ANDERS LEION: Goda skäl att bränna olja och gas? 

Sverige kommer att elektrifieras. Transporter men också produktion kommer att drivas av elektrisk energi, istället för som nu till stor del av fossilbaserad. 

I debatten har huvudsakligen två alternativ ställts mot varandra: vind- respektive kärnenergi. I båda fallen måste kol och gas brännas under byggtiden, i ett tiotal år. 

Därefter finns i ena fallet stabil, planerabar kärnenergi som inte behöver stöttning av fossil energi, i det andra vindkraft som måste stöttas med energi av fossilt ursprung, inhemsk eller importerad, de tider då det råder vindstilla eller blåser svagt – eller för mycket. 

Detta är enkla fakta, som i huvudsak inte bestrids av någon. Vindkraftsförespråkarna försöker visserligen ibland tala om möjligheten att med olika metoder lagra energi, men de verkar inte ens själva vara särskilt övertygade.  

Jag har svårt att förstå vilka motiv som driver vindkraftsförespråkarna. Ingen, vid sidan av förespråkarna i debatten, vill ha dem. De är behäftade med buller för öronen och störningar för ögonen. De är dödliga för fåglar och insekter. De kända nackdelarna minskar värdet på hus i närheten.  

Kärnkraften har inga sådana nackdelar. Det finns dock tveksamheter kring hanterandet av avfall, även om dessa håller på att minskas av ny teknik

Återigen: Hur kan någon förorda vindkraft?  Jag är fortfarande frågande. 

Så här sammanfattar Vattenfall vindkraftens för- och nackdelar: 

Fördelar med vindkraft 

  • Släpper inte ut några växthusgaser eller andra utsläpp under drift. 
  • Vindkraftverk placerade på land har liten påverkan på den biologiska mångfalden. 
  • Vinden kommer inte ta slut, vindenergi är en förnybar energikälla. 
  • Vind är en gratis resurs, till skillnad från till exempel kol och olja. 
  • I drift ger vindkraftverket inga restprodukter som behöver tas om hand. 

Nackdelar med vindkraft 

  • Vindkraft är beroende av andra energikällor som komplement när det inte blåser. 
  • Energi från vindkraftverk går inte att lagra, och vi kan ju inte påverka när, var och hur det blåser. Därför måste det finnas flera energikällor, så att det finns el även när det är vindstilla. 
  • Vindenergi påverkar de boende i området genom att de låter och syns. 

Det verkar ju vara en balanserad sammanfattning. Jag är fortfarande undrande: Varför vindkraft (som huvudalternativ för utbyggnad)? 

Hur jag än söker efter någon rimlig förklaring finner jag ingen. Det enda skäl jag finner vill ingen nämna. Det är för skämmigt: Många omfamnar vindkraften därför att det är deras enda chans att bevara ungdomens övertygelse: Kärnkraften är en symbol för och en inkarnation av det onda: det moderna, teknisk utvecklade och därför av modern teknik beroende samhället. 

Vindkraften, hoppas man, skall frigöra samhället från detta onda teknikberoende. Sedan kan vi leva i naturen och ysta ost i fäbodar. 

Anders Leion