för ideer och drivkrafter som ligger bakom händelserna i samtidens Sverige, så måste jag nog ändå sälla mig till skaran som menar att misstag, kortsiktighet och vanlig dumhet, är starka faktorer då det gäller hur allting utvecklas. Inte så att jag inte tror att det finns avsikter, och att dessa ibland drivs fram av större eller mindre grupperingar (en slags ”konspirationer”), men ofta tror jag att det blir som det blir också utan att någon önskade exakt detta.

  Naturligtvis har inte heller jag något emot en korrekt dimensionerad och väl fungerande välfärd. Jag tror tom att det kan vara en förutsättning för ett civilicerat samhälle. Åtminstone så som den människan vi hittills känt har varit beskaffad. Det är ju missbruket och resursförstörelsen som är problemet.

  Liked by 1 person

 13. Hans skriver:

  -Patrik
  Citat ur din text idag
  ”Mot denna bakgrund inser man att samtidens ”stolliga” pk-idéer inte alls är obegripliga och stolliga, utan tvärtom helt rationella inslag i en ideologisk kamp. Ju ”tossigare” och därmed förvirrande dessa idéer framstår för medelklassen, desto mer alienerad och osäker känner den sig och desto större nytta gör ”dumheterna” för motståndaren.”

  Frågan som hela tiden dyker upp är:
  -När ska vi, svenska folk, gå till motangrepp och slänga ut PK-folket på skräphögen och ta tillbaka landet? Var ska vi börja? Är det genom de politiska partierna eller genom ett folkuppror?

  Eller ska vi ge upp, låta tiden ha sin gång och låta var och en se om sitt eget hus?

  Läsvärd länk
  http://ledarsidorna.se/2016/10/ann-heberlein-overge-drommen-om-mangkultur-och-integration/

  Liked by 3 people

 14. Thor skriver:

  Visst har profitörerna på skattemedel ett enormt intresse av en dåligt fungerande skola. I Göteborg har vi en f.d. (s)-politiker som tjänat flera hundra på praktikplatser åt oanställningsbara ynglingar. På den tiden jag fortfarande tittade på Rapport fanns ett inslag där en yngling stod på sin praktikplats och duttade färg lite hur som helst.
  Jan Emanuel Johansson är ett annat exempel på den här typen av profitörer.

  Liked by 1 person

 15. Fredrik Östman skriver:

  Ja, ni sextioåttor hatar det bestående traditionella samhället. Vad är nytt? Hur kan du betrakta detta som en insikt?

  Flyktingkrisen är en kris för nymaopolpotstalinleninmarxismen inte för att medelklassen börjar knorra, utan för att samhället bryter samman, VKI går på knäna trots gott om stulna pengar. När det gamla bygget äntligen faller står sabotörerna där med insikten att de inte alls har byggt något nytt i dess ställe. Hurraropen fastnar i halsen. Det som avslöjas av överbelastningen är att det nya samhället inte finns, inte fungerar, inte existerar. Inte, platt intet, där finns.

  Parasiteringen på det gamla samhället var inte bara instrumentell och finansiell, utan framför allt existensiell. Den lustiga spegelbilden försvinner när ingen riktig människa lägre står framför socialismens narrspegel.

  Failed state.

  Gilla

 16. hemmnet2014 skriver:

  Alla de moderna pk ideerna, alltifrån implementerande av genusteori, identitetspolitik, kunskapsrelativisering etc, har mycket gemensamt med kommunismen. De är i allt väsentligt teoretiska modeller, som är totalt olämpliga att föra in i verkligheten som mer eller mindre revolutionära experiment. De har endast värde som teorier och filosofiska tankemodeller. Dessutom borde de som teorier ständigt utsättas för kritik och ifrågasättanden.

  Kommunismen är en vacker tanke !…ända tills man försöker föra in verklighet i modellen.
  Pk-ideerna är egentligen lika oantastliga och rosa som ide’n om ett kommunistiskt samhälle. ”Allt åt alla…och nu”…skulle väl vara nästintill paradisiskt om man inte råkar blanda in störande verklighetsförutsättningar som biologi, sociologi, ekologi, ekonomi etc…?

  Kunskapsrelativiseringen är en förutsättning för stolligheterna. Min negativa reaktion över politisk korrekthet är egentligen inte de urvattnade åsikternas ringa användbarhet. Min invändning och fasta känsla är att personerna som rör sig i åsiktskorridoren är overkliga. Ingen människa är alltigenom korrekt och logiskt underbyggd. Jag får en känsla av falskhet och kyla när jag hör godhetsorerandet.

