En migrationspolitik

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Liksom övriga EU-länder saknar Sverige en genomtänkt och långsiktig migrationspolitik. Vi prövar ad hoc-lösningar i hopp om att de ska fungera (fungera betyder numera att minska ankomstvolymerna), men vi trevar och kliar oss i huvudet och lider brist på helhetssyn. Så låt mig skissa på en helhetssyn.

Den som eventuellt läst och kommer ihåg vad jag skrivit har noterat att jag vacklat i frågan om asylrätten. Jag har kraftfullt argumenterat både för att den är helig och för att den bör upphävas. Nu har jag fastnat för den sistnämnda uppfattningen.

Asylrätten är, tror jag, själva grunden till att vi hamnat i den här soppan. Asylrätt låter bra men begreppet är alltför oklart. Och det är inte bara begreppet som måste tolkas, utan även förhållandena i varje enskilt ärende. Rättsstaten, som tränat sig på att ålägga sig själv hårda beviskrav och hellre fria än fälla hamnar i hopplöst underläge inför en beslutsam asylsökande som må ha eller sakna papper. Därför lämnar svenska staten oavsett de erkänt svårutredda sakförhållandena hellre TUT eller PUT än ger avslag. Vi klarar helt enkelt inte av att tillämpa regelverket (särskilt som ärendehanteringen verkar lite veligt, men vänligt, känslostyrd; migrationsforskaren Joakim Ruist har fler argument för upphävd asylrätt, se hans blogg).

Vi ska inte blunda för att detta är en stor och svår sak. Jag tror att Sverige bör säga upp, eller i varje fall på denna punkt sluta följa, Genèvekonventionen. Enligt konventionens 44 artikel, punkt 1, är uppsägning lätt:

Fördragsslutande stat må när som helst uppsäga denna konvention genom underrättelse till Förenta Nationernas generalsekreterare.

Det står inget om några följdverkningar för en stat som frånträder konventionen, men det framgår av punkt 2 att uppsägningstiden är ett år.

Sverige bör därför göra som Österrike nyligen gjorde (men strax tog tillbaka efter påtryckningar just om att man inte får skoja med asylrätten), nämligen att fastställa ett årligt antal immigranter. Österrike, som är ungefär lika stort som Sverige, tänkte ta 37 500 stycken om året. Det är kanske för mycket eller för litet, det återstår att bedöma. Likaledes återstår att besluta efter vilka kriterier de ansökande ska utväljas.

Chefen för norska Migrationsverket – Utlendingsdirektoratet – är inne på samma linje och påpekar att ersättandet av asylrätt med en årlig kvot skulle medföra att de potentiella mottagarländerna inte längre behövde tävla om att göra sig oattraktiva för att hålla volymerna nere, utan tvärtom kunna välkomna de migranter vars ansökningar blivit godtagna.

I praktiken skulle ett sådant nytt system innebära att ansökningar lämnas till svensk ambassad i migrantens närområde. Vid beviljat TUT kan migranten underteckna ett avtal med svenska staten där respektive parts skyldigheter och rättigheter fastställs. Sedan utfärdas visum och migranten tar flyget till Sverige. Att försöka ta sig till Sverige på vinst och förlust är i ett sådant system utsiktslöst. Därmed är det slut med hela människosmugglingsbranschen och drunkningsdödsfallen i Medelhavet, i varje fall vad Sverige anbelangar.

Självklart bör en sådan politik kombineras med ett stöd till flyktingläger i närområdet, där de som hotas av bomber och Islamiska statens knivar får en fristad.

TUT-migranter får inte full tillgång det svenska välfärdssystemet förrän de beviljats medborgarskap. Precis vilken välfärd som ska bifallas vet jag inte. Det rimliga är kanske att sådant som skola och viss sjukvård erbjuds, men ej penningbidrag. Migranten förväntas försörja sig av egen kraft, kanske efter en kortare introduktionsperiod.

