DET GODA UPPSÅTET

bild[31]

Krister Thelin

Frågan om tillfälliga bosättningar och påfrestningar på små lokalsamhällen har fått förnyad aktualitet genom Uppdrag Gransknings TV-reportage nyligen. Inflödet av fattiga utländska medborgare, huvudsakligen från Rumänien och Bulgarien, ställer svenska myndigheter och politiker på svåra prov. Den bild som förmedlas är en av institutionaliserad handfallenhet inför sommarstugor som helt sonika har tagits över utan tillstånd eller läger som slås upp utan markägarens lov.

När ägarna till hus och mark försöker få hjälp av kronofogdemyndighet och polis för att freda sin egendom reses byråkratiska hinder samtidigt som ansvariga politiker, på lokal- och riksnivå, vrider sina händer, hänvisar till EU-projekt eller den nationelle samordnare som i februari nästa år kommer med sin rapport. Ett lagstiftningsärende har också inletts på Justitiedepartementet i syfte att effektivisera avhysningar, då det anses att gällande rätt har brister i det hänseendet. Inte ens när kommuner, som i Malmö, åberopar bestämmelser som syftar till att freda hälsa och miljö verkar det som om de rättsliga redskapen räcker till.

Till den offentliga handfallenheten och oförmågan bidrar en hållning som finns rikligt företrädd i civilsamhället, inklusive politikerna. Den går ut på att humanitet och soldiaritet med de fattiga utlänningarna borde ta över varje ansträngning att lösa de problem som ägarna och övriga i lokalsamhället ställs inför. Ett förvisso gott uppsåt, eftersom en avhysning ju enbart kan sägas fysiskt flytta ett mänskligt elände från en plats till en annan. Det goda uppsåtet har starkt stöd också i tongivande medier.

Det finns två rättsliga huvudspår för de ägare som vill och orkar freda sin egendom: Polisspåret och kronofogdespåret. Utan att fördjupa sig i de tekniska detaljerna (och med risk att jag förbisett något) innebär de följande. Att flytta in i en annans hus eller ta annans mark i besittning (utanför de gränser som allemansrätten medger) är ett brottsbalksbrott: egenmäktigt förfarande, skadegörelse eller annat brott enligt 8 kap Brottsbalken. Polis och åklagare har att utreda och lagföra. Vid lagakraftvunnen fällande dom skall, jämte den påföljd och skadestånd som utdömts, avhysning ske. Det är polisspåret.

Ägaren kan också utan polisanmälan nyttja kronofogdespåret, det vill säga begära att kronofogden enligt utsökningslagen (16 kap 1 §) beslutar om avhysning. I lägerfallet i Malmö har också fastighetsägaren ansökt om avhysning, varvid dock fogden, enligt uppgift, hävdar att envar av de cirka 400 individer som befolkar lägret måste identifieras för att delgivning skall kunna ske. I avsaknad på sådan kan inte ärendet handläggas vidare; en begriplig rättssäkerhetssynpunkt. Polisen anser sig, å sin sida, inte kunna bistå med identifiering (annat än inom ramen för en förundersökning). En polismästare i Malmö har synbarligen generat i en TV-intervju förklarat, att “samhället” (han menar det “allmänna”) här står inför ett “moment 22”. Låt mig försöka hjälpa till att lösa upp den juridiska knuten.

 1. Kronfogden torde kunna lösa sitt delgivningsbekymmer i avhysningsärendet genom att med stöd av delgivningslagen använda sig av så kallad kungörelsedelgivning (som bland annat används när en obestämd krets skall delges). Identifieringsproblemet är då löst; ett illegalt läger med 400 utlänningar torde uppfylla kravet på “obestämd krets”;
 2. Polisen kan inleda förundersökning om misstanke om brott enligt 8 kap Brottsbalken, och, om så krävs, identifiera envar av lägerinvånarna;
 3. Utlänningar från EU, vilka det här rör sig om, har enligt utlänningslagen rätt att utan tillstånd vistas här i riket i tre månader. Polisen har skyldighet enligt samma lag att bedriva så kallad inre utlänningskontroll. Polisen skulle således inom ramen för en sådan kontroll när som helst kunna identifiera envar av lägerinvånarna för att klarlägga deras rätt att vistas i Malmö.

