HITTAT PÅ NÄTET: Göteborgs stadsbibliotek invigs den 6 oktober år 1900

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Samhällsvetenskapliga biblioteket, tidigare Kurs- och tidningsbiblioteket (KTB) och Stadsbiblioteket är ett bibliotek vid Haga kyrkoplan i Göteborg med besöksadress Vasagatan 2A som ingår i Göteborgs universitetsbibliotek. Byggnaden ritades av arkitekt Hans Hedlund, uppfördes av byggmästare Joachim Dähn med start i februari 1898 och invigdes 6 oktober 1900 under namnet Göteborgs stadsbibliotek.

Byggnaden uppfördes som det första av Göteborgs stadsbibliotek och var då en direkt fortsättning på Göteborgs Musei Bibliotek som inrymdes i Göteborgs museum i det Ostindiska huset vid Norra Hamngatan. Den 13 november 1890 fastställde Göteborgs stadsfullmäktige reglementet för Göteborgs Stadsbibliotek (Göteborgs Musei och Högskolas förenade bibliotek). Genom detta reglemente bestämdes att Göteborgs Musei Bibliotek samt Göteborgs högskolas bibliotek skulle slås samman och bilda Göteborgs Stadsbibliotek.

Den 29 maj 1954 stängdes Stadsbiblioteket vid Vasagatan för överflyttning till en ny byggnad vid Näckrosdammen, bakom Götaplatsen. Nya Göteborgs Stadsbibliotek öppnades därefter 14 juni samma år.

Åren 1954–94 användes byggnaden vid Hagaplan av Samskolan, Stadsarkivet och Göteborgs museer. Därefter renoverades byggnaden 1994–95, varefter den i september 1995 öppnades som en enhet inom universitetsbiblioteket, nu som filialbibliotek under centralbiblioteket. Kurs- och tidningsbibliotekets verksamhet var att tillhandahålla ”[…] kurslitteratur och dagstidningar.”, i första hand för studenter inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet.

I augusti 2013, efter en omfattande ombyggnation och renovering, bytte biblioteket namn till Samhällsvetenskapliga biblioteket.

Här följer de första två styckena ur inledningen till boken Göteborgs Stadsbibliotek. Festskrift med anledning af den nya biblioteksbyggnadens invigning den 6 oktober 1900 av Lars Wåhlin (1900):

Då Göteborgs Stadsbibliotek nu inflyttat i det hem, hvilket Göteborgs stad beredt detsamma, och till hvars värdiga smyckande frikostiga medlemmar af samhället bidragit, och den nya byggnaden i dagarna skall högtidligen invigas för sitt ändamål, synes det lämpligt att kasta en blick på bibliotekets utveckling samt lämna en kortfattad redogörelse för den nya biblioteksbyggnadens tillkomst och inrättning.

Göteborgs Stadsbibliotek är strängt taget en helt ung institution: det bildades i slutet af år 1890 och trädde*i verksamhet med 1891 års ingång. Emellertid utgör det en direkt fortsättning af det förra Museibiblioteket och kan därför räkna sina anor upp till tiden för Göteborgs Musei stiftande eller till och med ännu längre tillbaka. Ty då Göteborgs Museum i december 1861 invigdes, fanns redan en naturvetenskaplig boksamling af omkring 1000 band, hvilken förut tillhört det äldre Naturhistoriska museet och blifvit skänkt dit af lifmedikus J. P. Westring. Tanken på ett museibibliotek af allmännare omfattning hade dock ingått i planen för det nya museet, och man hade genom S. A. Hedlunds nitiska bemödande lyckats att före museets öppnande åstadkomma en början till ett dylikt.

Läs hela boken här

Redaktionen