Utrota varenda jävel!

mohamed omar

Mohamed Omar

I ett inslag på den arabiska tevekanalen Al-Jazeera propagerar man öppet för folkmord. Alla alawiter bör dödas, även kvinnor och barn. Alawiterna är en folkgrupp i Syrien vars trosuppfattningar avviker från den sunnimuslimska majoritetens. De är ”kättare”. Det är inte bara gästen utan även programmets värd, anställd av Al-Jazeera, som gör dessa uttalanden, därtill i ett närmast hysteriskt tonläge.

Upproret i Syrien är till stor del motiverat av sekteristiskt hat, inte av längtan efter demokrati. Fler i väst börjar inse det. Och uppmaningarna till folkmord är inte nya. Olika islamiska riken och imperier har genom historien gjort sig skyldiga till brutala övergrepp som slaveri, folkmord och kulturförstörelse. Den muslimska kritiken av denna mörka historia är närmast obefintlig. Detta kan vara en anledning till att grymheterna har kunnat fortsätta.

En framträdande egenskap i väst är självkritiken. Vi försöker inte förneka våra synder. Vi biktar och späker oss offentligt. I en del fall har den sunda självkritiken dock övergått till ett osunt självhat. Ett prov på sådant självhat finner man i Sven Lindqvists bok ”Utrota varenda jävel” (1992). Jag har läst om den för att se om jag kunde hitta något om den islamiska imperialismen, kolonialismen, kulturförstörelsen, slaveriet och folkmorden.

Föga förvånande innehåller dock Lindqvists bok ingenting sådant. Det turkiska folkmordet på armenier nämns i förbigående. Det görs ingenting stort av det. ”Utrota varenda jävel” är inte en sats som är ”sant turkisk” eller ”sant islamisk”. Däremot hävdar Lindqvist att ”Utrota varenda jävel” är den ”europeiska tankens kärna”. Ja, han skriver faktiskt så. Satsen, tillägger han längre fram, är ”sant europeisk”. Europa är inte civilisation och upplysning, Europa är mörker. Mörkrets hjärta.

Lindqvist spinner hela sin boklånga essä kring Joseph Conrads roman ”Mörkrets hjärta” (1899) om Marlows flodfärd in i Afrikas hjärta i sökandet efter mr Kurtz. Det är därifrån han hämtat satsen ”Utrota varenda jävel”, en svensk översättning av Kurtz ord ”Exterminate all the brutes”. En bättre översättning av ”brutes” vore kräk, anser jag.

Lindqvist talar om en ”förintelsetanke” som är ”europeisk”. Skulle han på samma sätt tala om en ”islamisk förintelsetanke”? Det är ett faktum att de islamiska invasionsvågorna, den islamiska imperialismen och kolonialismen, förintade folk och kulturer. Nej, han gör inte det. Europa är skurken och inget får grumla den bilden. Allt annat är bisaker.

Lindqvist beskriver hur europeiska kolonialister i Afrika uppmanades att verka kyligt oberörda, att inte visa känslor, när de pryglade ”vildarna”. Han citerar följande ur boken ”Tre år i Kongo” (1887):

”Om du måste ålägga en vilde kroppslig bestraffning, låt utföra denna bestraffning utan att en muskel i ditt ansikte förråder dina känslor.”

Kontentan i detta citat återfinns i en annan bok: Koranen. I den andra versen i det tjugofjärde kapitlet uppmanar Koranens anonyme författare pryglaren att inte känna medlidande. Pryglandet bör även ske inför publik. Så här lyder versen i K. V. Zetterstéens översättning (1917):

”Och haven intet medlidande med dem, när det gäller Guds religion, om I tron på Gud och den yttersta dagen! Ett antal av de rättrogna skall ock bevittna deras bestraffning.”

Detta är i och för sig inte uppseendeväckande. Det finns inslag av grymhet i många av människans gamla kulturer och religioner. Det som är uppseendeväckande är att denna vers fortfarande används för att rättfärdiga prygel i flera av världens islamiska stater, alltså inte bara i Islamiska Staten (IS) som skrivs med stor begynnelsebokstav i bestämd form singular. Islamiska Staten (IS) är inte unik, bara värst. Vi har Saudiarabien, Iran och Pakistan med flera. Där pryglar man också.

Islamisk imperialism och islamiska övergrepp berörs inte i Lindqvists imperialismkritiska bok. Han tar upp mahdistupproret i Sudan 1881-1899, men beskriver bara mahdisterna som ”en islamisk rörelse som gjorde framgångsrikt motstånd mot engelsmännen”. Vad han inte nämner är att mahdisterna var vad vi skulle kalla ”islamister” eller ”jihadister” som byggde en teokratisk diktatur med slaveri och grymma sharialagar. En av orsakerna till upproret var att engelsmännen krävde slaveriets avskaffande! Man såg detta som en integrerad del av islam. Mahdistaten var också expansionistisk och ägnade sig åt jihad eller heligt krig mot det kristna Etiopien 1886-89. Den var med andra ord inte helt olik Islamiska staten (IS). Mahdisterna kallade visserligen sin ledare mahdi istället för kalif, men båda hölls för Guds ställföreträdare.

Kontentan i den vedervärdiga sats som Lindqvist gjort till den europeiska tankens kärna återfinns även den i Koranen. Lägg till exempel ihop innebörden i vers 9:5, ”så döden månggudadyrkarne, varhelst I finnen dem!”, med vers 7:179, ”Dessa äro som boskap” så får du ”Exterminate all the brutes”. Det finns fler av samma slag. Det är verser som har omsatts i praktiken i folkmord, slaveri och förstörelser av hela kulturer i Mellanöstern, Nordafrika och Indien, och används på samma sätt än idag. Man behöver inte leta i böcker från 1800-talet för att hitta islamistiska grymheter som prygel, korsfästelse, halshuggning och massmord. De finns att se på YouTube.

Den muslimska världen kommer, liksom väst har gjort, att behöva göra upp med sitt mörka förflutna för att kunna skingra det mörker som ännu råder. Det finns ljuspunkter, en liten men växande skara muslimska intellektuella som tar sin uppgift på allvar. Det säger mycket om läget att dessa lever och verkar i London och Paris snarare än i Kairo och Islamabad.