Allmänna kringtjänster som hemspråksundervisning och tolkhjälp försvinner. Det är svenska migranterna behöver förkovra sig i, inte hemspråket. Hela idén att det är Sveriges ansvar att migranter ska kunna göra sig förstådda när de tar del av det svenska välfärdssystemet känns feltänkt. Hamnar de i svensk domstol kan de möjligen få tolk samtidigt som de får offentlig försvarare. Rättsstaten har trots allt vissa skyldigheter.

Med ett system som detta tror jag att hela problemkomplexet kring anhöriginvandring försvinner eftersom familjer som vill leva tillsammans lika gärna kan göra sin migrantansökan tillsammans.

TUT måste omprövas med jämna mellanrum, kanske vartannat år. Då kontrolleras hur vederbörande migrant sköter sig. Vid brottslighet repatrieras migranten.

Medborgarskap beviljas efter viss prövotid, kanske tio år, för den som sköter sig otadligt, visat sig kunna försörja sig och förklarar sig lojal med Sverige.

Naturligtvis finns tusentals obesvarade frågor i en plan som denna. Men den är ett skelett som går att bygga vidare på. Min övertygelse är att det måste finnas ett enkelt och begripligt skelett innan man ger sig på detaljerna. Idag jobbar svensk politik med detaljer utan att det finns ett skelett. Inte konstigt att tårna hamnar i öronen och att det sitter ett ben i naveln.

35 reaktioner på ”En migrationspolitik

 1. arne f jaderfa skriver:

  Detta är ett självklart minimum. Ett första steg Det som sker just nu är bara hyckleri.

  Men det jag undrar är om man känner starkt för dessa frågor och tror att timmen är sen, vad är skälen till att man inte engagerar sig i SD och faktiskt hjälper de som försöker göra något åt saken?

  Gillad av 1 person

 2. Alexander Zetterberg skriver:

  Länder som gränsar till områden med ohållbara förhållanden har en moralisk skyldighet att bistå direktsökande flyktingar med fristad och livsupphållande åtgärder till dess situationen i området har förbättras, men jag kan inte se att andra länder har någon sådan skyldighet.

  Sverige bör därför öppet deklarera att vi inte tar emot direktsökande flyktingar annat än de som är medborgare i våra grannländer.

  Utöver detta kan vi överväga att behandla asylansökningar som lämnas in på svenska ambassader runt om i världen, men vara tydliga med att uppehållstillstånd för närvarande inte beviljas annat än i undantagsfall.

  Gillad av 3 personer

 3. BjörnS skriver:

  De linjer som Patrik skissar är en bra början. Jag tror att en välfärdsstat som den svenska förutsätter en någorlunda homogen befolkning eftersom den kommer att bero på upprätthållandet av sociala normer. Vad homogenitet är kan diskuteras men personer från åtminstone norra Europa torde kunna omfattas av begreppet. Ska det svenska samhället kunna räddas måste volymerna ner ordentligt. Alternativet är ett tudelat samhälle med no-go zoner och gated communities. Vi är snabbt på väg dit.

  Gillad av 5 personer

 4. arne f jaderfa skriver:

  Jag tror att vi kommer att bli tvungna att analysera flera av honnörsorden i västliga sekulära demokratier. Inget av dessa ord och uttryck innehåller sanningen, tingen i sig själva

  Asylrätt
  Religionsfrihet
  Yttrandefrihet
  Allas lika värde
  Jämställdhet
  Likhet inför lagen
  ..

  Yttrandefriheten är redan satt på undantag för att påskynda islamisering och förhindra kritik mot etablissemanget. Allas lika värde används på ett perverst sätt för att skydda förövare och skuldbelägga offer, pedofiler och badhustafsare är like mycket värda som deras 10-åriga offer. Byt ut denna fras genast mot ”Vi är alla födda lika” (all men are born equal). Likhet inför lagen gäller uppenbarligen inte längre utan man gör allt man kan för att dölja och fria invandrade muslimska brottslingar.

