Att bekämpa våldsbejakande extremism

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det känns som om mitt rumpnisseperspektiv på tillvaron gradvis förstärks. Jag kommer hela tiden på mig med att fråga: ”Voffor gör di på dette viset?”

Ta det här med kampen mot våldsbejakande extremism. Problemet är i första hand att ungdomar och unga vuxna radikaliseras till jihadistiska islamister och reser till IS för att kriga eller förbereder sig för terrorhandlingar i Europa. Det finns så klart även annan våldsbejakande extremism, enligt den ”Nationella samordnarens” (Mona Sahlin) hemsida ”den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön”. Men fokus verkar ligga på islamisterna.

I Sverige är det så självklart att det inte ens behöver diskuteras att det är den nationella politiken som har uppgiften att lösa problemet. Jag säger inte att detta är fel, jag säger bara att detta är en typiskt svensk lösning. I USA verkar man ha ett delvis annorlunda perspektiv. Min förra fru, som är amerikanska, är någon sorts fadder (modder?) för muslimska invandrare och hjälper dem att integreras, något som rimligtvis motverkar deras barns benägenhet att utveckla jihadistiska böjelser.

Men tanken att det civila samhället skulle kunna mobiliseras är rätt främmande i den svenska kulturen (jo, det pratas om det, men det som avses är inte folk som du och jag, utan statsfinansierade organisationer som Rädda Barnen, ett slags av staten auktoriserat civilt samhälle). I stället är detta ett ärende för rikspolitiken. Vad har denna politik då åstadkommit? Jag baserar mina slutsatser på en snabb men förhoppningsvis inte slarvig forsk på internet.

Frågan verkar ha hamnat på rikspolitikens dagordning någon gång i början av detta sekel. År 2011 presenterade regeringen i skrivelse 2011/12:44 som heter något så definitivt som Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Så här står det bland annat:

Handlingsplanen innehåller bl.a. åtgärder för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism, för att förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistgrupper och för att underlätta avhopp för de som redan anslutit sig till sådana grupper. Vidare innehåller handlingsplanen åtgärder för att stärka strukturer för samverkan och åtgärder för att motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade våldet. Regeringen avser att genomföra åtgärderna under 2012–2014.

Vad handlar det då om för åtgärder? Här är några exempel:

 • Stärka medvetenheten om de demokratiska värderingarna
 • Öka kunskapen om våldsbejakande extremism
 • Stärka strukturerna för samverkan
 • Motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade våldet

Inte på någon punkt, vad jag kan se, beskrivs hur detta ska gå till annat än genom, till exempel, att Allmänna arvsfonden särskilt ska dela ut pengar till ”projekt som verkar för att förebygga att ungdomar utvecklar ett antidemokratiskt beteende eller ansluter sig till antidemokratiska grupperingar”.

Sedan började det hända saker i rasande fart enligt Kommittédirektiv 2014:103 En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Redan i maj 2012 uppdrog regeringen åt en särskild utredare att föreslå ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism (dir. 2012:57). Utredningen tog namnet Utredningen om ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism (Ju 2012:09). Utredaren överlämnade i december 2013 betänkandet När vi bryr oss – förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism (SOU 2013:81). I betänkandet anges att samverkan mellan lokala aktörer är den främsta framgångsfaktorn för ett effektivt och hållbart förebyggande arbete. Utredaren föreslår därför att en nationell samordnare inrättas i syfte att samordna arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism… I skrivelsen En politik för en levande demokrati (skr. 2013/14:61) aviserade regeringen att den utifrån förslagen från utredningen avser att genomföra åtgärder för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism i samhället och att verka för att organisationen och samverkan av det förebyggande arbetet utvecklas.

Nu har det gått fem år sedan vad som verkar vara den första handlingsplanen presenterades. Var står vi? Under rubriken ”Vad gör vi?” står följande på den Nationella samordnarens hemsida:

Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Samordnaren ska även verka för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism samt främja utvecklingen av förebyggande metoder. Konkret har detta arbete till dags dato utmynnat i fyra regionala konferenser som samlat ca 600 praktiker, 150 kommunbesök samt ett antal dialogseminarium där praktiker i olika kommuner träffats för att utbyta kunskap och erfarenheter. Under 2015 har samordnaren mot våldsbejakande extremism som mål att genomföra minst 100 kommunbesök.

