HITTAT PÅ NÄTET: Stockholms stadsfullmäktige sammanträder första gången

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Stockholms stadsfullmäktige sammanträdde första gången den 20 april 1863.

Stockholms kommunfullmäktige, som fram tills 1970 kallades stadsfullmäktige, sammanträder i Stockholms stadshus och har 101 ledamöter, vilka väljs i kommunalval anordnade i Stockholms kommun samtidigt med ordinarie riksdagsval.

Staden blev en egen kommun 1863 då Sveriges kommunsystem infördes och Stockholm fick sin första stadsfullmäktigeförsamling.

Utdrag ur Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges femtioårsjubileum den 20 april 1913. Stockholms stadsfullmäktige 1863-1913: biografier och porträtt (1913):

Stockholms stadsfullmäktige sammanträdde första gången den 20 april 1863. Femtio år äro gångna sedan dess, år som varit av största betydelse för huvudstadens utveckling. Till hugfästande av dagens betydelse hava stadsfullmäktige beslutit utgiva en minnesskrift och genom beredningsutskottet uppdragit åt undertecknade kommitterade att gå i författning därom.

Då stadsfullmäktige så nyligen som 1897 utgivit ett omfattande verk över Stockholms och dess skilda institutioners historiska utveckling, har det icke kunnat komma i fråga att nu söka åstadkomma något arbete av liknande art.

Det har däremot synts lämpligt, att då det gäller stadsfullmäktigeinstitutionens femtioåriga tillvaro, erinra om de personer, som under de gångna femtio åren utgjort den kommunala representationen. En minnesbok, som innehölle porträtt av samt kortfattade biografiska uppgifter om stadsfullmäktiges ordförande och ledamöter jämte fullmäktiges och beredningsutskottets tjänstemän under åren 1863—1913, borde för övrigt icke blott äga intresse för dagen utan även vara av bestående värde för framtiden. Den nu föreliggande festskriften omfattar ock porträtt av samtliga fullmäktige, med undantag blott för två, vilkas bilder varit omöjliga att anskaffa.

För det tillmötesgående, som från många håll visats företaget genom inlämnande av fotografier, vilja kommitterade uttala ett tack. De biografiska uppgifterna hava insamlats och utarbetats av skriftställaren Viktor Millqvist.

Fortsätt läsa minnesskriften här

Redaktionen