  Så våra honnörsord betyder redan något annat än vad jag trodde.

  Vilka delar av dessa koncept innehåller kärnan av det samhälle vi vill ha och vilka måste vi återvinna inför hotet från islam och massinvandring? Vilka måste vi omtolka? De samhällsförändringar som nu sker är vad folk gick i krig mot tidigare.

  Gillad av 6 personer

 5. Jan W skriver:

  ”Äntligen”!

  Jag skulle kunna lämna en och annan synpunkt på detaljer, men sådana är ointressanta för tillfället. Nuvarande system måste ersättas med något som i huvuddrag ansluter sig till förslaget.

  Gillad av 2 personer

 6. Sverker T skriver:

  Ett bra och rimligt förslag. Problemet är bara att med den situation politikerna har försatt oss i nu så är den enda rimliga kvoten för antal beviljade asylansökningar noll under överskådlig framtid. Nettoströmmen behöver vara negativ under lång tid, dvs. många behöver lämna landet också.

  Gillad av 6 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Ett TIOÅRIGT ASYLSTOPP, rimligt o nödvändigt!

   Däremot utrymme för (KUNSKAPS)INVANDRING, som är något helt annat,
   som i debatten sägs ha tjänat oss väl…

   Gillad av 1 person

 7. JAN BENGTSSON skriver:

  Klokt o klarsynt, om man får säga det!

  Alla är födda LIKA, och skall tillförsäkras LIKA MÖJLIGHETER!
  Enbart RÄTTIGHETER något annat…

  Något helt annat än PK floskeln ALLA(h)s LIKA VÄRDE…

  Kraftiga(re) incitament till att lära sig SVENSKA,
  MEDBORGARSKAP enbart genom förtjänst, ingen röstboskap,
  laglydighet ett grundkrav för detta!

  Gillad av 3 personer

 8. gmiksche skriver:

  Österrike har faktiskt infört en övre gräns, 37 500 per år. För att koalitionen mellan S och M ska hålla och förbundskansler Faymann inte ska förlora ansiktet kallar S gränsen för ”riktvärde”. Dessutom har S sett sig tvunget att gå ut med en detaljerad enkät till sina medlemmar för att lugna de egna leden.

  Gillad av 3 personer

 9. Ingrid Skovgaard skriver:

  I dessa banor har jag tänkt sedan länge. Det vi nu sysslar med är ngt slags Fångarna på fortet IRL. Att kräva av människor att de ska riskera livet, kämpa sig genom taggtråd i månader och dessutom betala hutlösa summor till smugglare är groteskt. Dessutom göra flykten på vinst och förlust. Kan det kallas humant? På ngn punkt? Asyl ska sökas i hemlandet. Flyktingen slipper ovanstående och mottagarlandet kan se till att lämpligt många kommer. Man kan också göra en fördelning så att inte enbart män beviljas asyl utan även de som av olika skäl inte klarar ovanstående resa. Låt en beviljad asyl kosta låt säga 40 000 sek. Pengar som sätts in på ett personligt konto hos förslagsvis F-kassan och används till flyktingens initialkostnader. Pengar finns eftersom denna summa ungefär motsvarar kostnaden för nuvarande flykt genom Europa. Det borde vara självklart att den som blir erbjuden säkerhet och omstart i ett nytt land själv vill bidra så mycket som möjligt. Med denna modell slipper mottagarlandet också kostnader för asylboenden med tillhörande hotbild och slipper även problematiken med att avvisa de som ej får sin ansökan beviljad.

