”DET NYA LANDET” – EN DOS SKATTEFINANSIERAD PROPAGANDA

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Vakna. Det finns ingen väg tillbaka. Sverige och Europa är i förändring.

Det är dags att inse att nya svenskar kommer att ta plats med kultur, språk och vanor. Det är dags att se på olikheter som en positiv kraft istället för ett problem. Nya möten skapar nya möjligheter.

Aftonbladets ledarsida eller Expo, skulle kanske de flesta tippa som avsändare till ovanstående uppmaningar och påståenden. Men istället handlar det om ett skattefinansierat projekt, där SIDA är bidragsgivare. SIDA beskriver sin verksamhet såhär:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.

Men myndigheten stödjer också olika svenska organisationer, så kallade ramorganisationer, för närvarande nitton stycken. ”Ramorganisationerna kanaliserar Sidas stöd till såväl utveckling av det civila samhället i samarbetsländer som till kommunikationsinsatser i Sverige”, som myndigheten berättar på sin hemsida. För 2016 uppgår detta stöd till omkring 1,6 miljarder kronor.

En av de ramorgansationer som SIDA hjälper till att finansiera är Individuell Människohjälp (IM). På deras hemsida kan man läsa bland annat att:

IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i tretton länder världen över.

Utomlands arbetar IM för att barn ska gå i skolan, för att förebygga sjukdomar och för att människor ska kunna försörja sig och sin familj. I Sverige handlar IMs arbete om integration och delaktighet i samhället. Vi tror på människors egen kraft och vilja att förändra sin egen situation. Därför utformar vi insatserna som hjälp till självhjälp. För att utvecklingen ska bli hållbar arbetar IM nära lokala organisationer och individer som brinner för förändring.

Såhär berättar man lite mer specifikt om verksamheten på den svenska marknaden:

Integration Etnicitet är fortfarande ett hinder för att bli delaktig i det svenska samhället. IM arbetar med att stärka individen samtidigt som vi är med och öppnar dörrar så att människor kan mötas.

IM:s dörröppningsambitioner har nu tagit sig uttryck i ett ”upprop” kallat Det nya landet. Ansatsen ges denna visionära språkdräkt:

Det nya landet är ett upprop för att skapa ett bättre Sverige, ett land som är stolt, inkluderade och hållbart. Det är en uppmaning till såväl etablerade som nya svenskar att vi alla måste integreras. Vi ska inte längre dela upp varandra i vi och dom. Istället ska vi hitta vägar framåt, och skapa förutsättningar för att leva tillsammans.

Uppropets huvudnummer är nog den drygt en minut långa video där tittaren får se människor av varierande ålder, kön och utseende avlösa varandra till ett verbalt ackompanjemang av en i vissa fall något knagglig svenska. Inledningsvis och allvarsamt slår berättarna fast att ”Det finns ingen väg tillbaka. Sverige blir aldrig som det varit.” Även om det är en truism helt värdig Kellgrens Dumboms lefverne att inget kan bli exakt som det varit, har produkten en viss högstämd, ja rentav ödesmättad färgning.

Men videon är långt ifrån allt som Det nya landet erbjuder. Ännu mer kunskap finns i sajtens olika texter, till exempel lite resonemang om vad man på IM avser med det i sammanhanget centrala ”integration”:

Alla måste integreras.

Även etablerade svenskar.

Integration betyder inte att den ena parten ska anpassa sig till den andra, dvs assimileras. Integration förutsätter ömsesidighet, och ömsesidighet kräver riktiga möten. Därför är det viktigt att förstå att det inte enbart är nya svenskar som ska integreras. Även etablerade svenskar behöver integreras. Vi måste alla träna på att mötas.

Och ytterligare förtydliganden:

Integration betyder inte att den ena parten ska anpassa sig till den andra eller att alla ska tänka, göra och känna lika. Integration handlar om ömsesidighet.

Ansvaret för integrationen av nyanlända är alltså minst lika mycket de etablerade svenskarnas, menar IM. Exakt hur integrationen av etablerade svenskar ska gå till framgår inte. Handlar det om att bjuda på fika, öppna språkcafé, hyra ut en del av sin bostad, lära sig tigrinja eller vad? Varför IM ser sig tvingade att klargöra att integration inte innebär ”att alla ska tänka, göra och känna lika” är höljt i gåtfullt dunkel – vem har påstått något sådant? Men kanske en grundläggande semantisk utredning kan vara till någon hjälp. Den lexikala betydelsen av ordet integration är ungefär ’sammanföra eller göra komplett genom att införliva något’. Varifrån IM fått tolkningen att denna process nödvändigtvis måste vara reciprok är oklart; med den betydelsen av ordet skulle man ju överhuvudtaget inte kunna säga till exempel att ”de nyanlända måste integreras” eller ”utlandssvenskar är ofta väl integrerade i sina nya länder” eftersom integrationen alltid måste omfatta flera kategorier. Att framställa denna betydelse som självklar och obligatorisk, kombinerat med ett antal påbjudande hjälpverb, ger texten en aningen diktatorisk framtoning – ”Alla måste integreras. Även etablerade svenskar” och ”att det inte enbart är nya svenskar som ska integreras” och ”Vi måste alla träna på att mötas”. IM utgår alltså från en betydelse av ordet integration som förvisso används inom vissa domäner syftande på en reciprok process, men där denna betydelse inte är obligatorisk, vilket man dock kunde tro när man läser IM:s uppfordrande text. Spännande nog så förklarar självaste Expo integration såhär:

Med integration menas den process som människor från andra kulturer genomgår för att anpassa sig till majoritetssamhället, t.ex. när en människa kommer från ett annat land till Sverige.

