PATRIK ENGELLAU: Lagförslag sätter myror i huvudet

Nyligen presenterades ett nytt lagförslag i betänkandet SOU 2021:27 Ett förbud mot rasistiska organisationer. Den kommitté om tolv riksdagsledamöter samt tio experter och sakkunniga som formulerat förslaget gör ”bedömningen att det finns klara indikationer på att den organiserade rasistiska förföljelsebrottsligheten har ökat i omfattning” och föreslår att lagstiftningen skärps för att komma till rätta med detta.

De föreslagna lagändringarna har mötts med förfärade utrop från ledarskribenter och opinionsbildare om att de mänskliga rättigheterna hotas av kommitténs förslag. Även jag är förfärad men inte så mycket på grund av vad som föreslås som för att jag inte begriper vad som föreslås och misstänker att ingen annan gör det heller, inte ens de tolv och de tio. Eller också kan jag inte läsa innantill vilket såklart går att tänka.

Pudelns kärna är om kommittéledamöterna vill ge sig på rasistiska organisationer eller medlemmar i rasistiska föreningar. Medlemmar och organisationer är helt olika saker. Medlemmar är för det mesta fysiska personer, organisationer är juridiska personer. Till exempel kan fysiska personer sättas i fängelse men inte juridiska personer.

I betänkandet (346 sidor) resoneras det att åtgärderna ska sättas in mot organisationer:

Kommittén går i betänkandet igenom skälen för och emot ett förbud mot rasistiska organisationer. Kommittén kommer vid sin bedömning, som görs inom de ramar som regeringsformen ställer upp, fram till att samhällsutvecklingen nu har blivit sådan att skälen för ett förbud med tillräcklig styrka överväger skälen emot ett förbud. Det finns anledning att tro att ett förbud skulle motverka att rasistiska organisationer får ytterligare fäste i samhället och därmed stävja en farlig utveckling. Det är nu nödvändigt att begränsa föreningsfriheten och införa ett förbud mot rasistiska organisationer. Enligt kommitténs mening bör förbudet mot rasistiska organisationer införas genom ny straffrättslig lagstiftning.

Jag har läst denna passus åtskilliga gånger och gnuggat mig i ögonen mellan varje men ändå kommit till samma slutsats vid varje läsning, nämligen att kommittén vill sätta dit rasistiska organisationer.

(Du som är lite mer bildad än de flesta kanske invänder att föreningsfriheten är grundlagsfäst och att det därför inte går att inskränka föreningsfriheten med vanlig lag och att man därför skulle behöva ändra grundlagen för att kunna förbjuda rasistiska organisationer. Men nu råkar regeringsformen i 2 kap. 24 § stipulera att föreningsfriheten får begränsas ”när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande”.)

Så låt oss då gå till den ordagrant föreslagna lagstiftningen. ”I betänkandet föreslår kommittén att det i 16 kap. brottsbalken införs två nya brott, som ges beteckningarna organiserad rasism och stöd åt organiserad rasism” och formuleras sålunda:

Den som deltar i en rasistisk organisations verksamhet på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja organisationen döms för organiserad rasism till fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som bildar vad som ska vara en sådan organisation. Den som, i annat fall än som sägs i första stycket, för organisationen tar befattning med vapen eller ammunition eller till organisationen lämnar ekonomiskt bidrag, upplåter lokal eller mark eller lämnar annat liknande stöd döms, om gärningen är ägnad att främja, stärka eller understödja organisationen, för stöd åt organiserad rasism till fängelse i högst två år. Med en rasistisk organisation avses i denna paragraf en sammanslutning av personer som genom brottslighet förföljer en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller ras.

Samma sak igen. Jag läser, gnuggar ögonen, läser igen i flera vändor och kommer varje gång fram till att det inte är rasistiska organisationer som kommittén vill sätta dit utan fysiska personer, så kallade människor. De ska stoppas i fängelse.

Är det kartan eller terrängen som gäller? Ska jag tro att kommittén menar som den resonerar eller ska jag tro att den menar vad den skriver när den förvandlar resonemangen till lagtext? Det går inte att veta. Låt mig bara göra några kommentarer.

Kommittén identifierar tre sorters rasistiska och våldbejakande miljöer: vit makt, autonoma (Extinction Rebellion och sådana där) samt våldsbejakande islamistiska. Om man vill förbjuda organisationer snarare än människor – vilket en del socialdemokrater tydligen gärna vill men exempelvis moderater inte verkar vilja – så blir det knepigt att sätta dit både autonoma och islamistiska. De har ofta inga stadgar, styrelsemöten, postadresser och bankgiron på det sättet som Svenska fascistunionen, om det fanns en sådan, kunde förväntas ha. Nu kanske kommittén inte är så angelägen att sätta dit någon annan än vit makt-organisationer – det är i alla fall en känsla man kan få när man läser betänkandet – men att inte bry sig de våldsbejakande islamisterna verkar oförsiktigt. Det står i betänkandet att extremistmiljöerna utvecklats starkt på senare år och nu omfattar 3 000 personer varav 2 000 är islamister. Eftersom antalet ”individer i miljöerna har på ett antal år ökat från några hundra till några tusen” så är det troligen hos islamisterna tillväxten ligger.

Men jämfört med fallet att det är fysiska personer som ska bestraffas så är sådana olägenheter kanske inte så farliga. Om Sverige i Brottsbalken införde den föreslagna lagtexten skulle vi mäla oss ur de civiliserade ländernas gemenskap. Tänk dig att det finns en nazistklubb med hundra medlemmar varav en begår ett antisemitiskt hatbrott och bestraffats för det. Då har han smittat hela sin klubb som framöver räknas som en rasistisk organisation. (Eller skulle det krävas att alla medlemmarna var hatbrottsstraffade för att klubben skulle räknas som rasistisk? Det har jag svårt att föreställa mig.)

När klubben är smittad av en medlem ska det svenska rättsväsendet enligt lagtexten sy in de övriga medlemmarna, som hittills inte gjort något, på två år enligt den nya lagtexten.

Det kallas kollektiv bestraffning och tillhör de mest förbjudna ingreppen enligt snart sagt alla högtidliga internationella juridiska rättesnören och rättighetsdeklarationer. Är det kommittén som inte kan tänka eller jag som inte kan läsa? Tankelapsusen vore så stor att jag nästan utgår från att det är något fel i min läsning.

Att döma av en reservation hon skrivet är vänsterpartisten Linda Snecker den enda som lyckas hålla tungan rätt i mun. Hon ”anser att något författningsförslag inte ska lämnas”.

Patrik Engellau