BIRGITTA SPARF: Så stoppar vi de kriminella gängen

”Förebyggande arbete” är ett mantra som politiker och samtliga aktörer som ska försöka stoppa gängbrottsligheten i våra utanförskapsområden ständigt upprepar. Inte för att det på något sätt hjälper mot gängbrottsligheten, men det kan förmodligen ge upphov till ett eget inre lugn i en kaotisk värld.

I en artikel i Aftonbladet (20 februari) vänder sig Christofer Fjellner, gruppledare för Moderaterna i Stockholms stad till Karin Wanngård, S, som nu har makten i Stockholm tillsammans med MP och V. Fjellner vill samarbeta.

Här är Fjellners omfattande förslag till Wanngård på ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete:

– Utöka socialtjänstens hembesök så att det gäller även när föräldrar får sitt andra och tredje barn.

– Se till att familjer redan på barnavårdscentraler får sitt första möte med socialtjänsten.

– Utöka samverkan mellan Polisen, Kriminalvården och Stockholms stad till hela staden och samtliga lokalpolisområden.

– Bygg ut avhopparverksamheten och samverkan med andra kommuner för att bryta kriminaliteten.

– Motverka desinformation mot socialtjänsten genom att bjuda in socialsekreterare på förskolan och skolans föräldramöten.

– Prioritera de skolsociala teamen och satsa på elevhälsan.

– Utvärdera och sprid åtgärderna som fick Järvas skolresultat att höjas.

Detta är goda förslag på insatser. Men jag har ett väsentligt enklare och effektivare förslag:

– Socialtjänsten tillsätter barnsekreterare, så kallade BS, förslagsvis tre stycken, som får jobba i skift som personliga observatörer av varje barn som föds i riskzonen.

– En BS ska vid dygnets alla timmar följa barnets utveckling både i hemmet, på förskolan, i skolan och på fritiden, för att vid behov gå in med korrigerande åtgärder. Denna insats ska sättas in på BB direkt vid födsel och kvarstå tills dess barnet fyllt 18 år.

– Även barnens föräldrar ska tilldelas en personlig socialsekreterare, en så kallad PS. Är föräldrarna inte längre sammanboende ska de tilldelas varsin PS.

– En PS ska jobba heltid under kontorstid för kontinuerlig och daglig kontakt. Denna insats ska sättas in så fort graviditet konstaterats och modern, eller födelsepersonen, besökt Mödravårdscentralen första gången.

– En PS främsta uppgift blir att jobba som barnkunskapscoach och samhällscoach. Vid behov kan socialtjänsten även tillsätta en språkcoach, integrationscoach, jobbcoach och/eller friskvårdscoach.

– Regelbundna veckovis avstämningar ska ske mellan BS, PS och eventuella övriga coacher. Detta så att man tidigt uppmärksammar eventuella oönskade tendenser och vid behov, i samverkan med förskola, skola och polis, snabbt kan sätta in lämpliga insatser.

Så stoppar vi gängen på ett enkelt och effektivt sätt. Svårare än så behöver det faktiskt inte vara!

Birgitta Sparf