Expo problematiserar dock det hela en aning:

För att integration ska fungera krävs att även majoritetsbefolkningen anpassar sig till minoriteterna, t.ex. genom att tillåta andra religioner, traditioner och seder.

Här tycks majoritetsbefolkningsanpassning inte direkt vara en del av integrationen utan snarare en förutsättning för den. Mitt intryck är dock att Det nya landet med ”integreras” avser långt mer omfattande saker än att ”tillåta andra religioner, traditioner och seder” –  som ju, så länge de är lagliga, redan är tillåtna i Sverige.

Oavsett betydelsenyanserna av ordet integration så bjuder Det nya landet på en hel del godbitar. För att återvända till det inledande citatet, så slår texten som sagt fast att:

Det finns ingen väg tillbaka. Sverige blir aldrig som det varit. Det är en insikt om hur världen faktiskt ser ut – och Sverige behövs som en trygg plats för människor på flykt.

Här kan man reflektera till exempel över vad IM avser med ”trygg plats” och ”människor på flykt”. Innebär ”trygg plats” att gränskontrollerna ska avskaffas, att PUT ska delas ut till majoriteten av de asylsökande, att anhöriginvandringen ska vara i det närmaste gränslös och att välfärdssystemen ska vara fullt tillgängliga för alla som lyckas ta sig till Sverige, inklusive deras anhöriga som också ska kunna bosätta sig i Sverige? Avser ”människor på flykt”  människor som är flyktingar enligt FN:s definition, eller menar man även alla ekonomiska migranter som vill till Sverige? På dessa frågor ger texten inga svar, men klappar oss lätt infantiliserande på huvudet och slår generöst fast att:

En del längtar tillbaka till hur det var förut. Det är okej att längta och det är okej att prata om det – men vi måste också söka vägar framåt, hitta ett sätt för alla att leva tillsammans.

Man tackar och bockar – det är ”okej att längta och det är okej att prata om det”. ”Men”, invänder texten omedelbart därefter, ”vi måste också söka vägar framåt”. Vilka vi? Vilka vägar? Vad betyder ”att leva tillsammans” mer konkret? Avslutningen på just detta stycke är både förnumstig och cirkelresonerande:

För nu har vi ett Europa och ett Sverige som är som det är: i förändring.

Olika organisationer har givetvis rätt att tycka vad de vill och även att propagera för sina åsikter. Men frågan är om producerandet av detta slags uppmanande och subjektiva texter verkligen är något som ska finansieras med skattemedel? Ska skattepengar bekosta uppmaningar till vad IM kallar ”etablerade svenskar” om att de ”måste integreras”? Ska skattepengar finansiera kampanjer som torgför att ”Det finns ingen väg tillbaka. Sverige blir aldrig som det varit. Det är en insikt om hur världen faktiskt ser ut – och Sverige behövs som en trygg plats för människor på flykt.”?

Ja, vad tycker ni?

56 reaktioner på ””DET NYA LANDET” – EN DOS SKATTEFINANSIERAD PROPAGANDA

 1. Gunilla skriver:

  Propaganda-filmen har en rent hotfull ton. Rösten säger ‘vänj er vid att vi kommer att ta plats’ bl.a. Ord och inga visor. Och ‘Sverige blir aldrig som fört’. Nej, det ser vi ju dagligrn. Nu har polisen förstått att man i utanförskapsområdena praktiserar sharia-lagstizftning även på brottsområdet. Svårigheten för polisen att få offer att vittna hat man bu förstått beror på att ärendet redan är ‘löst’ och rättvisa skipad med betalande av Blodspeng. Parallell-lagar i parallellsamhällen alltså.

  Gillad av 5 personer

 2. Jaxel skriver:

  Det är möjligt att krönikans tolkning av motiven för texten är korrekt. Jag skulle dock vilja föreslå en alternativ tolkning.

  Det refererade kan mycket väl vara uttryck för en strävan att visa sig på styva linan i syfte att imponera på och få uppskattning och beröm av kolleger. Bland journalister tycks det inte vara helt ovanligt att åstadkomma detta genom att på ett snyggt sätt rada upp en massa tjusiga och populära termer. Om innehållet är dumt, meningslöst eller bara allmänt obegripligt för en normalt bildad och begåvad läsare spelar därvidlag ingen roll.

  Alla villa förstås ha beröm, inte minst från kolleger. Inom de flesta andra yrken är det dock så att man får sådant om man gjort något som är bra och till glädje för någon mottagare, exempelvis kund, klient eller patient. Inom journalistyrket verkar andra förhållningssätt gälla.

