Gästskribent Fredrik Östman: Ett förslag i all försynthet

logo­DGSDetta brev snappades enligt uppgift nyligen upp ur den ryska diplomatiska posten.

Kamrat Vladimir Vladimirovitj, käre president Putin!

Under de senaste åren har flera planer upprättats på en militär operation för att snabbt säkra nödvändiga baser för patriotiska stridskrafter på den svenska Östersjö-ön Gotland ifall Moderlandet akut skulle behöva skyddas mot luft- eller vattenburna Nato-angrepp på den baltiska kusten.

Grunddragen var i alla planerna gemensamma och förefaller av denna artikel att döma vara bekanta också i fiendens läger. Det handlar om högteknologiska militära operationer till höga kostnader och med höga framför allt politiska risker.

Utan att på något sätt ifrågasätta de patriotiska truppernas kompetens eller den militära utrustningens och taktikens överlägsenhet önskar jag i all försynthet att komma med några påpekanden med åtföljande förslag, som skall visa att dessa planer i dagsläget kanske inte beskriver den effektivaste metoden att uppnå det avsedda resutatet.

För det första har det strategiska läget förändrats dramatiskt i och med vårt och fiendens om inte gemensamma så ändå samtidiga inskridande i det syriska inbördeskriget. För närvarande förefaller detta krig kunna tillgodose all Moderlandets önskan att splittra fiendens allians och beslutsamhet. Vem intresserar sig numer i den dekadenta Västvärlden för befolkningens i Donetskbäckenet patriotiska önskan att återansluta sig till Moderlandet? Vi vinner allt mer acceptans och sympati för vårt hävdande av de ryska befolkningarnas rättigheter i det utländska närområdet. Möjligheterna till framgångsrikt politiska maktspel med de på eget bevåg moraliskt bakbundna representanterna för en splittrad Västvärld förefaller oändliga. En permanent flottbas med oljehamn i Medelhavet ligger inom räckhåll. Säkerligen har lönsamheten hos insatsen av militära medel i denna konflikt ökat dramatiskt, vilket förstås gör en alternativ insats i Östersjöområdet mindre lönsam i relativa termer.

För det andra har Sverige i liten skala börjat återmilitarisera Gotland och överväger eventuellt i hemlighet att rent av på längre sikt bygga upp ett militärt adekvat försvar med hjälp av Nato. Ett formellt medlemskap i Nato förbereds och kommer antagligen att tecknas under de närmaste åren. Även om detta på inget sätt innebär att de militära planerna enligt ovan omintetgörs, så måste Moderlandets insats med nödvändighet bli större. Skulle det geopolitiska läget under kommande år eller årtionden svänga tillbaka till ett som liknar det som gällde 2014, kan det bli en för Moderlandet betydligt dyrare affär att försvara Östersjökusten än hittills antagits.

Emellertid bygger, för det tredje, tanken på ett militärt försvar av en landsända i Sverige på en för oss i och för sig självklar, men i Sverige i högsta grad ifrågasatt och dagligen av politiker och i statsmedia förhånad princip om nationell territoriell suveränitet. Officiellt existerar ännu myndigheter som försvar, tull och polis i Sverige, men deras mandat står i uppenbar konflikt med de uttalade ambitionerna att upplösa nationen och frånsäga sig det territoriella anspråket. Här öppnar sig för den kreative politikern underbara möjligheter till en helt ny typ av förlängd diplomati av assymetriskt slag.

Låt mig alltså komma till mitt ovan utlovade förslag. Det är, menar jag, möjligt för Moderlandet att helt utan aktiv insats av militära medel och till ytterst ringa kostnader långsiktigt tillförsäkra Moderlandet full kontroll över och med tiden annektering av Gotland eller vilken annan svensk landsända som helst. Genom att genomföra denna plan nu kan Moderlandet vända ett svenskt framtida Nato-medlemskap till ytterligare en belastning för denna allians, medan samtidigt Moderlandets strategiska och geopolitiska intressen när det gäller baltiska kustområden säkras helt utan risk.

