HITTAT PÅ NÄTET: Munkklostret vid Gripsholms slott helgas åt Jungfru Maria

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Mariefreds kloster, Monasterium pacis Mariae, eller Pax Mariae, har gett namn åt staden Mariefred. Det var det enda kartusianklostret i Norden och ett av de sist inrättade klostren i Sverige före reformationen.

Det var ärkebiskop Jakob Ulfsson och biskop Kort Rogge i Strängnäs som verkade för att kartusianorden skulle inrättas i Sverige. Efter begäran från riksföreståndaren Sten Sture den äldre sändes år 1493 munkarna Fikke Dyssin och Johannes Sanderi samt två lekbröder från kartusianklostret Marienehe vid Rostock till Sverige för ett möte med riksrådet. Sten Sture överlämnade senare samma år gården Gripsholm i Selebo härad i Södermanland till kartusianerna och skänkte 1502 ytterligare några gårdar i närliggande socknar.

Den 16 februari 1504 helgades klostret åt Jungfru Maria. Ovan jord finns idag inga lämningar från klostret. Gustav Vasa lät riva byggnaderna och teglet användes när Gripsholms slott byggdes.

Utdrag ur Konstanteckningar från en resa år 1849 av Carl Georg Brunius (1851):

Gripsholm, ett urgammalt herresäte, som den grundrike Bo Jonsson Grip innehade, då konung Albrekt 1383 på elt herremöte der utfäste sig till vissa medgifvanden. Delta herresäte, som lärer fått sin benämning af bemälde egare, öfverlemnades enligt köpebref 1404 till drottning Margareta. Under Engelbrekt Engelbreklssons fejd emot Erik af Pommern innehades samma slott af en Dansk fogde Harlvig Flög, livilken 1434 botad med en belägring anlände detsamma och flyktade undan. Grefve Hans af Eberslein fick sedermera besittningsrätt på Gripsholm, som någon lid derefter förlänades till biskopen Sigge Ulfsson i Strengnäs. Riksföreståndaren Sten Sture den äldre, som 1472 erhöll delta slott med eganderätt mot vederlag i andra gods, anslog detsamma till det kloster, hvilket han 1491 derjemte anlade för munkar af Carthusianerorden och som kallades Coenobium Pacis Marianum eller Mariefreds kloster. Sten Sture förmådde sin systerson Erik Johansson Vase att underteckna berörda öfverlåtelse. I delta kloster, som den 16 Februari 1504 helgades jungfru Maria, blef stiftaren dagen derpå begrafven. Denna siftelse hade ringa varaktighet. Munkarne blefvo af Gustaf I nödgade alt till honom afträda Gripsholm såsom hans fädernegods, hvadan de 1526 gåfvo derpå ett afsägelsebref.

Fortsätt läsa här

BILD: Sten Sture-stenen vid Mariefreds kyrka restes 1905 på det tidigare klostrets mark. Inskriptionen lyder: ”Sten Sture, riddare till Gripsholm, rikets föreståndare, grundade här klostret Mariefred och fick här sin lägerstad år 1504.”

Redaktionen