  Gillad av 1 person

  • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

   Mycket intressant teori som är väl värd att ta i beaktande. Inom den här typen av propagandajournalistik finns naturligtvis flera agentier att notera, och journalistskråets egocentricitet kan inte negligeras. Den implicita duktighetsfaktorn står alltid och lurpassar bak kulisserna, och ju grövre artilleri man nyttjar för att nå full effekt, desto mer angelägen att löpa den kulturfascistiska regimens ärenden, har man visat sig vara. Klapp på axeln och kollegialt beröm för sina strävanden att diktera för svenska folket att allt motstånd är meningslöst. Men som de lite äldre av oss säkerligen alltjämt bär i minnet, är samtliga meddelanden med innebörden att allt motstånd skulle vara meningslöst FALSKA! Makthavarna skyr inga medel för att förvandla den etniska befolkningen till en lydig massa av oikofober, vilka förnekar sin kulturhistoria och sin hembygd, sin nation och alla dess seder och traditioner. Denna globalistiska New World Order-agenda och den MENA-invasion som drabbat Europa, har definitivt inget med ett lands naturliga invandring att göra. Avslutningsvis kan påpekas att det emellertid uppstått ett läge som gör att vi alla måste frångå den gamla uppmaningen att ”EN SVENSK TIGER!” Nu är det dags att göra sin stämma hörd och drämma näven i furubordet från IKEA!
   Andreas.

   Gillad av 1 person

  • Jaxel skriver:

   Hoppsan, det var meningen att denna kommentar skulle fogas till dagens andra krönika.

   Och kanske kulturskribent hade varit en bättre kategorisering av dem jag talade om än journalist.

   Gilla

 3. Peter Andersson skriver:

  Naturligtvis skall inte detta bekostas av skattemedel. Det Sverige som blir resultatet kommer inte att kunna hjälpa några utsatta människor.

  Gillad av 1 person

 4. Hans L skriver:

  Nej, självfallet ska inte våra skattepengar gå till att finansiera IM och likande organisationer. Jag tror mig minnas att när första alliansregeringen tillträde skedde en uppstramning av SIDAS verksamhet, men att det då gällde till vilka länder som bistånd skulle utgå.
  Jag kom genom min verksamhet på 80-talet i kontakt med en revisor, som regelbundet hade att revidera SIDAs verksamhet i andra länder. Inte vid något tillfälle kunde kan godkänna SIDAs verksamhet fullt ut. Ibland var det ett häpnadsväckande slöseri med svenska skattemedel. SIDA måste i grunden göras om!

  Gillad av 1 person

 5. bomarkusson skriver:

  I det tidigare Konungariket Sverige har en oblodig revolution ägt rum. I det nya landet har man vidareutvecklat demokratin. Den nya statsskicket benämns demokratur. Landets nya namn är Demkraturiska Folkrepubliken Sverige, DFS.

  Den nya ideologin kallas feministisk. Feminismen grundar sig på det faktum att kvinnor inte anses själva kunna skaffa sig höga poster. Därför har ett större antal professurer i det metavetenskapliga ämnesområdet genusvetenskap inrättats. Särskilt framträdande är Södertörns Högskola där man upptäckt att genus är en social konstruktion. Man har dock ännu inte lyckats förklara de fysiska olikheterna mellan de olika könen.

  I DFS finns tre kategorier människor. Majoriteten återfinns bland medlöparna.Medlöparna består av tre kategorier:
  1.
  De, som inte förstått utan accepterat den offentliga lögnen.
  De, som som förstått men ser stora ekonomiska möjligheter.
  De, som förstått men ser stora politiska möjligheter och därmed kunna dela ut lönsamma förläningar till varandra.
  2.
  De, som det är synd om. Denna grupp har berikat det tidigare kulturlösa landet med en kultur. Den nya kulturen gör det lättare för medborgarna att veta, vad som är rätt och fel. Det som är rätt kallas halal och det felaktiga kallas haram. Fördenskull någon är tveksam, erbjuds möjligheterna att varje fredag få veta den enda rätta sanningen.
  Denna grupp är den enda verkligt feministiska. Då kvinnor anses ha svårigheter att klara sig på egen hand, beskyddas de av den gruppens manliga individer. Exempelvis kan kvinnorna endast avlägsna sig från hemmet med manligt beskydd. Det är därvid viktigt att mannens dyrbara ägodel skyddas från obehörig insyn. Det är även mannens skyldighet att tillrättavisa sin/sina kvinna/kvinnor. Först med påpekande men om detta inte är tillräckligt, med våld.
  3.
  Den tredje gruppen är brunråttor. Brunråttorna är en skam för det nya landet och måste utrotas. Till en början tillgrips åsikts- och yttrandeförbud. Brott mot dessa förbud leder till utstötning och offentlig förödmjukelse. I svårare fall tillgrips avsked från anställning, Berufsverbot. Det har även föreslagits användning av gift. Ett lämpligt preparat skulle kunna vara Zyklon B.

  Nuvarande uppdelning är dock tillfällig. Målet är att uppnå ett homogent samhälle med grupp 2. som föredöme. Detta nya samhälle kräver att grupp 1. assimileras i grupp 2.. Grupp 3. har då förhoppningsvis försvunnit.

  När omdaningen av landet till ett monokulturellt samhälle är genomförd, kan det med rätta kallas mångkulturellt.

  EJA, VORE VI DÄR!