Allt vi behöver göra är att vänligt uppmana några tiotusen patriotiska ryska familjer att bege sig till låt oss säga Gotland och där antingen ansöka om asyl eller helt enkelt bosätta sig utan denna formalism. För resan över Östersjön kan Moderlandet chartra några av de stora passagerarfärjor som dagligen trafikerar näraliggande rutter. När de patriotiska familjerna anlänt kommer svenska myndigheter att förse dem med bostäder, retroaktiva såväl som livslånga bidrag, tandvård, kurser i ryska och eventuellt svenska och uppehållstillstånd, där ingen praktisk skillnad råder mellan dem som kallas permanenta (”PUT”) och dem som kallas tillfälliga (”TUT”). Enligt gällande rätt i Sverige äger myndigheterna ingen som helst rätt att förneka var och en att bosätta sig på det som hittills räknats som svensk mark; däremot är de förpliktigade att utan varje begränsning stå för deras uppehälle. Vi kan på detta sätt på några veckor etablera en inflytelserik rysktalande folkgrupp på strategiskt viktiga platser.

Även om svenska politiker så småningom kommer att inse att de har, som man säger i Sverige, varit naiva, är det då redan för sent för dem eller för mindre naiva efterföljare att göra något åt situationen. Ju mer den ryska folkgruppen på Gotland ifrågasätts, desto mer ökar våra och världens sympatier med den och våra möjligheter att handfast hävda dess intressen. Riskerna är i princip obefintliga. Eventuella efterfrågningar på diplomatisk eller politisk nivå kan bemötas med det universellt sympatiska konstaterandet att Moderlandet sedan länge lämnat arvet av stalinismen bakom sig och numera tillåter sina medborgare fri rörlighet ut ur landet. För enskilda medborgares handlingar är Moderlandet inte ansvarigt.

På sikt måste man räkna med att den svenska staten genom belastningen av denna och liknande aktioner kommer att upplösas och ersättas av anarki och upprättandet av protektorat och utländsk förvaltning. I detta läge är det förstås av fördel att kunna hänvisa till hävdvunnen ryskspråkig etablering. Möjligheterna är goda att en annektering kommer att föreslås Moderlandet utifrån, vilket det då motvilligt och ödmjukt kommer att kunna acceptera.

När detaljerna till denna plan utarbetas bör följande punkter särskilt beaktas:

– Särskilt lämliga är familjer med många barn, eftersom dessa belönas med speciellt frikostiga bidrag. Barnen måste inte integreras i svensk kultur, utan ryska daghem och skolor kan startas på svenska statens bekostnad. På detta sätt kan fattiga familjer från mindre utvecklade delar av Moderlandet lockas att deltaga i aktionen.

– Kan man inte övertala hela familjer att deltaga i aktionen kan det räcka om en manlig familjemedlem under 50 års ålder ansluter sig och i Sverige anmäler sig som ensamkommande barn. Kontakt med familjen via elektroniska medier tillhandahålls av svenska staten och den manliga familjemedlemmen erbjuds ett liv i lyx på hotell eller liknande. När som helst kan familjen på svenska statens bekostnad flytta efter till brohuvudet på Gotland.

– Familjerna skall bosätta sig framför allt på strategiskt och militärt viktiga platser, t.ex. sådana som tidigare utgjort militära skyddsområden. På så sätt inte bara förhindras en återmilitarisering från svenskt håll, utan en från ryskt håll underlättas dessutom.

– Vi kan utan vidare räkna med att den etniskt svenska befolkningen så småningom avflyttar. För att påskynda denna utveckling har Sverige vänligt nog inrättat särskilda lagar som skall skydda de patriotiska familjerna när de häcklar och trakasserar svenskarna och som säkerställer deras rätt att behålla sitt språk och sina seder och kultur. Lagen om hets mot folkgrupp tillförsäkrar minioritetsgrupper rättigheten att utan sanktion hetsa mot den s.k. nordiska folkgruppen, men förbjuder denna folkgrupps medlemmar att betala igen med samma mynt. Detta har fastslagits av Sveriges Högsta domstol 1996 och tillämpas också i praktiken. (Man kan säga att svenskarna kommer att vara borta i ett ”huj”!) Svenskarnas konfliktskygghet leder till att ryska områden snabbt kan undandragas den svenska polisens, underrättelsetjänstens och militärens intresse och betraktas som s.k. utanförskapsområden med egen lokal förvaltning. Man kan tänka sig att svensk statstelevision efter detta suddar ut Gotland från väderkartorna för att inte i onödan provocera med ovälkomna påminnelser. På detta sätt agerade som bekant Sverige redan på åttiotalet när vi lurade det på halva Östersjön som ekonomisk zon.