Det vore mig främmande att ironisera över att man år 2016 kan läsa om framtidsplanerna för 2015. Under rubriken Hur löser vi problemet med våldsbejakande extremism? förklaras följande:

Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism är beroende av en ökad kunskapsnivå hos delaktiga myndigheter och lokala aktörer, bättre samverkan mellan dessa, ett brett förebyggande arbete samt en effektiv lagstiftning.

Mer behöver man tydligen inte veta, för något mer står inte.

Det mest konkreta jag kunnat hitta är en promemoria från 2015 rubricerad Tolv rekommendationer vid upprättandet av en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Där kan man få exempelvis följande råd:

 • Kontinuerlig och bred samverkan mellan berörda aktörer är a och o i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Identifiering av de samarbetspartners som är avgörande för det förebyggande arbetet bör ske i ett tidigt skede för att öka medvetenheten och kunskapen om den lokala lägesbilden såväl som potentiella lösningar, samt möjliggöra förberedelser och uppföljning.
 • Nödvändiga samverkansaktörer. Samverkansgruppen bör inkludera aktörer på samtliga preventionsnivåer såsom skola, socialtjänst, fritidsverksamhet, kommunens säkerhetsfunktion och polis. Landstinget är också en mycket viktig samverkanspartner. Därtill kommer företrädare för exempelvis bostadsbolag, räddningstjänst m.fl. Kontinuerlig dialog med länsstyrelsen är också att rekommendera.

Resultatet av verksamheten beskrivs så här på Svenska Dagbladets förstasida den 21 april:

Plan saknas. Många unga riskerar att radikaliseras och värvas till våldsbejakande grupper som IS. Flera av landets socialtjänster kommit i kontakt med barn som ligger inom riskzonen. Men trots att det i många fall är anhöriga som larmat myndigheterna så har över hälften av de tillfrågade kommunerna inga särskilda stödinsatser för drabbade familjer.

På mig känns det som rikspolitiken inte kommit ur startgroparna. Det verkar ha varit samma byråkratiska pladder sedan dag ett. Min första fråga är om detta haft någon annan nytta än att det gynnat det utredande, sammanträdande, diskuterande och samordnande avdelningar av det välfärdsindustriella komplexet som är inblandat. Min andra fråga är om problemet över huvud taget är av den beskaffenheten att rikspolitikens verktyg kan göra någon skillnad.

28 reaktioner på ”Att bekämpa våldsbejakande extremism

 1. hovstadiusblog skriver:

  Är det någon som tror att det blir något annat än snömos när Mona är inblandad. Det hela är bara ett sätt att ge henne något att göra, så att hon inte ställer till med oreda någon annan stans. Synd bara att det blivit viktigt att något görs. Det hade man väl inte riktigt räknat med när hon tillsattes.

  Gillad av 7 personer

 2. Gunhild skriver:

  Nagelfar vi all myndighetstext hittar vi en genensam nämnare.

  I Sverige vill man alltid informera bort alla problem. Vi ser alltid till att alla problem, hur stora, djupa och komplicerade de än är, snabbt förvandlas till rena informationsproblem.

  Det är en underbar metod för att bedra sig själv, och gör att vi samtidigt slipper undan med att handla konkret. Bingo!

  För att också hitta handlingskraft måste vi bege oss över till Finland.

  Gillad av 16 personer

 3. Gunilla skriver:

  Om vi håller oss till islamistisk våldsbejakande extremism så har flera politiker menat att ‘vi måste informera mer om islam och vad islam är/står för’. Problemet är nu inte att många inte vet tillräckligt; vi vet väldigt bra. Vi vet tyvärr allför bra för att det ska vara bekvämt för våra politiker. Sedan finns det ju andra som har dålig kunskap; lärarkåren och myndighetspersonal t.ex. Lärare ska nu utbildas i att känna igen symboler som florerar bland elever i utanförskapsskolorna; IS-symbolen, IS-tecknet (pekfinger upp) och rabia-tecknet (handen upp med tummen nervikt). Samtidigt måste officiella Sverige alltid hålla sig ‘neutral’ i sin exrremistjakt; dvs varje gång man finner en islamist-jihadist måste man leta efter en nazist. Våldsbejakande vänstern går helt fria dock; det är ju dem man anlitar för att jaga nazister.