Varför sker inte något av 1-3? Ett alternativ är att min tolkning av gällande rätt är fel, något som förvisso inte kan uteslutas. En annan, och enligt min mening troligare, förklaring är att polis och kronofogde tvekar att utnyttja de rättsliga redskap som står till buds, då de inte vill framstå som “hårda” eller orsaka “konflikt”. Myndigheternas representanter är inte obekanta med de starka humanitära strömningar som finns och kanske befarar demonstrationer och “oroligheter” om beslut om avhysning fattas och verkställs (ytterst med polisvåld). För polisen finns nog i färskt minne projekt “Reva” från vintern 2013: en av regeringen i regleringsbrev ålagd prioritering avseende inre utlänningskontroll ledde vid genomförande till massmedial uppmärksamhet och allehanda protester, varvid polisledningen backade och lade ner projektet, sedan också regeringen tagit sin hand från det egna beslutet. Huruvida diskreta signaler, uppfångade av en lyhörd kanslihuserfaren rikspolischef, nu utgått och vidarebefordrats om att “ligga lågt” kan enbart bli en fråga om ren spekulation.

Företrädare för “det goda uppsåtet” ( enligt ledarskribentens i Expressen Martei mening bäst betecknade som “drömtomtar”) borde dock besinna vad statlig eftergivenhet inför laglöshet på sikt innebär för samhällsmoralen. Det borde finnas empati också i det hänseendet. Regeringens företrädare framhåller gärna vad Rumänien och Bulgarien borde göra för sina medborgare. Mycket litet intresse förefaller samma regering ägna sina egna medborgare i Sverige. Oavsett vad regeringen anser, bör dock polis och kronofogde göra sitt jobb. Regeringen styr sina underställda förvaltningsmyndigheter enbart med formella instrument, inte genom allehanda “signaler”, oavsett hur empatiska, humanitära och massmedialt anpassade de för stunden kan te sig. Skärpning!

32 reaktioner på ”DET GODA UPPSÅTET

 1. Aha skriver:

  Andra exempel på den offentliga handfallenheten och oförmågan när det gäller förhållanden i framför allt utanförskapsområden;
  – svartjobb medan man är registrerad som arbetssökande. Vi lär knappast få veta omfattningen
  – bidragsfusk, samma som ovan när det gäller att få veta omfattning
  – obeskattade och oförsäkrade bilar. I Malmö finns/fanns det 10 000 bilar
  – många individer skrivna till samma adresser
  – betalning av TV-licenser.

  Annat förglömt såsom månggifte, barngifte och bortgifte.

  Är offentligheten/institutionerna överhuvudtaget ute och kollar i utanförskapsområdena?
  Hur får vi veta hur det förhållet sig?

  Gillad av 4 personer

 2. Mats Jonsson skriver:

  Om jag ska vara riktigt ärlig så är det inte helt utan en viss skadeglädje jag tar del av ovanstående inlägg. Nu kanske det blir tydligt vad vi lantliga människor har stått ut med, när ”stockholmare” från diverse håll praktiserat sina teorier om utvidgad allemansrätt.

  Gillad av 7 personer

 3. pllay skriver:

  Du är alldeles för mjuk i din tolkning av myndigheternas handlande och argumentation.
  Lagen är kristallklar till både bokstav och anda då det gäller egendomsrätten.
  Det vi ser är inte en tolkningsfråga, det är statsmaktens ensidiga uppsägning av samhällskontraktet!
  Det statsmakten nu gör mot det svenska folket är troligen åtalbart i internationell domstol.
  Mandatet politikerna fått av oss väljare ger dem varken rätt att förskingra landets tillgångar eller att godtyckligt bryta och kringgå grundlagen.
  Vad vi ser är en statskupp i den totalitära kulturmarxistens tecken, varken mer eller mindre.
  När historien skall skrivas om denna tid i Sveriges historia kommer Norges Quisling att komma in som god två i jämförelse med vårt styre sedan 70-talet.
  Det skrivs mycket om kejsarens nya kläder nuförtiden, parallellen är berättigad dock med den skillnaden att dagens samhällselit har tagit sig till makten genom lögner och bedrägerier de är också direkt onda, inte bara mot Sveriges folk utan också mot de flyktingar i lägren utanför krigshärdarna som saknar i stort sett allt.
  För varje krona spenderad i Sverige på invandrare med resurser och nätverk nog att ta sig tvärs genom Europa dömer vår goda statsmakt mellan 100 och 700 verkligt nödlidande till svält och död.
  Omoralen och förljugenheten saknar motstycke i civiliserade demokratier!
  Politik är att välja och vår nuvarande kulturmarxistiska samhällselit väljer genomgående det alternativ som är sämst för hela mänskligheten förutom dem själva.
  Min avsky för vårt etablissemangs dubbelmoral, korruption och brist på moral saknar gräns.