  Gillad av 4 personer

 6. sten lindgren den yngre skriver:

  Det är ett propagandakrig, självklart skall detta inte stödjas med skattemedel men det borde inte Aktuellt heller. Den ökande desperationen som kan förnimmas hos medieetablissmanget och politiker kommer ur att verkligheten kommer närmare, folk börjar mycket riktigt inse att Sverige har förändrats, till exempel eleverna på skolorna där jag bor, stölder överallt så nu måste skolorna stå låsta, vem gjorde det, tja någon av förövarna tog bilder med en iphone som hamnade på molnet och sedan facebook automatiskt så nu vet alla barnen att det var invandrare, men lärarna har inte fått något signalement som annars kunde göras väldigt explicit. Locket är på. Samma sak med de tre som misshandlade en flicka mitt på ljusan dan, alla vet att det inte var svenskar, men locket är på, samma sak med sommarens gruppvåldtäkt,,locket är på, men verkligheten kommer närmare. Detta i en kommun som tills helt nyligen inte tog emot några asylsökande. Integrationen blir mycket konkret för den misshandlade flickan.

  Så det nya Sverige är här, det är färre och färre som tycker det är gott när de nu ser det i praktiken och inte endast i teorin.

  Gillad av 4 personer

  • Bengt skriver:

   sten lindgren den yngre 2 oktober, 2016 at 09:22

   ”Samma sak med de tre som misshandlade en flicka mitt på ljusan dan, alla vet att det inte var svenskar, men locket är på, samma sak med sommarens gruppvåldtäkt,,locket är på, men verkligheten kommer närmare”.
   Javisst! Alla vet men får inte säga vad de vet. För en tid sedan hörde jag i en nyhetssändning att man hade gjort en DNA-analys som klargjorde att våldsverkaren (det rörde sig om ett mord för några år sedan) var blond, blåögd nord-europe. Slutsatsen man kan dra av det avslöjandet måste väl vara att när inget nämns om etnisitet i samband med brott så är förövaren inte nordeurope.

   Gillad av 1 person

 7. p2185 skriver:

  Ja, vad ska man tycka? Jo, IM är i grunden en samling godhjärtade, aningslösa, naiva och i integrationsfrågan allmänt ogenomtänkt svävande. Med drivkraft att argumentera pk för att få del av de skattemiljarder som SIDA pytsar ut. Effekten av bidraget finns kanske redovisad i SIDAs utvärderingar?

  Gilla

 8. Anna skriver:

  Jag läste den där texten för några dagar sedan och blev så mållöst arg som jag inte blivit på många år! Jag betackar mig för att bli integrerad i mitt eget land!!!!!!

  Gillad av 8 personer

 9. Christer Carlstedt skriver:

  Tja, det var en väldig uppräkning i floskler.

  Att Sverige är ett land i förändring?
  Får man lön för att skriva sådant?
  Det har alltid varit förändring. Hur många oxkärror ser du på vägarna i dag?

  Vi måste tillåta andra religioner och seder sägs det.
  Det man nogsamt undviker är om vi skall tillåta även lagvidriga seder.
  Är det OK att leka ”kast med liten kärring från balkong”?

  Här skriker feministerna sig hesa om patriarkatets förtryck.
  Men – hålla flickor instängda innanför hemmets väggar, för att de inte skall förledas till att tro att de skall kunna skaffa sig partner på egen hand, verkar då OK?

  Om vissa importerade grabbar inte ser något större problem med gruppvåldtäkt, så kanske det inte är så farligt? Vi kanske rentav borde anamma seden?

  Sverige behövs som en trygg plats för folk på flykt sägs det.
  Kanske det. Men vad är det man flyr från? Stridigheter kan jag förstå. Men eftersom man rent fysiskt inte kan fly till Sverige utan att ha passerat länder där stridigheter inte förekommer, så faller ju det argumentet.
  Däremot kan man fly från den samhällsstruktur som orsakat problemen.
  Att vi då i vår iver att hjälpa skulle göra det genom att anpassa vår kultur till den de flyr från, verkar med förlov sagt som ett idiotresonemang.

  Engelskan har ett bra uttryck: ”When in Rome you do as the Romans do.”
  Det gäller även här.

  Har de nykomna några bra sedvänjor så kommer de att accepteras och inlemmas i våra seder och bruk utan några infantila skattefinansierade påbud.

  Gillad av 7 personer

 10. Lidia Marta skriver:

  Detta är skrämmande läsning. Låter som ideologisk plattform och oerhört definitivt. Ingen vad jag vet har frågat det svenska folket om hur de vill ha det. Om de vill ha ett nytt land eller ej. Skulle nog gissa att de flesta är nöjda med det landet vi hade förut. Hoppas 2018 om inte innan kan få stopp på denna smörja som håller på att ta över eftersom ingen säger emot.

  Gillad av 2 personer

 11. cmmk10 skriver:

  När jag fick se den propagandafilmen så blev jag alldeles uppgiven. Det kändes som om allt var för evigt förstört och de onda krafterna slutligen hade tagit över.

  Något liknande som utspelades i TV-serien V, om nu någon minns den eller dess nyinspelning som gick för några år sedan. Jag hoppas verkligen att det finns tillräckligt med motståndsvilja för att vi skall kunna förhindra att detta skräckscenario blir verklighet.

  Skulle man hårdra det så känns det ungefär som om vi är ockuperade och att det bara skulle vara att gilla läget, med ett utifrån påtvingat diktat!

  Gillad av 7 personer

  • Hovs-Hallar skriver:

   Vi ÄR ockuperade — och de som åstadkommit den refererade texten ovan står på ockupanternas sida och är våra fiender. De vill utplåna oss och vår kultur.