  Gillad av 13 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Kanske ”VÅRA” politiker som skulle behöva gå kurser,
   så att man inte längre är lika naiva inför problemet Islam…

   Gilla

 4. Christer Carlstedt skriver:

  På den tiden då det begav sig, arbetade jag med ett antal utredningar/projekt. Någon/några hade konstaterat att allt inte stod så bra till som man önskade och ville därför ha problemet allsidigt belyst. Man ville ha förslag till åtgärder och analys av vad olika åtgärder skulle kunna få för inverkan på det problem man uppfattade sig ha. Utredningarna fick en given tid på sig tills slutresultatet skulle vara levererat. Jo då – tiden kunde förlängas om utredarna kom fram till att problemet hade större komplexitet än man först trott. Eventuellt beslut om tidstillägg togs av beställaren efter presentation av skälen. MEN – det fanns alltid krav på regelbunden avrapportering till beställaren där man presenterade hur utredningen eller projektet fortskred. Dessa avrapporteringar kunde ge beställaren skäl att revidera beställningen, lägga ner projektet eller till exempel avpollettera utredaren/projektledningen.

  I detta fall så skall man uppenbarligen presentera en handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism, som är ett hot mot demokratin.

  Redan här i uppdragsbeskrivningen uppstår problem.
  1. Vad menas med extremism?
  2. Vad menas med våldsbejakande?
  3. Vad menas med demokratin?

  Extremism är till sin natur en analog företeelse. Huruvida jag skall anse något för extremt eller ej beror ju på min egen placering på en idéskala. Står jag långt till vänster, som t.ex. vår nationella samordnare, så tycker jag förmodligen inte att AFA är särdeles extremt. Däremot ligger säkert organisationer på högerkanten rätt illa till.

  Är man våldsbejakande om man demonstrerar för sina kanske tämligen unkna idéer och slår tillbaka då man blir fysiskt angripen av meningsmotståndare?

  Demokrati kan uppenbart tolkas på ett flertal sätt. Den gamla grekiska varianten som är upphovet till begreppet kanske vi i dag inte skulle se som speciellt demokratisk? Alla känner väl till DDR, Deutsche Demokratische Republik? Så väldigt demokratiskt var det kanske inte? Egentligen kanske man avsåg det nuvarande samhällssystemet? Litet konservativt tänk alltså?

  Dock – alldeles oberoende av dessa problematiska aspekter på uppdragsbeskrivningen, så hade jag faktiskt förväntat mig en avrapportering för länge sedan, där men redogör för vilka organisationer, som man avser att behandla och skälen för detta.

  Jag är tämligen övertygad om att en organisation som skall kunna vara ett hot mot samhällsordningen, eller demokratin om man så vill, behöver finansiella resurser. Då borde man rimligen redogöra för hur de organisationer man definierar som potentiella hot finansieras.
  Från utlandet? Problematiskt att stoppa kanske. Men inte omöjligt så länge organisationen inte har diplomatisk status.
  Av statliga, landstings och kommunala medel? Hoppsan!

  Det absolut minsta jag tycker man kan begära av en regering är att den åtminstone inte finansierar verksamheter som i sitt idégods strider mot de demokratiska värderingar så som vi valt att definiera dem.

  Gillad av 9 personer

 5. plq017 skriver:

  Två kommentarer:
  1. Det framförs alltid från vänsterhåll att det finns ett stort hot från högerextrema. Ja, och så från jihadister.
  Breivik och andra på högerkanten motiveras av invandringen, och protesterar mot denna.
  Till stöd för detta kan man enkelt fråga sig om vi hade högerextrema våldshandlingar innan invandringen.
  2. Jihadisterna är motiverade av islam. Det är i islams namn som dåden utförs. På samma sätt är våldtäkterna ett led i islams kolonisation av väst, och Sverige och Frankrike i synnerhet. Etableringen av islam är finansierad av främmande makt.
  Det är islam som är problemet, och de individer som faller för löftet om 72 jungfrur efter dödlig framgång i sitt värv.

  Och som värdesystem är islam tveksamt i vårt samhälle, genom att vidhålla att i första hand judar skall utrotas genom folkmord, men också icketroende (senast i Paris och Bryssel), samt genom värdesystemets uppdelning av mänskligheten i en härskande klass, män, och en underlägsen, kvinnor.

  På samma sätt som vi inte tillåter nazister att predika fritt om sina grunder för folkmord, borde vi förhindra islam att göra detta.

  Det samhälle som jihadisterna eftersträvar finns redan, till exempel i Saudiarabien. Låt dem flytta dit. Inga synagogor eller kyrkor att reta sig på, och kvinnors klädsel skyddar dem från väldtäkt, i synnerhet som de endast skall röra sig det offentliga i sällskap med en manlig släkting.