  Gillad av 2 personer

 10. Drutten skriver:

  Sverige kan ge bistånd till utbildning på grund- och gymnasienivå av barn och ungdomar i flyktinglägren. Utbildningen kan ges på engelska och det borde det inte vara svårt att utarbeta anpassade högskoleprov på engelska att utföras i flyktinglägret under överinseende av svenska tentamensvakter. De bästa studenterna kan beviljas TUT i Sverige för att på stipendium eller med vanliga studiemedel utveckla sitt humankapital för att kunna ha beredskap att vara en resurs i återuppbyggnaden av sitt krigshärjade land efter att stridigheterna upphört. Systemet ger möjlighet att använda objektiva kriterier för att en person skall få förmånen att utveckla sitt humankapital i Sverige. Dessutom går det att införa en bestämmelse att hälften av stipendiaterna skall vara flickor och hälften pojkar. Det går att kombinera med att familjerna får betalt någon eller några dollar per dag som deras barn sköter sina studier, eller att familjerna får betalt när barnen klarar godkänt på högskoleprovet. Förslaget har flera nackdelar. En nackdel är att det inte är verkningsfullt i högerpartiernas strategi för att rasera välfärdsstaten. En annan nackdel är att det inte är verkningsfullt i vänsterpartiernas strategi för att på sikt tillförsäkra sig en bidragsberoende valmanskår som förutsätts rösta vänster. Slutligen en tredje nackdel är att det inte tillfredsställer godhetsfundamentalisternas behov av objekt för sina omsorger.

  Gillad av 2 personer

 11. Christer Carlstedt skriver:

  I dag tror jag att Patrik har tagit ut svängarna rejält 🙂 .

  Jag tror kanske inte att vi behöver tumma på eller för den delen fila så mycket på asylrätten.
  Däremot ser jag det som absolut nödvändigt att klargöra vad en flykting är.
  Svensk och även viss utländsk media har på något märkligt sätt fått för sig att alla som knackar på porten är flyktingar. Våra politiker har i tävlingen ”god – godare – godast” svalt både bete, krok och sänke. Dels av ren dumhet men även för att de inte vill bli hudflängda i media och bli kallade en massa otrevligheter såsom empatilösa kräk och rasister vilket förmodligen skulle vara de lindrigare epiteten.

  Flykting är man då man måste lämna ett område där man är hotad till liv och lem. Observera att detta inte gäller om hotet mot personen följer av lagbrott. En mördare i ett land kan inte hävda flyktingstatus i grannlandet.
  En Eritrean är normalt aldrig flykting. Att många ynglingar inte gillar flera års tuff värnplikt är absolut inget skäl för flyktingstatus.
  Om man flyr till närmaste säkra område så är man flykting där. Drar man sedan vidare så upphör flyktingstatusen eftersom man inte längre kan hävda att man på tillflyktsorten var hotad till liv och säkerhet.

  Av ovanstående följer att inte en kotte av de som kommit hit de senaste åren de facto är flykting (med undantag för de kvotflyktingar som landet åtagit sig att härbärgera).
  Eftersom personerna inte är flyktingar så finns heller inget asylbehov.
  Har man inte asylskäl så finns ingen anledning att bevilja annat än TUT under den tid asylansökan behandlas.
  Inga sociala förmåner utöver akut sjukvård skall kunna beviljas.

  Gillad av 8 personer

  • pllay skriver:

