HITTAT PÅ NÄTET: ”Den 5 Mars 1658 kom Svenska Konungen från Kronoborg öfver till Helsingborg”

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Freden i Roskilde är det fredsfördrag mellan Sverige och Danmark-Norge som slöts i den danska staden Roskilde den 26 februari 1658, och som avslutade, det av Danmark påbörjade, Karl X Gustavs första danska krig. Under kriget hade, bland annat, Karl X Gustav från Jylland tågat på isen över Bälten mot Köpenhamn med den svenska armén. Resultatet av freden blev att Danmark avträdde Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Bornholm samt Trondheims län till Sverige.

Den 1 mars lämnade en svensk expeditionskår på 2 000 man under Clas Totts ledning Själland och seglade till den skånska kusten. Soldaterna övertog de skånska fästningarna och de danska garnisonerna sändes till hamnarna vid Öresund för att transporteras över till Själland medan de utskrivna skånska soldaterna avväpnades och skickades hem till sina gårdar. Den 5 mars, efter att ha stannat i Frederiksborgs slott som Fredrik III:s gäst, begav sig Karl X Gustav till Helsingör för att med Fredrik III:s kungsskepp segla över till Helsingborg, där han blev mottagen av ärkebiskop Peder Winstrup och det skånska prästerskapet.

Utdrag ur boken Helsingborgs historia (1851):

Den vanliga olägenhet, som krig åtföljer, fick Helsingborg erfara. Säden kring staden nedtrampades och uppåts af arméens hästar. Uti kyrkans räkenskaper afskrifves på flere ställen kyrkans tionde, på den grund, att säden ”af krigsfolkets heste på marken blef rent opp fortærit.” Freden slöts i Roskild, och till följe af densamma skulle Helsingborg d. 27 Februari 1658, Landscrona d. 28 Februari Malmö d. 1 Mars och Christianstad d. 4 Mars till Sverige aflemnas. En Svensk General jemte tvenne Danska Commissarier kommo på utsatta dagar, den ene att emottaga den andre att aflemna nämnda fästningar. Den 5 Mars 1658 kom Svenska Konungen från Kronoborg öfver till Helsingborg. Vid bryggan emottogs han af Commendanten på slottet Nils Kagg, Magistraten här i staden och presterskapet.

Konungen behagade i Nåder hvila öfver i Helsingborg till d. 7, som var en söndag. Uti 1658 års kyrkoräkenskaper står annoteradt vid dato d. 7 Mars: ”Daa Den Högborgne Forste och Herre Kong Karell Gustav var her i kirken.” Sedan Konungen här i Helsingborg spisat middag, reste han till Landscrona, dit han mot aftonen anlände och högtidligen emottogs.

Fortsätt läsa berättelsen här

Redaktionen