  När islam som värdesystem är borttaget från våra samhällen, kommer det inte heller att finnas något skäl för högerextremt våld som riktar sig mot invandringen.

  Gillad av 4 personer

 6. Ipse Cogita! skriver:

  Jag skulle tro att om man med emfas, och alltid, hävdade att svenska (västerländska) lagar, normer och regler gäller så skulle man komma längre än att utreda i evigheter och komma fram till något som ingen riktigt kan greppa och inte kan överföra till kloka handlingar. Och oavsett vad de kommer fram till så kan jag garantera att det inte finns resurser till att genomföra något av vikt. Inte i min stad Malmö i alla fall. Här har det planerats och jobbats i åratal och det går inte framåt precis. Vi är bankrutt, vi har en sjukvård som inte fungerar och listan kan göras så lång att jag avstår att fortsätta av omtanke om läsarna.

  Härhemma hamnar vi för övrigt nästan alltid i skaka-hand-eller-inte-frågor. Som om det vore problemet.

  Vi behöver en ungersk diskussion. Orbán klargör gång på gång, för ungrarna, EU och världen, vad Ungern står för, vad som gäller och vad som inte är acceptabelt, inte ens tänkbart. Punkt.

  Gillad av 6 personer

  • Gunilla skriver:

   Har faktisk tittat lite på Ungern. Var ju stormakten Österrike-Ungern em gång. Problemet är att språket är så svårt. Får nog ta Österrike istället. Kan tyska i alla fall. Och båda länderna gör goda viner.

   Gillad av 1 person

 7. Matts Ekman skriver:

  Det är ett stort bekymmer numera att Staten (offentliga sektorn) förväntas ta hand om och lösa alla problem. Civilsamhällets funktion har reducerats. Balansen mellan civilsamhället och den offentliga sektorn eller välfärdssystemet har eroderats så till den grad att civilsamhället har svårt att fungera. Förväntningarna numera är att alla kan förhålla sig passiva – Staten ordnar det mesta som t ex hanteringen av asylboenden, integrationen etc. Det finns en hel del goda försök från civilsamhällets sida, men det är en försvinnande liten andel i totalen. Ví har totalt sett blivit bekväma – lutar oss tillbaka och tror att Staten sköter det hela. Vi håller på att lära oss en nyttig läxa – när inte Staten fungerar och klarar av ”sin uppgift” och civilsamhället står passivt – vart går vi då???

  Gillad av 2 personer

  • PLLAY skriver:

   Jag skulle vilja vara skarpare och säga att överheten i form av stat, kommun, landsting och andra mindre makthavare som bostadsrättsföreningar aktivt motarbetar civilsamhället.
   Privata initiativ, frågor och spontana uttryck mals ned och förlöjligas, jag brukar säga att brytpunkten för denna nya arroganta syn på Nisse i Hökarängen inföll med Palmes offentliga avrättning av Fälldin som person och politiker, ett fullständigt fasansfullt tilltag som öppnade dammluckorna fullt ut för mobbning och en arrogant överhets självbild av överlägsenhet, en övermänsklig ras, de goda, de intelligenta, de arbetsbefriade, medlemmar i kotteriet, de som vet bäst, de som ser demokrati som ett sätt att legitimera sin maktutövning i stället för ett uttryck för folkviljan, de som skamlöst lierar sig med MSM och med hjälp av detta åsiktsmonopol formar människors åsikter och världsbild. Sverige är idag en totalitär demokratisk diktatur, styrd av en egenutnämnd elit av moraliskt undermåliga dilettanter.

   Gilla

 8. Aha skriver:

  Vi har en farlig, i volym, helt överlägsen våldsbejakande extremism i form av IS-terrorister. Övriga våldsam extremism är kattskit (tycker att vulgära uttryck har sitt berättigande när man är upprörd).

  På alternativmedia, inte minst i kommentarsfälten, florerar lösningsförslag;
  1. Deportera radikala imamer till deras hemländer/trossamfund. Se till att predikningar avlyssnas.
  2. Dra in bidrag för familjer som genererar IS-terrorister
  3. Frånta IS-terroristerna deras medborgarskap och vägra inresa vid återkomst
  4. Dra in bidrag till radikala muslimorganisationer
  5. Åk runt (den nationella samordnaren) och berätta ovanstående för större muslimska församlingar och föreningar. Kräv samarbete. Det är dom som ska avkrävas handlingsplaner, inte kommunerna. Gör församlingarna och föreningarna delaktiga och ansvariga för problemet.