  Gillad av 7 personer

 4. tomas skriver:

  Svenska politiker är mesar med beröringsskräck..
  Gårdagens Agenda i SVT visade att ca 17000 asylsökande har fått avslag och skall skickas hem. Inget verkar hända. Ingen har tid att verkställa beslutet.

  Gillad av 1 person

 5. Lars Lind skriver:

  Jag betalar inte !! Regeringen plundrar SJ ,Akademiska Hus m.m .Höjer otaliga skatter .. Allt för att tvinga mig att vara med och betala för en folkomflyttning jag inte vill ha Jag gör allt för att undvika skatt. Köper second hand , köper oskattade cigaretter , ställer av bilen några månader , ökar självförsörjning så gott det går….
  Och de pengar jag får över placerar jag på ett sparkonto i Schweiz .
  ( nej , jag försöker inte gömma pengarna , men pengarna känns säkrare i utlandet )

  Gillad av 2 personer

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Om Sverige och svenska myndigheter fortsätter dagens politik och ignorerar lag och ordning så befinner man sig på det sluttande planet. Det finns då snart ingen annan möjlighet för ansvarsfulla medborgare att se sig om i världen och finna en fungerande stat där de kan bosätta sig. Den stora fördelen är då att den kulturmarxistiska samhällseliten kan göra precis vad de vill utan att någon kommer att protestera!

  Gillad av 3 personer

 7. Tomas skriver:

  ”den som … vid myndighetsutövning … genom … underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel”. Allmänt åtal gäller, men inget händer. Tjänstefelsinsitutet syftar just till att upprätthålla rättstaten, men ingen del att rättsväsendet verkar fulllgöra sina skyldigheter. Enskilda tjänstemän åsidosätter dagligen gällande lagstiftning, men ingen vidtar åtgärder. Det är enligt min uppfattning ett värre hot mot rättsstaten och vårt samhälle.

  Gillad av 4 personer

 8. Elöd Szanto skriver:

  Personligen tror jag inte att det är fråga om ”det goda uppsåtet” utan beröringsskräck. Man måste erkänna att man har haft fel och varit ryggradslös i relation till den pådrivande media.
  Det finns inte politiker till som skall säga ”Jag var för dum och trodde att allt löser sig med tiden”.
  Det gjorde det inte!

  Gillad av 3 personer

 9. B skriver:

  Jag tycker absolut inte att man är ”god” för att man låter så kallade ”utsatta” bete sig hur de vill. För att Sverige ska bestå som ett civiliserat land måste lagen gälla lika för alla, något annat alternativ finns inte. Det är förfärligt att journalister och andra ”goda” verkar ha skrämt upp folk så till den milda grad att myndighetsföreträdare inte längre vågar göra sitt jobb av rädsla för att bli uthängda och kanske utsatta för våld av extrema grupper. Jag saknar verkligen gammaldags, hederliga tjänstemän med hög integritet!

  Gillad av 3 personer

 10. Ulla Lloyd skriver:

  Dagens dom i Mark- och miljödomstolen betyder att alla, utlänningar liksom din granne, kan bosätta sig var de vill och hur de vill i Sverige, även i ditt hem eller i din trädgård, utan att myndigheterna kan göra något åt det. Svensk lagstiftning är inte anpassad för en globaliserad och öppen värld utan bygger på en homogen befolkning med likartad syn på hur man ska leva i en grupp. Nu kommer det människor med annan rättstradition som tycker det är ok att bosätta sig där man vill och ta det som ser ut att inte ägas av någon. Och det värsta av allt, politikerna vägrar göra något åt anarkisamhället som breder ut sig.