   Begreppsförvirringen och den troligen medvetna betydelseglidningen är närmast totalförlamande för ett meningsfullt konstruktivt samtal.
   Till Sverige kan endast komma flyktingar från krig eller förföljelse i våra grannländer.
   ALLA andra är migranter!
   I klartext: Till Sverige har hittills inte kommit en enda flykting!
   Asylrätten är inte på något sätt inblandad i den av MP och Fredrik R. initierade och drivna migrationspolitiken.
   Problemet nu är hur Sverige på ett humanistiskt godtagbart sätt ska kunna kräva migranternas assimilering eller repatriering, utan att -de goda- driver landet till inbördeskrig.
   Den nuvarande migrationspolitiken, EU-politiken samt rättspolitiken är grundlagsvidrig och som jag ser det fullt tillräcklig för att ställa landets nuvarande och föregående ledning inför rätta, anklagade för landsförräderi.
   Vårt land föröds materiellt och kulturellt för generationer framåt, kanske för alltid utan att folket tillfrågats om sin åsikt om detta, inte ett enda val har hållits där multikultur debatterats.
   I grundlagen är fastställt att våra politiker och myndigheter skall arbeta med det svenska samhällets och folkets bästa för ögonen.
   Ingen kan säga att de senaste regeringarna gjort detta, vi leds numera av en samhällselit vars ambition inte är Sveriges bästa, ofta förefaller det snarare tvärtom, det svenska folket skall straffas för att det röstat fel ang. kärnkraft, EU, EURO, och om vi får tillfälle troligen Nato och multikultur.
   Vår stolta deklaration -All makt utgår från folket- har vänts till sin motsats.
   Våra problem är oerhört mycket större än migrationen, den är kanske det mest iögonfallande av våra problem men absolut inte det viktigaste, långt viktigare är att återskapa förtroende mellan politiker, myndigheter och folket, samt ändra vår grundlag på sådant sätt att dagens situation aldrig mer kan uppstå.
   Kloka människor med lojalitet mot Sveriges land och folk har en stor och viktig uppgift framför sig, att skiva en ny grundlag för landet där vi skyddas mot våra politiker och myndigheter.
   En ny grundlag som vi alla skall ta ställning till i allmänt val.

   Gillad av 3 personer

  • Gert. B. skriver:

   Christer Carlstedt ; Exakt på pricken i ditt inlägg. Min ståndpunkt är också att vi har inte en enda, jag upprepar, inte en enda flykting i Sverige. Av den enkla anledningen att det inte är krig i något av våra grannländer. Och skulle det, Gud förbjude, bli krig i något grannland är risken stor att vi har väldigt begränsad förmåga att ta emot de som skulle vilja fly.

   Gillad av 1 person

 12. Lennart Bengtsson skriver:

  Detta verkar vara en synnerligen vettigt förslag och säkert ett som skulle bringa ordning i dagens kaos. Sverige har traditionellt en svaghet att slaviskt följa förordningar utan att ens bekymra sig om att debattera eller analysera en förordnings grunder. Inte minst förordningar från EU och FN svälj med hull och hår. Det förefaller därför helt klart att dagens ”asylrätt” är en omöjlighet som måste anpassas till dagens verklighet.

  Antag till exempel att 5 miljoner desperata kongoleser skulle begära asylrätt i Luxemburg? Att förvandla en idag missbrukad asylrätt till en ordnad invandring kombinerad med ökat stöd i flyktingarnas närområden vore ett stort steg framåt.

  Om ingen dylikt görs med det snaraste blir konsekvensen att länder som utsättes för en obegränsad migration kommer att gå under i sin nuvarande form. Antalet olyckliga människor på jorden, företagsamma människosmugglare och dagens transportmöjligheter är idag så omfattande att länder med obegränsad ”asylrätt” kommer att bryta samman. Att dessutom låta alla migranter utan eftertanke vandra rätt in i ett av världens mest omfattande och sofististikerade välfärdssystem kan bara bidra till systemets sammanbrott.

  Gillad av 5 personer

 13. Lars Hässler skriver:

  Dax att sluta behandla rätten till asyl som en helig ko. Det är så många andra lagar och förordningar som regeringen förbiser när det passar, som Dublinförordningen och Schengenavtalet, för att inte tala om vanliga svenska lagar om brott och straff.

  Gillad av 4 personer

 14. Bertil Rolf skriver:

  Vad säger ”asylrätten” egentligen?

  Om asylrätten är oklar, så är den öppen för olika tolkningar. I så fall kanske den inte ens behöver sägas upp utan tolkas om. Uppenbarligen gör man så inom EU.