  43% av muslimerna i Sverige tycker att man ska återvända till Islams rötter, (Ivar Arpi i SvD), så nog finns det en utbredd miljö där extremism kan frodas.
  Det verkar alltså som om den nationella samordnaren saknar kraft och åka runt och läxa upp församlingarna.

  Varför, varför är det så mycket snömos i Sverige?

  Gillad av 5 personer

 9. Göran Andersson skriver:

  Jag blir så trött! Tänk om lite sunt förnuft drabbade alla dessa tjänstemän! Vilket elände de då skulle få, de skulle ju då bli arbetslösa. För alla dessa utredningar gör väl inte ett dugg för saken, bara göder byråkratin.
  Lägg om stil, engagera medborgarna! Uppmuntra till engagemang, bejaka enskilda och föreningar som vill göra något, och fostra på lite sikt en helt ny inställning bland medborgarna. M a o staten och de som lever på den behöver se sin begränsning, och förflytta fokus och förhoppningar från myndigheter och skrivbord till medborgare och idealitet!

  Gillad av 2 personer

 10. Hortensia skriver:

  Du är inte ensam, Patrik, vi har nog känt oss som rumpnissar lite till mans när vi försökt följa Mona M… Sahlins irrande tankegångar – och de skenande kostnaderna för ”telefonlinjen”.

  Kunskapen om muslimsk extremism och dess förfärliga omfattning är numera tillfyllest och ett omedelbart införande av obligatorisk anhörigutvisning borde vara den logiska slutsatsen. Bara ”det muslimska civilsamhället” kan förhindra förekomsten av barnäktenskap, könsstympning, rituellt djurplågeri, hedersbrott, radikalisering och jihadism i Sverige.

  Att de ”närmast sörjande” garanterat förlorar bidrag, bostäder, TUT, PUT och svenska pass, och utvisas på livstid tillsammans med hedersbrottslingar, eller återvändande jihadister, torde vara ett effektivt incitament att förmå fundamentalistiska släktingar (och vänner) att hålla sig i skinnet istället för att, mer eller mindre öppet, hylla dem som martyrer.

  Gillad av 7 personer

 11. Peter M skriver:

  Ingen som funderat på varför Mona inte rensats ut från Rörelsen? Mona placerades i en drömsits som hon själv valde. Hon gavs möjlighet att hålla kontakten med alla betydande muslimska församlingar i riket. Hon förstärkte ytterligare sin maktbas och blev oavsättbar. .

  Vad jag dock inte begriper är varför Reinfeldt gav henne denna maktbas.

  Gillad av 2 personer

 12. tirutaa skriver:

  Vilka krafter är det som håller tillbaka konkreta handlingar i Sverige när detta inte är fallet i grannlandet Finland? Hur kommer det sig att man där inte ihjälbyråkratiserar problem till snacksalig retorik om utmaningar utan väljer att handla.? Ett par exempel:

  När migrantströmmarna i höstas sträckte sig även till norra Finland, tog det en vecka så hade myndigheterna ordnat upp ett hållbart kontrollsystem vid Torneå. Nere i Europa häpnade man och skickade delegationer att studera fenomenet.

  När migrantförläggningarna, gamla som nya, fylls på av män från länder med annorlunda syn på kvinnors frihet än den finska, skickar man en kvinnlig polis, ensam, i kjol och med pistol på höft, att informera dessa män om vad som gäller i Finland vad gäller kvinnans ställning. Männen häpnar och lyssnar. Ett lysande exempel på hur man konkret visar vad det är som gäller.

  Asylprocessen organiseras så att tempot ökar. Beslut tas snabbt och man ser med en gång till att chartra flygplan för återbördande till Irak av dem som fått avslag. Idag har nästan 70 % av de med avslag lämnat landet medan motsvarande procentsats för resten av EU är 40.

  Om jag själv skulle våga mig på en analys av denna iögonenfallande skillnad mellan två länder med 800 årig gemensam historia så skulle det vara rädslan, alternativt modet att ta personligt ansvar. Detta gör man fortfarande i Finland, medan man här har utvecklat en system där ingen kan utpekas som den yttersta ansvarsbäraren. Inte ens landets högsta chef, statsministern, gör det utan försöker månad ut och månad in att skyffla undan sitt eget ansvar över till EU. Han som är satt att leda just detta land, undviker det tills det inte längre går, när ingen annan är beredd att dela ansvaret med honom.
  Då först!