   Gillad av 4 personer

 12. B skriver:

  Jag tror att de flesta som sett filmen bara blir provocerade. Det finns väldigt många trevliga personer som har invandrat till Sverige och som har tagit med sig sådant som är positivt i sin kultur men har den goda smaken att inte driva igenom att införliva i Sverige sådant som inte var så trevligt i deras hemänder (t.ex. traditioner som att inte ta kvinnor i hand). Filmen är bara ytterligare ett exempel på att vi ska köra upp ofrivillig mångkultur i halsen på majoritetsbefolkningen, som ska skämmas över sin oro över vissa kulturella uttryck som vi inte gillar ska bli det nya svenska. Filmen skapar bara mer splittring och ryggmärgsreflexen för många som ser den är säkert att börja rösta på Sverigedemokraterna och att känna mer och mer motvilja mot invandrare överlag, oavsett om det finns grund för det eller inte.

  Gillad av 2 personer

 13. tomas skriver:

  Svenskarna är det mest hjärntvättade folket i världen..
  ”hjärnan är en empatisk muskel som måste tränas” haha
  FN:s flyktingkonvention – Article 34 – Naturalization
  The Contracting States shall as far as possible facilitate the **assimilation** and naturalization of refugees. They shall in particular make every effort to expe- dite naturalization proceedings and to reduce as far as possible the charges and costs of such proceedings.

  Gillad av 2 personer

 14. Gert B. skriver:

  Vad tycker vi? Jo, att det är en hel räcka myndigheter som måste läggas ner. Myndighetssverige är en fasansfull hydra som snart slukar alla våra gemensamma tillgångar.

  Gillad av 2 personer

 15. Nils Dacke skriver:

  Usch vad trött man blir på dessa korrupta statsbyråkrater som tror att de kan och ska pracka på oss deras integration. Vi etablerade svenskar har har rätt att leva våra liv utan att behöva tänka på vad andra kulturer och religioner har för åsikt och agenda. Dessa godhetsknarkande i huvudsak flumvänsterextremister som försörjs av skattepengar från den hårt arbetande befolkningen borde omgående sparkas från sina arbeten och skyddade miljö. Kan bara meddela att jag INTE kommer att integreras och bli en del av deras idiotiska experiment.

  Gillad av 4 personer

 16. Tage Sundin skriver:

  ”För att integration ska fungera krävs att även majoritetsbefolkningen anpassar sig till minoriteterna, t.ex. genom att tillåta andra religioner, traditioner och seder.”

  Jaha, vore intressant att få veta exakt vilka traditioner och seder vill ska acceptera i vårt land?

  Könsstympning? Månggifte? Stening? Dödsstraff för hädelse och byte av religion?

  Den som tror att en sådan kulturberikning kan ske utan visst motstånd från den svenska befolkningen, är en smula naiv!

  Gillad av 1 person

 17. Ami skriver:

  För det första så går det inte att integrera medeltiden i ett demokratiskt och fritt samhälle. För det andra så är texten en utopisk dröm. Stora delar av befolkningen oavsett partisympatier kommer aldrig att acceptera någon form av tvingat omskolningsläger eller underkastelse för att tillmötesgå sådana dumheter som att vi svenskar skall integreras i bronsåldern. Om vi skulle integreras så krävs det att allt vi står för inklusive vår tro skulle upphöra.
  Det som beskrivs i krönikan kräver nämligen tvångsmetoder och det är än så länge inte lagligt.
  Eftersom vi företrädesvis har tagit hit folk som tillber islam och vi vet att det är en tickande bomb och att människorna kan radikaliseras på en femöring även de som är födda i landet så bör vi som jag har påpekat innan att stänga in enklaverna och låta de sköta sig själv. Visitation, id kontroller och syfte skall vara obligatoriska om de vill lämna enklaven.
  Tidigare stödde jag tanken på assimilering men jag tror aldrig det kan bli verklighet.
  En annan sak som gör hela idén befängd med att integrera oss är att vi hade då blivit en nation av tedrickande, vattenpipa rökande imbeciller som bara slår dank, dessutom så hade vi fått skicka våra barn till träningsläger om hur man bäst bränner bilar.

  Gillad av 1 person

 18. JL skriver:

  Visa denna text för valfri utlänning från valfritt mindre utvecklat land och deras kommentar blir i 99% av fallen:

  ”Vad håller ni på med i Sverige, är ni helt dumma i huvet?”

  De enda som tycker idiotin är vettig är de som saknar egen erfarenhet från verkligheten.

  Gillad av 1 person

 19. En spännande framtid skriver:

  I dagens SvD ”rapporterar” Tomas Lundin om hur ungerska folket ”hjärntvättas” med migrationsfientlig propaganda. Kanske Lundin och hans SvD-anhang skulle göra ett liknande reportage om Sverige och vilken propaganda man utsätts för här av honom och hans gelikar, uselt kamouflerade till nyhetsartiklar.

  Gillad av 3 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Större andel röstade NEJ nu,
   än som röstade för EU,
   då det sades att en rungande majoritet sa JA…

   Med statistik kan man dölja allt man vill, om den missbrukas…

   Gilla

 20. rombens skriver:

  Bra att skriva om detta. Allt är korrekt, men …. Knappast en nyhet. I förarbetena till flera av de propositioner som antagits i Riksdagen i sammanhanget använder samma förvrängda definition av ordet integration. Förankring hos allmänheten torde vara obefintlig.