– Genom en ständig ström av rättfärdiga krav på förryskning förenklas och förbereds installationen av rysk militär materiel. Så skall en plan upprättas för att inom en treårsperiod inrätta elförsörjning enligt rysk standard och majoritetsspråksställning för ryska språket.

Den svenska regeringen kommer, om en sådan då alls existerar, endast i efterhand att inse att, liksom man inte kan kliva ner i samma flod två gånger och inte äta en kaka och ändå ha den kvar, man inte heller kan avskaffa sitt lands gränser och ändå ha dem kvar.

Fredrik Östman är elektronikutvecklare verksam i Wien. Han är EU-migrant, utlänning och invandrare och har diskuterat politik på Internet sedan 1990.

32 reaktioner på ”Gästskribent Fredrik Östman: Ett förslag i all försynthet

 1. Björngunnar skriver:

  Ja det var ju tråkigt att ryssarna hade tänkt sig en så defensiv plan för att lägga beslag på en sandig ö när dom lätt hade kunnat ta hela landet och samtidigt bli hyllade som hjältar och få en lojal ny stat i det ryska imperiet, federationen.
  Det enda dom behöver göra är att bomba riksdagshuset och några flygfält.
  I stort sett hela svenska folket kommer att bli överlyckliga, ja det kommer att bli som amerikanerna påstog att det skulle bli när dom intog Bagdad, men det inte blev.
  Väl installerade i Sverige behöver de bara samla in resten av den svenska nomenklaturan och skicka dom till nån saltgruva i asien , samla ihop alla invällare och skeppa hem dem till sina respektive hemländer.
  Det svenska folket kommer att ge ryssarna sin fulla lojalitet och den 9 maj kommer stor glädjeyra bryta ut i folkliga parader som hyllar ryssarnas befrielse av Sverige!
  Välkommna ryssar!

  Gillad av 5 personer

 2. Göran Fredriksson skriver:

  Allianspartierna påstår sig tycka om valfrihet. Den förre statsministerns strategi för att uppnå löftet om valfrihet synes ha varit att svenska folket skall få välja mellan islamistiskt eller ryskt styre. Mitt val blir lätt, Ryssland är kristet och är mycket bättre på jämställdhet.

  Det krig som nu förs i Syrien mellan Ryssland och IS kommer att sprida sig till svensk mark.

  Gillad av 4 personer

  • Göran Fredriksson skriver:

   Ett ytterligare skäl som talar för ryskt framför islamistiskt styre är att när Sverige förlorade sin östra rikshalva till Ryssland 1809 behölls både den svenska administrationen och den svenska lagstiftningen i Storfurstendömet Finland.

   Ryssarna synes uppskatta svensk byråkrati. Den gamla rysskräcken känns då obsolet. Men varför inte upphandla både försvar och polis i konkurrens? All offentlig verksamhet skall ju redan nu upphandlas i konkurrens enligt EU-direktiv och en fråga är varför just tjänsterna rörande den yttre och inre säkerheten har lyckats undgå att konkurrensutsättas. Enligt konkurrenslagen är det enda undantaget :

   2 § Lagen är inte tillämplig på överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor.

   Ryssland skulle troligen kunna ge mycket konkurrenskraftiga anbud då landet har en tradition av att satsa stort på just dessa frågor. Det skulle bli billigare för svenska skattebetalare samtidigt som både effektiviteten och den brottsavhållande effekten skulle öka. Det finns även en stor backup i Ryssland, antalet poliser skulle t.ex. kunna fördubblas på en vecka om så behövs. Den ryska säkerhetstjänsten kan på goda grunder antas vara mycket effektivare än både Säpo och Mona Sahlin.

   När tjänsten ”Den yttre säkerheten” upphandlas av Ryssland skall det stå i avtalet att vår avtalspart inte får angripa Sverige. Därmed elimineras hotet om en rysk annektering effektivt och vi behöver inte befara att de försöker sända patriotiska ryssar med färja till Gotland. Sedan det ryska hotet är avvärjt avtalsvägen återstår bara att betala ryssarna för att vid behov stänga av Öresundsbron, det räcker med en välplacerad stridsvagn, och för att de tar itu med de fräcka norrmän som varje år invaderar hjortronmyrarna.

   Detta är bara ett par exempel på hur Sverige skulle kunna spara oerhörda belopp bara på att följa gällande EU-direktiv. Näst på tur att konkurrensutsättas bör vara Fängelsetjänsten. Alla som har begått brott som har minst 2 år på straffskalan avtjänar straff i Sibiriskt fängelse. Då kan vi komma att se en brottsavhållande effekt!