  Och tack Patrick, för att du på ett så konkret och tydligt sätt visar på hur saker och ting sköts = inte sköts, hur det går till. Undrar om politikerskolning främst går ut på att lära sig att formulera sig på ett så grumligt och oangripbart sätt som möjligt, såsom texterna ovan visar. Konsten om att lära sig att säga ingenting, en konst det också. Att det är det som återstår av eroderad politikermoral där karaktär hamnat på undantag. Ygeman verkar vara undantaget; vilket gör att de övriga framstår i ännu ynkligare dager.

  Gillad av 3 personer

 13. John Nilsson skriver:

  Enligt World Value Survey befinner sig Sverige i en extrem position relativt skalor om traditionella – sekulära samhällen, respektive överlevnadsvärden – självförverkligande:

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/World_Values_Survey

  Staten Sverige har ett militärt försvar och en beväpnad polis.

  Är staten Sverige ”våldsbejakande extremister” då?

  Gilla

 14. Agneta Berglöw skriver:

  Total hjälplöshet o förvirring råder inom den handlingsförlamade regeringen.Tänker just idag på Ygemans hjälplöshet när han skall försöka fånga in de som inte fått uppehållstillstånd, bl.a försöka sätta dom på ett gammalt uttjänt fängelse i Malmö o sedan slå en signal till Irak;Afganistan o Somalia o höra om de är klara att ta emot.
  Varför åker inte Ygeman till Finland på studiebesök?Finland som har skapat ett otroligt effektiv system kring avvisning av asylsökande som fått avslag o flygs nu ut till sina hemländer på löpande band.
  Inslag kring detta i SVT 1 19.30 eller 21.00 igår 160502.
  Tänk när Turkiet får visum till Europa-då blir det hela havet stormar.

  Gillad av 1 person

  • PLLAY skriver:

   Inse att Erdoğan kommer ge varenda Kurd turkiskt pass, köra dem till gränsen och blåvägra släppa in dem i Turkiet igen.
   Hur EUs ledare kunnat gå på en så lätt fint är obegripligt.
   Ovanpå detta får han ekonomiskt mångmiljardstöd för att utbilda IS på turkisk mark! Arma enfald!

   Gilla

  • BjörnS skriver:

   Finlands ekono,i går inget bra och de behöver exportinkomster. Kanske Sverige kan anlita Finland för att sköta avvisningen? Outsourcar staten asylboenden så varför inte avvisningar?

   Fan, nu hade jag ett praktiskt förslag. Klart att det inte flyger…

   Gillad av 1 person

 15. Ulrika skriver:

  Agneta

  ”…asylsökande som fått avslag o flygs nu ut till sina hemländer på löpande band.”

  Det låter bra men… men. Hur mycket kostar detta?!
  När den franske ex presidenten Sarkozy flög hem ”romer” till Rumänien kom de snart tillbaka och tackade för semestern! Ut genom dörren, in genom fönstret.
  Ulrika

  Gillad av 1 person

 16. Tahmas Nuri skriver:

  När den svartvita flaggan vajar över slottet så kan vi stå där med vår rentvättade hals.
  Samordnare mot våldsbejakande extremism, jo tjena.
  Det är bara att inse att det snart är förlorat. Det behövs krafttag som Sverige inte är beredda att ta. Vi som har insett att vi är på randen till avgrunden står bakbudna, vår röst är inte hörd.
  Som tur är finns mina hjältar på nätet, här kommer ett axplock: Gaad Saad, Milo Yiannopoulos, Sam Harris, Ben Shapiro, Joe Rogan, Gavin McInnes, Douglas Murray, Tommy Robinson, Robert Spencer, Pam Geller, Sam Shamoun, Walid Shoebat och Jonathan Cahn mfl.
  När jag hör eller ser dessa människor så ökar hoppet att vi kanske har en chans för vi är inte ensamma men det räcker nog inte. Det är politikernas ovilja att ta tag problemet, ett problem som kan leda oss i fördärvet.
  Det är ensamt ute på den frusna tundran och hur mycket vi än skriker så försvinner vår röst i vinden.

  Gilla

 17. Fredrik Östman skriver:

  Varför skall vi tro att Toblerone-Mona skulle göra något åt den våldsbejakande extremism som i Sverige framför allt florerar i hennes eget parti? Ådalen, Amalthea, SSU, Röd ungdom, AFA, Researchgruppen, Seppuku, Fittstimmiga kampförbundet marxist-leninisterna o.s.v.

  Det farligaste handtecknet är den höjda knutna näven. Kontrarevolution nu!

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.