HITTAT PÅ NÄTET: Bondeupplopp på Öland

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Bondeupplopp utbryter på Öland 31 mars 1850. En notis i tidningen Barometern förtäljer att ”det af naturen hetlefrade folket” har blivit uppretade och tagit till vapen. Soldater kommenderades till ön för att upprätthålla ordningen.

Tidningsnotiser hämtade ur Carl XIV Johan – Carl XV och deras tid 1810-1872. En bokfilm av Erik Lindorm (1942):

Bondeupplopp på Öland

Det förljudes, att ett verkligt bond-uppror, mot jägeribetjeningen på norra delen af Öland, i Mars har passerat. Ölänningarne hafva brist på ved, hvarföre en och annan emellanåt hemligen fäller ett och annat träd, i den s. k. Kronoparken. Förmodligen har någon skogvaktare varit något för ”laglig” mot skogsåverkarne, hvilket retat det af naturen hetlefrade folket. Ryktet förmäler, att jägmästaren uppbådat hela sin betjening för att försvara Kronans rättigheter, men att densamma måst taga till reträtten för böndernas liar och yxor.

Militär till orosplatsen

Söndagen den 31 Mars erhöll man härstädes den underrättelsen, att, till följd af Höga Vederbörandes till Regeringen uppsända berättelse om tumultet på Öland, hade Hr Kaptenen och Riddaren A. A. Fahnehjelm blifvit afsänd direkte till Chefen för Kalmar regemente. Hr grefve G. Taube, och hade i följd deraf befallning utgått, att 100 man af Kalmar regemente skulle genast afgå till Öland och inqvarteras i de uti Böda kronopark belägna byame, för att der upprätthålla ordningen.

Läs dessa och andra notiser här

Redaktionen