HITTAT PÅ NÄTET: Karl, som ska bli den tolfte, förklaras myndig

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Karl övertog makten i Sverige vid 15 års ålder, efter en sju månaders förmyndarregering. Han var överbefälhavare för de svenska styrkorna under kriget mot trippelalliansen Danmark-Norge, Sachsen-Polen och Ryssland, som inleddes år 1700. Hans ledarskap och taktiska färdigheter bidrog till de svenska styrkornas inledande triumfer under kriget, och år 1706 hade han besegrat alla Sveriges fiender, förutom Ryssland.

Utdrag ur Anders Fryxells Berättelser ur svenska historien, kapitlet ”Karl förklaras myndig”:

De flesta ledarne trodde dessa planer böra genomdrifvas på en ordentlig riksdag, för att blifva så mycket mer kraftiga och gällande. Enväldets starkaste kämpe, Lars Wallenstedt, var kanske den, som, jemnte Piper, ifrigast dref på konungens myndighetsförklaring. Men just i följe af nämnde sina grundsatser, såg han ogerna hvarje ständernas sammanträde, såsom det der kunde gifva tillfälle att åtminstone i en eller annan punkt lägga band på konungamagten. Han fruktade ock, att den mot förra regeringen mycket förbittrade adeln skulle begagna tillfället af en riksdag för att söka öfverändakasta reduktionen och måhända hela styrelsesättet. Han dolde icke dessa farhågor och ådrog sig derigenom från frälseherrarnes sida både hat och hot, i rikligt mått. Egennytta och frihetskänsla drefvo dem nämligen att kämpa för bibehållandet af åtminstone ett skenlif hos Svea rikes ständer. Man påstod ock, att Karl den elfte sjelf ämnat sammankalla riksdag, om döden icke mellankommit, och hans testamente förutsatte tydligt, att onder Karl den tolftes minderårighet borde sådana riksmöten hållas. Emedan det nu också var vanligt, att hvarje konung skulle, vid antrådet till regeringen, se och likasom hälsa på sina samlade ständer och undersåtare, alltså beslöts att hösten 1697 sammankalla riksdag; dock, mente några enväldets anhängare, borde den betraktas blott som ett möte, anställdt för att lata undersåtarne bevista den gamle landsherrens begrafning och den unges kröning.

Riksdagen öppnades den 4 November. Konungens öfverhofpredikant Wallin höll den vid sådana tillfällen brukliga predikan, och log till ingångsspråk samma ord som Wirænius begagnade vid envålds-riksdagen 1682, nämligen: »såsom vi hafva varit Mose lydiga, så vilja vi ock vara dig lydiga; allenast vare Herran din Gud med dig, såsom han var med Mose». I landtmarskalkens hälsningstal samma dag hördes redan flere uttryck, som syftade på, hvad komma skulle. Han yttrade nämligen till enkedrottningen följande ord: genom förmynderskåpet lefver eders maj:t uti ganska stor oro, och det vid en ålder, då eders maj:t borde få åtnjuta all välönsklig hugnad och ro. Dock hoppas ridderskapet och adeln, alt eders maj:t skall snart kunna der i frän befrias; emedan vår allernådigste konung är så till år kommen och med kongliga gåfvor heprydd, att han kan eders maj:t från denna stora börda lindra eller aflösa.

Den 7 November, efter slutad aftonsång, samlades flere inflytelserika herrar och samtalade om konungens blifvande myndighet, och när och hur den kunde på lämpligaste sätt genomdrifvas. Tiden utsattes till redan följande dag; och sättet ses af nedanstående.

Fortsätt läs berättelsen här

BILD: Karl XII och hans syster Hedvig Sofia av David Klöcker Ehrenstrahl, 1687.

Redaktionen