  För mig, som inte är folkrättsexpert, verkar själva texten från 1951 inte ge flyktingstatus åt andra än dem som är ”persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion”. Att befinna sig i ett krigsområde är med denna text INTE tillräckligt för att man ska räknas som ”flykting”.

  Däremot lades 2013 ett förslag att utvidga definitionen
  “Hence the definition or concept of a refugee to be recommended for use in the region
  is one which, in addition to containing the elements of the 1951 Convention and the
  1967 Protocol, includes among refugees persons who have fled their country because
  their lives, security or freedom have been threatened by generalized violence, foreign
  aggression, internal conflicts, massive violation of human rights or other
  circumstances which have seriously disturbed public order
  http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=53bd4d0c9&query=definition

  Enligt detta utvidgade förslag, räknas alltså OCKSÅ som flyktingar personer från krigsområden.

  Den grupp som räknas enligt 1951 års text är avsevärt mindre än den som räknas enligt texten från 2013. Exempelvis torde många kristna, judar och jesider i Mellanöstern falla in under 1951 års text men det är inte uppenbart att muslimer gör det. (En het potatis….) Däremot faller nog alla inom området in under 2013 års text.

  Enligt Wikipedia verkar det vara 1951 års text som gäller. Här i Österrike påstår våra högerpopulister (FPÖ) ungefär detta. Jag har inte sett att de motbevisats.

  Vad gäller? Kan någon med mer kompetens än mig klargöra läget?

  Här är f.ö. en länk till en intervju med Paul Collier, Oxford university, som numera är i debattens centrum:
  http://www.welt.de/wirtschaft/article151603912/Ist-Merkel-schuld-an-Fluechtlingskrise-Wer-sonst.html

  Gillad av 2 personer

 15. Hans Odeberg skriver:

  Jodå, det här kan lösa problemet med de som söker asyl. Om det någonsin implementeras.

  Kvarstår då problemet med alla de som kommer in till Sverige, men inte söker asyl utan istället lever i svartjobbens skuggtillvaro. Där är mina recept:

  * Fortsatt gränskontroll.
  * Ingen rätt till sjukvård, skola eller bidrag för illegala migranter.
  * Reva. Massor med Reva.

  Gillad av 2 personer

 16. Ådärkomdenja skriver:

  – Att ansöka om inträdesbiljett till Sverige från utlandsbaserat hemland är en etablerad del av migrationsverksamhet redan. För gruppen ‘gift, registrerad partner eller sambo’ med utomeuropeisk nationalitet. De berörda är t ex en asiatisk kvinna, i etablerat förhållande med svensk man som är (måste vara) mantalsskriven i Sverige. I många, troligen de flesta andra länder, är giftermål en mycket underlättande, eller t o m avgörande faktor. Så icke i Sverige, där samboismen förhärskar. MigV:s regelverk är detaljrikt beskrivet hur det går till, från ansökan/registrering, till slutet av hanteringen, dvs ja eller nej. MigV villkorar också särskilda krav (icke för svenska medborgare dock) enl följande: ”Du som bor i Sverige kan omfattas av ett så kallat försörjningskrav. Det innebär att du måste kunna försörja dig själv och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för dig och din eller dina anhöriga”. Myndigheten begär alltså handgripliga bevis, även betr boendeutformningen, vilket är intressant. T ex vid en jämförelse med många fusk-boende migrantflyttingars egenval, tjugofem personer skrivna på samma enrummare inte alls ovanligt. Omfattande underlag i form av scannade bevisbilagor begärs (rekommenderas nätansökan, ”pappersansökan” via brev har längre kötid), för att kontrollera äktheten och stabiliteten i förhållandet. Alla brister i underlagen förlänger handläggningstiden, ”gör om-gör rätt”. Kortare tid än två-åriga förhållanden innebär mindre chans. Tidsaspekten för beslut anger MigV f n till ”inom 8 månader 35%”, ” inom 8-14 månader 35%”, ”14-21 månader” 30%”. Vanligast är att den inflyttande parten initialt får ett års TUT, dock med rätten att registrera sig hos SKV för erhållande av svenskt personnummer, som ger individen full samhällssocial position/rättighet, som sjukvård, rätt att registrera bankkonto, rätten att arbeta mm. I slutet av det första året, tillfrågas den ansökande – efter äskande om förlängt tillstånd – ”Bor du och din partner tillsammans fortfarande, och vill fortsätta att så göra?” Partnern måste också fylla i en s k sanningsförsäkran, att detta stämmer, med detta gjort beviljar MigV normalt ytterligare ett års TUT. Efter detta andra vistelseår, upprepas proceduren igen. Om jakande svar från båda i förhållandet, så följer PUT, dvs livslång/permanent uppehållsrätt för den ansökande. Och, när detta är ett faktum, är den inflyttade fri att lämna förhållandet, och bosätta sig var som helst, ‘fri som en fågel’. Ev medborgarskap kräver fem års stadigvarande vistelse i Sverige, med de två första TUT-åren inkluderade.