   Gillad av 3 personer

  • Erik skriver:

   Jo, fast så kommer det inte att bli. USA kommer invadera ”för att skydda demokratin”. Om någon sen säger flaska så kommer de släppa lös sina jihadister på den övriga befolkningen. Såsom de har gjort på så många andra platser.

   Gilla

 3. modernghost skriver:

  Vill ni att Putin skulle skratta ihjäl???
  Tänk om man skulle ersätta ordet ”ryssar” med ordet ”mussar”? Då får ni här en verklighetsskildring (vilket tydligen också var meningen).

  Gillad av 2 personer

 4. Jan Bengtsson skriver:

  Ibland krävs ironi för att folk skall tänka efter före!
  Pennan är som bekant mäktigare än Svärdet…
  Lättkränkthet är högst påtaglig i dagens Sverige!

  Gillad av 2 personer

 5. Hortensia skriver:

  Tack Fredrik! Härligt att få dra på smilbanden, men vem kunde tänka sig att lilla Sverige skulle bli så begärligt för samtidens mest inflytelserika inhumanitära stormakter?

  Spännande tider nalkas med stormsteg – kan den ryska nallebjörnen bita huvudet av den islamiska statens eldsprutande drake? Ska historien om Sverige komma att berättas på ryska eller arabiska i framtida sagoböcker?

  Eller kommer finnar, norrmän och danskar att förbarma sig över sitt nordiska broderfolk, sätta kungadömet Sverige under förmyndarregering och förvisa den ”naiva” politikeradeln till Island för att läsa urgamla nordiska sagor och bli tillräckligt kultiverad för att sluta mobbas?

  God jul! 🙂

  Gillad av 8 personer

 6. Lennart Göranson skriver:

  Jo, det är nog sant: från Ryssland kan man vänta sig de lömskaste attacker. Och i går skrev Olle Wästberg i SvD att det i Sankt Petersburgs ”trollfabriker” sitter statsavlönade personer – däribland svenskspråkiga – och skriver i kommentarsfälten i västliga medier. Om det är sant att sådan psykologisk krigföring redan pågår kan man undra vilka budskap de i så fall skulle ha intresse av att sprida. En rimlig gissning är att man skulle vilja få svenska folket att tro
  – att landets politiska ledning är inkompetent och har som mål att störta landet i fördärvet,
  – att information från officiella källor och etablerade media är lögnaktiga och syftar till att föra landets befolkning bakom ljuset, och
  – att landets institutioner står inför en total kollaps och att det är för sent att göra något åt saken.

  Skulle sådana påståenden dyka upp på någon blogg gäller det alltså att vara skeptisk och hålla huvudet kallt. Minns att varje meddelande att motståndet skall uppges är falskt!

  Gillad av 2 personer

  • Anders Lindfors skriver:

   En rimligare gissning är snarare att man i ”trollfabrikerna” vill stigmatisera och uttmåla kritiker till den nuvarande samhällsdestabilerande svenska politiken såsom rasister och hatare.

   Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    Varför skulle det vara ett ryskt intresse? De populistiska partierna i andra europeiska länder är ju i allmänhet uttalat Putinvänliga. Om man ser SD som det parti som ligger närmast den kritiska opinionen i alternativmedia så är det väl rimligt att anta att det också där finns sympati för Ryssland, som det i dag ser ut. I så fall knappast något skäl för nätkommentatorerna i Sankt Petersburg att stigmatisera dem.

    Gilla

  • Björngunnar skriver:

   Är det inte snarare på det viset att från Lennart Göransson kan man förvänta sig lömska attacker 🙂
   Vore det som du skriver så kunde jag ha haft skapligt med rubel nu.
   Ryssland av idag kan inte jämföras med Sovjetunionen lika lite som Sverige kan jämföras med sitt (fornstora) jag.
   I vilket fall var det många roliga kommentarer här och smilbanden åkte i topp.
   Kan känslan av humor ersätta hopplösheten så kanske det beror på en intuitiv känsla är rätt, nämligen att Eu hamnar på sophögen och att nationerna åter kan blomstra?
   Pressen i Sverige är ju lögnaktig i kvadrat, det tror jag de flesta anser vilket bevisas av att branchen är i kris vilket för mig är en glädjekälla.