  Gillad av 3 personer

 11. Folke Liden skriver:

  Att idag vara ansvarig för att verkställa beslut som går asylsökande eller sk EU migranter emot är en karriärmässig självmordsuppgift. Kan närmast liknas vid rollen som försvarsadvokat i Stalins Sovjetunionen. I toppen av den Humanitära Stormaktens poilitbyrå har man förstått att loppet snart är kört. Lika bra att fortsätta med hämningslös propaganda och låtsas som om de felbedömningar som gjorts rörande massinvandringens effekter ska glömmas bort. Hoppas på ett underverk helt enkelt. Se bara med vilken frenesi man, i samarbete med propagandamedia, hakade på tragedin med en treårings död. Kanske hoppas man även att via grundlagsändring hindra uppstickare som SD? Ett första steg är taget i och med DÖ.

  Gillad av 3 personer

 12. Apg17 skriver:

  Efter drevet om det s.k romregistret är skånepolisens motivation att agera antagligen mycket låg. Vi kommer ihåg hur rikspolitiker uttalade sig:

  Dåvarande justitieminister Ask

  Å Sveriges vägnar ber jag naturligtvis om ursäkt.

  Dåvarande ordförande för justiteutskottet Morgan Johansson:

  Registret är olagligt, oacceptabelt och måste upphöra omedelbart.

  V-ledare Jonas Sjöstedt

  Ren rasism.

  KD-ledamot i justiteutskottet Svanström

  Det är något som närmast för tankarna till Nazityskland.

  Jag kan fortsätta rabbla citat. Poängen är att ledande politiker i samsyn med media fördömde skånepolisen kraftfullt. Ärendet med olaglig bosättning av romer är sannolikt mycket lågt prioriterat. Jag har stor förståelse för polisens agerande. Ansvarig polismyndighet är med all rätt inte särskilt intresserade av ärendet.

  Gillad av 3 personer

  • Rikard skriver:

   Hej.
   Du är helt på pricken här. Hur skall polis och andra tjänstemän kunna följa lagen när lagstiftaren själv inte tvekar att hugga dem i ryggen vid minsta pressuppbåd? Återinfört tjänste- och ämbetsmannaansvar skulle inte bara möjliggöra bättre efterlevnad och kontroll, utan även en trygghet för tjänste-/ämbetsmannen ifråga om att stå emot politisk styrning utanför lagen.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, lärare

   Gillad av 2 personer

 13. resolut skriver:

  Statsmakterna sköter inte det som bara staten kan sköta och som definierar en stat. Den yttre och den inre säkerheten.

  Försvaret är på dekis, polismakten är på dekis, kronofogden är på dekis.

  Skatteverket är dock ännu inte på dekis. Statsmakterna tar bra betalt utan att leverera. Men legitimiteten för att ta ut skatt eroderar.

  Gillad av 2 personer

 14. B skriver:

  Jag och flera i min bekantskapskrets funderar på om det bästa vore att lämna Sverige och låta barnen och ungdomarna rota sig någon annanstans med tanke på att lag och ordning, fungerande myndigheter och domstolar, är grundläggande för en fungerande civilisation. Hur kommer Sverige att se ut i framtiden?

  Gillad av 3 personer

  • kim skriver:

   B, dina inl;gg k;nns alltid kloka och sansade. Att l;sa det du nu skriver g:r mig ;nnu mer :vertygad om att mina egna tankar om att l;mna Sverige ;r r;tt. Jag vill inte vara med p´ resten av resan och egentligen tror jag att beslutet bara blir sv´rare av dr:jsmål. Problemet ;r att det k;nns s´ f:rbaskat sorgligt!

   Gilla

   • Kristian skriver:

    Flyttade för 15 år sedan. Hade ingen aning om att de skulle bli så här illa.
    Känns lika sorgligt på avstånd.

    Gilla

 15. Per Silja skriver:

  Till Krister Thelin, eller annan person med juridisk kompetens:

  Jag har kommit fram till precis samma sak, men ett frågetecken kvarstår. Jag ser inte varför 16 kap 1 § UB skulle bli aktuell då de utländska medborgarna inte äger den fast egendomen etc. eller i många fall kan anses vara nyttjanderättshavare till densamma?

  ”Med avhysning avses en förpliktelse för tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att flytta från fast egendom, en bostadslägenhet eller något annat utrymme i en byggnad.”

  Om markägaren aldrig gett sin tillåtelse till att upprätta läger eller liknande från första början borde väl inte Kronofogden kunna kopplas in över huvud taget? Ändå tas förfarandet inte sällan upp i media, exempelvis i nämnda avsnitt av Uppdrag granskning.