  Flummet i samhället har lyckats hamna i ett ‘seriöst’ samhällsfokus för att vi tillåtit det. Det ligger i sakens natur att det är svårt att argumentera sakligt mot flum. Det kan jämföras med att argumentera mot religiös tro.

  Många har en överdriven respekt för självutnämnda experter, som gör att flummandet inte bemöts. Än en gång ligger liknelsen med kejsarens nya kläder väl till pass. De som har en ambition att passa in och verka viktiga hakar på av ren rädsla.

  Jag brukar göra liknelsen med vinprovningar. Det finns förvisso många kunniga vinexperter som är värda att lyssna på, men till syvende och sist så är det min tunga som vinet ligger på. Vem vågar att visa sig som den brute hen är och säga att det smakar surt på min tunga när experten just berömt dess bouquet ? Ofta är det just den som inte har ambitionen att passa in som fungerar som sanningssägare. I konformismens och konsensus-Sverige så kan därför flummandet växa och bli destruktivt.

  Liked by 2 people

 17. Kungskobran skriver:

  Jag tror inte på några konspirationsteorier.

  Det s.k. välfärdsindustrella komplexet uppkomst är egentligen bara vad som förekommer överallt i näringsliv, välfärdsorganasitioner förvalrning mm. Alla vill utvidga sin verksamhet, direktörerna köper företag , forskning och utveckling i näringslivet vill ha mera resurser
  polisen , militären skolan alla vill utöka sin verksamhet.
  Det enda som kan stoppa är brist på pengar, om företaget inte går bra så skärs det ner,
  när det går bra så kommer alla utöka sin verksamhet, om det går riktigt uselt så blir det konkurs.
  Det enda som kan stoppa expansionen av den ofantliga sektorn är brist på pengar, inget annat.
  Så länge som Svenska folket accepterar ständigt höjda skatter så kommer välfärdskomplexet bara öka i omfattning.
  När medelklassen verkligen börjar inse att dom inte får allt det som politikerna lovar för sina skattepengar , långa vårdköer som tvingar till privata sjukförsäkringar , brist på poliser undermålig skola mm så kanske det kan bli en ändring.
  Problemet är vad skall dom rösta på, alla politiska partier sitter i samma båt, även sveriedemokraterna verkar ha på sin agenda ”mer av allt åt alla”.

  Vi behöver snarast ett nytt politiskt parti i Sverige som inte är indoktrinerat av all gammal unken slentrian , som vågar tänka nytt och friskt och börja om på nytt , så vi får ett välfungerande samhälle där det c i v i l a samhället får sitta i högsätet.

  Gilla

  • L skriver:

   -KUNGSKOBRAN
   Håller helt med dig. Något måste göras för att bryta den utveckling som nu pågår i det svenska samhället. Partierna i Riksdagen har tydligt markerat att de inte tar svenskarnas oro för utvecklingen på allvar. Men vi fortsätter att kasta bort våra röster på dem!

   Nej, något nytt och fräscht behövs. Utan gamla bindningar och med folk i ledningen som både kommer från verkligheten och som kan se och vågar göra vad som behövs!

   Är det nya partiet Medborgerlig Samling (MED) det parti som vi kan hoppas på?

   Gilla

 18. Jan Ivarson skriver:

  Bra artikel om än lite lång med imponerade utvikningar till personer jag och många aldrig hört talas om. Jag har fått ägna min tid åt utbildning i obildade ämnen som teknik, företagsekonomi, marknadsföring och hur man undviker att bli beskattad och samtidigt håller en tillräckligt feministisk profil för att framstå som modern.

  Från min horisont ser jag problem så här.
  Våra styrande politiker är lite intresserade av att utföra det väljarna vill. De anser sig stå över väljarna, veta bättre och ser som sin uppgift att förklara för väljarna vad de skall tycka.
  Det är problemet i dagens Sverige, i Europa och USA, alltså i större delen av västvärlden. Hur det står till i Australien vet jag inte men anar det kan vara bättre. Australiens politiker beslöt att inte ta mot flyktingar. Då upphörde folk att drunkna i havet på någon vecka.

  I Europa tar vi över transporten av flyktingar på medelhavet och folkvandringen fortsätter. Det är bara i några före detta öststater vars politiker vågar stå upp för att skydda sina länder. De vill inte än en gång bli ockuperade inifrån.

  Liked by 1 person

 19. Steven Jörsäter skriver:

  Mycket bra skrivet! Själv tycker jag att det som pågår kanske enklast kan beskrivas som en kulturrevolution. Likheterna med den kinesiska är skrämmande. För att behålla den revolutionära andan så stimulerade Mao allsköns revolter i samhället. Våld och agitation mot verkliga eller inbillade överhetspersoner var en grundpelare. Våldet här har som tur är ännu långt kvar till den kinesiska förebilden men hot mot lärare och stenkastning mot polis och brandkår är homologa fenomen.