  Gillad av 1 person

 21. Gunilla skriver:

  Och återigen en uppmaning vad avser finansieringskällor för denna typ av odemokratisk politisk propaganda; Se till så Allmänna Arvsfonden inte får något. De användrr idag sina medel till hjälp för propagandamaskineriet Har man inga automatiska arvingar enligt arvsordningen ska man testamentera till någon annan person eller organisation som man sympatiserar med.

  Gillad av 1 person

 22. Ami skriver:

  En sak som slog mig var att vi nog åndå håller på att bli integrerade (i islam) utan att vi reflekterar över det.
  -All kritik mot islam kan få privata och karriärsmässiga konsekvenser- check
  -Andra religiösa grupper kan/får inte visa upp sina attribut- check
  -Judar och kristna betalar jizyah i form av statsbidrag till de muslimska civilsamhället-check
  -Halal produkter finns att köpa överallt och finns T om i färdigmatsprodukter utan att det innehållsförtecknas-check
  – Svenska Kyrkans högsta företrädare har Allahu Akbar som valspråk-check
  – Det finns inga som helst kravställningar på att muslimer skall lära sig svenska eller förstå det svenska samhället-check
  – Läroplanen åsidosätts för att inte kränka muslimska elever främst inom SO ämnen som historia, geografi och religionsvetenskap-check
  – Den muslimska propagandan sker främst via statsbärande medier-check
  – Sharaialagar i enklaverna är mer eller mindre tillåtet och understöds av regeringstrogna representanter-check
  – Heltäckande klädsel med eller utan mask blir allt vanligare och stöds av samma regeringstrogna representanter-check

  Det finns säkert fler tecken på vart vi är på väg. Det tragiska är att när iranska ungdomar i tysthet vill frigöra sig från deras religiösa bojor så tar landet i norr täten i att inför dem.

  Gillad av 3 personer

 23. BjörnS skriver:

  Sverige måste vara det enda landet där invandringspolitiken har gått så långt att de infödda ska integreras!
  Nu tycks ju statsministern själv förespråka assimilation eftersom det är krav på att kunna skaka hand med kvinnor. Om det inte finns någon flexibilitet en en såpass liten fråga så ska det väl inte finnas det i viktigare frågor, t.ex ”hedersvåld” och kvinnans rätt att själv välja kläder. Så, nu väntar vi på regeringens åtgärder. Stalltipset är att inget händer eftersom Statsministern troligtvis inte menade eller förstod vad han sa.

  Gillad av 1 person

  • Jaxel skriver:

   Precis, det var första och hittills enda gången jag (sic) hört statsministern uttala en åsikt som verkade komma från hjärtat. Annars låter det bara som en massa inövade fraser.

   Det där med handskakningen är huvudsakligen en symbolfråga, precis som du noterar finns det betydligt viktigare områden där det finns anledning att sätta ned foten .

   Fast jag tror alltså verkligen att statsministern menade vad han sade. Förmodligen är detta en så enkel och tydlig sak (symbolfråga) att han faktiskt har en egen åsikt. Dock är detta ett undantag, så även om han menade vad han sade får vi nog inte se något mer i den riktningen.

   Gilla

   • BjörnS skriver:

    Du har kanske rätt i att han menade vad han sa i symbolfrågan. Dock tror jag inte att han vill ha assimilering (han vill definitivt inte behöva förklara assimilering för media och PK-pöbeln) och jag tror inte att han begrep att den logiska konsekvensen av vad han sa är just assimilering. Och det tycks inte PK-pöbeln ha begripit heller.

    Gillad av 1 person

 24. Alfons skriver:

  Det är som att hälla vatten på en gås, för fakta, statistik, och vetenskapliga artiklar beträffande massinvandringens svåra konsekvenser rinner bara av dessa politiker.

  Våra ministrar med statsministern i täten vill i överlägsen självgodhet, undervisa andra ledare på sina utlandsresor om vikten av solidaritet och humanitet, men lyssnarna är nu få till dessa vackra tal.

  Det är bara den snart avgående generalsekreteraren Ban Ki Moon, som klappar statsministern på ryggen och ler mot utrikesministern när hon stolt deklarerar Sveriges feministiska politik.
  Att hederskultur frodas, att Stockholm är ”The rape capital of the world” är inget som passar i säkerhetsrådet, för där kindpussas och ryggdunkas det i sann bäste broder stil.
  Att mörkläggning råder om mångkulturens baksida, tack vare tjänstvillig media, som svartlistar alla som kommer med protester, är heller inget som nämns av våra ministrar i FN:s korridorer.

  Trots regeringens falska deklarationer utomlands, så har Sveriges rykte som humanitär stormakt blivit ett avskräckande exempel.
  Artiklar finns i utländsk media om hur denna hybris har försatt landet i enorma ekonomiska, sociala och kulturella påfrestningar, men som av de skyldiga käckt kallas för utmaningar.
  Felet, som svenska politiker har gjort till skillnad från andra länder är att de inte i tid lyssnat på folkets vilja.