  Gilla

 16. Fredrik S skriver:

  Lagen är generell medan varje specifikt situation är unikt. Det finns alltså visst utrymme för tolkning när lagen ska appliceras på en specifik situation.
  Läser man lagen för ängsligt och på för nära håll kommer man till utfall som syftar till att skydda sin egen rygg t.ex. som Länstyrelsen i fallet med tomtockupationen i Malmö.
  Läser man lagen med lite distans och ställer sig frågan vad lagstiftaren hade för intention med lagen så skulle utfallet inte kunna bli ett ‘moment 22’.
  Återinför tjänstemannaansvaret!

  Gilla

 17. Staffan Ohlsson skriver:

  Förutom de två rättsliga huvudspåren finns naturligtvis det måhända ”icke-rättsliga” självförsvar och nödvärn. Med hjälp av några vänner och bekanta avhyser man på alldeles egen hand ockupanterna. Vi kan uppenbarligen inte fortsätta praktisera vår svenska fredsskadade-genererade mesighet. Upp till kamp!

  Gillad av 1 person

  • Gorm skriver:

   Så skedde i Kävlinge för några dagar sedan (googla). Någon med traktor eller grävmaskin rev helt sonika ett läger i skogen. Politiker och ansvariga bör veta att den typen av insatser kommer att öka så länge de inte tar i problemen. Det är en problematisk utveckling.

   Gilla

 18. Maria skriver:

  Om man åtminstone haft media som kunde granska makten… Nu bedriver t.ex SVT agendasättande jounalistik, se på intervjun med migrationsverkets chef i gårdagens Aktuellt …

  Gillad av 1 person

 19. kim skriver:

  Det finns lagar jag f:rv;ntas f:lja f:r att samh;llet ska fungera. I geng;ld har jag r;tt att f:rv;nta mig att samh;llet hj;lper mig att bevaka mina r;ttigheter. N;r samhallets f:retr;dare nu bryter :verenskomelsen, vad har de d´ r;tt att kr;va av mig?

  Gilla

 20. Erik skriver:

  Gissningsvis bor någon ängslig och beslutsovillig potentat inom länsstyrelse, polis eller kronofogde i villa med stor tomt i Malmö.

  Varför inte leda romerna till denna tomt och berätta att här finns det minsann gott om utrymme, säkert en kran med vatten i trädgården och dessutom en garanterat handlingsförlamad landägare som inte kommer att göra något för att avhysa er.

  Så kallad tillbakakaka.

  Gillad av 3 personer

 21. Gorm skriver:

  Att det skulle vara omöjligt att avhysa människorna från lägret i Malmö är helt enkelt inte sant. Det görs framgångsrika avhysningar av mindre läger i stort sett varje vecka utan att polis och myndigheter börjar tala om något moment 22. Skulle problemet alltså bli knivigare, juridiskt sett, om lägret är större? Det verkar otroligt. Mer sannolikt fruktar man, med viss rätt, att vänsterextremister skulle dyka upp och göra avhysningen till en besvärlig historia. Därför rullar man tummarna. Varken polisen eller myndigheterna verkar heller bry sig om att behålla allmänhetens förtroende, trots att våra skatter bekostar hela deras verksamheter. Då måste dessa institutioner förändras politiskt och ansvariga chefer ställas till arbetsmarknadens förfogande.

  Gillad av 2 personer

 22. Fredrik S skriver:

  Om Svenska myndigheter och främst polis inte klarar av att avvisa 400 personer som nyttjar något som inte är deras så kan man undra hur det ska gå till att avvisa de 17 000 ‘papperslösa’ som Illegalt befinner sig i landet. Det kanske inte ‘går’ förrän alla är identifierade!?

  Gilla

 23. Anders skriver:

  Det som kanske allra mest slår mig i den handfallenhet som staten uppvisar just nu är hur kombinationen av en mycket lång period utan egentliga omfattande kriser i samhället och en otillräcklig talangförsörjning till chefspositioner i offentlig förvaltning gör att ingen riktigt klarar av att ta initiativet. Marxisterna i media är ju trots allt kappvändare i första hand och skulle som en flock börja springa i annan riktning om vinden vände.

  Under tiden spårar landet ur i accelerande hastighet. Det är i längden inte en hållbar utveckling och den kommer därför att upphöra. Frågan är bara vad som händer sedan.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.