PATRIK ENGELLAU: Den nya coronaklyftan

Det som tar mest stryk av coronaäventyret, om man inte räknar de döda, kommer kanske att visa sig vara tilltron till myndigheter och auktoriteter. Visserligen har världens samlade läkemedelsindustri på häpnadsväckande kort tid utvecklat vacciner som förhoppningsvis kommer att fungera men förståelsen för hur sjukdomen sprider sig och hur den bör motarbetas har inte kommit så långt (jovars, behandlingsrutinerna för covidpatienter på sjukhusen lär ha förbättrats avsevärt).

Tvärtom har det gradvis under året utvecklats en allt tydligare skiljelinje mellan två behandlingsskolor. Den ena skolan anser att smittdrabbade samhällen bör stängas ned så att folk inte kan träffas och därför inte smitta varandra även om detta leder till att de inte kan delta i det normala mänskliga umgänge som är förutsättningen för samhällslivet och samhällenas ekonomi, till exempel att gå till jobbet eller köpa mat.

Den andra behandlingsskolan säger att nedstängningar är olämpliga. Nedstängningar, säger skolans anhängare, är för ekonomin vad anestesin är för patienten på operationsbordet. I coronafallet genomförs dock inga operationer och man lurar sig själv om man tror att det räcker med bedövningen. Den som försöker bedöva samhällena för att rädda dem hotar dem i verkligheten med undergång.

Skiljelinjen mellan den första och den andra coronabehandlingsskolan går, har det slagit mig, precis där klyftan öppnar sig mellan etablissemang och vanliga människor eller mellan main street media och alternativmedia eller mellan klimatalarmister och klimatskeptiker.

Dagens Nyheter propagerar således för nedstängningslinjen. Tidningen skrämmer med smittspridningen:

…den skisserade andra vågen är inte rolig. Höjden och längden på kurvan innebär många svårt sjuka och döda under flera månader, precis som i våras. För varje lucka vi öppnar i julkalendern kommer fler svenskar att behöva sjukhusvård… Fortfarande upptäcks omkring 5 000 smittade om dagen, och fler ska det bli. 

Därför bör vi stänga landet och låta större statsbidrag flöda till svenska företag:

Sverige behöver nu stänga ner mer under ett begränsat antal veckor, och därefter öppna och smittspåra och isolera fler. Företag som i praktiken då får näringsförbud måste erhålla ekonomisk kompensation av staten. 

Hålla öppet-skolan å sin sida tittar inte bara på antalet nysmittade utan framför allt på antalet coviddöda. Det typiska för den andra vågen är att antalet registrerade nysmittade kraftigt ökar – till stor del för att alltfler testas och därför upptäcks – medan antalet döda är obetydligt jämfört med den första vågen. Dessutom sjunker antalet döda sedan några veckor i Sverige:

Mönstret är likartat i de flesta länder. Det finns ingen anledning att göra skadan värre, säger hålla öppet-skolan, genom att totalbedöva ekonomin.

En av hålla öppet-skolans internationellt mest uppmärksammade manifestationer är Great Barrington Declaration som undertecknats av ett tillräckligt antal framstående forskare för att deklarationen inte ska kunna avskrivas som en konspiration av nyliberala charlataner. Så här står det bland annat:

Den nuvarande politiken för nedstängning ger förödande effekter på folkhälsan på kort och lång sikt. Resultaten (för att nämna några) inkluderar minskade antal barnvaccination, förvärrade problem med hjärt- och kärlsjukdomar, färre cancerundersökningar och försämrad psykisk hälsa. Sådant leder till större överdödlighet under kommande år där arbetarklassen och yngre samhällsmedlemmar kommer att få bära den tyngsta bördan. Att hålla elever borta från skolan är en allvarlig orättvisa.

Att bevara dessa åtgärder på plats tills ett vaccin finns tillgängligt kommer att orsaka irreparabla skador, med de underprivilegierade oproportionerligt drabbade…

[de] som löper minimal risk att dö [bör få] leva sina liv normalt och så kunna bygga upp immunitet mot viruset genom naturlig infektion. Samtidigt bör vi bättre skydda dem som löper störst risk. Vi kallar detta fokuserat skydd.  Åtgärder för att skydda de utsatta bör vara det centrala syftet med folkhälsoinsatserna på COVID-19. Som exempel bör vårdhem använda personal med etablerad immunitet och utföra täta PCR-tester av annan personal och alla besökare. Personalrotationen bör minimeras… 

De som inte är utsatta bör omedelbart tillåtas att återuppta livet som vanligt. 

För mig förefaller hålla öppet-skolans resonemang rimligt. Vad är det då som inspirerar nedstängningsskolans anhängare? Jag kan tänka mig två förklaringar.

Det började med att de medicinare som av naturliga skäl var först på bollen följde sina helt befogade läkarinstinkter, nämligen att värna om de sjuka och hålla smittspridning under kontroll. Det ingår inte i medicinarnas normala arbetsuppgifter att ta särskild hänsyn till sådant som sysselsättning och bruttonationalprodukt. I medicinarperspektivet är nedstängning helt rimligt.

Den andra förklaringen är att coronapolitiken så småningom, i Sverige bara helt nyligen, blev en fråga för politiker snarare än vårdpersonal och tjänstemän. Det var bara någon vecka sedan statsminister Löfven på teve med olycksbådande svenska fanor i bakgrunden talade allvarsord till svenska folket och gjorde klart att han själv och kanske socialminister Hallengren tagit kommandot. Folkhälsomyndigheten måste ha känt sig lätt örfilad.

Av politiker krävs handlingskraft. Hålla öppet-strategin ger inget intryck av påtaglig dådkraft eftersom dess syfte är att låta samhället slippa andra politiska ingrepp än de nödvändiga. Nedstängningsstrategin, däremot, ger full utdelning till politiker som vill framstå som effektivt och myndigt potenta oavsett vilka skadliga effekter deras mäktiga åtbörder än kan medföra för medborgarna.

Patrik Engellau