  Gillad av 1 person

 25. polyfaust skriver:

  Det jag mest reagerar på är ”Etablerade Svenskar”
  Det är ett så överslätande ord för att förminska en unik kultur och folkslag med unik historia. Det betyder i princip att vem som helst som kommer över gränsen är Svensk.

  Svenskar som folk som härstammar från Svear, Götar och Vender, ja vita skandinaviska europeer, dom är dock utraderade och ingår nu i begreppet ”Etablerade Svenskar” tillsammans med folk som kom hit för tio år sedan från Irak, Iran eller andra delar av världen.

  Och så i ett nafs, har man omintetgjort ett helt folk och deras historia.

  Gillad av 2 personer

 26. katarinanadi skriver:

  1,6 miljarder för det projekt som beskrivs i texten! Det riktigt förfärliga är att börjar man gräva finns det hur många likartade projekt som helst, i mindre eller liKnande skala, på kommunal o stalig nivå. Och det här har inte precis börjat i år.

  Gillad av 1 person

 27. Hedvig skriver:

  Alla som vill bli svenska medborgare borde avkrävas godkända prov i grundläggande svenska, samhällskunskap och allmänbildning. Och därefter underteckna en lojalitetsförklaring med vår svenska konstitution el liknande. Ungefär som i USA.

  Dessutom ska vi naturligtvis – i motsats till Alice Bah Kuhnkes ambitioner – värna vårt kulturarv, som våra nya medborgare också ska kunna ta del av som sitt eget i det nya landet, vid sidan av sitt ursprungliga.

  http://www.svd.se/bah-kuhnkes-kulturpolitik-hotar-kulturarvet

  Gilla

 28. Gösta Johnsson skriver:

  Dags att ompröva SIDAS verksamheter, mål och den massa svenska skattepengar som strös i alltför stor omfattning ut till tvivelaktiga stater och regimer. Vi ger Nordkorea! pengar, vi ger Kubapengar! vi ger Eritrea, ( som håller Isak Dawitt ) fången utan rättegång, pengar! vi ger en stor del skumma stater och indirekt deras diktatorer pengar!! hur kan detta få fortgå undrar man?! Till och med Ryssland får bidrag!!

  Gilla

 29. Jaxel skriver:

  Jag undrar om folk i allmänhet känner till det inflytande som den ideologi som avspeglar sig i detta har. Att en betydande del av makteliten anser att integration skall vara en ömsesidig process. Att det inte bara krävs av invandrarna att de skall anpassa sig till svenska lagar, normer och kultur utan också att (vi) svenskar skall anpassa oss till invandrarnas kultur och normer.

  Nu är kanske inte IM det tyngsta exemplet på detta, men de får dock skattepengar för att bedriva sin verksamhet så de måste rimligtvis uppfattas som att den syn de ger uttryck för är sanktionerad av staten.

  Vidare kan noteras att grundlagen (RF) säger att: ”etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.”

  Det offentliga skall med andra ord verka för att Sverige blir det mångkulturella samhälle som maktelitens ideologi förespråkar.

  Hur bekant är det egentligen i de breda folklagren att denna ideologi har så stort inflytande inom makteliten. Här skulle onekligen lite folkbildningsverksamhet vara önskvärd.

  Gillad av 1 person

 30. Sidonie Jansson skriver:

  Som invandrad från tretti år tillbaka blir jag lika häpen och förbannad som de flesta av er som skriver här. Vi är många som kom hit och levt ett fridfullt och intressant liv i Sverige, och som lärde oss språket, arbetat från början, och hjälpt till att utveckla vårt nya land. Vi kom för att jobba, eller som asylsökare, kanske av andra skäl, som i mitt fall efter jag gift mig med en svensk. Det har varit samma fel i flera länder i Europa att låta invandrade olika folk göra som de ville i sina nya hemländer, lära sig språket om de velat eller låta bli, studera och skaffat sig jobb, eller leva på bidrag och behålla sin egen livsstil, sin kultur med allt vad det kunde innebära. Kraven som ställdes var inte så stora, och det var nästan aldrig någon uppföljning hos familjer för att se om pengarna de fick användes väl, om de ens ville bli assimilerade eller integrerade. Grupper av likadan kultur har sökt sig till område där de kunde återuppbygga det samhälle de lämnat, det ansågs vara mänskligt. Det var inte riktigt att de placerades där. Invandrare har fått många chanser, och många har också tagit dessa. Många från Sydamerika, Balkanländerna, sydeuropéer eller från Asien. De stora grupperingarna från Mellanöstern som har kommit i följd av konflikter och krig, samt de från Afrika som sökt sig bort från fattigdom, förföljelser av olika slag, har medfört nya problem. Det nya misstaget som gjorts av européerna är att ha betraktat alla som flyktingar som har absolut rätt att lämna fasansfulla förhållanden och att söka sig till rikast land som möjligt och kräva samma standard omedelbart när de kommit fram. Samtidigt att de har rätt att behålla samma normer, kultur och livsstil som de haft. Allt detta mellan barn till tredje generations invandrare blivit mer och mer frustrerade på grund av sitt egen segregerings levnadssätt, och glidit in i kriminella banor. Och allt ännu värre kaosartade händelser som pågår just nu. Så nu försöker man sig på nåt nytt? Är det svenskarna som ska integreras? Inga vi och dom? Vi ska lära oss av varandra? Vad då? Det jag förstår är att det pågår en indoktrinering av kultureliten som vill ändra landet som har varit, utan genom en naturlig och tidsmässig utveckling, utan med en drastisk omvälvning som syftar på genusperspektiv, ingen nation, inget som är för vit, för blont, eller för svenskt, men gärna blandat med andra kulturers särdrag, särskilt de som nya invandrade för med sig. Muséerna avskaffas, skolorna ändras. Vården blundar för hygienregler, gamla människor får lära sig det nya eller så glöms dem bort, Sverige är en stor humanitär makt och en multikulturell experiment av stora mått. Alla inkluderas, asylsökande brottslingar får gärna stanna i landet, alla, förutom SD som eventuellt får elimineras med gas. Har jag förstått det hela?