   Gillad av 3 personer

  • Erik skriver:

   Etablissemanget tycker inte om att bli kritiserade. Alltså hittar de på olika epitet på de som kritiserar. Såsom ”näthatare”, ”rasister”, ”ryss-troll”, ”psyops”. Svårare än så är det inte.

   Gillad av 1 person

 7. Björngunnar skriver:

  Kontentan av mitt resonemang blir alltså; faller Ryssland blir vi alla slavar under the new world order, densamma som givit oss korrupta politiker och massinvällning…

  Gillad av 2 personer

 8. Björngunnar skriver:

  Vilket förklarar Natos aggresivitet mot Ryssland och försöken av de korrumperade politikernas försök att få in Sverige i Nato.
  Således, rollerna är ombytta eftersom Nato skapades som motkraft till Sovjetunionen som numera är Eu.

  Gilla

 9. Gerhard Miksche skriver:

  Ganska rolig infallsvinkel. Tänk om den blev verklighet. Julskinkan skulle då få finnas kvar. Ingen klen tröst. Och Luciafirandet skulle även fortsättningsvis få ske i kyrkan utan risk för inblandning av den ortodoxa skulle överheten. Midsommarfirandet skulle få en släng av vårofferkaraktär och Olle Wästberg skulle få ägna sig åt att skriva sina memoarer. Det finns onekligen värre perspektiv.

  Gillad av 2 personer

 10. Tage Sundin skriver:

  Planen är briljant, men en liten irriterade detalj gör att det kan bli svårt att genomföra den:

  Gotland saknar tomma hyresbostäder, och de som eventuellt blir lediga under kommande år, har redan reserverats för den storskaliga bosättningen av muslimer som beviljats eller kommer att beviljas PUT i Sverige… 🙂

  Gillad av 1 person

 11. Rikard skriver:

  Hej.

  Till satiren säger jag: Bravo!

  Till allvaret: de flesta som läser denna sida har röstat för detta. Demokrati och rösträtt fråntar dig inte från allvaret och den moraliska plikten att sätta dig in i fakta, innan du röstar. Den som finner detta för jobbigt (för)tjänar diktatur.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gillad av 1 person

  • Björngunnar skriver:

   Den som vill ha demokrati förtjänar demokrati, ett annat sätt att uttrycka sig på.
   Skyll dig själv att makten gått oss ur händerna eftersom det är ditt eget fel när du röstat på ett av 8 alternativ.

   Gilla

 12. Ivar Leek skriver:

  Bra inlägg med försök att se det komiska i det akuta krisläge ”våra” politiker har försatt Sverige i, realism och ironi blandas i en text som återspeglar den förtvivlan och uppgivenhet många känner inför framtiden .

  Gilla

 13. Richard Paulsen skriver:

  Sådana ledare skulle vi och världen ha. Donald Trump efter kritik från Saudi Arabien och andra arabstater för att vilja banna muslimer en tid från att söka sig till U.S.A.
  Donald J. Trump ‏@realDonaldTrump · 13 dec. 
  ”@Michael2014abc: @Alwaleed_Talal @realDonaldTrump Has your country, Saudi Arabia, taken ANY of the Syrian refugees? If not, why not?”
  Saudi Arabien och andra som kritiserat honom som Qatar, Kuwait, Förenade Araberemiten har nämligen inte tagit en enda syrisk flykting. Trots att det är i samma område konflikterna är.

  Gillad av 1 person

 14. Ådärkomdenja skriver:

  Rysslands ‘flat tax’-system ligger på 13%. Det torde räcka för att ironin skulle kunna förbytas i realism för många plågade skatteslavar i Absurdistan. Särskilt med tanke på hur konfiskerade medel hanteras idag.

  Gilla

 15. Anders Lindfors skriver:

  @Lennart Göransson 10:00. Trots Sverigdemokraternas något tillbakablickande politik bör de dock tillerkännas det genomgående kravet på ett starkt svenskt försvar. Beroende på politisk verklighetsförankring kan man ju trots detta då alltid hävda att detta starka försvar egentligen är ämnat att skydda landet från NATO – en ståndpunkt vilkeni sig snarare sannolikt borde tillskrivas det populistiska partiet i regeringen.

  Gillad av 1 person

 16. Ulf Elvestedt skriver:

  Problemet med Östmans inlägg är att ryssar i största allmänhet inte skulle få asyl i Sverige. Asylsökande har inte tillgång till de förmåner Östman räknar upp. Alltså faller hela resonemanget.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.