  Kulturrevolutionen i Kina var en riktigt otäck period i landets historia. Vad som pågick stod ganska klart men ändå var många av dåtidens svenska politiskt korrekta personer entusiastiska. Intressant är att då som nu fanns tidningen Dagens Nyheter i frontlinjen när det gällde dåligt omdöme, då i form av chefredaktören Olof Lagercrantzs prisande av det kinesiska kaoset.

  Politisk korrekt dårskap är alltså inget nytt. Vad är det då som är unikt den här gången? Ja, det är förstås att det händer här och nu. Och omfattningen – revolutionen pågår på nästan alla samhällets plan samtidigt. Eller vad sägs om immigrationen, nationen, kyrkan, rättsväsendet, polisen, skolan, genustänkandet, universiteten, energin, miljön och trafiken för att nämna några. Allt skall förändras samtidigt och det gamla ska störtas i djupet och dess företrädare skändas. Resultatet är förstås det förväntade – kaos.

  Men varför – vi har ju ingen Mao? Nej, men vi har en stor frustrerad och desillusionerad vänster. Vad skulle de ta sig till efter 1990 när de sista illusionerna sprack? Till och med socialdemokratins relativt harmlösa tredje väg blev omöjlig när det stod klart för dem att den hade varit en balansakt mot avgrunden.

  Efter ett och ett halv decennium av relativt lugn med bara sedvanligt tuggande i välfärdsmaskineriet och låtsat salongsradikalt men meningslöst miljöengagemang började det ta fart på allvar igen. En kulturrevolution! Den kräver ingen samordning och därför ingen ledning. Alla försöker skapa kaos på sitt område. Det mest ofattbara är att man lyckades infiltrera – nej – snarare dupera moderaterna och få även dem att omfatta många av de revolutionära idéerna. Denna kapitulation gjorde förstås relativt förnuftiga gråsossar helt försvarslösa. Motståndet bland de etablerade partierna hade eliminerats.

  Och här är vi nu. Mitt i en revolution som föder sig självt. Hur ska vi få stopp på den? Ja som flera har skrivit, senast Lennart Bengtsson, är nog det allra viktigaste att återfå en kontroll av media. Att få saker att debatteras istället för demoniseras. Och återupprätta respekten för logik och argument. Halva nyhetsutrymmet går numera åt till att fastställa vilka som är extremister eller fascister och som därmed inte bör ha någon talan. En helt absurd argumentation!

  Liked by 1 person

 20. Magnus skriver:

  För att få ett stopp på denna galna utveckling så finns det bara tre alternativ till lösningar och det är att gå och rösta 2018 på Medborgerlig samling eller SD. Känner man inte för att lägga sin röst på något av dessa två partier återstår det bara att rösta blankt för rösta ska alla göra nästa val, allt annat är ett självmord!

  Då har ni visat er ståndpunkt och utnyttjat er demokratiska rättighet! Kasta 7 klövern i Sverkers sopkorg en gång för alltid!

  Gilla

 21. Fredrik S skriver:

  När man tycker sig hitta en TOE (Theory Of Everything) finns det all anledning att idka självkritik. Risken är uppenbar att man börjar lägga emperi tillrätta för att den ska överensstämma med teorin istället för att använda teorin för att försöka närma sig sanning och förståelse. Det är självbedrägeri eller ideologi.
  Själva idén med en teori är att den ska vara en förenklad bild av verkligheten som ska tydliggöra vissa generella samband och fenomen.
  Din teori om ”det välfärdsindustriella komplexet” är mycket användbar men jag skulle bli orolig om du sa att det kunde förklara allt. Jag har ”komplexet” i bakhuvudet när skolkritikern Gunnar Ohrlander skriver att inte ens hälften av de människor som är verksamma i svensk skola eller i dess runtomkringverksamheter är lärare. Lärare är bara utbytbara kuggar i ett egenintresserat komplex som har en helt annan agenda än att försörja landets kunskapsbehov och befria från okunskap.
  En teori jag döpt till ”det naivliberala paradigmet”, som jag tror kan samverka med DVK, tror jag är tillämplig på en del vad som beskrivs ovan, Den går i korthet ut på att någon form av filantropisk värmeväxlare förvandlar egennytta till allmännytta.
  Ett exempel är att den kontrollapparat som behövs när tillitsbranscher görs om till marknader blir en del av ”komplexet”.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.