  Gillad av 1 person

 31. Ami skriver:

  Jag har skrivit följande flera gånger och i olika bloggar men jag skriver det igen.

  Det är fullständigt obegripligt att islam får ta plats i de demokratiska samhället. Det är lika obegripligt som att nationalsocialismen skulle kunna ta plats i ett demokratiskt samhälle.
  Sverige borde vara ett föregångsland när det kommer till demokrati, yttrandefrihet och rättigheter för medborgarna.
  Idag är de minoritets majoriteten dvs islam som skall ha alla rättigheter och som upptar all debatt tid och upptar allt i det offentliga rummet. Helt seriöst och helt ärligt, det här måste få ett slut. Jag hoppas att Ungern blir föregångslandet i och med deras folkomröstning om kvot flyktingar dvs asylsökande.
  Vi måste ta avstånd från islameriseringen och det enda vi kan göra är att bli mer radikala i det dagliga mötet med denna bronsålders ideologin.
  Vi får aldrig ge vika och vi får aldrig ge upp.

  Gillad av 1 person

 32. Jennifer skriver:

  Jag har arbetat sedan jag var 14 år gammal och varit laglydig så länge jag kan minnas, bidragit till samhället och varit snäll mot både medmänniskor och djur. Nu förtiden får jag oftare och oftare en gnagande känsla av att jag inte hör hemma, eller passar in. Jag känner mig mer och mer annorlunda och på något märkligt sätt alenierad med nutidens politiska yttringar. Jag varken kan eller vill integreras i något nytt så kallat multikulturellt samhälle och det är en insikt som faktiskt gör mig lite sorgsen

  Gillad av 2 personer

 33. ztoompa skriver:

  Anledningen till att så många kommer hit är väl för att vi som redan bor här jobbar så hårt som vi gör, om vi ska integreras i nåt nytt så kommer ju det som lockade hit dom inte finnas kvar till slut och då har dom ju kommit hit i onödan.
  Finns ju egentligen bara en enkel lösning på det, att vi inte ändrar på ett vinnande koncept och om man kommer hit så anammar man det konceptet. För det var ju därför man kom hit.

  Gillad av 1 person

 34. Fredrik Östman skriver:

  I den civiliserade diskursen har på 2500 år Herakleitos ”panta rei” och Plutarkos ”en man kan inte stiga ner två gånger i samma flod” hittills aldrig använts som intellektuell motivering för ett försök att skamlöst taga ifrån människor allt de äger har och allt de håller högt och heligt.

  Men en och annan despotisk villolärare har väl provat bluffen före de här virrpannorna. Ingen nytt under solen! Jag synar och höjer insatsen!

  Gilla

 35. MartinA skriver:

  IM argumenterar mycket övertygande för det rättfärdiga i att undandra sig skatt. Det är också lösningen på alla de här problemen. När de här kolpurtörerna ej längre har skattepengar att leka med kan de inte längre plåga oss.

  Sen, en reflektion till. Antirasister är verkligen enastående rasmedvetna. Det visar de varje gång de gör en video, de har uppenbarligen noga analyser folks tillhörighet innan för att sedan med stor omsorg få till en komposition av just det de påstår inte finns få fram det budskap som de ville. Vanligen att vi svenskar inte har rätt att finnas till.

  Här är filmen tror jag:

  Lustigt nog tycks organisationen stödja etnonationalister såsom Dalai Lama. Vilket väl gör deras inställning mot oss svenskar än tydligare. För mig som redan är ”etnonatonalist” eller identitär eller vad man ska kalla det så är det här självklart. De vill inte att vi ska finnas till. Jag undrar hur man upplever sådana här organisationer om man inte är det? Alltså, för mig är det oacceptabelt att mitt lag ska vara tvunget att passa till alla andra lag, men alla andra lag med samma självklarhet bara passar till sina egna. Det är garanterad förlust.

  Däremot håller jag med dem om att det inte finns någon väg tillbaka. Så vi svenskar måste förändra oss, för att överleva i en helt ny miljö.

  Gilla

 36. Mats Olsson skriver:

  Klychan ”allas lika värde” är väl känd och utsliten i Sverige. Den är dessutom ganska självklar för oss om det rör sig om laglydiga medborgare svart som vit. Läser man några rader i stora psykopatboken, t.ex. 5:33 inser man att de som tar den till sitt hjärta, är av annan åsikt. Är man en otrogen som, ve och fasa, står på sig med sin atteism, kristendom
  eller dyl. finns inget människovärde. Pang på med svärdet bara. Där har vi den verkliga rasismen. Som Geert Wilders säger ”- det går inte att vara tolerant mot de intoleranta”

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.