PATRIK ENGELLAU: Den nya flagellantismen

Om det mot förmodan bland alla de högt bildade och begåvade personer som läser denna blogg finns någon som inte känner till begreppet flagellant kan Wikipedia erbjuda upplysning:

Flagellanter (av latinets flagellare, gissla) kallades medlemmarna av vissa medeltida brödraskap som trodde sig genom kroppens gisslande kunna förvärva syndaförlåtelse. De uppträdde för första gången i Perugia 1260 och spred sig snabbt över hela Europa.

Flagellantismen är enligt min mening svaret på den fråga som en av de högt bildade och begåvade läsarna ställt till mig. Frågan lyder som följer:

PK-pesten, asylpesten, klimatpesten och därtill Covidhysterin tycks samtliga, av någon mysteriös anledning, särskilt svårt ha drabbat det lilla landet i norr. Alla dessa plågor är i Svea rike långt framskridna i sitt förlopp.

Varför i hela friden utmärker sig det gamla konungadömet så till den milda grad? Varför har förbannelserna nått sådana djävulska proportioner just i Sverige?

Forskare, av den gamla stammen, har länge grubblat över sambandet mellan dessa farsoter. Enligt förljudande, så är man nu på det klara med, att om en individ har konstaterats smittad av en av dessa fyra farsoter, så kan man med fullständig säkerhet dra slutsatsen, att vederbörande även är angripen av de tre andra.

Alla de fyra plågor som läsaren omnämner är självplågor. Självplågor är besvär som den enskilde åsamkar sig på eget bevåg. Människan är van vid plågor som tillfogas av andra, exempelvis vildsvin som bökar upp ens trädgård, men står undrande inför äkta och uppriktig flagellantism i bemärkelsen självprygel som inte bara drabbar enskilda psykfall utan förvandlas till folkrörelser. På det hela taget saknar vi intellektuella instrument att tolka sådana skeenden.

Den medeltida flagellantismen nådde sin topp under digerdöden som ansågs vara Guds straff för människornas synder. Genom att piska sig skulle flagellanterna beveka Gud enligt teorin att om de bestraffade sig själva så kunde Gud begränsa den vedergällning han kände sig tvingad att utmäta.

Men vår tid tror ju inte på Gud! kanske du invänder med hänvisning till den kända kulturkartan från World Values Survey som visar att Sverige är världens mest sekulära land. Men som jag så många gånger har försökt övertyga dig betyder sekulär i detta sammanhang inte precis sekulär utan i stället alternativt troende, det vill säga trogen en annan gud än den gängse. Denna gud är staten. Att Sverige är det mest sekulära landet betyder att svenskarna är det folk av alla som tror mest på statens allmakt.

Alla gudar är förstås olika. Exempelvis hade den egyptiske solguden andra intressen än den kristne guden, alltså han som heter Gud. Men några drag har alla dessa högre väsen gemensamt. De vill ha makt. De kräver att människorna älskar dem och lyder dem och offrar åt dem. Om vi gör som de vill så belönar de oss med sin nåd, till exempel i form av goda skördar och snabb BNP-tillväxt. Dålig skörd och andra motigheter betyder att Gud bestraffar.

Gudarna har normalt ett följe med särskilda kvaliteter bland människorna, nämligen ett prästerskap som bättre än andra förmår uttyda den lokale gudens aktuella sinnesstämning. Eftersom gudarna alltid kräver mer makt och lydnad – läs Gamla Testamentet om du inte tror mig – är prästernas teknik nästan överallt att skapa dåligt samvete hos människorna för att människorna ska underkasta sig allt större offer. I Gamla Testamentet talas det hela tiden om offer som för det mesta bestod av djur. Man dödade får och getter till Guds ära och förnöjelse. Den svenska guden vill helst ha kontanter, det vill säga skatter, men blir också glad om människorna tänker sådana tankar som leder till att de frivilligt betalar högre skatter.

Där ligger förklaringen till de fyra pester som läsaren undrar över. Det gemensamma för alla politiskt korrekta idéer är att de motiverar ökad statlig maktutövning som skattebetalarna ska finansiera (helst utan knot vilket är förklaringen till att politiskt korrekta myndigheter och intellektuella, det nutida svenska prästerskapet, ständigt anbefaller dåligt samvete typ flyg- och köttskam samt ruelse för rasistiska böjelser).

Se efter om du kan komma på en enda politiskt korrekt idé som inte motiverar utökad statsmakt! En del politiskt korrekta idéer har den magiska egenskapen att de över huvud taget inte fungerar och därför kräver oändliga offer av medelklassen allteftersom prästerskapet experimenterar med nya och innovativa sätt att misslyckas. Hur länge har Sverige jobbat med konceptet att utanförskap skapar brottslighet och vad har det kostat utan att leda till minsta framgång?

De övriga tre pesterna kan förklaras på samma sätt. Asyl- och klimatfrågorna kan skapa hur många omöjliga uppgifter som helst för vår gud som måste göras allsmäktig för att inte missa några chanser att hitta en lösning.

Vår gud är allätare. Han gillar vilka projekt som helst bara de uppfyller kravet på att han själv ska få mer att säga till om. Han lägger inga moraliska eller estetiska synpunkter på ärenden som presenteras för honom bara de utlovar utökad statsmakt. Coronat är ett exempel. Tillvaron skickar fram ett intressant virus och prästerskapet utvecklar genast metoder att göra sjukdomen nyttig för vår gud.

Därför är det inte konstigt, som läsaren påpekar, att den som drabbats av en av pesterna – ”som välsignats av en av de gudomliga insikterna” skulle man också kunna säga – också påverkas av de tre andra. De insiktsfulla tillhör alla den ende sanne gudens prästerskap.

Patrik Engellau