  Varför ett liknande system inte skulle vara genomförbart för asylsökande ”flyktingar” från utomeuropeiska länder ter sig svårt att förstå. Systemet finns redan i operativt skick, en del anpassningar behövs givetvis. Om man dessutom endast erbjuder internetbaserade ansökningar, så torde detta reducera antalet ansökningar i viss mån. Utsortering torde bli följden, betr de som varken är läs- eller skrivkunniga, saknar erforderlig IT-vana och utrustning. Eller så växer ytterligare en lukrativ migrantindustri till sig, ‘Bert Karlsson’-byråer som mot rundhänt ersättning hjälper till att genomföra ansökningarna.

  Jag tycker också om förslaget att generellt endast acceptera våra grannländer som utlandsplattform är mkt bra. Att tillåtas passera ett antal transitländer på väg mot honungsmålet Sverige borde definitivt punkteras, bom stopp utan vidare diskussion, när nu Schengen har kollapsat.

  Avslutningsvis, i skrivande stund meddelas från Migrationsverket att…”Under de senaste sju dagarna har 672 personer sökt asyl i Sverige.” Vilket motsvarar drygt 35 000 på årsbasis. Ett antal inom den nivå som Österrike anser rimligt.

  Gillad av 1 person

 17. Magnus Furugård skriver:

  En bra början. Skulle vilja komplettera med några mål och senare utarbeta program för dessa.
  Sverige ska huvudsakligen ta emot de som vill komma hit pga kärlek och arbete/företagsamhet samt ”särskilt ömmande fall”, som måste bestämmas.
  Men en sådan inriktning måste stödjas av kraftfulla insatser tillsammans med andra stater i världens flyktingläger på kort sikt (vatten, mat, tak, säkerhet, skola för barnen) och lång sikt (drägliga bostäder, hjälp till självhjälp med utrymme för arbete/företagsamhet, enkelt deltagande i en samhällsorganisation).
  Kort sikt sker idag inte fullt ut därför att det saknas resurser. Lång sikt sker mycket knapphändigt idag. Vi måste nog tänka oss stora skyddsområden skyddade av int fredsstyrkor tillsammans med en modern form av marshall-hjälp. Det kommer att kosta. Men alternativet kostar mer, ekonomiskt, socialt och moraliskt.

  Gillad av 1 person

 18. Hovs--hallar skriver:

  Flera bra synpunkter på Patriks förtjänstfulla text.

  Om vi genomförde Patriks förslag skulle tillströmningen av förhoppningsfulla välfärdsmigranter till Sverige sjunka till i stort sett NOLL. Detta eftersom ytterst få av dagens migranter vore intresserade av att tvingas försörja sig själva från dag 1, och inte längre kunna leva på bidrag i princip resten av livet.

  Hur som helst — Sverige måste OMGÅENDE på det ena eller andra sättet se till att inflödet av migranter UPPHÖR Varför? Jo därför att, som Arne F Jaderfa skriver ovan;

  De samhällsförändringar som nu sker är vad folk gick i krig mot tidigare.

  Vårt land är redan på gränsen till att kollapsa på grund av det massiva inflödet av personer från framförallt islamska länder i Nordafrika och Mellanöstern. Detta står helt klart för var och en som följer med i vad som händer — och genomskådar vänsterns lögnmaskiner SVT, AB osv.

  Förr i tiden hade Sverige ett starkt försvar mot invasion utifrån, just för att inte riskera att hamna i en sådan situation vi nu hamnat i. Att vi istället skulle drabbas av en INRE fiende — den postmarxistiska vänstern — som genom bland annat massinvandringen vill förstöra landet inifrån, var det tydligen svårare att förutse:

  Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!

  http://sv.metapedia.org/wiki/Tobias_H%C3%BCbinette

  Gillad av 4 personer

 19. Winette Söderkvist skriver:

  Christer C: jag gillar dina tankar, men eftersom de som (fortfarande) bestämmer i vårt land, tycks vara så handfallna inför -och inte har förmåga att hantera ett begrepp som ”asylrätt”- tror jag det vore lika bra att säga upp avtalet om asylrätt (precis som Patrik föreslår).
  Jag tror inte att de styrande har lika stor möjlighet som Du att komma fram till att -i stort sett alla- som söker asyl i vårt land- efter att de tagit sig igenom ett antal, icke krigförande länder l Europa -i praktiken inte kan betraktas som krigsflyktingar – i ordets rätta bemärkelse.
  Och Patrik: jag gillar verkligen ditt skelett-förslag. (Mycket bra konkretisering av vad säkert många med mig har tankar om och funderingar kring).
  WinSo

  Gillad av 2 personer

 20. smarthphone skriver:

  En annan sak som behövs är en realistiskt syn på digitalisering.
  Att flyktingvågor styrs av smartphones och att när dom hittar en stat med välfärd och mesigt rättsväsende samt ordningsmakt, då finns det flera hundra tusentals smartphones in hemländerna som kan ta del av nyheten och människorna med dessa smartphones påbörja vandringen själva.

  När Estland istället sätter migranter i fängelse för att dom går in på Estniskt mark, då skickas inga ”ok, fritt fram” sms.

  Gilla

 21. smarthphone skriver:

  En annan sak som behövs är en realistiskt syn på digitalisering.
  Att flyktingvågor styrs av smartphones och att när dom hittar en stat med välfärd och mesigt rättsväsende samt ordningsmakt, då finns det flera hundra tusentals smartphones in hemländerna som kan ta del av nyheten och människorna med dessa smartphones påbörjar vandringen själva.

  När Estland istället sätter migranter i fängelse för att dom går in på Estniskt mark, då skickas inga ”ok, fritt fram” sms.

  Gilla

 22. Ida skriver:

  Du, och många med dig håller fast vid en gammeldags idé om att modersmålsundervisning stör en språkutveckling i svenska. Faktum är att all forskning visar att ”språk stöder språk” dvs att ert starkt modersmål stärker språkutveckling på alla andra språk man använder. Modersmålsundervisning är alltså inte en skadlig lyx utan en investering. Du kanske skulle kolla upp på Skolverket varför det erbjuds innan du sprider idéer som inte stämmer.

  Gilla

  • Gerhard Miksche skriver:

   Kul synpunkt. Då borde väl invandrarnas svenska språkkunskaper vara lysande, så mycket som det satsats på hemspråksundervisning här i Sverige i motsats till de flesta andra länder. På något sätt lär sig invandrare med modersmål enligt ovan i USA hygglig engelska utan någon hemspråksundervisning. Du kanske skulle kolla upp på Skolverket varför det förhåller sig på det sättet.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.